Uitgaven

13,6%
€ 19.573
x €1.000
13,6% Complete

Inkomsten

10,3%
€ -14.825
x €1.000
10,3% Complete

Saldo

0%
€ 4.748
x €1.000

5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen

Uitgaven

13,6%
€ 19.573
x €1.000
13,6% Complete

Inkomsten

10,3%
€ -14.825
x €1.000
10,3% Complete

Saldo

0%
€ 4.748
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

 

“Duurzaamheid is een zodanig gebruik van de aarde en de bewoners van deze aarde dat er geen sprake is van uitputting en toekomstige generaties er ook plezier van kunnen hebben.’’ Deze definitie van duurzaamheid (John Elkington, 1994) is richtinggevend voor de ambitie van het college en vertalen we in dit programma naar maatregelen die ten goede komen aan de kwaliteit van het klimaat, energie, groen en water. We geloven dat we het meeste kunnen bereiken door in te spelen op de kracht en energie in de samenleving: duurzaamheid is een thema dat veel inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aanspreekt en hen inspireert tot activiteiten en projecten die bijdragen aan een samenleving waar wij graag willen wonen, werken en recreëren.

Buitenruimte

We streven naar een duurzame, klimaatbestendige en toegankelijke buitenruimte. Een openbare ruimte die met aandacht en samen met de gebruikers en inwoners  is ingericht, met meer groen en biodiversiteit en minder stenen. Dit draagt bij aan een gezonde en aantrekkelijke woonomgeving en we houden daarmee het stedelijk gebied koel in de zomer en we voorkomen het uitdrogen van de grond.

Groen

Groen is een kernkwaliteit van onze gemeente die we willen houden en willen versterken, want een groene leefomgeving is essentieel voor de kwaliteit van gezondheid, het welbevinden van onze inwoners, voor de biodiversiteit, het opvangen van de effecten van de klimaatsveranderingen en de uitstraling van onze kernen, de buitenwijken en de buitengebieden. Onze ambitie is om als groene gemeente nog groener te worden.
Samen met onze partners werken wij aan behoud en beheer van waardevolle natuurgebieden. Hierin hebben Goois Natuurreservaat (zie paragraaf Verbonden partijen), Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten een grote rol. Veel natuurgebieden rondom Gooise Meren zijn in bezit en beheer van deze organisaties. Deze natuurgebieden zijn nationaal en internationaal van belang en zijn op rijksniveau (Natura 2000-gebieden) en provinciaal (Natuurnetwerk Nederland) beschermd.

Water

We willen een betrouwbare en (kosten)efficiënte (afval)waterketen waarmee de volksgezondheid, de bodem en het grond- en oppervlaktewater worden beschermd. En waarmee we een bijdrage leveren aan een hoogwaardige, klimaatbestendige woon- en leefomgeving met mogelijkheden tot recreatie op en langs het water. Daarnaast focust dit programma op de (duurzame) uitvoering van taken op het vlak van milieu, natuur en afval.

5.1 Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.1.1 Gooise Meren is in 2050 een energieneutrale gemeente

Terug naar navigatie - 5.1.1 Gooise Meren is in 2050 een energieneutrale gemeente

Het doel van de energietransitie is om zoveel mogelijk energie te besparen en over te schakelen op alternatieve duurzame energiebronnen.

Zo gaan we dat doen

5.1.2 Alle wijken van Gooise Meren zijn in 2050 aardgasvrij

Terug naar navigatie - 5.1.2 Alle wijken van Gooise Meren zijn in 2050 aardgasvrij

We hebben de Transitievisie Warmte (TVW) verder ontwikkeld en zijn aan de slag gegaan met het inwonersinitiatief uit Muiderberg om een warmtenet op basis van aquathermie mogelijk te maken.

Zo gaan we dat doen

5.1.3 Samenwerken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren

Terug naar navigatie - 5.1.3 Samenwerken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren

In 2021 hebben wij de samenwerking met onze partners binnen de beweging Samen Sneller Duurzaam (SSD) gecontinueerd. In samenspel met betrokken inwoners, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers blijven wij binnen SSD samen en gelijkwaardig werken aan de duurzame maatschappelijke opgaven in Gooise Meren. In het Actieplan Samen Sneller Duurzaam 2017-2022 zijn deze opgaven genoemd. In 2021 hebben wij onderstaande bijdrage geleverd om duurzame lokale projecten en activiteiten mogelijk te maken.

Zo gaan we dat doen

5.1.4 Gemeente Gooise Meren geeft het goede voorbeeld

Terug naar navigatie - 5.1.4 Gemeente Gooise Meren geeft het goede voorbeeld

De gemeente Gooise Meren streeft naar een duurzame gemeentelijke organisatie, waardoor duurzaamheid een steeds integraler onderdeel wordt van onze werkzaamheden en co-creatie kansen met Samen Sneller Duurzaam beter worden benut.

Zo gaan we dat doen

5.1.5 Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van Fairtrade

Terug naar navigatie - 5.1.5 Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van Fairtrade

Gooise Meren is vanaf januari 2016 een Fairtrade Gemeente. Dit houdt in dat in onze gemeente winkels, horeca, bedrijven, organisaties, inwoners en de lokale overheid fairtrade een warm hart toedragen en door de verkoop en het gebruik van fairtrade producten bijdragen aan meer eerlijke handel.

Zo gaan we dat doen

5.2 Klimaatadaptatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.2.1 Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050

Terug naar navigatie - 5.2.1 Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050

Middels het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) geeft het Rijk gemeenten de opgave om de buitenruimte klimaatbestendig en water robuust in te richten, om wateroverlast door intense regenbuien en verdroging van de grond door lange periodes van droogte zoveel mogelijk te voorkomen.

Zo gaan we dat doen

5.2.2 Stimuleren inwoners klimaatbestendige inrichting particuliere gronden

Terug naar navigatie - 5.2.2 Stimuleren inwoners klimaatbestendige inrichting particuliere gronden

In stedelijk gebied valt veel water op daken en verhardingen. Wanneer neerslag op een weiland valt, dringt daarvan ongeveer 50% in de ondergrond. In stedelijk gebied dringt ongeveer 15% in de ondergrond. Meer dan de helft van alle neerslag stroomt de riolering in. Met maatregelen wil de gemeente hevige neerslag gecontroleerd bovengronds opvangen en lokaal verwerken, met behulp van inwoners, ondernemers en instellingen ook op particulier terrein.

Zo gaan we dat doen

5.3 Groen, natuur en milieu

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.3.1 Versterken van de groene uitstraling van de gemeente

Terug naar navigatie - 5.3.1 Versterken van de groene uitstraling van de gemeente

We versterken de groene uitstraling door het onderhouden en beheren van het beeldkwaliteitsniveau op ‘voldoende’ en ‘goed’ (centra Naarden-Vesting en Vesting van Muiden) en door inwoners uit te dagen de beeldkwaliteit ‘op te plussen’ door zelfbeheer.

Zo gaan we dat doen

5.3.2 Versterken van de biodiversiteit in de gemeente

Terug naar navigatie - 5.3.2 Versterken van de biodiversiteit in de gemeente

Biodiversiteit, een variatie aan planten- en diersoorten, vervult een belangrijke rol bij een stabiel klimaat, een leefbare woonomgeving, vruchtbare grond en schoon water. Hoe groter de variatie, hoe beter de natuur in evenwicht is.

Zo gaan we dat doen

5.3.3 Uitvoeren Milieubeheer

Terug naar navigatie - 5.3.3 Uitvoeren Milieubeheer

De streven naar een correcte uitvoering van de basis- en plustaken op milieugebied. Om dit te kunnen verwezenlijken zijn deze taken door Gooise Meren ondergebracht bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).

 

 

Zo gaan we dat doen

5.4 Begraafplaatsen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.4.1 Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen

Terug naar navigatie - 5.4.1 Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen

Begraafplaatsen zijn naast een plek waar geliefden een laatste rustplaats hebben gevonden ook groene oases, plekken voor rust, bezinning en natuurbeleving, waar bomen, bijzondere planten, mossen, kleine dieren en vogels goed gedijen. Het beheren, onderhouden en verzorgen doen we dan ook heel zorgvuldig met oog voor de aanwezige biodiversiteit.

Zo gaan we dat doen

5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.5.1 Voortzetten van het regionaal uitvoeringsprogramma VANG

Terug naar navigatie - 5.5.1 Voortzetten van het regionaal uitvoeringsprogramma VANG

De regiogemeenten en de Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD), een uitvoeringsorganisatie van de Regio Gooi en Vechtstreek, hebben zich als doel gesteld om de gescheiden inzameling van afval te verbeteren en de hoeveelheid restafval terug te dringen (Van Afval Naar Grondstof, VANG-programma). Op basis van de afgeronde evaluatie VANG 2015-2020  zijn de portefeuillehouders Milieu en Duurzaamheid samen met de gemeenteraden van de 7 regiogemeentes aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een nieuwe grondstoffenvisie voor na 2020. Deze is inmiddels vastgesteld en sluit goed aan op het in 2018 gestarte Rijksbrede programma Circulaire Economie: ‘Nederland circulair in 2050’, dat ook volop in ontwikkeling is.

Zo gaan we dat doen

5.6 Grip op water

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.6.1 Zorg dragen voor de afvoer van stedelijk water

Terug naar navigatie - 5.6.1 Zorg dragen voor de afvoer van stedelijk water

De aanleg en het beheer van voorzieningen voor de inzameling en het transport van afval- en hemelwater zorgen ervoor dat verontreinigd water uit de directe leefomgeving wordt verwijderd en (grond)wateroverlast zoveel als mogelijk wordt voorkomen.

Zo gaan we dat doen

5.6.3 Versterken waterrecreatief potentieel

Terug naar navigatie - 5.6.3 Versterken waterrecreatief potentieel

Door samen te werken met gemeenten binnen het randmerengebied (Coöperatie Gastvrije Randmeren) en IJmeergebied versterken we de recreatiemogelijkheden. De hiervoor opgestelde Integrale Uitvoeringsagenda Randmerengebied draagt bij aan het verbinden van belangrijke water-recreatieve assets zoals het water, de vaargeul, havens, eilanden, kusten, fietspaden en overnachtingsmogelijkheden langs het water.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren duurzaamheid

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren duurzaamheid

 

Nr. Omschrijving indicator 2017 2018 2019 2020 2021 Streefwaarde Bron
1. % woningen met geregisteerde
zonnepanelen op het dak
3,2% 4,6% 6,4% 9,0% nog niet bekend n.v.t. Klimaatmonitor
Rijkswaterstaat
2. % circulaire inkoop (euro's) ten
opzichte van totale inkoop door
eigen organisatie
- brons zilver - zilver 2025: goud Spend Analyse,
contractregistratie,
afd. Inkoop
3. CO2 Footprint eigen organisatie - 548
ton
CO2
595
ton
CO2
- - 2050: energieneutraal Milieu-
barometer


Toelichting:

1.    Hiermee wordt aangegeven op hoeveel procent van de woningen zonnepanelen liggen. 
2.    De meetmethodiek van de MRA is dusdanig opgezet dat gewerkt wordt met bandbreedtes:
         Zilver: tussen 20 en 49% wordt circulariteit  meegenomen in inkoopopdrachten.
          Goud: tussen 50 en 79% wordt circulariteit meegenomen in inkoopopdrachten. 
          In het Actieplan Circulair Inkopen van augustus 2021 wordt aangegeven dat 1x per 2 jaar gemonitord wordt. In 2021 is dus een nieuwe indicator beschikbaar.
 3.     De CO2 footprint geeft aan de hand van een aantal thema's inzicht in de CO2 uitstoot van de gemeentelijke organisatie. In 2050 moet de eigen organisatie energieneutraal zijn.

Kengetallen duurzaamheid

Terug naar navigatie - Kengetallen duurzaamheid
nr. Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 bron
1. Totaal elektriciteitsgebruik woningen (kWh) 78,2 mln. kWh 76,3 mln. kWh 75,3 mln. kWh 75,8 mln. kWh nog niet bekend Klimaatmonitor Rijkswaterstaat
2. Totaal aardgasverbruik woningen (m3) (temperatuur gecorrigeerd) 43,6 mln. m3 42,8 mln. m3 42,7 mln. m3 41,4 mln. m3 nog niet bekend Klimaatmonitor Rijkswaterstaat
3. Opbrengst zonneprojecten Wattnu - - - 154.631 kWh 146.197,9 kWh Wattnu
4. Aantal duurzaamheidsleningen - - - 57 82 Afdeling M&O

Toelichting:                            
1.    Dit cijfer geeft het totaal elektriciteitsgebruik weer van alle woningen in de gemeente Gooise Meren. In werkelijkheid is het elektriciteitsverbruik hoger, omdat stroom geleverd door zonnepanelen op het dak niet zijn meegerekend. Voor 2021 zijn nog geen gegevens bekend in de klimaatmonitor.                        
2.    Dit cijfer geeft het totaal aardgasgebruik weer van alle woningen in de gemeente Gooise Meren. In de cijfers is rekening gehouden met de invloed van temperatuurschommelingen. Het daadwerkelijke gasverbruik ligt dus hoger of lager, omdat in een jaar veel meer koude dagen heeft geteld. Of juist heel weinig aantal koude dagen telt. Voor 2021 zijn nog geen gegevens bekend in de klimaatmonitor.                        
3.    De totale opbrengst van zonne-energie geleverd door zonnepanelen geplaatst door de energiecoöperatie Wattnu. De opbrengst over 2021 is lager omdat in 2020 het zonnepanelenproject op het dak van het gemeentehuis overgedragen is aan de gemeente, zoals in het verleden afgesproken. De opbrengst van de panelen op het dak van het gemeentehuis over 2021 is overigens 25.386,1 kWh.                       
4.    In het revolverend fonds is € 1.100.000 beschikbaar gesteld. Tot en met 2021 zijn 82 aanvragen goedgekeurd. De gemiddelde lening is € 5.500 en het merendeel van de aanvragen betreft een lening voor de installatie van zonnepanelen.                        

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Prim. Begroting 2021 Begroting 2021 (na wijziging) Realisatie 2021
Lasten
616 Afval en afvalstoffenheffing 5.674 5.876 5.894 5.952
617 Riolering en rioolheffing 4.447 4.670 4.577 4.354
618 Begraven 1.131 1.206 1.247 1.217
619 Water 998 562 1.020 626
620 Groen 4.527 4.808 5.024 4.283
621 Natuur en milieu 1.868 1.834 2.707 2.273
643 Ongediertebestrijding 85 72 83 93
645 Duurzaamheid 888 546 1.264 1.150
Totaal Lasten 19.619 19.573 21.816 19.948
Baten
616 Afval en afvalstoffenheffing -6.997 -7.199 -7.199 -7.167
617 Riolering en rioolheffing -6.045 -6.475 -6.346 -5.885
618 Begraven -824 -775 -785 -816
619 Water -274 -27 -27 -12
620 Groen -248 -327 -416 -352
621 Natuur en milieu -21 -1 -655 -378
643 Ongediertebestrijding -1 0 0 -1
645 Duurzaamheid -277 0 -368 -391
Totaal Baten -14.686 -14.804 -15.797 -15.003
Resultaat voor bestemming 4.933 4.769 6.019 4.945
Toevoegingen
620 Groen 0 0 130 130
Onttrekkingen
620 Groen -130 0 -9 -9
621 Natuur en milieu -21 -21 -21 -21
Totaal Onttrekkingen -151 -21 -31 -30
Saldo reserves -151 -21 99 99

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

 

Toelichting  verschillen tussen Realisatie 2021 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2021
Onderdeel programma 5 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelastingen
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.
16 V

Riolering en rioolheffing
De rioolheffing is een kostendekkende heffing. Om 100% kostendekking te realiseren is in 2021 circa € 542k minder onttrokken aan de voorziening. Met name omdat het opstellen van een onderhoudsbestek langer duurde dan voorzien waren de lasten voor onderhoud € 217k lager dan begroot. De baten rioolheffing waren circa € 80k hoger dan begroot. In totaal een nadelig effect van € 245k. Voor een nadere onderbouwing van de berekening van de kostendekking wordt verwezen naar de paragraaf Lokale Heffingen.

-245 N
Water
Voor de uitvoering van baggerwerkzaamheden Singelgracht Muiden is € 440k beschikbaar gesteld. Het grootste deel hiervan is nog niet besteed, omdat in 2021 de voorbereidingswerkzaamheden zijn gestart zodat het werk in 2022 kan worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt om het restantbudget ter hoogte van € 410k door te schuiven naar 2022.
410 V

Groen
Er is circa € 373k  minder uitgegeven aan onderhoud groen. Met name door capaciteitsproblemen bij aannemers door corona zijn er minder werkzaamheden verricht. Zie voor nadere toelichting het onderdeel groen in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Van het leefbaarheidsbudget Groen is circa € 166k niet besteed. 

Het bomenonderzoek (begroot € 40k) is in 2021 niet opgestart in verband met ontbreken van  beschikbare capaciteit.

Het onderhoud voor het openbaar gebied Naarderbos is neutraal begroot. Als eigenaar van het gebied hebben wij ook het afgelopen jaar beperkt onderhoud uitgevoerd, met name gericht op het veilig houden van de openbare ruimte. Hierdoor zijn zowel de baten als de lasten circa € 142k lager dan geraamd.

De baten als gevolg van de verkoop van snippergroen zijn € 112k hoger dan begroot. 

691 V
Milieubeheer 
In 2021 waren er minder lasten voor handhavingsactiviteiten inzake milieubeheer.
60 V
Duurzaamheid
De activiteiten met betrekking tot het ontwikkelen van een transitievisie warmte en de energietransitie zijn nog niet volledig afgerond en lopen door in 2022. Voorgesteld wordt om de resterende incidentele middelen hiervoor respectievelijk  € 52k en € 86k door te schuiven naar 2022.
138 V
Overige verschillen < € 70k 4 V
Totaal 1.074 V