Uitgaven

14,43%
€ 20.766
x €1.000
14,43% Complete

Inkomsten

9,11%
€ -13.105
x €1.000
9,11% Complete

Saldo

0%
€ 7.661
x €1.000

6. Programma Werk en Inkomen

Uitgaven

14,43%
€ 20.766
x €1.000
14,43% Complete

Inkomsten

9,11%
€ -13.105
x €1.000
9,11% Complete

Saldo

0%
€ 7.661
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het beleid van Gooise Meren is gericht op een inclusieve samenleving waarin alle inwoners kunnen meedoen. Dit vertaalt zich ook naar een inclusieve arbeidsmarkt die wordt gezien als essentieel onderdeel van de samenleving. Wij hebben inwoners ondersteund die (tijdelijk) niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daarbij staan eigen kracht en deelname aan de samenleving voorop. Het vinden van betaald werk is het eerste doel. Is dat (nog) niet haalbaar, dan worden inwoners gesteund met een wettelijke inkomensvoorziening zoals een bijstandsuitkering. Tevens hebben wij inwoners met een laag inkomen ondersteund met een pakket van inkomensondersteunende maatregelen en schuldhulpverlening. 

Wij hebben onze re-integratievoorzieningen gericht op de vraag vanuit de arbeidsmarkt zodat (om)scholing aansluit op werkgelegenheid. Wij hebben gewerkt aan een inclusieve arbeidsmarkt en daartoe een breed scala aan voorzieningen ingezet, samen met de regio Gooi en Vechtstreek, ondernemers, het onderwijs en het UWV. In 2021 is gebleken dat de uitstroom uit de uitkering is toegenomen. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen heeft de werkgelegenheid zich in 2021 goed hersteld.

6.1 Werk

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.1.1 Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt

Terug naar navigatie - 6.1.1 Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt

Wij ondersteunen inwoners die niet op eigen kracht kunnen participeren op de arbeidsmarkt en werken daarbij langs drie sporen: van werk naar werk, van school naar werk en van uitkering naar werk, waarbij extra aandacht is voor de groep van statushouders.

Zo gaan we dat doen

6.2 Inkomen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.2.1 Bieden van inkomensondersteuning

Terug naar navigatie - 6.2.1 Bieden van inkomensondersteuning

Wij bieden inwoners die (tijdelijk) niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien een passende inkomensvoorziening, wij bieden aanvullende minimaregelingen om armoede te bestrijden bij de inwoners met een laag inkomen en wij helpen inwoners bij het voorkomen en aanpakken van schulden.

Zo gaan we dat doen

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Prim. Begroting 2021 Begroting 2021 (na wijziging) Realisatie 2021
Lasten
622 BUIG 23.801 14.515 19.071 18.553
623 Werkvoorziening 4.304 3.646 4.179 3.974
624 Minimabeleid 2.263 2.078 2.223 2.465
625 Sociale recherche 431 526 542 154
Totaal Lasten 30.799 20.766 26.015 25.146
Baten
622 BUIG -23.409 -12.495 -17.103 -17.261
623 Werkvoorziening -46 0 0 -62
624 Minimabeleid -51 -28 -28 -110
625 Sociale recherche -383 -402 -402 -368
Totaal Baten -23.889 -12.925 -17.533 -17.801
Resultaat voor bestemming 6.910 7.841 8.482 7.345
Onttrekkingen
622 BUIG -115 -180 -180 -140
623 Werkvoorziening -544 0 -135 -10
Totaal Onttrekkingen -659 -180 -315 -150

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2021 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2021
Onderdeel programma 6 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelastingen
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.
255 V
BUIG
De uitkeringslasten in het kader van de BUIG zijn € 477k lager dan geraamd. De opbrengsten uit terugvordering en verhaal zijn hoger dan geraamd € 29k . Dit is te verklaren doordat er meer uitstroom is, en de landelijke trend waardoor minder beroep wordt gedaan op de participatiewet.  
506 V
Schuldhulpverlening
In 2021 is besloten dat de gemeente een deel van schuldhulpverlening in eigen beheer gaat uitvoeren. Hiervoor is een nieuw team schuldhulpverlening ingericht dat pas sinds medio februari 2022 volledig geëquipeerd is. Dit betekent voor 2021 dat de lasten voor schuldhulpverlening uiteindelijk - evenals vorig jaar - lager zijn dan geraamd (€ 135k).
135 V
Re-integratie
De lasten voor re-integratie zijn € 134k lager dan geraamd. Dit word veroorzaakt doordat door corona re-integratietrajecten zijn uitgesteld of opgeschort.
134 V
Minimabeleid
De lasten voor de specifieke minimaregelingen zijn € 141k hoger dan geraamd. De overschrijding wordt veroorzaakt door een gewijzigde werkwijze van uitbetaling. Uitbetaling van het DOE-, kinder- en jeugdbudget vindt vanaf medio 2021 plaats op voorschotbasis i.p.v. op declaratiebasis achteraf. 
-141 N
Overige verschillen < € 70k 83 V
Totaal 972 V