Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Een verbonden partij is een rechtspersoon, waarin de gemeente zowel bestuurlijk als financieel een belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen beschikbaar stelt, die zij mogelijk kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partijen verhaald kunnen worden op de gemeente. In praktijk is deelname in NV’s, BV’s, VOF’s, CV’s en Gemeenschappelijke Regelingen (per definitie) een verbonden partij. Ook stichtingen en (coöperatieve) verenigingen kunnen onder verbonden partijen vallen, als de gemeente een zetel in het bestuur heeft en financiële risico’s loopt.
Voor de raad is inzicht in de verbonden partijen belangrijk, aangezien het gaat om afwegingen over de taken en activiteiten waartoe de raad de kaders uitzet. Voor het aangaan en onderhouden van contacten met verbonden partijen is het van belang om af te wegen wat de meest doelmatige wijze is om een taak uit te voeren, welke manier de meeste garantie geeft dat de taak wordt uitgevoerd zoals de gemeente voor ogen staat en hoe er voldoende inhoudelijk en financieel inzicht in het uitvoeren van een taak wordt gekregen. 
Eventuele financiële risico’s van de verbonden partijen zijn meegenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

Overzicht verbonden partijen Gooise Meren
 
Naam verbonden partij Vestigingsplaats Bijdrage
Gemeenschappelijke regelingen    
Regio Gooi en Vechtstreek Bussum 11.874,731
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Hilversum 4.362.172
Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek Lelystad 942.445
Werkvoorzieningschap Tomingroep Hilversum 1.684,215 
Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen Naarden

pm

Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer Hoorn 10.600
     
Vennootschappen en coöperaties    
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A. Harderwijk 36.085
     
Stichtingen en verenigingen    
Stichting Goois Natuurreservaat Hilversum 584.720
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) Bussum N.v.t.  (renteloze lening)
     
Overige verbonden partijen    
GEM Crailo BV Laren pm
BNG Bank N.V. Den Haag

pm

Metropoolregio Amsterdam Amsterdam

88.304

Totaal

  19.583.272

 

Regio Gooi en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Regio Gooi en Vechtstreek
Versterking van de samenwerking

Het Regiobestuur heeft samen met gemeenteraden de mogelijkheden onderzocht om te komen tot meer democratische en tegelijk slagkrachtiger samenwerkingsvormen. Het AB heeft een werkgroep governance in het leven geroepen om advies te geven over een aantal onderwerpen, zoals de wijze van vaststellen van de Regionale samenwerkingsagenda en het eerder betrekken van de raden bij samenwerking t.a.v. nieuwe opgaven. De werkgroep heeft een concept advies gegeven. De voorstellen tot versterking van de samenwerking worden aan de raden voorgelegd als  de Wet gemeenschappelijke regelingen is aangepast.  Dat zal in de loop van 2022 plaatsvinden. In 2021 is wel de  technische aan passing van de Gemeenschappelijk Regeling  Regio Gooi en Vechtstreek voorbereid. 

Uittreding Weesp 

Weesp treedt per 1 januari 2022 uit het samenwerkingsverband Regio Gooi en Vechtstreek en wordt onderdeel van de gemeente Amsterdam. In 2021 zijn hiertoe in nauw overleg met Weesp/Amsterdam  uittreedovereenkomsten opgesteld en is een uittreedsom van iets meer dan € 4 mln. overeengekomen. Bepaalde diensten zal de Regio (tijdelijk) blijven leveren aan Weesp/Amsterdam, zoals Veilig Thuis, GAD, Regio conservator en Visit Gooi en Vecht.  

Inhoudelijke ontwikkelingen
De Regio werkt met zeven programma’s: sturing, inkoop en contractbeheer, maatschappelijke dienstverlening, Jeugd en gezin, gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), Regionale Ambulance Voorziening (RAV) en Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD).

Er is in 2021 in samenwerking met de provincie Noord-Holland een woonakkoord vastgesteld, dat is uitgewerkt in een Jaaragenda Wonen. De provincie en de regiogemeenten hebben verder een samenwerkingsagenda opgesteld, die zich richt op de fysieke leefomgeving. Het regionaal koersdocument Omgevingsvisie, waarin een gezamenlijk kader is neergelegd voorde ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in brede zin, is door alle regiogemeenten vastgesteld.  Dit document biedt de regiogemeenten een kader t.b.v. een integrale en samenhangende ontwikkeling van het gebied. Inkoop en contractbeheer hebben in 2021 de lijn voortgezet  naar meer professionalisering bij inkooptrajectenwerken met het oog op aanbestedingseisen. De GGD heeft  de samenwerking met Flevoland geïntensiveerd. De GAD heeft het programma VANG (van afval naar grondstof) afgerond en heeft aan de betrokken gemeenten een grondstoffenvisie voorgelegd. Deze is door alle gemeenten in de regio vastgesteld. Op het vlak van mobiliteit is nadere uitwerking gegeven aan doorfietsroutes. De Regio heeft in 2021 uitwerking gegeven aan de opdracht van gemeenten om een bezuiniging van 3% te realiseren. Dit heeft zich met name vertaald in een voorstel om  de dienstverlening van de GAD te versoberen, ook al omdat de GAD sowieso te maken heeft met een forse kostenverhoging. Ter voorbereiding op de Inburgeringswet die ingaat op 1 januari 2022 heeft de RVE inkoop en contractbeheer, de inkoop van de inburgeringstrajecten gerealiseerd. Verder heeft de Regio uitwerking gegeven aan de opgave om te werken aan een financieel gezond(er) sociaal domein en voorbereiding betroffen voor een nieuw  beleidsplan Bescherming en Opvang.

 

 
Risico's
 
Er hebben zich geen onvoorziene risico's voorgedaan. 
 

Kerngegevens

Regio Gooi en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 1: Inwoners en bestuur;
Programma 3: Openbare ruimte en verkeer;
Programma 7: Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd;
Programma 9: Algemene baten en lasten
Taakvelden 0.4 Overhead
1.2 Openbare orde en veiligheid
3.1 Economische ontwikkeling
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
5.5 Cultureel erfgoed
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.5 Arbeidsparticipatie
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
7.1 Volksgezondheid
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
8.1 Ruimtelijke Ordening
8.3 Wonen en bouwen
Deelnemende gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren.
Doel/Openbaar belang Intergemeentelijke beleidsvorming- en afstemming dan wel uitvoering van taken op terreinen waarvan vaststaat dat dit toegevoegde waarde heeft in vergelijking met taakbehartiging door de individuele gemeente.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft rechtstreekse invloed op de besluitvorming.
Elke gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd op basis van een verdeelsleutel van één stem per 10.000 inwoners (met een minimum van twee stemmen per lid).
Financieel belang / bijdrage 2021 De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2021 op € 11.874.731
1-1-2021 31-12-2021
Eigen vermogen € 10.966.000 € 13.675.000
Vreemd vermogen € 62.177.000 € 63.842.000
Solvabiliteit EV/VV 0,18 0,21
Geraamd resultaat 2021 Op basis van de voorlopige jaarrekening 2021 Regio Gooi en Vechtstreek is het resultaat € 930.000 positief. Voorgesteld wordt om € 1.225.000 te muteren op de bestemmingreserves en € 295.000 te verrekenen met de gemeenten. Daarnaast wordt vanuit de reserve Bescherming en Opvang € 1.036.000 gerestitueert aan de regiogemeenten.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Ontwikkelingen
De opgave van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) is om de functionele samenwerking met de Veiligheidsregio Flevoland (VRF) en Veiligheidsregio Utrecht (VRU) te vergroten, gericht op het behalen van schaalvoordelen, waarbij de intensivering van de samenwerking met VRF prioriteit kreeg. De samenwerking met Utrecht en Flevoland gezamenlijk richt zich de komende jaren op een gezamenlijk kennis- en oefencentrum, de gezamenlijke meldkamer en een gezamenlijk veiligheidsbureau. In 2021 is verder invulling gegeven aan de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst (SOK). Door de huidige pandemie is er iets vertraging opgelopen in de planning van een evaluatie van de SOK, maar inmiddels zijn de meeste gesprekken met verschillende betrokkenen gevoerd en loopt het evaluatieproces.

Risico's

In de paragraaf weerstandsvermogen van de Meerjarenraming 2022-2024 en de Programmabegroting 2021 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek staan de risico’s opgesomd. 

Kerngegevens

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 2: Veiligheid
Taakvelden 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren.
Doel/Openbaar belang De veiligheidsregio heeft tot doel door samenwerking doelmatig georganiseerde en gecoördineerde preventieve en repressieve brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen en rampen in het verzorgingsgebied te verzorgen.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft zes leden. De gemeente Gooise Meren is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Financieel belang / bijdrage 2021 De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2021 op € 4.362.172
1-1-2021 31-12-2021
Eigen vermogen € 2.290.093 € 4.778.791
Vreemd vermogen € 15.685.670 € 32.157.024
Solvabiliteit EV/VV 0,15 0,15
Geraamd resultaat 2021 Op basis van de voorlopige jaarrekening 2021 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is het resultaat ca. € 992.000 positief. Voorgesteld wordt om dit resultaat terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Gooise Meren betekent dit een terugbetaling van ca. € 214.000.

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen betroffen onder andere het uitwerken van het voornemen van Weesp om met ingang van 2022 samen verder met Amsterdam te gaan en uit de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) te treden, en het implementeren  van de Omgevingswet (inwerkingtreding uitgesteld tot oktober 2022 of januari 2023). Ook voor de OFGV zal de Omgevingswet ingrijpende gevolgen hebben op de wijze van werken, met name op het gebied van de Bodemtaken en Externe Veiligheid. Met ingang van 2021 is een nieuwe kostprijssystematiek (KPS) periode van 3 jaar ingegaan. Ten opzichte van de eerdere kostenverdeling over 2018 t/m 2020 betaalt de gemeente Gooise Meren jaarlijks € 21.784 meer in de periode 2021 t/m 2023. 

Risico's 

Gooise Meren heeft al haar milieutaken ondergebracht bij de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV). Op grond van een wettelijke verplichting (Wet VTH) zijn gemeenten verplicht om een groot aantal milieutaken bij een uitvoeringsdienst, in dit geval de OFGV, onder te brengen. Dit zijn de zogenaamde basistaken. Daarnaast staat het gemeenten vrij om ook andere taken bij deze dienst onder te brengen, de zogenaamde plustaken. Gooise Meren heeft zowel basistaken als plustaken op milieugebied bij de OFGV ondergebracht. Bij een eventueel faillissement van de OFGV loopt Gooise Meren het maatschappelijke risico dat milieutaken niet meer uitgevoerd zullen worden. Dit kan ook niet overgenomen worden door eigen medewerkers daar er binnen het ambtelijk apparaat geen milieukennis (meer) aanwezig is. Aangezien in ieder geval de wettelijke verplichting bestaat om basistaken bij een uitvoeringsdienst onder te brengen (binnen de eigen regio) zal Gooise Meren, net als de andere partners bij de OFGV, ook financieel moeten ingrijpen om het voortbestaan van de OFGV, en daarmee de uitvoering van de wettelijke milieutaken, te garanderen.

De effecten van de uittreding van Weesp uit de OFGV worden zoveel mogelijk gedempt, maar zullen wel merkbaar worden doordat de vaste lasten straks met een partner minder gedragen moeten worden. In de begroting van de OFGV is hier rekening mee gehouden. De OFGV heeft voor de implementatie en uitvoering van de Omgevingswet enkel incidenteel budget geraamd. Er is op dit moment geen actuelere informatie om de financiële effecten structureel te ramen, maar dit wordt continue gemonitord. Er zijn er geen onvoorziene kosten in dit verband bekend. De KPS berekening wordt op basis van de gemaakte kosten en prognose voor de uitvoering van de wettelijke taken, telkens voor een periode van 3 jaar vastgesteld. De jaarlijkse bijdrage fluctueert hierdoor elke 3 jaar en als gemeente Gooise Meren hebben we hier maar zeer beperkt grip op.

Kerngegevens

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 3: Openbare ruimte en verkeer
Taakvelden 7.4 Milieubeheer
Deelnemende gemeenten De provincies Flevoland en Noord-Holland en de gemeenten Almere, Zeewolde, Dronten, Noordoostpolder, Urk, Lelystad, Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren, Gooise Meren en Wijdemeren.
Doel/Openbaar belang Een robuuste uitvoeringsdienst ten behoeve van een adequate uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de provincie Flevoland, de provincie Noord-Holland en de regio Gooi en Vechtstreek, waarmee een verbetering van de kwaliteit en de integraliteit van de uitvoering van de taken wordt beeogd. De uitvoering is bij de uitvoeringsdienst belegd met het behoud van de eigen bevoegdheden van alle deelnemers. Tevens kan de OFGV taken verrichten op basis van de WABO voor zover de deelnemers hiertoe opdracht verlenen.
Bestuurlijk belang Gemeenten en provincies zijn opdrachtgever van de Omgevingsdienst en vormen samen het Algemeen Bestuur (AB). De stemverdeling in het AB is gebaseerd naar rato van de ingebrachte financiële bijdrage per deelnemende partij aan de gemeenschappelijke regeling.
Financieel belang / bijdrage 2021 De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2021 op € 942.445, bestaande uit de reguliere bijdrage van € 929.812 en de bijdrage voor de directe productiekosten van € 12.633.
1-1-2021 31-12-2021
Eigen vermogen € 1.330.865 € 1.642.644
Vreemd vermogen € 5.121.157 € 5.515.353
Solvabiliteit EV / VV 0,26 0,30
Geraamd resultaat 2021 Op basis van de voorlopige jaarrekening 2021 OFGV is het resultaat ca. € 570.000 positief.

Werkvoorzieningschap Tomingroep

Terug naar navigatie - Werkvoorzieningschap Tomingroep

Ontwikkelingen

Het Algemeen Bestuur van Tomingroep heeft in 2020 opdracht gegeven om –na de gebleken verliezen sinds 2019- toekomstscenario’s uit te werken voor Tomingroep in samenhang met de regionale arbeidsmarktketen en ontwikkelingen van de economie en werkgelegenheid. Deze opdracht is in 2021 verder uitgewerkt. Het doel blijft om in gezamenlijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. In 2021 heeft het Algemeen Bestuur gekozen voor een stabiele koers waarbij Tomingroep in omvang gelijk blijft. De belangrijkste opgave voor Tomin is gericht op de omvorming tot een werkleerbedrijf, waarin de ontwikkeling van medewerkers met een arbeidsbeperking centraal komt te staan. Werknemers worden waar mogelijk begeleid naar een baan bij een reguliere werkgever. Het Algemeen Bestuur heeft een bedrijfsplan voor de periode 2022-2025 vastgesteld. Daarin zijn tussen de gemeenten en Tomingroep concrete afspraken gemaakt over de aantallen mensen die bij Tomingroep begeleiding en werk kunnen vinden en de bijbehorende middelen. Tevens zijn uitgangspunten geformuleerd over de ketensamenwerking naar de arbeidsmarkt als ook gemeentelijke opdrachten aan Tomingroep. 

Risico's 

De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk financieel verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke regeling. Vooralsnog staat de BV garant voor afdekking van dit risico. Mochten de winst en de Algemene Reserves van de BV echter niet volstaan, moeten de deelnemende gemeenten zelf extra bijdragen.

 

Kerngegevens

Werkvoorzieningschap Tomingroep
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 6: Werk en Inkomen
Taakvelden 6.4  Begeleide participatie
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren, Eemnes en Almere.
Doel/Openbaar belang Het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met een Wsw-indicatie en vanuit de Participatiewet. Tevens is de doelstelling zoveel mogelijk werknemers uit die doelgroepen richting de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden/ontwikkelen. Om dit te bereiken maakt de gemeenschappelijke regeling gebruik van Tomin BV, waar zij een honderd procent deelneming in heeft. De BV heeft een aantal bedrijfsactiviteiten ingericht om de doelstellingen te behalen.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft acht leden en wordt geadviseerd door een ambtelijk secretaris en twee ambtelijke adviesgroepen (beleid en financiën). De gemeente Gooise Meren is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Financieel belang / bijdrage 2021 De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2021 op € 1.684.215. De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk financieel verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke regeling. Vooralsnog staat de BV garant voor afdekking van dit risico. Mochten de winst en de Algemene Reserves van de BV echter niet volstaan, zullen de gemeenten zelf extra moeten bijdragen.
1-1-2021 31-12-2021
Eigen vermogen € 4.245.000 € 5.568.000
Vreemd vermogen € 8.659.000 € 6.206.000
Solvabiliteit EV / VV 0,49 0,90
Geraamd resultaat 2021 Op basis van de voorlopige jaarrekening 2021 Werkvoorzieningschap Tomingroep is het resultaat ca. € 1.323.000 positief. In het jaarcontract tussen Tomingroep BV en het Werkvoorzieningschap is vastgelegd dat Tomingroep BV een nihil resultaat bij het Werkvoorzieningschap Tomingroep garandeert.

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Ontwikkelingen

De gemeenschappelijke regeling voert de taken uit die voortvloeien uit de Archiefwet voor de gemeenten Gooise Meren en Huizen: de bewaring en het beheer van overgebrachte, historische archieven, de dienstverlening daaruit en toezicht en advisering inzake het informatiebeheer van de aangesloten gemeenten. Dit laatste omdat nu gevormde informatie het archief van de toekomst is. Plaats van vestiging is Naarden-Vesting.
 
Gooise Meren is centrumgemeente van deze lichte gemeenschappelijke regeling. Het gemeentearchief heeft geen eigen begroting. De diverse archiefgerelateerde posten worden binnen de begroting van de gemeente Gooise Meren begroot. De gemeente Huizen betaalt een vaste bijdrage per inwoner, die jaarlijks wordt geïndexeerd.
 
De afgelopen jaren is er telkens gewerkt met incidentele oplossingen voor de te krappe begroting, in afwachting van besluitvorming over een mogelijke fusie met de archiefdienst van de gemeente Hilversum. In 2021 zijn in samenwerking met de gemeente Hilversum en Huizen de nodige voorbereidingen getroffen voor een daadwerkelijke fusie. Er is een concept GR opgesteld, de in 2019  opgestelde businesscase is geactualiseerd door te werken met feitelijke kosten, en het concept besluit is genomen om het zogenaamde E-depot (de organisatie en het toegankelijk maken van alle digitale opslag) zelf te realiseren  (dus niet uit te besteden bij bijvoorbeeld het archief Noord-Holland). 
 

Risico's 

Bij onvoldoende investeren in de archiefdienst voldoet de gemeente niet aan de archiefwettelijke verplichting om overheidsinformatie duurzaam te bewaren, te beheren en ter beschikking te stellen voor de samenleving. Wat dit laatste betreft, ook de archiefdienst moet mee in de digitalisering van de dienstverlening.

De onzekerheid over de toekomstige invulling van de organisatie kan gevolgen hebben voor de werkomstandigheden en kwaliteit van de dienstverlening.

Kerngegevens

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 9: Algemene baten en lasten
Taakvelden 0.4 Overhead
Deelnemende gemeenten Gooise Meren, Huizen
Doel/Openbaar belang Het Gemeentearchief voert voor de aangesloten gemeenten de Archiefwet uit v.w.b. de historische archivering. Tevens wordt jaarlijks per aangesloten gemeente aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren geïnspecteerd en daarmee toegezien op de kwaliteit van de gemeentelijke Informatiehuishouding.
Bestuurlijk belang Centrumregeling waarbij gemeente Gooise Meren 1 vertegenwoordiger heeft in de commissie van advies.
Financieel belang / bijdrage 2021 Gemeente Huizen is jaarlijks een vergoeding aan de centrumgemeente Gooise Meren verschuldigd.
1-1-2021 31-12-2021
Eigen vermogen N.v.t. N.v.t.
Vreemd vermogen N.v.t. N.v.t.
Solvabiliteit EV / VV N.v.t. N.v.t.
Geraamd resultaat 2021 N.v.t.

Gemeenschappelijke Regeling maaien waterplanten IJmeer-Markermeer

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke Regeling maaien waterplanten IJmeer-Markermeer

Ontwikkelingen

In 2021 hebben wij de Samenwerkingsovereenkomst Maaien waterplanten IJmeer-Markermeer, samen met alle andere aan het IJmeer en/of Markermeer gelegen gemeenten, ondertekend. Het doel van deze overeenkomst is het verankeren van de samenwerking tussen gemeenten voor het maaien van waterplanten in het IJmeer en Markermeer en het bindend vastleggen van de voorwaarden waaronder de samenwerking plaatsvindt.

De recreatievaart heeft afgelopen jaren overlast ervaren in het IJmeer en Markermeer als gevolg van de groei van waterplanten. Het Rijk voert geen maatregelen uit ten behoeve van recreatie, maar aan het water gelegen gemeenten willen de recreatievaart op dit vlak faciliteren. 

Risico's

De risico's van deze samenwerking zijn beperkt. Bereikbaarheid van IJmeer en Markermeer voor recreatievaartuigen is een wens van de gemeente Gooise Meren, maar geen verantwoordelijkheid van de gemeente Gooise Meren.

Mochten de samenwerkende gemeenten in onvoldoende mate in staat blijken te zijn om waterplanten te maaien, leidt dit tot verminderde toegankelijkheid van het IJmeer en Markermeer voor recreatievaartuigen.

De gemeente Gooise Meren kan niet eerder uittreden dan per 1 januari 2024, wat betekent dat de gemeente de jaarlijkse bijdrage tot en met 2023 jaarlijks moet voldoen. De gemeente heeft overigens geen intentie om uit te treden.

Kerngegevens

Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 5: Duurzaamheid, Water en Groen
Taakvelden 5.7 Openbaar groen en (openlucht recreatie)
Deelnemende gemeenten Almere, Amsterdam, Drechterland, Edam-Volendam, Enkhuizen, Gooise Meren, Hoorn, Koggenland, Stede Broec en Waterland
Doel/Openbaar belang Het verankeren van de samenwerking tussen gemeenten voor het maaien van waterplanten in het IJmeer en Markermeer en het bindend vastleggen van de voorwaarden waaronder deze samenwerking plaatsvindt.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft tien leden. De gemeente Gooise Meren is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Financieel belang / bijdrage 2021 De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2021 begroot op € 10.600
1-1-2021 31-12-2021
Eigen vermogen N.n.b. N.n.b.
Vreemd vermogen N.n.b. N.n.b.
Solvabiliteit EV / VV N.n.b. N.n.b.
Geraamd resultaat 2021 N.n.b.

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Terug naar navigatie - Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Gastvrije Randmeren is een samenwerkingsverband voor de Randmeren in de vorm van een coöperatieve vereniging. Vanuit deze coöperatie zorgen de gemeenten gelegen aan deze Randmeren voor het recreatief beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen in de Randmeren. Naast deze taak streeft de Coöperatie naar het versterken van de natuurwaarden in het gebied en zet de Coöperatie het gebied op de recreatieve kaart via gebiedspromotie.

 

Ontwikkelingen

In 2021 heeft de Coöperatie aan een voorstel gewerkt voor statutenwijziging en nieuwe ledenovereenkomsten. In december 2021 heeft het college besloten hiermee akkoord te gaan en de nieuwe overeenkomst in 2022 te tekenen. Voor de gemeente Gooise Meren zijn de gevolgen beperkt.

De Coöperatie is in 2021, samen met andere belanghebbenden, begonnen met een lobby richting het Rijk, waarbij de partijen het Rijk vragen waterrecreatie (in het zuidelijk IJsselmeergebied) als onderdeel van haar programma te beschouwen en initiatief te nemen om toekomstbestendige oplossingen voor recreatievaart te realiseren.

Risico's 

Met het ondertekenen van de nieuwe ledenovereenkomst in 2022 spreekt de gemeente Gooise Meren de intentie uit de Coöperatie niet eerder te verlaten dan in 2028. De gemeente heeft echter geen intentie om haar lidmaatschap (eerder) op te zeggen.

Kerngegevens

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 5: Duurzaamheid en Water;
Programma 8: Sport en Recreatie, Cultuur en Toerisme
Taakvelden 5.7 Openbaar groen en (openlucht recreatie)
Deelnemende gemeenten Alle gemeenten gelegen aan Gooi- en Eemmeer en Veluwerandmeren
Doel/Openbaar belang 1. Het behartigen van de bovengemeentelijke belangen van de recreatie binnen het gebied van de Randmeren;
2. Het behartigen van de belangen van de natuur binnen het gebied van de Randmeren;
3. Het bewaren en bevorderen van het natuur- en landschapsschoon binnen het gebied van de Randmeren;
4. Het bevorderen van de watersportsector in het gebied van de Randmeren;
5. Recreatief beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen in de Randmeren, streven naar het versterken van de natuurwaarden in het gebied en het gebied op de recreatieve kaart zetten via gebiedspromotie.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit 5 leden. De gemeente Gooise Meren heeft op basis van haar jaarlijkse bijdrage 4 stemmen in de algemene ledenvergadering.
Financieel belang / bijdrage 2021 De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2021 is € 36.085, bestaande uit een ledenijdrage van € 28.585 en € 7.500 extra bijdrage maaikosten. Leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie en zijn op geen enkele wijze verplicht om bij te dragen in een eventueel tekort bij de ontbinding van de coöperatie.
1-1-2021 31-12-2021
Eigen vermogen € 2.614.000 € 2.370.000
Vreemd vermogen € 10.439.000 € 8.751.000
Solvabiliteit EV / VV 0,25 0,27
Geraamd resultaat 2021 Het geraamde resultaat is ca. € 244.000 negatief. Dit negatieve resultaat wordt gedekt door een onttrekking uit de Algemene Reserve en Reserve B&O Groot Onderhoud.
Jaarlijks voorziet BNG Bank N.V. haar klanten van informatie over de BNG Bank N.V., die zij kunnen gebruiken voor het invullen van hun begrotingsparagraaf over verbonden partijen. Provincies en gemeenten worden geacht daarbij vooruit te kijken tot en met het komende begrotingsjaar, maar helaas kan de bank die financiële informatie niet verstrekken.
BNG Bank N.V. emitteert leningen, die beursgenoteerd zijn. Om die reden is BNG Bank N.V. gehouden aan de regels die de Autoriteit Financiële Markten stelt aan het verstrekken van mogelijk koersgevoelige informatie. Het verstrekken van cijfers en verwachtingen over eigen vermogen en netto resultaat valt daar uitdrukkelijk onder. BNG Bank N.V. gaat pas tot publicatie van de gerealiseerde resultaten over na behandeling van de door de externe accountant goedgekeurde jaarrekening en het voorstel tot winstuitkering door de Raad van Commissarissen.

Stichting Goois Natuurreservaat

Terug naar navigatie - Stichting Goois Natuurreservaat

Stichting Goois Natuurreservaat (GNR) heeft als doel de voor het Gooi kenmerkende natuur-, cultuurhistorische- en landschapswaarde op een zorgvuldige en deskundige manier te beheren. Hierbij is het streven om de biodiversiteit en duurzaamheid van onze natuurgebieden te verhogen. Het GNR vormt een samenwerkingsverband van de vijf Gooise gemeenten (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren), de stad Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Samen met een onafhankelijk voorzitter en twee externe deskundigen vormen zij het bestuur van de stichting. Elke gemeente heeft één wethouder afgevaardigd in het bestuur. Deze samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK).

Inhoudelijke ontwikkelingen
De gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland willen beide uit de SOK van het GNR treden. In 2021 is hierom een uittredingsovereenkomst afgesloten. De finale uittreding van beide participanten zal in 2022 worden geëffectueerd. Het is duidelijk dat het, vanuit het perspectief van de continuïteit van de Stichting Goois Natuurreservaat en het behoud van de natuur, van essentieel belang is dat het jaarlijks exploitatietekort blijvend wordt gedekt.
 
Financiële ontwikkelingen
Met de opgestelde begroting 2022 heeft GNR rekening gehouden met de gevraagde bezuiniging van 3% op de participantenbijdragen (conform de wens van de portefeuillehouders financiën van de Gooise gemeenten) exclusief de loonstijging.
Een andere ontwikkeling is de Coronapandemie. Die heeft ook dit jaar weer een nadelig effect gehad op het beheer en behoud van de natuur. Door de pandemie is de natuur de afgelopen jaren namelijk zwaar belast geweest. Het GNR verwacht hierdoor extra kosten, deze moeten nog in beeld worden gebracht.
 
 

Risico's 

Uittreding participanten

Door de afspraken die er zijn gemaakt met Amsterdam en Noord Holland over de financiële vergoeding voor het uittreden uit het GNR,  is het mogelijke financiële risico dat de Gooise gemeenten op termijn de structurele financiële verplichtingen van Provincie Noord-Holland en Amsterdam moeten opvangen, verminderd.

Kerngegevens

Stichting Goois Natuurreservaat
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 3: Openbare ruimte en vervoer
Taakvelden 5.7 Openbaar groen en (openlucht recreatie)
Deelnemende gemeenten Amsterdam, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en provincie Noord-Holland.
Doel/Openbaar belang De instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van aldaar gelegen terreinen, ten einde ten eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden.
Aan het publiek door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat natuurschoon verzekeren.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft 17 leden. De gemeente Gooise Meren is met 3 leden vertegenwoordigd. De vertegenwoordiger van de Gooise Meren zit ook in het dagelijks bestuur.
Financieel belang / bijdrage 2021 De gemeentelijke bijdrage is begroot voor het jaar 2021 op € 584.720
1-1-2021 31-12-2021
Eigen vermogen € 1.562.333 € 1.452.500
Vreemd vermogen € 926.429 € 882.400
Solvabiliteit EV / VV 1,69 1,65
Geraamd resultaat 2021 Het geraamde resultaat is € 109.833 negatief. Dit negatieve resultaat wordt gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserves.

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)

Terug naar navigatie - Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)

Ontwikkelingen

De gemeenten zijn wettelijk verplicht openbaar onderwijs aan te bieden. De gemeenten hebben er dus groot belang bij dat de scholen met openbaar onderwijs goed worden bestuurd. Talent Primair oefent alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uit inzake de openbare basisscholen in de gemeenten Gooise Meren, Wijdemeren, Huizen, de BEL-gemeenten en Weesp. Om de regie op de werkzaamheden van de stichting te behouden is door de gemeenteraden binnen het werkgebied van Talent Primair een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Op basis daarvan vormen de portefeuillehouders Onderwijs in de Regiegroep het extern toezichthoudend orgaan. De Raad van Toezicht van Talent Primair is de interne toezichthouder. Talent Primair is een stabiele onderwijsorganisatie. 
 
Talent Primair kent in 2021 een hoog ziekteverzuim. In combinatie met het lerarentekort is dit een belangrijk aandachtspunt.

Op basis van de rapportages is het financiële resultaat van Talent Primair negatief, maar het eigen vermogen is voldoende om dit negatieve resultaat op te kunnen vangen.
 
 

Risico's 

Er is geen sprake van significante risico’s. 

 

Kerngegevens

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 7: Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
Taakvelden 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Deelnemende gemeenten Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Eemnes, Weesp, Wijdemeren,  Stichtse Vecht en Laren.
Doel/Openbaar belang De gemeenten zijn wettelijk verplicht openbaar onderwijs aan te bieden. De gemeenten hebben er dus groot belang bij dat de scholen met openbaar onderwijs goed worden bestuurd. Talent Primair oefent alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uit inzake de openbare basisscholen in de deelnemende gemeenten. Om de regie op de werkzaamheden van de stichting te behouden is door de gemeenteraden binnen het werkgebied van Talent Primair een samenwerkingsovereenkomst aangegaan.
Bestuurlijk belang De gemeenten zien toe op de financiën en werkzaamheden van de stichting en op het functioneren van het bestuur. Daartoe bestaat een bestuurlijke Regiegroep op grond van een samenwerkingsovereenkomst tussen de voornoemde gemeenten. De bestuurlijke Regiegroep bestaat uit 7 leden. Het betreft de collegeleden met Onderwijs/Talent Primair in portefeuille vanuit de deelnemende gemeenten. De stichting heeft een College van Bestuur (CvB) van maximaal 3 leden en een Raad van Toezicht (RvT) van maximaal 7 natuurlijke personen. In de huidige praktijk bestaat het CvB uit één directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de stichting. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de onder de stichting ressorterende scholen. In de huidige statuten is opgenomen dat 3 leden van de RvT worden benoemd op voordracht vanuit de gemeenten waar de stichting scholen exploiteert.
Financieel belang / bijdrage 2021 De gemeente Gooise Meren heeft  een renteloze lening van € 274.413 (€ 132.913 Naarden /€ 96.500 Bussum/€ 45.000 Muiden) verstrekt aan de rechtsvoorganger van de huidige stichting.
1-1-2021 31-12-2021
Eigen vermogen* € 5.797.677 € 5.797.677
Vreemd vermogen* € 4.741.028 € 5.119.436
Solvabiliteit EV / VV* 1,22 1,13
Geraamd resultaat 2021** Het geraamde resultaat is ca. € 412.500 negatief.
* De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting 2022-2025 van Talent Primair.
** Het geraamde resultaat is gebaseerd op de derde kwartaal prognose 2021 van Talent Primair.

GEM Crailo BV

Terug naar navigatie - GEM Crailo BV

Ontwikkelingen

Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan Buurtschap Crailo zijn op 7 juli 2021 vastgesteld door de raad. Ook de raden van Laren en Hilversum hebben het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan vastgesteld. Op dit moment loopt er nog een beroepszaak tegen het vastgestelde bestemmingsplan.
 
 

Risico's 

Voor de herontwikkeling van Crailo is door de raad een Grondexploitatie vastgesteld. Op dit moment is het netto eindresultaat positief. Wanneer het netto eindresultaat negatief is, dan draaien de aandeelhoudende gemeenten op voor het verlies. De gemeenten nemen deel in het kapitaal van GEM Crailo BV in de verhouding: 45% gemeente Hilversum, 45% gemeente Gooise Meren, 10% gemeente Laren. Beheersmaatregel is monitoring en rapportage en risico- management binnen de GEM Crailo BV. Daarnaast worden de gemeenteraden gevraagd garant te staan voor de externe financiering. De deelnemende gemeenten draaien op voor hun deel, voor Gooise Meren is dat een bedrag van € 9 miljoen.

 

Kerngegevens

GEM Crailo BV
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 3: Openbare ruimte en verkeer
Taakvelden 8.1 Ruimtelijke Ordening
Deelnemende gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren
Doel/Openbaar belang Het doel van de Gebiedsontwikkeling is om een innovatieve en ambitieuze woonwijk te realiseren, waarbij duurzaamheid en de groene omgeving centraal staan, in combinatie met ruimte voor vormen van bedrijvigheid en natuur, zoals beschreven in het Ambitiedocument Buurtschap Crailo, waarvoor het Ruimtelijk kader het vertrekpunt is geweest.
Bestuurlijk belang Aan ieder der aandeelhouders van GEM Crailo BV komt in de aandeelhoudersvergadering van GEM Crailo BV stemrecht toe in de verhouding van deelname van kapitaal in GEM Crailo BV (45% gem. Hilversum, 45% gem. Gooise Meren, 10% gem. Laren.
Financieel belang / bijdrage 2022 Gem. Hilversum neemt voor 45% deel in het kapitaal van GEM Crailo BV.
Gem. Gooise Meren neemt voor 45% deel in het kapitaal van GEM Crailo BV.
Gem. Laren neemt voor 10% deel in het kapitaal van GEM Crailo BV.
1-1-2021 31-12-2021
Eigen vermogen € 1.000 aandelenkapitaal € 1.000 aandelenkapitaal
Vreemd vermogen Zie toelichting Zie toelichting
Toelichting Het volgestorte aandeelkapitaal van Gem Crailo BV bedraagt (oprichting 1 mei 2018) € 1.000. Het aandeel van Gooise Meren daarin is 45% (€ 450). GEM Crailo BV heeft een kredietfaciliteit bij de BNG Bank van € 20 mln., waarvan de maximale opnamelimiet tot 1 juli 2020 is vastgesteld op € 10 mln. De gemeente Gooise Meren staat voor 45% borg (gemeente Hilversum voor 45% en gemeente Laren voor 10%).
Solvabiliteit EV / VV N.v.t. N.v.t.
Geraamd resultaat 2021 Het saldo contante waarde per 1-1-2022, verdisconteerd met 2%, bedraagt € 1.581.000. Gebaseerd op een winstgevende eindwaarde per 31-12-2029 van  € 1.851.000. Het financieel resultaat van de verbonden partij vloeit voort uit de intergemeentelijke grondexploitatie, die jaarlijks geactualiseerd zal worden.

BNG Bank N.V.

Terug naar navigatie - BNG Bank N.V.

Ontwikkelingen

Geen bijzonderheden in 2021.

 

Risico's 

Geen bijzonderheden in 2021.

Kerngegevens

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 9: Algemene baten en lasten
Taakvelden 0.5 Treasury
Deelnemende gemeenten Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen
Doel/Openbaar belang BNG Bank N.V. is de bank van en voor overheden en instellingen met maatschappelijk belang. Het is de huisbankier van de gemeente.
Bestuurlijk belang De gemeente Gooise Meren heeft 100.698 van de 55.690.720 aandelen in zijn bezit. De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50).
Financieel belang / bijdrage 2021 De aandelen staan voor € 251.745 op de balans (= € 2,50 per aandeel)
1-1-2021 31-12-2021
Eigen vermogen € 4.364 mln. € 4.329 mln.
Vreemd vermogen € 155.995 mln. € 144.728 mln.
Solvabiliteit EV / VV 0,03 0,03
Resultaat 2021 Het gerealiseerde resultaat is € 236 mln. Van dit resultaat wordt voorgesteld € 127 mln. aan de aandeelhouders uit te keren.

Metropoolregio Amsterdam

Terug naar navigatie - Metropoolregio Amsterdam

De MRA is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Doel van de MRA is het versterken van de regio, opdat zij een aantrekkelijk vestigingsgebied blijft om te wonen, werken en ontspannen, zowel voor huidige als toekomstige inwoners en bedrijven.

Ontwikkelingen

De MRA werkt met een 4 jaarlijks programma. In 2020 is de MRA Agenda 2020 - 2024 opgesteld, waarin de doelen en ambities voor de komende periode zijn opgenomen. Jaarlijks wordt een werkplan, inclusief begroting opgesteld die voor zienswijze wordt voorgelegd aan deelnemers.  Er is gekozen voor een compacte agenda bestaande uit vier opdrachten op het gebied van samenwerking, economie, wonen en mobiliteit.

In 2021 is met name gewerkt aan het versterking van de samenwerking en aan de verstedelijkingsstrategie. Bij beide opdrachten zijn gemeenteraden en provinciale staten nauw betrokken geweest. Dit heeft, wat betreft de versterking van de samenwerking, geleid tot een voorstel waarbij de positie van de deelnemende partijen belangrijke wijzigingen heeft ondergaan. De raden krijgen een adviserende rol middels een raadtafel, terwijl iedere deelnemer onderdeel is van de algemene vergadering, die een controlerende en kaderstellende rol heeft in de MRA. Het (dagelijks) bestuur is robuuster gemaakt (10 leden)  en kan meer sturen op resultaat. Een tweede belangrijk product dat de MRA heeft opgeleverd is de verstedelijkingsstrategie MRA. Hierbij is, ook weer in samenspraak met alle deelnemers, een gedetailleerd plan opgesteld van de gewenst integrale ontwikkeling van de MRA, als het gaat om wonen, economie, mobiliteit in relatie tot welbevinden en duurzaamheid. De verstedelijkingsstrategie wordt het komende jaar uitgewerkt tot een investeringsagenda en een planning.  

Risico's

Deelname aan de MRA  is voor Gooise Meren nauwelijks een risico te noemen. De bijdrage is relatief gering en het eventueel uittreden uit de MRA brengt geen kosten met zich mee.

Kerngegevens

 

Metropoolregio Amsterdam
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 4: Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme
Taakvelden 3.1 Economische ontwikkelingen
8.1 Ruimtelijke Ordening
8.3 Wonen en bouwen
Deelnemende gemeenten 33 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam; provincie Noord-Holland, provincie Flevoland; Vervoersregio Amsterdam
Doel/Openbaar belang Doel van de MRA is het versterken van de regio, opdat zij een aantrekkelijk vestigingsgebied blijft om te wonen, werken en ontspannen, zowel voor huidige als toekomstige inwoners en bedrijven.
Bestuurlijk belang Gooise Meren heeft zitting in Regiegroep (functioneert als AB)
Financieel belang / bijdrage 2021 De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2021 begroot op € 86.572.
1-1-2021 31-12-2021
Eigen vermogen N.v.t. N.v.t.
Vreemd vermogen N.v.t. N.v.t.
Solvabiliteit EV / VV N.v.t. N.v.t.
Geraamd resultaat 2021 N.v.t.