Uitgaven

28,84%
€ 41.504
x €1.000
28,84% Complete

Inkomsten

6,2%
€ -8.917
x €1.000
6,2% Complete

Saldo

0%
€ 32.588
x €1.000

7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Uitgaven

28,84%
€ 41.504
x €1.000
28,84% Complete

Inkomsten

6,2%
€ -8.917
x €1.000
6,2% Complete

Saldo

0%
€ 32.588
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Meedoen aan het maatschappelijke leven, betekenisvolle contacten en zinvol bezig zijn. Deze factoren hebben een positief effect op de ervaren gezondheid en welzijn van onze inwoners. Zij dragen bij aan een gezonde en vitale samenleving waarin iedereen talenten kan ontwikkelen, waar kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien en kansen krijgen, waar inwoners in verbinding staan met elkaar en mee kunnen doen aan het ‘gewone’ leven. Alle inwoners doen zo lang mogelijk zelfstandig, volwaardig en met een aanvaardbare kwaliteit mee aan de samenleving en worden ondersteund waar nodig.

Om dit mogelijk te maken zorgen wij voor een stevige sociale basis en een vangnet voor diegene die het zelf (niet meer) redden. Met een sterke sociale basis dragen we bij aan twee effecten, namelijk prettig samenleven in vitale en verbonden wijken en buurten en preventie en herstel: mensen in een kwetsbare situaties kunnen gewoon meedoen. We investeren in preventie, informele zorg, algemene voorzieningen, vrijwilligerswerk en mantelzorg om zoveel mogelijk te voorkomen dat het nodig is dat inwoners een beroep doen op maatwerkvoorzieningen. Het zoeken naar nieuwe collectieve oplossingen in de wijk vergt een lange adem. Hetzelfde geldt voor de noodzakelijke ontschotting van budgetten om integrale ondersteuning mogelijk te maken. Beide zijn complexe processen. We continueren de ingezette koers en bouwen verder aan de basis die in de afgelopen jaren is neergezet.

Uitdagingen zijn het toenemend beroep op ondersteuning en hulp. De betaalbaarheid en houdbaarheid van de jeugdhulp en Wmo staan onder druk. We zien een toename van het aantal jeugdigen dat hulp nodig heeft en ook een stijging in de kosten per jeugdige. Ook doen volwassenen steeds meer een beroep op begeleiding. De invoering van het inkomensonafhankelijke abonnementstarief (vaste lage eigen bijdrage per huishouden) draagt hier negatief aan bij, zoals de toename van huishoudelijke hulp laat zien. Het voorgaande is een landelijk beeld. Samen met de Regio Gooi en Vechtstreek monitoren en analyseren we de uitgaven voor jeugdhulp en Wmo. Op basis van het inzicht dat we daarbij verkrijgen, nemen we korte- en langetermijnmaatregelen om de zorgkosten te beheersen. De kortetermijnmaatregelen voeren we zo snel mogelijk in, indien mogelijk al per 2021. Het doel is dat we in de toekomst, aan wie dat echt nodig heeft, nog steeds maatwerk kunnen blijven leveren. We zetten daarom in op normaliseren en demedicaliseren. Het gaat om de goedkoopst mogelijke adequate oplossing.

Beleidsontwikkeling
De visie in het strategisch beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 is nog steeds leidend. In het 1e kwartaal van 2022 volgt de actualisatie, die vertraagd is door de coronacrisis. Er zal onder andere extra aandacht zijn voor monitoring en sturing op ons beleid zoals het ontwikkelen van prestatie-indicatoren.

Innovatie
We bouwen verder aan een stevige sociale basis in het Sociaal domein om op langere termijn de ondersteuning te kunnen blijven verlenen die nodig is én om als gemeente financieel gezond te blijven. Daarvoor zetten we een innovatiebudget in om de ondersteuning aan inwoners in buurten en wijken te kunnen versterken. We realiseren een substantiële verschuiving van dure individuele specialistische inzet naar de algemene voorzieningen in de wijk, die een breed pakket op het gebied van leefbaarheid, zorg en ondersteuning bieden met op termijn naar verwachting lagere kosten.

Corona
De coronacrisis treft onze inwoners. Kwetsbare groepen worden het hardst geraakt en nieuwe kwetsbare groepen ontstaan. Denk aan daklozen, gezinnen onder druk, kinderen met groeiende (leer)achterstanden, jongeren met gebrek aan toekomstperspectief, eenzaamheid onder ouderen, mensen die afhankelijk zijn van de zorg van anderen en toenemende bestaansonzekerheid voor inwoners die al in een zwakkere sociaal-economische positie verkeren. De crisis zet een extra druk op deze groepen en dat vraagt om een gemeente, die hen ondersteunt om de gevolgen van de crisis op te vangen. Extra aandacht is nog steeds nodig voor kwetsbare groepen, en voor alle sectoren in het Sociaal domein die worden geraakt door de crisis, waaronder het onderwijs, de kinderopvang, het leerlingenvervoer, de jeugdzorg, maatschappelijke opvang en onze zorgpartners. Samen met hen zoeken we naar oplossingen en treffen we ondersteunende maatregelen om te zorgen dat de meest kwetsbare inwoners de zorg en hulp krijgen die ze nodig hebben. De coronacrisis is ook een kans, bijvoorbeeld versnelde digitalisering, creativiteit in dienstverlening, en nieuwe vrijwilligersinitiatieven waarbij wordt omgezien naar kwetsbare inwoners. Deze mooie voorbeelden zien wij in Gooise Meren gebeuren.

 
 

7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.1.1 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar

Terug naar navigatie - 7.1.1 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar

We bevorderen de eigen kracht van onze jongeren en het gezinssysteem door bij een hulpvraag aan te sluiten bij wat de jongeren en hun ouders zelf belangrijk en prettig vinden, waarbij normaliseren en demedicaliseren het uitgangspunt is.

 

Zo gaan we dat doen

7.1.2 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder

Terug naar navigatie - 7.1.2 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder

De hulpvraag van onze inwoners is het uitgangspunt. Op basis van o.a. het jaarlijkse cliëntonderzoek (Ceo Wmo) krijgen we een beeld van hoe cliënten de hulp- en ondersteuning ervaren. De klantreis van hulpvraag tot (verlengen) zorgplan en bijhorende beschikking én de evaluatie van casussen levert ons informatie op waarmee we op doelmatige inzet kunnen (bij)sturen. Met de toenemende zorgvraag is dit een uitdaging.

 

Zo gaan we dat doen

7.1.4 Informatievoorziening optimaliseren

Terug naar navigatie - 7.1.4 Informatievoorziening optimaliseren

De informatie vanuit de gemeente naar inwoners is toegankelijk en begrijpelijk, zowel door middel van informatiebrochures en -folders als via de website.

Zo gaan we dat doen

7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.2.1 Preventie en vroegsignalering inzetten

Terug naar navigatie - 7.2.1 Preventie en vroegsignalering inzetten

We willen kinderen van -9 maanden tot jongeren van 27 jaar in beeld hebben en houden. We hebben met de ketenpartners die de kinderen zien, afspraken over vroegsignalering en preventieve maatregelen.

 

Zo gaan we dat doen

7.2.2 Voorkomen van onderwijsachterstand

Terug naar navigatie - 7.2.2 Voorkomen van onderwijsachterstand

We willen dat alle kinderen onderwijs volgen en zich kunnen ontwikkelen. Om onderwijsachterstand te voorkomen, hebben we gerichte aandacht voor onderwijsachterstanden en het vergroten van kansen voor leerlingen.

Zo gaan we dat doen

7.2.3 Aanpakken van Jeugdwerkloosheid

Terug naar navigatie - 7.2.3 Aanpakken van Jeugdwerkloosheid

We bestrijden jeugdwerkeloosheid op regionale schaal door jongeren middels een passende opleiding vaardig te maken voor de arbeidsmarkt. Opleidingen moeten aansluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Daarbij vindt samenwerking plaats met het (MBO-)onderwijsveld, de werkgevers en het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL).

Zo gaan we dat doen

7.2.4 Realisatie van toekomstbestendige onderwijshuisvesting

Terug naar navigatie - 7.2.4 Realisatie van toekomstbestendige onderwijshuisvesting

Met het integraal huisvestingsplan onderwijs als uitgangspunt willen we voldoende en adequate duurzame toekomstbestendige huisvestingsvoorzieningen voor het onderwijs realiseren en in stand houden, dat zoveel mogelijk aansluit bij de eisen en wensen van de gebruikers in het onderwijs.

Zo gaan we dat doen

7.3 Sterke sociale voorzieningen: samenleven en een leven lang meedoen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.3.1 Collectieve voorzieningen versterken

Terug naar navigatie - 7.3.1 Collectieve voorzieningen versterken

Collectieve voorzieningen zijn onderdeel van de sociale basis. Met een sterke sociale basis dragen we bij aan twee effecten: 1. Prettig samenleven in vitale en verbonden wijken en buurten 2. Preventie en herstel: mensen in kwetsbare situaties kunnen gewoon meedoen in de eigen buurt.

Zo gaan we dat doen

7.3.2 Vrijwilligerswerk stimuleren en behouden.

Terug naar navigatie - 7.3.2 Vrijwilligerswerk stimuleren en behouden.

Vrijwilligers zijn onmisbaar, niet alleen in de wereld van zorg en welzijn, maar ook op het terrein van sport, kunst en cultuur, onderwijs en natuur e.d. Het vrijwilligerswerk staat onder druk vanwege de drukke agenda die mensen hebben (werken, huishouden/gezin, mantelzorg, opleiding, hobby's e.d.).

Zo gaan we dat doen

7.3.3 Statushouders en nieuwkomers ondersteunen bij het zich settelen

Terug naar navigatie - 7.3.3 Statushouders en nieuwkomers ondersteunen bij het zich settelen

Volgens de nieuwe Wet inburgering, die op 1 juli 2021 ingaat, is de gemeente verantwoordelijk voor onder andere de inkoop van inburgeringslessen en het afnemen van een brede intake (zie programma 6 voor participatie door statushouders).

Zo gaan we dat doen

7.3.4 Volwasseneducatie stimuleren

Terug naar navigatie - 7.3.4 Volwasseneducatie stimuleren

Gemeente Gooise Meren vindt het belangrijk dat laaggeletterde inwoners kunnen rekenen op ondersteuning, zodat zij niet belemmerd worden in het dagelijks functioneren, waardoor ook zij economisch en maatschappelijk meedoen in de samenleving.

Zo gaan we dat doen

7.3.5 Wonen met zorg

Terug naar navigatie - 7.3.5 Wonen met zorg

We brengen wonen en zorg dichter bij elkaar. De vraag naar passende woonruimte, met allerlei varianten van ambulante zorg en ondersteuning, is toegenomen en dreigt er een tekort. Inwoners blijven, als ze ouder worden, langer zelfstandig thuis wonen dan vroeger. Ook zijn er meer kwetsbare inwoners die na een begeleidingstraject, in bijvoorbeeld een instelling voor beschermd wonen of een pleeggezin, zelfstandig willen en kunnen wonen. We werken hierbij nauw samen met programma 4 Wonen. Voor de maatregelen verwijzen we naar programma 4.3.2.

7.4 Omzien naar elkaar

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.4.1 Sociaal verbonden gemeenschap

Terug naar navigatie - 7.4.1 Sociaal verbonden gemeenschap

Vanwege het belang van sociale cohesie in wijken is ons uitgangspunt: een inclusieve samenleving, iedereen doet mee, en iedereen hoort erbij.

 

 

Zo gaan we dat doen

7.5 Gezonde leefomgeving & leefstijl

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.5.1 Gezond leven voor iedereen

Terug naar navigatie - 7.5.1 Gezond leven voor iedereen

Zo gaan we dat doen

7.6 Bescherming en Opvang

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.6.1 Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit te vallen

Terug naar navigatie - 7.6.1 Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit te vallen

De meest kwetsbaren in de samenleving krijgen de bescherming, hulp, ondersteuning en opvang die zij nodig hebben, zodat zij niet maatschappelijk uitvallen en/of weer mee kunnen doen aan de samenleving.

Zo gaan we dat doen

7.6.2 Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling

Terug naar navigatie - 7.6.2 Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld is geweld dat gepleegd wordt door een partner, ex-partner, familielid, vriend of vriendin. Dit kan lichamelijk, seksueel of emotioneel geweld zijn. Kindermishandeling en oudermishandeling zijn ook vormen van huiselijk geweld. 
Je veilig voelen is één van de belangrijkste levensbehoeften van onze inwoners. Daarom willen we dat huiselijk geweld stopt. De inzet vanuit het sociaal domein gebeurt in nauwe samenhang met programma 2 Veiligheid.

Zo gaan we dat doen

7.7 Dierenwelzijn

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.7.1 Zorgen voor een goed leven voor dieren

Terug naar navigatie - 7.7.1 Zorgen voor een goed leven voor dieren

De gemeente heeft een zorgplicht voor dieren als er niet voor ze gezorgd wordt (huisdieren) of als ze niet voor
zichzelf kunnen zorgen (wilde dieren). De vastgestelde beleidsnotitie dierenwelzijn geeft aan hoe we
uitvoering geven aan de gemeentelijke taken en aan de regisserende rol van de gemeente op het gebied van
zorg en bescherming van dieren. Zo zorgen we voor een prettige leefomgeving voor mens en dier, vergroten
we de biodiversiteit, stimuleren we natuurinclusief bouwen en educatie over milieu en dierenwelzijn

 

Zo gaan we dat doen

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Prim. Begroting 2021 Begroting 2021 (na wijziging) Realisatie 2021
Lasten
626 Onderwijshuisvesting 3.530 6.235 3.572 3.712
627 Overige onderwijs 1.743 2.111 2.133 1.837
628 Collectieve voorzieningen 4.019 4.095 4.466 4.552
629 Maatwerkvoorzieningen wmo 10.798 9.460 10.355 11.202
630 Maatwerkvoorzieningen jeugd 12.549 11.613 13.925 13.735
631 Opvang en beschermd wonen 7.169 5.326 5.632 2.055
632 Gezondheidszorg 2.560 2.665 2.887 2.957
Totaal Lasten 42.369 41.504 42.971 40.051
Baten
626 Onderwijshuisvesting -5 0 0 -25
627 Overige onderwijs -204 -230 -230 -325
628 Collectieve voorzieningen -91 -12 0 -13
629 Maatwerkvoorzieningen wmo -201 -747 -497 -583
630 Maatwerkvoorzieningen jeugd -32 0 0 -40
631 Opvang en beschermd wonen -7.164 -5.388 -5.388 -1.574
632 Gezondheidszorg -16 0 0 -32
Totaal Baten -7.712 -6.377 -6.115 -2.592
Resultaat voor bestemming 34.657 35.127 36.856 37.459
Toevoegingen
626 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0
Onttrekkingen
626 Onderwijshuisvesting -120 -2.268 -293 -708
627 Overige onderwijs -2 -2 -2 -1
628 Collectieve voorzieningen -270 -270 -270 -207
Totaal Onttrekkingen -392 -2.540 -565 -916
Saldo reserves -392 -2.540 -565 -916

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2021 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2021
Onderdeel programma 7 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelastingen
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.

-129 N

Onderwijshuisvesting
Voor de dekking van de kapitaallasten  (afschrijving en rente) van de Godelindeschool is in het verleden een kapitaallastenreserve gevormd. Omdat onder de huidige regels van het BBV hier alleen de afschrijvingslasten uit deze reserve gedekt mogen worden, valt het overtollige deel ter hoogte van € 448k vrij. De overige lasten voor onderwijshuisvesting  vallen € 112k hoger uit dan geraamd.

336 V
Onderwijsbeleid en kinderopvang
Voor 2021 is per saldo sprake van een overschot van € 236k. Onderdeel hiervan is een overschot op volwasseneducatie  dat voortvloeit uit ontvangsten van de regio over 2020 € 171k.
236 V
Leerlingenvervoer
De onderschrijding van € 158k op leerlingenvervoer wordt deels veroorzaakt door corona, en overgang van aanbieder naar Vervoer B.V.
158 V
Collectieve voorzieningen
De lasten voor collectieve voorzieningen zijn € 126k hoger dan geraamd. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van het aantal subsidieaanvragen.  
-126 N
WMO
De overschrijding op Wmo € 679k wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de stijgende vraag naar WMO middelen zoals huishoudelijke hulp. Deze stijgende vraag wordt voornamelijk veroorzaakt door de invoering in 2019 van het abonnementstarief voor de Wmo.
-679 N
Jeugd
De lasten voor jeugd laten een stijging t.o.v. voorgaand jaar zien van € 1.065k. De lasten voor jeugd zijn € 261k lager dan geraamd, dit komt doordat enkele aanbieders achterlopen met declareren bij de regio.
261 V
Opvang en beschermd wonen
De overschrijding van € 237k op het budget van opvang en beschermd wonen wordt veroorzaakt door afrekening over oude jaren. Daarnaast zijn zowel de baten en lasten lager dan verwacht door overgang naar wet langdurige zorg (wlz). 
-237 N
Overige verschillen < € 70k -72 N
Totaal -252 N