Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 hebben wij er zorg voor gedragen dat inwoners die hulp en ondersteuning kregen die zij nodig hadden. We hebben daarbij ingezet op versterking: zo mogelijk de oplossing op eigen kracht vinden. Als dat niet mogelijk bleek, hebben we zorggedragen voor een zo optimaal mogelijke dienstverlening door onze welzijnsorganisaties in het voorveld (basisvoorzieningen). Was daar de oplossing ook niet te vinden, dan is ingezet op een zo optimaal mogelijke dienstverlening door onze gemeentelijke uitvoeringsdienst Sociaal domein. Daarbij is in samenspraak met de inwoners een zo licht mogelijke maar wel passende vorm van individuele ondersteuning ingezet. 

We hebben vanuit een leer- en verbeterinstelling met onze ketenpartners ingezet op de volgende verbeterslagen voor een zo licht mogelijke ondersteuning. 

Oplossen woonproblemen
Voor het oplossen van woonproblemen voor kwetsbare groepen zijn de volgende twee pilots gestart: 

Pilot Kamers met Aandacht
Kamers met Aandacht zoekt voor jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg kamers bij particulieren. Het initiatief is in januari 2021 van start gegaan in regio Gooi en Vechtstreek voor de duur van 2 jaar en in maart 2021 gelanceerd. Er is een samenwerking aangegaan met o.a. Levvel, Youké en Leger des Heils. Bij de tussenevaluatie (juli 2021) bleken er regionaal 2 matches gemaakt, waarvan 1 in Gooise Meren. Bij aanvang was het streven om in 2021 regionaal 10 matches te maken. Dat is niet gehaald. De vermoedelijke oorzaak is dat er minder aanbod door verhuurders was dan verwacht en waren matches van huurder en verhuurder niet altijd mogelijk. Er is ingezet op wervingsactiviteiten.  

Pilot tijdelijke huisvesting
De (regionale) ontwikkeling van  het project ‘In Between Places+’, voor spoedzoekers met een ondersteuningsvraag ligt op koers. Er zijn wijkgerichte afspraken met de corporaties gemaakt over interventiewoningen. Daarbij is er onderscheid gemaakt tussen inwoners die kunnen doorstromen naar reguliere huisvesting in de wijk, waarvoor voldoende maatregelen genomen zijn, en 'wijkongeschikte' inwoners waar nu prioriteit aan gegeven wordt  (voor onze gemeente jaarlijks 1 tot 2 gevallen). De bestaande mogelijkheden zitten vol (bijv. Keerpunt Zuid); het knelpunt is het tekort aan geschikte tijdelijke locaties.