Toelichting

--

Kwaliteit

Het project Muiderberg is nieuw en complex. Op alle vlakken doen zich nieuwe vraagstukken voor die om oplossingen vragen. De geplande besluitvorming eind 2020 bleek te vroeg omdat nog niet alle vraagstukken inzichtelijk waren. De aanvraag voor de PAW voor Muiderberg Buitendijke in 2020 bleek ook nog onvoldoende om voor toekenning in aanmerking te komen. Met alle ervaring en geleerde lessen is in 2021  een nieuwe PAW aanvraag ingediend. Eind Q1 wordt duidelijk of deze is toegekend.  

Het project Muiderberg geeft ons veel inzicht in wat het betekent om de door het Rijk toegekende regierol in de warmtetransitie in te vullen. Doordat de warmtetransitie uit technische, financiële, organisatorische en sociaal-maatschappelijke componenten bestaat, raakt de transitie elke afdeling van onze organisatie. Met het project Muiderberg hebben we ervaring opgedaan in o.a. het realiseren van een koppelkans, de governance voor het samenwerking met een bewonersinitiatief, het staatsteuntraject voor het verstrekken van een lening, het aanvragen van substantiële landelijke subsidies, het inrichten van een integrale projectorganisatie, de technische aspecten van een duurzame oplossingen, het vinden van alternatieve financieringsmogelijkheden  en het mobiliseren van inwoners. 
Dit laatste, het sociaal maatschappelijke aspect van de warmtetransitie, is een van de meest uitdagende van de gehele transitie. Deze transitie raakt elke voordeur en dus elke inwoner en elke ondernemer. Dit leertraject  dat we als gemeente doormaken is van groot belang voor de andere wijken die gaan volgen op basis van de TVW.  

De besluitvorming voor realisatie van het warmtenet zal plaatsvinden rond de zomer 2022. Voor het succesvol realiseren van een coöperatief warmtenet is draagvlaak onder de inwoners van wezenlijk belang. Om deze reden is het besluitvormingstraject tweeledig en dienen zowel de gemeente Raad als de inwoners en ondernemers van Muiderberg achter de aanleg van het coöperatieve warmtenet te staan. De besluitvorming voor realisatie vindt plaats rond de zomer 2022.