Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 is het Raamwerk Koers en Keuzen met daarin richtinggevende uitspraken op meerdere gebieden vastgesteld door de raad. Daarnaast zijn er gesprekken met de kernen over de concept Omgevingsvisie geweest, is het inwonerspanel geraadpleegd en zijn jongeren (12-18) via sociale media en fysiek benaderd met vragen over de gewenste leefomgeving. Al deze onderdelen vormen een bouwsteen voor de ontwerp omgevingsvisie die begin 2022 ter inzage wordt gelegd. 

Met verschillende stakeholders (o.a. regio, GNR, Rijkswaterstaat) is gewerkt aan het thematische programma biodiversiteit. In dit programma geven we aan hoe we onze ambities voor de versterking van de biodiversiteit in en buiten de bebouwde kom de komende periode gaan realiseren.  De gebiedsgerichte programma's voor Muiden en het centrum van Bussum (kernwinkelgebied) zijn overgenomen door de wijkagenda's Muiden en Bussum Centrum (kernwinkelgebied).