Toelichting

--

Kwaliteit

Vanuit het project financiële beheersing zijn stappen gezet om organisatie en bestuur meer financieel bewust te maken. Zo is bij de in 2021 opgestelde begroting 2022 terughoudendheid betracht voor nieuwe investeringen, met het kapitaallastenplafond als thermometer. Dit zagen we in de loop van 2021 al terug bij afzonderlijke raadsvoorstellen waarbij investeringsvoorstellen soms hoger uitvielen dan eerder geraamd. Daarbij is aangegeven wat, bij goedkeuring van zo’n voorstel door uw raad, de consequenties zijn voor de resterende investeringsambities.
De onderhoudsbeheerplannen zijn in 2021 geactualiseerd en door de raad vastgesteld en verwerkt in de nieuwe meerjaren begroting. Hierbij is expliciet gestuurd op scenario’s (sobere vs. normale beeldkwaliteit) om te komen tot een sluitende begroting.
Tenslotte is er dit jaar gerapporteerd over een aantal financiële kengetallen. Hiertoe is de notitie Uitgangspunten beoordeling kengetallen door uw raad vastgesteld. We hebben de effecten van de te maken keuzes op de kengetallen in perspectiefnota en begroting gepresenteerd.