Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 heeft de gemeente een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstige behoefte aan wonen en zorg van mensen die langer zelfstandig willen wonen en van kwetsbare groepen. Dit onderzoek is in het najaar opgeleverd, besproken met stakeholders en ter kennis gebracht van de gemeenteraad. Het laat bijvoorbeeld een groot geraamd tekort zien van ruim 1800 geclusterde woningen en woonvormen voor ouderen in 2040. Een groot deel van de bestaande woningvoorraad is niet geschikt. Het betreft vooral koopwoningen. De tekorten doen zich voor in alle wijken en kernen. Het onderzoek dient als onderlegger voor de woonzorgvisie die nu wordt uitgewerkt met stakeholders. Daarnaast houden we een enquête over de behoefte aan wonen en zorg onder de 50+-deelnemers aan het permanente inwonerspanel,  polsen we de opvattingen van betrokken leden van de raad over het woonzorgvraagstuk en houden we diepte-interviews met (vertegenwoordigers van) cliëntenraden van zorginstellingen. De woonzorgvisie en het uitvoeringsprogramma zijn in concept gereed voor de verkiezingen in maart.