Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 zijn zowel op bestuurlijk als ambtelijk vlak bijeenkomsten georganiseerd die bijdragen aan de vertaling van het risicoprofiel voor de Gooi en Vechtstreek naar een uitvoeringsagenda. (Voor de begroting van 2022 en verder is extra budget voor verkeersveiligheid nodig om vastgestelde opgaven te kunnen realiseren.)  Deze gezamenlijk op te stellen regionale uitvoeringsagenda wordt leidend in de subsidieverstrekking. 
Rijk en provincie sturen aan op een meer data gestuurde en meetbare aanpak. Meetbare en vergelijkbare data op de voor Gooi en Vechtstreek geselecteerde risico’s waren nog (te) beperkt beschikbaar. In 2021 is daarom met de provincie samengewerkt aan verbetering en uniformering van de data-inwinning en analyse. Dit heeft de totstandkoming van de uitvoeringsagenda vertraagd. De uitvoeringsagenda zal nog geen lijst met concrete en locatie gebonden acties bevatten, maar terugvallen op de algemene doelstellingen uit het risicoprofiel.