Toelichting

--

Kwaliteit

MDA++ staat voor Multi Disciplinaire Aanpak. Dit is een gefaseerde aanpak, waarbij eerst samenwerken voor (directe en daarna stabiele) veiligheid voorop staat, om vervolgens te werken aan duurzaam herstel.
In 2021 is gebleken dat er zeer beperkt casuïstiek is ingebracht binnen MDA++. Eind 2021 is na evaluatie besloten om de pilot nog eenmaal te verlengen tot 30 april 2022. In deze laatste periode wordt een triageoverleg met Veilig Thuis toegevoegd om MDA++ casuïstiek boven water te halen, stagnatie binnen casuïstiek door uiteenlopende verwachtingen te voorkomen en het lerend vermogen binnen de pilot te versterken. Daarnaast wordt een structuurwijziging verkend waarbij de positie van de MDA++ coördinatoren ergens anders belegd wordt. Hierbij wordt onderzocht of een meer centrale positie de MDA++ kan verstevigen. 
De uitvoering van de overige onderdelen van het actieprogramma vindt plaats conform planning.