Toelichting

--

Kwaliteit

Vernieuwend samenwerken wordt in de volle breedte toegepast rond de 'Emmalocaties'. We proberen het proces echt in co-creatie vorm te geven door op voorhand zo min mogelijk als noodzakelijk te bestempelen. Hiervoor is in 2021 in samenspraak met omwonenden en belanghebbenden een vertrekpuntennotitie opgesteld en de projectopdracht geformuleerd. Ook in de volgende fase om tot een Stedenbouwkundig programma van eisen te komen, willen we iedereen zoveel mogelijk in de gelegenheid stellen om met ons mee te doen. In 2021 is hiervoor dan ook een nieuwe samenwerkingsvorm ingezet, namelijk een Ontwikkelteam dat bestaat uit vijf personen uit de directe omgeving, de gemeentelijke projectleider, een stedenbouwkundig specialist, een communicatieadviseur en een penvoerder. Het team denkt na over de stappen die we zetten, doet voorbereidend werk en bedenkt hoe iedereen bij de inhoud betrokken kan worden. Met deze inwoners uit het Ontwikkelteam is een vrijwilligersovereenkomst en een vrijwilligersvergoeding afgesproken.

Ook het toekomstbeeld van 't Mouwtje maakt de gemeente niet alleen. In 2021 is de participatieaanpak toekomstbeeld van 't Mouwtje samen met vertegenwoordigers van Waternet en de verenigingen Vrienden van 't Mouwtje en Vrienden van het Bredius opgesteld. Deze deelnemers zijn gevraagd mee te denken over het participatieproces en het stellen van de juiste participatievragen tijdens de verschillende fases van het proces. In november 2021 heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden waarbij alle omwonenden en belangstellenden van het parkgebied welkom waren. Aansluitend is een enquête opgesteld om extra informatie uit de samenleving op te halen. Gelijktijdig was het voor geïnteresseerden mogelijk om zich aan te melden voor een werkgroep die samen met de gemeente de visie zal opstellen. Op dit moment werken we verder aan het uitwerken van de conceptvisie en wordt de werkgroep begin 2022 nog in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het concept. Daarna maken we de visie definitief en zal deze in maart 2022 aan het college worden voorgelegd.