Toelichting

--

Kwaliteit

Door de coronamaatregelen hebben we minder inwoners fysiek gesproken en hebben we meer telefonische en digitale klantcontacten gehad. Daarnaast hebben wij de (professionele) organisaties uit het werkveld van welzijn, zorg en onderwijs gevraagd om oog te hebben voor de signalen van problematiek -mogelijk versterkt door corona- en (kinder)armoede. Uit het oogpunt van rechtmatige verstrekking van voorzieningen zijn conform ons beleid alle aanvragen door medewerkers handhaving beoordeeld op juistheid en volledigheid.

Eind 2021 ontvingen 901 personen een bijstandsuitkering voor levensonderhoud in Gooise Meren. Dit betekent ten opzichte van 2020 een daling van het bestand met 81 personen. Met name de uitstroom naar werk –met inzet van onze voorzieningen en door de aantrekkende economie- is een belangrijke oorzaak. Ook bij het gebruik van minimaregelingen is een daling zichtbaar, met 838 toekenningen van het Doe-budget (1.029 in 2020) en 35 toekenningen van de PC-regeling (66 in 2020) bedoeld voor aanschaf van een computer.  De oorzaak van de daling is mogelijk gelegen in de combinatie van het dalende aantal huishoudens met een uitkering en de tijdens de coronapandemie geldende lock-downs en beperkingen van ‘ontmoeting’. Daarmee is het kunnen benutten van het Doe-budget ingeperkt, omdat het budget met name is bedoeld om ‘buitenshuis’ te kunnen deelnemen aan sociale/culturele/maatschappelijke activiteiten. 

Op basis van Jeugd Sport-Cultuurfonds hebben 146 kinderen deelgenomen aan sportactiviteiten en 32 kinderen aan culturele activiteiten. Bij sport is een verdere daling van deelname zichtbaar (232 deelnemers in 2019; 166  in 2020) wegens de belemmeringen die door de coronapandemie sinds 2020 zijn ontstaan. 

In 2021 hebben 510 ondernemers recht gehad op een TOZO-uitkering, een rijksregeling (door gemeenten uitgevoerd) voor ondernemers en zelfstandigen die door de lock-downs tijdens de coronacrisis zijn getroffen. Aan 10 ondernemers is een ondersteunend bedrijfskrediet verstrekt. 

In januari 2021 is gestart met ondersteuning en hulp aan gedupeerden van de Toeslagenaffaire. In januari waren 18 gedupeerden bij ons bekend, eind december 85 gedupeerden. Alle gedupeerden zijn telefonisch benaderd en 60 daarvan hadden behoefte aan een nader gesprek. In totaal bleken 17 ouders daadwerkelijk hulp nodig te hebben. De hulpverlening bestond –naast een luisterend oor- uit onder meer bemiddelen in trajecten van de kredietbank, de voedselbank, de belastingdienst en psychologische hulpverlening. Waar mogelijk is ook financiële hulp geboden vanuit de gemeentelijke minimaregelingen, en in enkele gevallen middels het kwijtschelden van openstaande (belasting)vorderingen. De aanpak met een vaste contactpersoon werd op prijs gesteld. Ook in 2022 blijven wij ondersteuning bieden aan gedupeerden.