Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 hebben wij er zorg voor gedragen dat gezinnen en dus jeugdigen hulp en ondersteuning kregen die zij nodig hadden. We hebben daarbij ingezet op versterking: zo mogelijk de oplossing op eigen kracht vinden. Als dat niet mogelijk bleek, hebben we  ingezet op een zo optimaal mogelijke dienstverlening door onze welzijnsorganisaties in het voorveld (basisvoorzieningen). Als daar niet de oplossing te vinden was, dan werd een zo optimaal mogelijke dienstverlening door onze gemeentelijke uitvoeringsdienst sociaal domein geleverd. Daarbij is in samenspraak met de inwoners een zo licht mogelijke maar wel passende vorm van individuele ondersteuning ingeschakeld. 
Naast deze reguliere dienstverlening hebben we in 2021 vanuit een leer- en verbeterinstelling met onze ketenpartners ingezet op de volgende verbeterslagen om een zo licht mogelijke ondersteuning te realiseren. 

Verbetering samenwerking met Jeugdgezondheidsdienst
Samenwerking met Jeugdgezondheidszorg Jeugd en Gezin (JGGV) is verbeterd. De JGGV heeft een vast gezicht op de scholen en neemt deel aan de Zorgadviesteams (ZAT's) om op deze manier laagdrempelig en herkenbaar te kunnen adviseren en wegwijzen. Er moet wel actief aan gewerkt blijven worden.

Beter bereiken van eenzame jongeren
Jongerenwerkers hebben gewerkt  met "Join Us" om eenzame jongeren te bereiken, te coachen en te helpen een groter netwerk te krijgen en te behouden (Innovatiefonds). Na een lastige start zijn er 2 groepen jongeren gestart. Voor de meeste van deze jongeren is het niet alleen bij de wekelijkse bijeenkomsten van Join Us gebleven, maar zijn ook andere zinnige dingen gaan doen. 

Plan 18 
Dit betreft het laagdrempelig ondersteunen van jongeren op maat bij de overgang naar volwassenheid, indien zij daar niet op eigen kracht of met steun van hun eigen ouders toe in staat waren. Dit is inmiddels een reguliere vorm van ondersteuning.

Zorgen dat meer kwetsbare jongeren onderwijs volgen
Jeugdhulp in speciaal onderwijs: hierdoor konden ook jeugdigen in een kwetsbare positie onderwijs volgen. Uitvoering verliep conform planning.

Betere aansluiting Zorg en onderwijs volgt in 2022
In 2021 zou de samenwerking en afspraken met het onderwijs verder uitgewerkt worden om passend onderwijs, zorg én onderwijs nog beter op elkaar aan te laten sluiten. Dit is, mede door de Coronacrisis, nog niet gelukt. Dit zal in 2022 nader uitgewerkt worden. 

Stimuleren van pleegouderschap
De publiekscampagne 'Groen Licht' heeft in november 2021 bij inwoners aandacht voor pleegzorg gevraagd. De pleegzorgaanbieders lieten hiermee zien dat een pleegouder voor een kind het licht op groen zet. Ook is er een website ingezet die veel informatie bevat voor pleegouders en inwoners die geïnteresseerd  zijn om pleegouder te worden.

Structurele ondersteuning van gezinnen waar ouders psychische of verslavingsproblematiek hebben
In 2021 hebben we vastgesteld dat deelname aan de pilot Buitenshuisproject in Gooise Meren een succes was. Dit project was gericht op kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KOV) van 0-18 jaar die opgroeien in een onveilige gezinssituatie. In het project kunnen deze kinderen voor in ieder geval twee jaar terecht bij kinderopvang, BSO of een vorm van vrijetijdsbesteding terwijl ze gewoon thuis blijven wonen. De inzet van reguliere kinderopvang voor kinderen in combinatie met begeleiding aan het gezin door een linking pin vanuit Jeugd en Gezin, bracht in korte tijd bij de deelnemende gezinnen veel rust. Het college heeft in november 2021 besloten om de Buitenshuisaanpak structureel voort te zetten vanaf januari 2022.

Uitvoeren analyse functioneren regionale expertteam complexe problematiek
Het regionale expertteam dat in 2018 was ingericht, is bedoeld voor zeer complexe jeugdzaken. In de afgelopen 4 jaar is regiobreed slechts 4 keer een casus ingebracht. In 2021 heeft een eerste analyse van de oorzaken hiervan plaatsgevonden. Een oorzaak is o.a. dat het regionale Consultatie en Adviesteam al veel casuïstiek zelf oploste. Dit Consultatie- en Adviesteam biedt ondersteuning aan huisartsen en gemeentelijke jeugdconsulenten. Dit team bestaat uit  jeugdartsen, GZ-psycholoog en orthopedagoog en gedragswetenschapper. Het expertteam is zo op achtergrond geraakt. Geconstateerd is dat herijking van het expertteam dus nodig is. Deze herijking is gepland voor 2022.

Voorkomen uithuisplaatsingen
De pilot tussenvoorziening heeft een looptijd van 2 jaar (2021-2022). Doel van de tussenvoorziening is een time-out uithuiscrisisplaatsing om definitieve uithuisplaatsing te voorkomen. Het biedt het gezin een periode van rust waarin het gezin geholpen wordt om een oplossing te vinden anders dan definitieve uithuisplaatsing. In een overleg aan een doorbraaktafel wordt dan in samenspraak met het gezin een definitieve oplossing  bepaald. Daarbij is terug naar huis met ambulante begeleiding de meest gewenste oplossing. Evaluatie is voorzien in de loop van 2022. De eerste ervaringen zijn echter dat het gesprek aan de doorbraaktafel geen betere oplossingen bracht en voor het gezin als dubbel werd ervaren met eerdere gesprekken tijdens het ondersteuningstraject. In 2022 wordt bij de evaluatie van de tussenvoorziening ook de werking van de doorbraaktafel geëvalueerd.

Structurele inzet outreachend werken van jongerenconsulent 
De Pilot outreachend jongerenconsulent (Innovatiefonds) is geëvalueerd en deze functie is succesvol gebleken en inmiddels overgezet naar een vaste formatie. 

Versnellen van de jeugdbeschermingsketen
De samenwerkende gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek, de Raad van de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen die samen de jeugdbeschermingsketen vormen, zijn in 2021 samen met de voorzitters van het Overleg Veilig Verder twee pilots van een jaar gestart om versnelling te realiseren in de jeugdbeschermingsketen. Doel van de pilots is  zowel het doen van onderzoek naar eventuele noodzaak van een jeugdbeschermingsmaatregel als het afsluiten van zo een  maatregel efficiënter en meer transparant te laten verlopen. Het gaat om de volgende twee pilots:
1. Onderzoekstafel: Overleg Veilig Verder ook als onderzoekstafel inrichten voor start onderzoek Raad van de Kinderbescherming.
2. Toetsen ter tafel: het afsluiten jeugdbeschermingsmaatregel ook in gezamenlijkheid toetsen aan een tafel.  
Ten tijde van het opstellen van deze jaarstukken bleek bij het opmaken van een tussenstand dat er nog geen casussen voor de onderzoekstafel ze zijn aangedragen. In 2022 evalueren wij hoe dat komt.