Toelichting

--

Kwaliteit

Pilot laagdrempelige ontmoetingsgroep dementerenden
Er is in augustus 2021 een pilot gestart voor een extra laagdrempelige ontmoetingsgroep voor met name licht-dementerenden. Deze pilot bij Versa Welzijn loopt door tot 31 maart 2022. Het doel is om hiermee geïndiceerd maatwerk voor dagopvang te voorkomen. Alle plekken in de groep zijn inmiddels bezet.
Zorgaanbieder King Arthur Groep (KAG) heeft de 1e stappen gezet voor een doorgaande lijn in de begeleiding van dementerenden en heeft daarbij de samenwerking gezocht met Versa Welzijn (Geheugenhuis).

Welzijn op recept 
In 2021 is subsidie toegekend door het ministerie van VWS voor de implementatie Welzijn op Recept. Dit is een bewezen effectieve methode gericht op de verbetering van vroegsignalering en tijdige activering van inwoners met psychosociale problematiek. Daarnaast draagt de methode bij aan een duurzame samenwerking tussen de huisarts, eerstelijnsmedewerkers en de welzijnswerkers. In 2021 hebben wij voorbereidingen getroffen zodat deze methode van start kan gaan. 
In 2022 gaan we in Muiden van start met het project, waarbij we worden ondersteund door het landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept.  

Inzet extra gelden vanwege Corona
Er zijn coronagelden vanuit het Rijk aan maatschappelijke partners zoals Versa Welzijn, Vier het leven, Jeugd en Gezin, Maatjesproject toegekend voor het organiseren van extra activiteiten voor onze (kwetsbare) inwoners, ter stimulans van het sociaal welbevinden. Denk aan extra huisbezoek, intensivering wijkgericht kinderwerk, meer ontmoetingsmomenten in de wijk door vaker koffie en soep uit te delen, de openstelling van het Geheugenhuis ook in de zomervakantie, extra beweegactiviteiten bewonersgroepen, de aanschaf van een duofiets, en meer.