Toelichting

--

Kwaliteit

De druk op onze (financiële) meerjarenbegroting was ook in 2021 een belangrijk aandachtspunt. Voorafgaand aan de totstandkoming van de Perspectiefnota 2022 is het traject ‘Duurzame balans in de begroting’ gestart. Dit heeft geleid tot diverse heroverwegingsvoorstellen op basis van een 8-tal richtinggevende principes. Met die voorstellen, en ondanks een aantal onvermijdelijke ontwikkelingen, is het gelukt om een meerjarig sluitende begroting te presenteren aan uw raad.