Toelichting

--

Kwaliteit

Twee keer per jaar legt de Rijksoverheid iedere gemeente een taakstelling huisvesting statushouders op. Voor de 1e helft 2021 (januari-juni) was het aantal te huisvesten statushouders  personen voor onze gemeente 45, waarvan we er al 6 in 2020 geplaatst hadden. In de tweede helft van 2021 hadden we een taakstelling van 37 te huisvesten statushouders. Op zes personen na hebben we deze taakstelling gehaald. De huurwoning om deze personen te huisvesten in februari 2022 is al toegewezen en dient nog gereed gemaakt te worden.

De woningcorporaties werkzaam in Gooise Meren huisvesten conform de prestatieafspraken met de gemeente jaarlijks in goed overleg met de gemeente de aantallen statushouders die wij als taakstelling door het rijk opgelegd krijgen. De verdeling over de corporaties geschiedt naar rato van de aantallen woningen die de corporatie in Gooise Meren bezit.
In het verleden zijn er bij sommige corporaties achterstanden ontstaan, bij andere corporaties “voorstanden” ten opzichte van hun taakstelling. De corporaties gezamenlijk weten sinds 2018 de gemeentelijk taakstelling jaarlijks te behalen. Voor de ene corporatie is het moeilijker dan voor de andere om aan de jaarlijkse taakstelling te voldoen. Voor een belangrijk deel ligt dat aan de woningvoorraad die per corporatie verschilt. Corporaties met veel grote eengezinswoningen kunnen gemakkelijker voldoen dan corporaties die veel woningen hebben voor senioren of voor een- en tweepersoonshuishouden. Zij moeten relatief veel woningen beschikbaar krijgen en stellen om aan hun taakstelling te voldoen. 

De taakstelling voor de eerste helft van 2022 is om 33 nieuwkomers te huisvesten, samen met het saldo van 6 van vorig jaar maakt dit 39 nieuwkomers te huisvesten.