Toelichting

--

Kwaliteit

Hieronder zijn enkele projecten opgenomen, die in voorbereiding en uitvoering zijn. 

1. Achterlaatlocaties Emmaschool
In 2021 is de projectopdracht voor de ontwikkeling van de Emmalocaties afgerond. Uw raad stelde deze voor de zomer vast. De Emmalocaties betreffen de Oude Koningin Emmaschool aan de Fortlaan 9 te Bussum en het gasfabrieksterrein aan de Slochterenlaan, inclusief de locatie van het noodgebouw aan de Slochterenlaan 27. Na de zomer van 2021 is gestart met de uitvoering van de projectopdracht door een Ontwikkelteam, bestaande uit werknemers van de gemeente Gooise Meren en vijf inwoners. Het ontwikkelteam heeft in 2021 vier bijeenkomsten belegd en o.m. gesproken met woon/zorginitiatieven, gewerkt aan de stedenbouwkundige kaders en zich verdiept in ruimtelijk relevante onderwerpen, zoals duurzaamheid en houtbouw. De klankbordgroep burgerparticipatie heeft aangegeven om in het kader van democratische vernieuwing nauw betrokken te willen blijven bij het proces van deze gebiedsontwikkeling. Er is in 2021 meerdere keren met de klankbordgroep overleg gevoerd.

2. Bensdorp
Als gevolg van het faillissement van de aannemer waren onderdelen van het project vertraagd. Ondanks het faillissement is de kwaliteit van het gebied overeind gebleven.  in 2021 zijn de beide kunstobjecten en de restauratie van de schoorsteen gerealiseerd. In 2022 start de ontwikkelaar met de realisatie van de laatste drie woningen nabij het "geitenweitje" gelegen aan de zuidzijde van het complex Bensdorp.  Ook de resterende herinrichting van de openbare ruimte vindt in 2022 zijn beslag.
Nog niet alle commerciële ruimtes en ruimtes voor cultureel/maatschappelijke functies zijn ingevuld. Waar mogelijk werken wij mee aan alternatieve invullingen die passen bij de ambitie van het project.

3. BOR-gronden
Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen(SPvE) is op 10 juni 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Na de vaststelling van het SPvE is gestart met het maken van het stedenbouwkundig ontwerp. Dat vormt de basis voor het beeldkwaliteitsplan en (ontwerp) bestemmingsplan. Het streven is voor eind 2020 deze documenten ter inzage te leggen. De ze doelstelling is niet gehaald. De stukken worden nu eerste kwartaal 2022 ter inzage gelegd. Na vaststelling van het SPvE is parallel gestart met het opstellen van de anterieure overeenkomst, de economische onderbouwing van het bestemmingsplan. Inzet is hierin dekking te verkrijgen voor de gemeentelijke plankosten en bovenwijkse plankosten. Deze doelstelling is gehaald.

4. Brandweerkazerne Muiden
In april 2019 is de visie ‘Landschappelijke en stedenbouwkundige visie Muiden Zuidwest’ door de raad vastgesteld. Met de betrokken partijen zijn vervolgens afspraken gemaakt. Het bestemmingsplan om de brandweerkazerne naast P1 mogelijk te maken is onherroepelijk en er is een ontwerp gemaakt. De raad heeft de uitvoeringskosten hiervoor gevoteerd. Via een aanbesteding is inmiddels een aannemer gevonden die de kazerne gaat bouwen in 2022.

5. Bredius
In mei 2019 is de stedenbouwkundige opzet van de Bredius door de raad goedgekeurd met een programma van 90 woningen waarvan een groot deel sociaal. Het bestemmingsplan voor de 90 woningen is voor de zomer van 2021 vastgesteld door de raad en de beroepsperiode loopt. 
Intussen worden de nog te ontwikkelen projectonderdelen verder uitgewerkt. Zo is de aanbesteding voor de sporthal afgerond en zal 2022 in het teken staan van de bouw. 
De uitvraag voor het onderdeel met de woningen komt in het najaar 2021 op de markt. Na de beoogde gunning in het voorjaar 2022 volgt de verdere uitwerking. De verwachting is dan dat 2023 en 2024 in het teken van de realisatie staan.

6. Crailo
Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan Buurtschap Crailo zijn op 7 juli vastgesteld door de raad. Ook de raden van Laren en Hilversum hebben het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan vastgesteld.  Op dit moment loopt er beroep tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Ondertussen wordt doorgewerkt aan de voorbereiding van de inrichting van het terrein en de uitgifte van de deelgebieden. Ook hebben er in 2021 weer diverse sloopwerkzaamheden plaatsgevonden.


7. De Krijgsman
In 2021 worden, volgens de huidige planning, ongeveer 150 woningen gerealiseerd. Het eerste deelgebied is in beheer genomen door de gemeente. Voor de Krijgsman wordt jaarlijks een werkplan opgesteld en een meerjarenbegroting gemaakt. Dit geeft inzicht in de kosten/opbrengsten verbonden aan de inzet.


8. De Veldweg
In de gebiedsvisie voor het centrum van Bussum zijn ambities opgenomen voor de toekomstige herontwikkeling van de Veldweg locatie in het centrum van Bussum. Met het project is nog geen formele start gemaakt. De planning is om eerst parkeergarage ‘De Olmen’ te ontwikkelen alvorens de Veldweg locatie ter hand te nemen. 

9. De Vonk
In 2021 is uitvoering gegeven aan de voorbereidende werkzaamheden tot behoud en ontwikkeling van het pand De Vonk conform het raadsbesluit van 18 november 2020. Na de zomer van 2021 is een aanvullend marktonderzoek uitgevoerd naar de economische haalbaarheid van de herontwikkeling. Dit heeft geresulteerd in een procesplan tot ontwikkeling van het pand de Vonk, dat eind 2021 aan de gemeenteraad ter vaststelling is aangeboden.

10. Gemeentehuizen
Waar nu nog de gemeentehuizen van Naarden en Muiden stonden, komen woningen. In Naarden is de bouw van de woningen, 5 middelduur, 16 duur in 2021 voltooid. Op het aanhelen van het openbaar gebied na is het project voltooid. Voor de zomer van 2022 is dat klaar. Voor Muiden is op 20 mei 2020 het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Eind juli is beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan en een voorlopige voorzieningen aangevraagd.  De uitspraak op de voorlopige voorziening gaf geen aanleiding tot schorsing zodat de omgevingsvergunning verleend kon worden. Deze is in 2021 onherroepelijk geworden. In de bodemzaak werd het bestemmingsplan verworpen. Dit had echter geen invloed op de uitvoering van de bouwplannen welke dan ook na de zomer zijn gestart. in 2022 worden de woningen opgeleverd. Het plan behelst de bouw van de 40 sociale huurwoningen en een huiskamer voor de buurt.


11. Keverdijk
Begin 2020 start de bouw van het nieuwe multifunctioneel centrum (MFC) Keverdijk. Het gebouw wordt eind 2020 opgeleverd en in gebruik genomen door de partijen uit de gezondheidszorg, Versa Welzijn, wijkcentrum De Schakel en de bibliotheek Gooi- en Meer. Hierna wordt de resterende oude bebouwing gesloopt en kan in 2021 ook de woningbouw starten. Er worden 57 sociale huurwoningen gerealiseerd door Dudok Wonen. Ook de bouw van de nieuwe moskee kan van start in 2021. Aan het project is een intensief participatieproces voorafgegaan. In 2022 is het project helemaal afgerond.


12. Mariënburg
Mariënburg aan de Brinklaan 82 te Bussum is al geruime tijd niet meer in gebruik als pensionaat. Het gemeentelijk monumentale pand is gedurende 2018 leeg komen te staan. Op dit moment wordt het pand anti-kraak bewoond en gebruikt, in afwachting van de definitieve transformatie van het pand naar woningen en publiek aantrekkende functies. Eind 2019 stelde de gemeenteraad de Ontwikkelingsvisie Mariënburg vast. De uitvoering van deze Ontwikkelingsvisie naar concrete plannen is afhankelijk van de planning van de eigenaar van het pensionaat, Slokker Vastgoed BV.

13. Naarden buiten de Vesting
In 2021 hebben we samen met onze convenantspartners en overige belanghebbenden gewerkt aan een programma van eisen en een voorlopig ontwerp voor het project optimalisatie Naardertrekvaart.  Binnen het project Havenkom Naarden is het pand aan de Energiestraat 1 gesloopt. Verder zijn er verkenningen geweest voor een programma van eisen en een schetsontwerp. Hierbij zijn de convenantspartners en belanghebbenden betrokken.
 
14. Stationsomgeving Naarden-Bussum
De renovatie van station Naarden Bussum is ook in 2021 nog in uitvoering. 
In juli 2019 zijn wij  een Intentieovereenkomst (IOK) aangegaan met NS en ProRail om de inrichting van de westzijde van het station Naarden Bussum zo spoedig mogelijk te realiseren. Na de  intensieve gezamenlijke voorbereiding is in het  voorjaar van  2021 gestart met de realisatie van dit project. Als eerste is in opdracht van NS de nieuwe Pen R locatie nabij de Zwarteweg gerealiseerd.  Aansluitend wordt in gezamenlijke opdracht van ProRail en gemeente Gooise Meren vanaf het najaar 2021 de realisatie van de nieuwe westelijke entree van het station Naarden Bussum gerealiseerd. Binnen dit project realiseren we ook aan de westzijde de uitbreiding van 900 naar 1500 nieuwe fiets-voorzieningen, de herinrichting van de Parallelweg en  de herinrichting van het deel van de Slochterenlaan ter hoogte van winkelketen Action.  Deze werkzaamheden ronden we af in de zomer van 2022.
Gelet op de Corona-pandemie is in 2021 besloten om te stoppen met de visie-ontwikkeling voor het gehele gebied rondom Station Naarden Bussum.


15. Stork locatie
Beide scholen in deze ontwikkeling zijn inmiddels gereed en in gebruik genomen. Uni-locatie Godelindeschool oktober 2018, Wellant college na de zomervakantie 2019. In maart 2020 is de sloop van het oude Wellant voltooid. In november 2020 is de bouw van start gegaan en eind 2021 zijn de eerste woningen opgeleverd. Medio 2022 zullen alle woningen opgeleverd zijn en kan de inrichting van het openbaar gebied voltooid worden met als sluitstuk het speelveld en tiny forest. De inrichting van het speelveld gaat samen met de kinderen uit de buurt en de nieuwe kinderen die er komen wonen tot stand komen. Kleine stukjes openbaar gebied zijn op verzoek van omwonenden naar tevredenheid reeds afgerond.


16. Gebiedsontwikkeling rondom Naarderheem in Naarden
Vivium/Naarderheem heeft in februari 2020 aangekondigd te starten met het maken van plannen voor het realiseren van de hernieuwbouw van het zorgcentrum voor 216 cliënten en de realisatie van huisvesting voor het Bestuursbureau van Vivium voor ca. 110 werknemers. Hiervoor is medewerking vanuit de gemeente noodzakelijk om deze ontwikkeling RO juridisch technisch uit te kunnen voeren. Uitgangspunt voor deze ontwikkeling zijn de visie en Beeldkwaliteitsplan Amersfoortsestraatweg. In 2021 zijn de omgevingstafels afgerond en is het ontwerpbestemmingsplan opgesteld welke op 6 januari 2022 ter inzage wordt gelegd. In 2021 is anterieure overeenkomst uit onderhandeld. Er is onder andere overeenstemming bereikt over het kosten verhaal en de globale inrichting met een mix van in ieder geval 36 sociale huurwoningen, middeldure en dure woningen en maatschappelijk voorzieningen op  het deel van de kavel waar Naarderheem voor haar eigen ontwikkeling geen gebruik van gaat maken.