Toelichting

--

Kwaliteit

Het vastgestelde afwegingskader van de warmtetransitie is richting gevend voor het opstellen van de Transitievisie Warmte (TVW). Het concept TVW is beschikbaar. De vaststelling ervan is vertraagd door beperkte capaciteit in de gemeentelijke organisatie. De verwachting is dat de vaststelling in Q1 2022 zal plaatsvinden. De TVW is vormgegeven met alle belangrijke strategische partners. In deze TVW is aangegeven welke uitgangspunten van toepassing zijn voor de route naar aardgasvrij. Per wijk is de meest waarschijnlijke warmteoplossing aangegeven op basis van de beschikbare data en rekenmodellen. Tevens is een fasering aangebracht richting 2050 en zijn de wijken ingedeeld in verschillende fasen. Voor elke wijk zal met alle strategische partners  een nadere verkenning worden uitgevoerd nodig om te toetsen of de oplossing voldoet aan de uitgangspunten.