Toelichting

--

Kwaliteit

Uitwerking Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap
In 2021 is het actie- en communicatieplan gefinaliseerd en in een z-card gegoten zodat collega's snel een overzicht kunnen krijgen van wat er op stapel staat. Het actie- en communicatieplan is er op gericht om het begrip circulaire inkoop en de voordelen daarvan voor mens en maatschappij zodanig breed uit te dragen binnen de ambtelijke organisatie dat dit de manier van werken wordt voor een ieder die bij inkoop of als opdrachtgever betrokken is bij grote uitgaven van de gemeente. Voor meer draagvlak rondom circulaire inkoop zijn in november 5 projecten genomineerd voor de Lokale Koopwijsprijs. De sporthal Bredius heeft de prijs gewonnen en gaat in 2022 een Vitual Reality-Overview workshop volgen bij de Groene Afslag. 

Kennis delen en ontwikkelen met samenwerkingspartners
De samenwerking met de MRA is onverminderd door gegaan. We ervaren dat de opkomst op bijeenkomsten fluctueert en vooral bij de intervisie-bijeenkomsten wat laag is. Het voordeel van dit laatste is dat er meer tijd is voor advies specifiek voor de eigen organisatie. Eind 2021 is een team gevormd  dat zich wil inzetten voor ambitiesessies binnen de MRA. Bij de start van het project sporthal Bredius is ook een ambitiesessie uitgevoerd en dat bleek een goede houvast voor de circulaire ambities. We hebben dus goede hoop dat steeds meer projecten  de voetsporen van de sporthal gaan volgen.

Monitoring
Om te toetsen of Gooise Meren op de goede weg zit, is in 2022 de nulmeting over 2021 uitgevoerd. In de nulmeting over 2019 had de gemeente al de score 'Zilver' behaald (tussen de 20 en 49% circulair ingekocht). De gemeente heeft deze score in 2021 weten te behouden en daarmee heeft de gemeente het doel van 2022, namelijk 10% circulair inkopen en opdrachtgeverschap, gehaald. Net als bij de vorige meting  is er een grote discrepantie tussen circulair contracteren en circulair contractmanagement. Als aan dit laatste de komende periode meer aandacht besteed wordt en er op 60% van de contracten daadwerkelijk circulair contractmanagement wordt uitgevoerd, ligt 'Goud' binnen handbereik.

Circulaire projecten 

  Project Korte beschrijving van het circulaire resultaat
A Sportinventaris Bredius De te leveren sportinventaris voor de nieuwe sporthal Bredius dient zoveel mogelijk homogeen van materiaal en demontabel te zijn, en er mogen geen schadelijke stoffen gebruikt worden (ook niet in productie). Nijha gaat deze sportinventaris leveren.
B Esco Energiebesparingsproject, waarbij aannemer met toekomstige behaalde energiebesparing de maatregelen om te komen tot die energiebesparing kan realiseren. Het betreft een contract voor vijftien jaar, waarin ruim 60 procent energiereductie zal worden gerealiseerd in vijf panden waaronder een zwembad. Strukton is onze partner voor de komende 15 jaar.
C Bebording Gezamenlijke aanbesteding met MRA-gemeenten Zaanstad en Almere voor een raamovereenkomst voor alle verkeers- en straatnaamborden in de gemeente. ClimateSigns heeft de aanbesteding gewonnen en zal alleen maar biobased borden en hergebruikte aluminium borden leveren.
D Nieuwbouw  brandweerkazerne Muiden  In aanbesteding alternatieve materialisering voor het opgestelde voorlopig ontwerp uitgevraagd, en die laten doorrekenen in een specifieke tool op CO2 uitstoot. Groothuis Bouw heeft deze aanbesteding op zijn naam gezet.
E Ingenieursdiensten Regionale aanbesteding met Wijdemeren, voor een raamovereenkomst voor ingenieursdiensten voor vier jaar. Een van de gunningcriteria had betrekking op duurzaamheidsadvies concreet maken: "Hoe kunnen de in te zetten bureaus ondersteunen bij het halen van de circulaire doelstelling. Kennisdeling en borging met ons als opdrachtgever, maar ook specifieke expertise die inschrijvers kunnen bieden op dit vlak." De aangeboden werkwijze van HaskoningDHV, Den Boer en RPS is onderdeel van de raamovereenkomst en nadere overeenkomsten
F Herinrichtingsprojecten zoals Mariahoeve, Vlietlaan en Beerensteinerlaan Bij deze projecten zijn stappen gezet op het verminderen van de uitstoot van CO2 onder andere door te focussen op het in te zetten materieel. Daarnaast zijn stappen gezet op het hergebruik van materialen.
G Inspectie en Onderhoud Riolering Door het riool te reinigen en inspecteren kunnen we de levensduur van het riool verlengen. De milieukosten-indicator is als tool ingezet om de uitstoot  van het materieel tijdens werkzaamheden meetbaar te maken.  C.T. Boshuis gaat bij goede dienstverlening de komende acht jaar voor ons de levensduur van het riool verlengen met zelfs een elektrische vrachtwagen.
H Gladheidsbestrijdingsmaterieel en onderhoud De gemeente gaat duurzamere gladheidbeheersing uitvoeren de komende jaren. Dit gebeurt enerzijds door minder zout te gebruiken. Anderzijds door de aanschaf van software die dit maximaal ondersteunt en bij de aanschaf van nieuw gladheidsbestrijdingsmaterieel ook afspraken te maken over de restwaarde van het materieel na afschrijving. De afschrijvingstermijn hebben we vergroot zodat we in 30 jaar niet drie keer nieuw materiaal aanschaffen, maar slechts twee keer. Aebi Schmidt is de circulaire ondernemer die de opdracht gegund heeft gekregen.
I ICT-Hardware

Circulariteit van de opdracht is meegenomen als gunningscriterium. In de uitwerking zijn aanbiedingen gedaan op het gebied van ‘remarketing’ en het opnieuw inzetten van door de gemeente gebruikte hardware voor bijvoorbeeld minima-regelingen. Indien de gemeente er naar vraagt is het mogelijk om refurbished-hardware af te nemen. Beide gecontracteerde partijen hebben een uitgebreid refurbished assortiment.

J Landmeetkundige inwinning (meetdiensten)

Uit kosten- en duurzaamheidsoverwegingen hebben we uitgevraagd dat de metingen in eerste instantie op basis van kaartmateriaal gedaan worden. Pas als het echt niet anders kan, gaan er auto’s rijden. Prisma Groep geeft in zijn inschrijving aan ambitieuze doelstellingen te hebben voor vermindering van CO2-uitstoot voor de bedrijfsvoering. Concreet betekent dit voor de gemeente dat minimaal één elektrische auto ingezet wordt binnen deze opdracht als vervoer onvermijdelijk is.