Toelichting

--

Kwaliteit

Decentralisatie
Beschermd wonen wordt een taak van álle gemeenten, en niet alleen van centrumgemeenten zoals nu het geval is. Deze reeds in 2021 geplande verandering zou ingaan per 2022. Er komt een nieuwe verdeling van het beschikbare geld maar de ingangsdatum is opnieuw uitgesteld, dit keer tot 2023. Dat betekent dat de centrumgemeente Hilversum feitelijk nog financieel verantwoordelijk blijft voor beschermd wonen. Ook het zogenaamde woonplaatsbeginsel gaat in per 2023. Dat laatste betekent dat vanaf 2023 een gemeente zelf de kosten draagt voor de eigen inwoners wanneer een nieuwe indicatie Beschermd Wonen wordt afgegeven.  Betreffende gemeente ontvangt daarvoor een uitkering van het Rijk. De regiogemeenten hebben afgesproken om deze middelen over te dragen aan de GR Regio Gooi en Vechtstreek, zodat onveranderd sprake blijft van een gedeelde financiële verantwoordelijkheid. In de eerste helft van 2022 maken de regiogemeenten verdere afspraken over budgetten, risico's en dergelijke. 

Overgang naar de Wet langdurige zorg ( Wlz)
In 2021 is een groot aantal inwoners met een indicatie voor Beschermd wonen overgegaan naar de Wlz. Dit betekent dat het aantal gemeentelijke plekken voor beschermd wonen is gereduceerd. 

Wet verplichte GGZ
Er heeft een positieve evaluatie plaatsgevonden over de regionale en lokale resultaten en uitvoering van de Wet verplichte GGZ.