Toelichting

--

Kwaliteit

Bij de ruimtelijke projecten zijn de convenantpartners (Seniorenraad, WAC, Platform toegankelijkheid, Fietsersbond) betrokken. Ook worden de ketenpartners (OFGV, Waternet, Veiligheidsregio, GGD) bij de ruimtelijke projecten betrokken. Zij krijgen ook een rol bij de drie omgevingstafels.

De checklist vroegtijdige burgerparticipatie wordt vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet voornamelijk ingezet bij de minder complexe projecten.  De omgevingstafels worden dan ingezet bij de complexe projecten.