Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 zijn er gesprekken geweest met de vervoerder Transdev over de 2e fase van de nieuwe concessie en met name over de nieuwe busroutes. Enkele voorstellen van Transdev vallen voor onze gemeente ongunstig uit. Wij hebben met het aangeven van onze wensen en belangen getracht deze voorstellen gunstiger te maken.
Er is een begin gemaakt met de aanbesteding van de zogenaamde abri's,  het bushaltehokje bij de bushaltes.
Er is een startnotitie vastgesteld waarin gemeenten, regio en provincie zich hebben uitgesproken samen te werken aan een actieprogramma voor de Gooicorridor (het gebied rond de spoorlijn door Het Gooi tussen Amersfoort/ Utrecht en Amsterdam). Als vervolg hier op is in 2021 bijgedragen aan het opstellen van een handelingsperspectief voor de Gooicorridor (dit is een instrument om gezamenlijk de huidige en toekomstige situatie van een OV-knooppunt in kaart te brengen, waarmee een volledig beeld over het functioneren van het OV-knooppunt in zijn omgeving verkregen is). Daarmee dragen wij bij aan de visie op het verhogen van het kwaliteitsniveau van de Gooilijn.
Daarnaast is bijgedragen aan de visievorming over de Gooilijn en hoe de capaciteit kan worden uitgebreid zodat de dienstverlening kan worden vergroot (meer treinen in de avonduren bijvoorbeeld).