Toelichting

--

Kwaliteit

Samen met de Regio Gooi en Vecht wordt invulling gegeven aan het uitvoeringsprogramma Cultuur en Recreatie 2020-2023 dat in 2019 is vastgesteld. In de zomer van 2021 heeft het Erfgoedfestival weer plaats gevonden, met als thema Grensverleggers. Het festival heeft veel bezoekers getrokken en wordt ook door de deelnemende organisaties als zeer positief ervaren.
Vanaf 2022 zal het programma CERT als zodanig ophouden te bestaan en zullen respectievelijke acties en initiatieven op dit terrein elders binnen de regio Gooi en Vecht worden belegd.