Toelichting

--

Kwaliteit

Om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen zijn in regionaal verband de arbeidsmarktprogramma’s ‘Werken aan Werk’ en ‘Perspectief op Werk’ ontwikkeld sinds 2019. Deze sluiten aan op ons gemeentelijk programma Piam (programma inclusieve arbeidsmarkt). 

Om mensen te begeleiden van school naar werk is in 2020 een regionale adviseur voor onderwijs en arbeidsmarkt aangesteld. Deze scholingsmakelaar is inmiddels onderdeel geworden van het regionale Werkgeversservicepunt (WSP). De verschillende projecten die zijn opgezet door de scholingsmakelaar vallen onder het arbeidsmarktprogramma ‘Perspectief op werk’. Eén van de projecten is gericht op het opleiden van medewerkers in de zorg. Via het project Zorgstart zijn er in de regio ruim 80 personen gestart met een leerwerkbaan. Een ander in 2021 opgestart project is het ‘horecaproject voor statushouders’. Via dit project worden statushouders opgeleid tot kok. Aan dit project nemen ook enkele inwoners uit Gooise Meren deel. Ook heeft de scholingsmakelaar verbinding gelegd met landelijke leer/werk projecten van grote werkgevers zoals Albert Heijn en Praxis.

Om jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaten tegen te gaan is medio 2021 op regionaal niveau een programma vastgesteld tot (medio) 2023, waarin het WSP, het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL), het UWV en het onderwijsveld zijn betrokken. Daartoe zijn de incidentele (corona)crisismiddelen ingezet die het rijk in 2021 voor onze regio -via centrumgemeente Hilversum- beschikbaar heeft gesteld. De aanpak richt zich op onder meer betere begeleiding van jongeren met een WW-uitkering, extra aandacht voor jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (na hun middelbare schoolperiode) en het vergroten van het aanbod van BBL-werk/leertrajecten voor jongeren. Het programma is opgestart in 2021 en wordt vanaf begin 2022 in de volle omvang operationeel.  

In 2021 is vanuit dit programma een succesvol gebleken begeleidingsproject van start gegaan dat een   samenwerking betreft van het RBL en het WSP. Het is bedoeld voor jongeren van 18-27 jaar zonder een startkwalificatie, bij wie extra begeleiding nodig is om de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken. Over de tweede helft 2021 bezien zijn er van 50 begeleide jongeren 38 naar een betaalde baan geleid.