1. Blz. 1 Begroting 2021
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Voorwoord
    1. Blz. 4 Voorwoord
   2. Blz. 5 Hoofdlijnen
    1. Blz. 6 Beleid
     1. Blz. 7 1.1. Samen werken aan een duurzaam, sociaal, veilig en vitaal Gooise Meren
     2. Blz. 8 1.2 Opgaven voor 2021
     3. Blz. 9 1.3 Koers houden, investeren en keuzes maken
    2. Blz. 10 Financiën
     1. Blz. 11 2.1 Solide begroting
     2. Blz. 12 2.2. Financieel beeld Programmabegroting 2021-2024
     3. Blz. 13 2.3 Effecten na Programmabegroting 2021-2024
     4. Blz. 14 2.4 Structureel en reëel evenwicht van de meerjarenbegroting als uitgangspunt van het financieel beleid
    3. Blz. 15 Leeswijzer
     1. Blz. 16 Leeswijzer
   3. Blz. 17 1. Programma Inwoners en Bestuur
    1. Blz. 18 Ambitie
    2. Blz. 19 1.1 Participerende overheid
     1. Blz. 20 Doelstellingen
      1. Blz. 21 1.1.1 Meedoen, meedenken en meebeslissen
       1. Blz. 22 Professionaliseren van participatie in onze organisatie
       2. Blz. 23 Opstellen leidraad participatie
       3. Blz. 24 Continueren Inwonerpanel Gooise Meren Spreekt!
       4. Blz. 25 Vernieuwend Samenwerken
       5. Blz. 26 Jongeren kennis laten maken met hoe de democratie werkt
      2. Blz. 27 1.1.2 Werken aan vitale en leefbare wijken
       1. Blz. 28 Opstellen wijkagenda's
      3. Blz. 29 1.1.3 Stimuleren van initiatieven uit de samenleving
       1. Blz. 30 Leren om initiatieven meer te stimuleren en te faciliteren
       2. Blz. 31 Kennis en ondersteuning bieden aan initiatieven
    3. Blz. 32 1.2 Inclusie
     1. Blz. 33 Doelstellingen
      1. Blz. 34 1.2.1 Vergroten bewustwording binnen en buiten de organisatie
       1. Blz. 35 Evaluatie programma Inclusie
       2. Blz. 36 Deelname aan het VNG Koplopersprogramma VN-Verdrag Handicap verlengen
       3. Blz. 37 Onderhouden van het interne, gemeentelijke netwerk inclusie
       4. Blz. 38 Uitvoeren van lokale activiteiten
      2. Blz. 39 1.2.2 Versterken inzet ervaringsdeskundigheid
       1. Blz. 40 Continueren samenwerking Platform Gooise Meren Toegankelijk
       2. Blz. 41 Inzet ervaringsdeskundigen bij de gemeente
       3. Blz. 42 Samenwerken met convenantpartners
      3. Blz. 43 1.2.3 Vergroten toegankelijkheid gemeentelijke organisatie
       1. Blz. 44 Inzet van gebarentolk
       2. Blz. 45 Verbeteren toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie
      4. Blz. 46 1.2.4 Aandacht voor inclusief Bouwen en Wonen
       1. Blz. 47 Uitvoering aanbevelingen inventarisaties toegankelijke wegen
       2. Blz. 48 Uitvoering resultaten pilot toegankelijk centrum Bussum
       3. Blz. 49 Vervolg uitvoering inclusieve speelplekken
      5. Blz. 50 1.2.5 Aandacht voor beschikbaarheid en toegankelijkheid Vrije Tijd voorzieningen
       1. Blz. 51 Inventarisatie behoeften activiteiten
       2. Blz. 52 Ontwikkeling inclusief sportaanbod
       3. Blz. 53 Ontwikkeling toegankelijke wandelroutes
    4. Blz. 54 1.3 Klantgerichte dienstverlening
     1. Blz. 55 Doelstellingen
      1. Blz. 56 1.3.1 Dienstverlening meer digitaal
       1. Blz. 57 Digitale aanvragen producten Burgerzaken
      2. Blz. 58 1.3.2 Archief bij de tijd
       1. Blz. 59 Besluitvorming fusie Archiefdienst
      3. Blz. 60 1.3.3 Verbeteren van onze dienstverlening
       1. Blz. 61 Inrichten bredere frontoffice dienstverlening
       2. Blz. 62 Optimaliseren online dienstverlening
       3. Blz. 63 Verbeteren managementinformatiesystemen
    5. Blz. 64 1.4 Samenwerken met overheden
     1. Blz. 65 Doelstellingen
      1. Blz. 66 1.4.1 Een strategisch perspectief op samenwerking
       1. Blz. 67 Er is een strategisch perspectief op samenwerking
       2. Blz. 68 Uitvoering strategische nota verbonden partijen
       3. Blz. 69 Uitvoering geven aan de Regionale samenwerkingsagenda
       4. Blz. 70 Uitvoering MRA agenda
       5. Blz. 71 Versterken samenwerking MRA
       6. Blz. 72 Verbeteren besluitvorming Regio
    6. Blz. 73 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 74 Wat mag het kosten?
    8. Blz. 75 Toelichting financiële verschillen
   4. Blz. 76 2. Programma Veiligheid
    1. Blz. 77 Ambitie
    2. Blz. 78 2.1 Criminaliteit
     1. Blz. 79 Doelstellingen
      1. Blz. 80 2.1.1 Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning
       1. Blz. 81 Versterken van de weerbaarheid binnen de eigen organisatie
       2. Blz. 82 Versterken van de aanpak ondermijning
      2. Blz. 83 2.1.2 Aanpak van vermogens criminaliteit/high impact crimes
       1. Blz. 84 Aanpak inbraken, insluipingen, autokraken en fietsendiefstallen
       2. Blz. 85 Versterken samenwerking met inwoners om buurten veiliger te maken
    3. Blz. 86 2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing
     1. Blz. 87 Doelstellingen
      1. Blz. 88 2.2.1 Kennis en vaardigheden rampenbestrijding en crisisbeheersing verder ontwikkelen
       1. Blz. 89 Samenwerken met buurgemeenten, deelnemen aan regionale piketten en opleiden en trainen
       2. Blz. 90 Vergroten bewustwording inwoners voor de eigen veiligheid
      2. Blz. 91 2.2.2 Brandveilig leven bevorderen
       1. Blz. 92 Inzet van de wijkbrandweer
       2. Blz. 93 Verbinden van partijen
      3. Blz. 94 2.2.3 Samenwerking tussen Veiligheidsregio’s
       1. Blz. 95 Opstellen en aangaan samenwerkingsovereenkomst
    4. Blz. 96 2.3 Sociale veiligheid
     1. Blz. 97 Doelstellingen
      1. Blz. 98 2.3.1 Effectieve aanpak van personen met ernstige veiligheidsproblemen
       1. Blz. 99 Doorontwikkelen persoonsgerichte aanpak
       2. Blz. 100 Voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving
      2. Blz. 101 2.3.2 Optimaliseren van het Zorg- en Veiligheidshuis
       1. Blz. 102 Doorontwikkelen Zorg-en Veiligheidshuis
      3. Blz. 103 2.3.3 Verbeteren integrale aanpak (kwetsbare) jongeren
       1. Blz. 104 Verbeteren integrale aanpak van risicojongeren
       2. Blz. 105 Verminderen overlast jongeren
      4. Blz. 106 2.3.4 Radicalisering en polarisatie
       1. Blz. 107 Inzetten op preventie, repressie en nazorg en deelnemen aan diverse overleggen
       2. Blz. 108 Opleiden en trainen van medewerkers
    5. Blz. 109 2.4 Handhaving
     1. Blz. 110 Doelstellingen
      1. Blz. 111 2.4.1 Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid
       1. Blz. 112 Actief en informatie-gestuurd surveilleren
       2. Blz. 113 Handhaven en toezicht houden
       3. Blz. 114 Surveillance voor aandachtsgebieden en overige gebieden
      2. Blz. 115 2.4.2 Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang
       1. Blz. 116 Registratie, Toezicht en Handhaving kinderopvang
    6. Blz. 117 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 118 Wat mag het kosten
    8. Blz. 119 Toelichting financiële verschillen
    9. Blz. 120 Investeringen
   5. Blz. 121 3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren
    1. Blz. 122 Ambitie
    2. Blz. 123 3.1 Bereikbare en veilige gemeente
     1. Blz. 124 Doelstellingen
      1. Blz. 125 3.1.1 Uitvoeren beleid voor verkeer, vervoer en parkeren
       1. Blz. 126 Realiseren oplaadpunten strategische locaties
       2. Blz. 127 Uitvoeren Mobiliteitsplan via uitvoeringsprogramma
      2. Blz. 128 3.1.2 Verbeteren en opwaarderen fietsnetwerk
       1. Blz. 129 Verbeteren fietsnetwerk
      3. Blz. 130 3.1.3 Realiseren afname van het aantal verkeersongevallen
       1. Blz. 131 Organiseren Verkeersveiligheid
       2. Blz. 132 Ambassadeurs
       3. Blz. 133 Wegnemen Verkeersveiligheidsknelpunten
      4. Blz. 134 3.1.4 Waarborgen doorstroming op hoofdwegenstructuur
       1. Blz. 135 Wegnemen knelpunten hoofdwegennetwerk
      5. Blz. 136 Invulling geven aan ambassadeurschap Verkeersveiligheid
    3. Blz. 137 3.2 Openbaar vervoer
     1. Blz. 138 Doelstellingen
      1. Blz. 139 3.2.1 Verbeteren bereikbaarheid van de gemeente met het openbaar vervoer
       1. Blz. 140 Voorziening bij haltes en routes op orde
       2. Blz. 141 Uitbreiden fietsparkeergelegenheid bij OV knooppunten
       3. Blz. 142 Wegnemen knelpunten in loop- en fietsroutes van en naar OV knooppunten
      2. Blz. 143 3.2.2 Verbeteren bereikbaarheid van en binnen de regio met het openbaar vervoer
       1. Blz. 144 Leveren van bijdragen aan vervolgproces MIRT
      3. Blz. 145 3.2.3 Wegnemen barrièrewerking spoorwegen
       1. Blz. 146 Onderzoeken knelpunten nabij spoorwegovergangen
    4. Blz. 147 3.3 Klantvriendelijk en eenvoudig parkeren in Gooise Meren
     1. Blz. 148 Doelstellingen
      1. Blz. 149 3.3.1 Met parkeervisie kwaliteit van wonen, werken en leven verbeteren
       1. Blz. 150 Uitvoeren Parkeervisie met Uitvoeringsprogramma
      2. Blz. 151 3.3.2 Verbeteren kwaliteit parkeergarages
       1. Blz. 152 Verhogen kwaliteit van de parkeergarages in het centrum van Bussum
      3. Blz. 153 3.3.3 Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties
      4. Blz. 154 3.3.4 Moderniseren parkeerketen en reguleringswijze
       1. Blz. 155 Onderzoek doen naar andere reguleringsvormen
      5. Blz. 156 3.3.5 Fietsparkeersituatie verbeteren
       1. Blz. 157 Realiseren opvanglocatie weesfietsen
       2. Blz. 158 Uitbreiden aantal fietsparkeerplaatsen
    5. Blz. 159 3.4 Leefbaarheid
     1. Blz. 160 Doelstellingen
      1. Blz. 161 3.4.1 Optimaliseren kwaliteit van de leefomgeving
       1. Blz. 162 Actieplan geluid
       2. Blz. 163 Actieplan leefbaarheid
       3. Blz. 164 Meten is weten
       4. Blz. 165 Stimuleren van burgerinitiatief Zonnegeluidswal
       5. Blz. 166 Inhaken leefbaarheidsprogramma Noord-Holland
       6. Blz. 167 Veilig en toegankelijke openbare ruimte
      2. Blz. 168 3.4.2 In stand houden van een veilige en toegankelijke openbare ruimte
       1. Blz. 169 Uitvoeren regulier onderhoud wegen
    6. Blz. 170 Wat mag het kosten
    7. Blz. 171 Toelichting financiële verschillen
    8. Blz. 172 Investeringen
   6. Blz. 173 4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme
    1. Blz. 174 Ambitie
    2. Blz. 175 4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving
     1. Blz. 176 Doelstellingen
      1. Blz. 177 4.1.1 Klaar voor de omgevingswet
       1. Blz. 178 Vaststellen Omgevingsvisie en opstellen Omgevingsplan
       2. Blz. 179 Instellen van een Omgevingstafel
       3. Blz. 180 Opstellen routekaart
       4. Blz. 181 Werken met proces vroegtijdige burgerparticipatie
      2. Blz. 182 4.1.2. Gebiedsontwikkeling met kwaliteit
       1. Blz. 183 Onderzoeken projecten op PAS regelgeving
       2. Blz. 184 Voorzien in een website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen
      3. Blz. 185 4.1.3 Verbeterslag projectmatig werken en uitvoeren ruimtelijke projecten
       1. Blz. 186 Projectmatig werken
       2. Blz. 187 Participatie en communicatie
       3. Blz. 188 Uitvoering projecten
    3. Blz. 189 4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling
     1. Blz. 190 Doelstellingen
      1. Blz. 191 4.2.1 Meer vitale wijken en kernen
       1. Blz. 192 Doorontwikkelen Centrummanagement
       2. Blz. 193 Oprichten Gemeentebrede Marketingorganisatie
       3. Blz. 194 Centrumplan Bussum
       4. Blz. 195 Gemeente ondersteunt ondernemers
      2. Blz. 196 4.2.2 Werken aan meer werkplekken
       1. Blz. 197 Regionale aandacht houden voor schuifruimte
       2. Blz. 198 Uitvoering geven aan Regionale detailhandelsvisie
       3. Blz. 199 Uitvoering geven aan het Werkplan Werklandschappen
       4. Blz. 200 Onderzoek Toekomstbestendigheid Bedrijventerreinen
      3. Blz. 201 4.2.3 Verbeteren dienstverlening aan ondernemers
       1. Blz. 202 Pro-actief accountmanagement
      4. Blz. 203 4.2.4 Impuls geven aan (water)recreatie en toerisme aan de kust
       1. Blz. 204 Opstellen ligplaatsenverordening
       2. Blz. 205 Opstellen uitvoeringsprogramma Havens van Muiden
      5. Blz. 206 4.2.5 Bevorderen Recreatie en Toerisme
       1. Blz. 207 Samen met de regio toerisme en recreatie bevorderen
       2. Blz. 208 Verbeteren van de bereikbaarheid
       3. Blz. 209 Activiteiten gemeentebrede marketingorganisatie
    4. Blz. 210 4.3 Goed wonen in Gooise Meren
     1. Blz. 211 Doelstellingen
      1. Blz. 212 4.3.1 Passend (meer en beter) woningaanbod
       1. Blz. 213 Bijdragen aan de verduurzaming van ons woningvoorraad
       2. Blz. 214 Doorstroming, minder druk op de (sociale) woningmarkt en vergroten kansen voor starters
       3. Blz. 215 Voldoende en gedifferentieerd woonaanbod en een toekomstbestendige woonvoorraad
       4. Blz. 216 Opstellen doelgroepenverordening
      2. Blz. 217 4.3.2 Wonen met zorg
       1. Blz. 218 Ontwikkelen visie op het gebied van wonen en zorg
       2. Blz. 219 Samenwerking vierhoek corporaties - gemeente - inwoners - zorgaanbieders
      3. Blz. 220 4.3.3 Huisvesting statushouders
       1. Blz. 221 Uitvoeren taakstelling
      4. Blz. 222 4.3.4 Bieden compensatieregeling
       1. Blz. 223 Toepassen en monitoren compensatieregeling
    5. Blz. 224 4.4 Gemeentelijk vastgoed
     1. Blz. 225 Doelstellingen
      1. Blz. 226 4.4.1 Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed
       1. Blz. 227 Onderzoek naar bezettingsgraad
       2. Blz. 228 Ontwikkelen vastgoedregistratie en -managementsysteem
       3. Blz. 229 Panden en gronden afgestoten
       4. Blz. 230 Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties
       5. Blz. 231 Gemeentewerven
      2. Blz. 232 4.4.2 Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed
       1. Blz. 233 Gebruikskosten van gemeentelijk vastgoed doorbelasten naar gebruiker
       2. Blz. 234 Huur- en erfpachtovereenkomsten onderzoek
       3. Blz. 235 Uitvoeren harmonisatiebeleid voor buitensport accommodaties
      3. Blz. 236 4.4.3 Duurzame inzet van vastgoed
       1. Blz. 237 Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan
       2. Blz. 238 Toegankelijkheid voor iedereen
       3. Blz. 239 Verduurzamen eigen vastgoed
    6. Blz. 240 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 241 Wat mag het kosten?
    8. Blz. 242 Toelichting financiële verschillen
   7. Blz. 243 5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen
    1. Blz. 244 Ambitie
    2. Blz. 245 5.1 Duurzaamheid
     1. Blz. 246 Doelstellingen
      1. Blz. 247 5.1.1 Gooise Meren is in 2050 een energieneutrale gemeente
       1. Blz. 248 Wijkaanpak: bij elkaar brengen van inwoners en ondersteunen van collectieve inkoopacties
       2. Blz. 249 Faciliteren van het project 'kompas op groen' van Samen Sneller Duurzaam
       3. Blz. 250 Onderzoeken van concrete mogelijkheden binnen de zoekgebieden voor hernieuwbare energie
       4. Blz. 251 Inzetten in op zonnepanelen op daken
      2. Blz. 252 5.1.2 Alle wijken van Gooise Meren zijn in 2050 aardgasvrij
       1. Blz. 253 Opstellen van de Transitievisie Warmte
       2. Blz. 254 Bepalen welke wijken voor 2030 aardgasvrij of aardgasvrijready gemaakt kunnen worden
       3. Blz. 255 Stappen zetten om samen met inwoners en energiecoöperatie Wattnu een warmtenet In Muiderberg aan te leggen
      3. Blz. 256 5.1.3 Opgavegericht werken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren
       1. Blz. 257 Het faciliteren van projecten en activiteiten
      4. Blz. 258 5.1.4 Gemeente Gooise Meren geeft het goede voorbeeld
       1. Blz. 259 Doorontwikkelen van Interne Duurzaamheidsstrategie
       2. Blz. 260 Gemeente Gooise Meren gaat naar 50% circulair inkopen in 2025
      5. Blz. 261 5.1.5 Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van Fairtrade
       1. Blz. 262 Communiceren over het belang van fairtrade
       2. Blz. 263 We vragen aandacht voor fairtrade in het voortgezet onderwijs
    3. Blz. 264 5.2 Klimaatadaptatie
     1. Blz. 265 Doelstellingen
      1. Blz. 266 5.2.1 Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050
       1. Blz. 267 Afkoppelen verhard oppervlak openbaar gebied
       2. Blz. 268 Opstellen maatregelenplan klimaatbestendige inrichting
       3. Blz. 269 Waterbestendig (her)inrichten en (ver)bouwen
      2. Blz. 270 5.2.2 Stimuleren inwoners klimaatbestendige inrichting particuliere gronden
       1. Blz. 271 Bewoners informeren over klimaatadaptatie
       2. Blz. 272 Het stimuleren van inwoners om hun tuin te vergroenen
       3. Blz. 273 Invoeren waterlabel
       4. Blz. 274 Mee-afkoppelen particulieren
    4. Blz. 275 5.3 Groen, natuur en milieu
     1. Blz. 276 Doelstellingen
      1. Blz. 277 5.3.1 Versterken van de groene uitstraling van de gemeente
       1. Blz. 278 Uitdagen van bewoners om middels zelfbeheer de openbare ruimte op te plussen
       2. Blz. 279 Zorgdragen voor een gevarieerd, duurzaam bomenbestand
      2. Blz. 280 5.3.2 Versterken van de biodiversiteit in de gemeente
       1. Blz. 281 Wij blijven aandacht houden voor alternatieve maatregelen voor beheersing invasieve soorten
       2. Blz. 282 We borgen de aandacht voor biodiversiteit in onze beheerplannen
      3. Blz. 283 5.3.3 Uitvoeren Milieubeheer
       1. Blz. 284 Opstellen nota bodembeheer
    5. Blz. 285 5.4 Begraafplaatsen
     1. Blz. 286 Doelstellingen
      1. Blz. 287 5.4.1 Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen
       1. Blz. 288 Realiseren van een uitbreiding voor natuurlijk begraven op begraafplaats Nieuw Valkeveen
    6. Blz. 289 5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens
     1. Blz. 290 Doelstellingen
      1. Blz. 291 5.5.1 Voortzetten van het regionaal uitvoeringsprogramma VANG
       1. Blz. 292 Optimalisatie scheidingsstations
       2. Blz. 293 Verder met VANG
    7. Blz. 294 5.6 Grip op water
     1. Blz. 295 Doelstellingen
      1. Blz. 296 5.6.1 Zorg dragen voor de afvoer van stedelijk water
       1. Blz. 297 Beheer en onderhoud van riolering en gemalen
       2. Blz. 298 Beperken nadelige gevolgen voor het milieu
      2. Blz. 299 5.6.2 Onderhoud van watergangen, oevers en waterbouwkundige objecten
       1. Blz. 300 Schoonmaken van stranden en watergangen
       2. Blz. 301 Vervangen van oeverbescherming
      3. Blz. 302 5.6.3 Versterken waterrecreatief potentieel
       1. Blz. 303 Maaien waterplanten Randmeren en IJmeer
    8. Blz. 304 Beleidsindicatoren
    9. Blz. 305 Wat mag het kosten?
    10. Blz. 306 Toelichting financiële verschillen
    11. Blz. 307 Investeringen
   8. Blz. 308 6. Programma Werk en Inkomen
    1. Blz. 309 Ambitie
    2. Blz. 310 6.1 Werk
     1. Blz. 311 Doelstellingen
      1. Blz. 312 6.1.1 Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt
       1. Blz. 313 Van werk naar werk
       2. Blz. 314 Van school naar werk
       3. Blz. 315 Van uitkering naar werk
    3. Blz. 316 6.2 Inkomen
     1. Blz. 317 Doelstellingen
      1. Blz. 318 6.2.1 Bieden van inkomensondersteuning
       1. Blz. 319 Bieden van passende inkomensondersteuning
       2. Blz. 320 Bieden van toegankelijke schuldhulpverlening
    4. Blz. 321 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 322 Wat mag het kosten?
    6. Blz. 323 Toelichting financiële verschillen
   9. Blz. 324 7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
    1. Blz. 325 Ambitie
    2. Blz. 326 7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein
     1. Blz. 327 Doelstellingen
      1. Blz. 328 7.1.1 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar
       1. Blz. 329 Zwaardere vormen van ondersteuning ombuigen naar lichtere ondersteuning
       2. Blz. 330 Leerlingenvervoer wordt per 1 augustus 2021 inbesteed
      2. Blz. 331 7.1.2 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder
       1. Blz. 332 Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen tot eerdere en lichtere ondersteuning
       2. Blz. 333 Wmo-vervoer (sociaal-recreatief) wordt per 1 januari 2021 inbesteed
       3. Blz. 334 We monitoren uitgaven Wmo-maatwerk
      3. Blz. 335 7.1.3 Optimale toegang tot dienstverlening
       1. Blz. 336 Het leveren van publieksvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening
      4. Blz. 337 7.1.4 Informatievoorziening optimaliseren
       1. Blz. 338 Sociale kaart implementeren en bekendmaken
    3. Blz. 339 7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar
     1. Blz. 340 Doelstellingen
      1. Blz. 341 7.2.1 Preventie en vroegsignalering inzetten
       1. Blz. 342 Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen naar eerdere en lichtere ondersteuning
       2. Blz. 343 Opstellen integrale jeugdnota
      2. Blz. 344 7.2.2 Voorkomen van onderwijsachterstand
       1. Blz. 345 Uitvoeren vernieuwd onderwijskansenbeleid
      3. Blz. 346 7.2.3 Aanpakken van Jeugdwerkloosheid
       1. Blz. 347 Inzet op kwetsbare jongeren
      4. Blz. 348 7.2.4 Realisatie van toekomstbestendige onderwijshuisvesting
       1. Blz. 349 Leerlingenprognoses
       2. Blz. 350 Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs
       3. Blz. 351 Realiseren van kindcentrum Muiderberg
    4. Blz. 352 7.3 Optimale toegang tot dienstverlening
     1. Blz. 353 Doelstellingen
      1. Blz. 354 7.3.1 Collectieve voorzieningen versterken
       1. Blz. 355 Herijken subsidiebeleid
       2. Blz. 356 Voldoende laagdrempelige algemene voorzieningen.
      2. Blz. 357 7.3.2 Vrijwilligerswerk stimuleren en behouden.
       1. Blz. 358 Een duurzame ondersteuningsstructuur voor vrijwilligerswerk.
      3. Blz. 359 7.3.3 Statushouders en nieuwkomers ondersteunen bij het zich settelen
       1. Blz. 360 Onderzoek naar inkoop van inburgeringslessen
       2. Blz. 361 Vaststellen verordening inburgering
      4. Blz. 362 7.3.4 Volwasseneducatie stimuleren
       1. Blz. 363 Het bieden van een uitgebreid aanbod voor laaggeletterde inwoners
      5. Blz. 364 7.3.5 Wonen met zorg
    5. Blz. 365 7.4 Omzien naar elkaar
     1. Blz. 366 Doelstellingen
      1. Blz. 367 7.4.1 Sociaal verbonden gemeenschap
       1. Blz. 368 Lokaal netwerk "Een tegen Eenzaamheid"
      2. Blz. 369 7.4.2 Mantelzorgers worden ondersteund naar behoefte
       1. Blz. 370 Uitvoering van het 1e jaar van actieplan mantelzorgondersteuning.
       2. Blz. 371 Ondersteunen van mantelzorgers om de zorg vol te houden
    6. Blz. 372 7.5 Gezonde leefomgeving & leefstijl
     1. Blz. 373 Doelstellingen
      1. Blz. 374 7.5.1 Gezond leven voor iedereen
       1. Blz. 375 Bevorderen van een gezonde leefstijl
       2. Blz. 376 Inzet op dekkend AED-netwerk
       3. Blz. 377 Gezondheidsopgaven in de wijk
       4. Blz. 378 Nieuw gezondheidsbeleid 2021-2024
      2. Blz. 379 7.5.2 Medische voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden
       1. Blz. 380 Zorg dichtbij
    7. Blz. 381 7.6 Bescherming en Opvang
     1. Blz. 382 Doelstellingen
      1. Blz. 383 7.6.1 Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit te vallen
       1. Blz. 384 Herijken van regionale en lokale financiering van het beleidsterrein Bescherming en Opvang
       2. Blz. 385 Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024
      2. Blz. 386 7.6.2 Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling
       1. Blz. 387 Faciliteren Veilig Thuis
       2. Blz. 388 Uitvoeren actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis 2019-2021'
    8. Blz. 389 7.7 Dierenwelzijn
     1. Blz. 390 Doelstellingen
      1. Blz. 391 7.7.1 Zorgen voor een goed leven voor dieren
       1. Blz. 392 Notitie Dierenwelzijn uitvoeren
    9. Blz. 393 Beleidsindicatoren
    10. Blz. 394 Wat mag het kosten?
    11. Blz. 395 Toelichting financiële verschillen
    12. Blz. 396 Investeringen
   10. Blz. 397 8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie
    1. Blz. 398 Ambitie
    2. Blz. 399 8.1 Kunst en Cultuur
     1. Blz. 400 Doelstellingen
      1. Blz. 401 8.1.1 Bevorderen van Kunst en Cultuur
       1. Blz. 402 Opstellen beleidsnota cultuur
       2. Blz. 403 De waardevolle eigendommen laten taxeren
      2. Blz. 404 8.1.2 Culturele ontwikkeling van kinderen
       1. Blz. 405 Doorvoeren wijziging cultuureducatie
    3. Blz. 406 8.2 Cultureel Erfgoed
     1. Blz. 407 Doelstellingen
      1. Blz. 408 8.2.1 Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed
       1. Blz. 409 Beleid erfgoed borgen in Omgevingsvisie
       2. Blz. 410 Opstellen beleidskader historisch erfgoed in gemeentelijk bezit
       3. Blz. 411 Actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst
    4. Blz. 412 8.3 Sport
     1. Blz. 413 Doelstellingen
      1. Blz. 414 8.3.1 Vitale inwoners en vitale clubs voor sport en samenleving
       1. Blz. 415 Inzetten buurtsportcoaches
       2. Blz. 416 Meer saamhorigheid en ontmoeting en toename van sportdeelname
       3. Blz. 417 Organisatie schoolvoetbaltoernooi door buurtsportcoaches
      2. Blz. 418 8.3.2 Meer vitale clubs voor sport en samenleving
       1. Blz. 419 Ondersteunen van sportverenigingen en sportaanbieders
      3. Blz. 420 8.3.3 Een eenduidig en transparant beleid m.b.t. tot sportverenigingen
       1. Blz. 421 Implementatie geharmoniseerd beheer- en tariefstelsel buitensportaccommodaties
    5. Blz. 422 8.4 Spelen en recreëren
     1. Blz. 423 Doelstellingen
      1. Blz. 424 8.4.1 Voldoende (inclusieve) speelplaatsen
       1. Blz. 425 Bewegen in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd
      2. Blz. 426 8.4.2 Een bespeelbare buitenruimte voor iedereen
       1. Blz. 427 Zorgen voor een bespeelbare buitenruimte
    6. Blz. 428 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 429 Wat mag het kosten?
    8. Blz. 430 Toelichting financiële verschillen
    9. Blz. 431 Investeringen
   11. Blz. 432 9. Programma baten en lasten
    1. Blz. 433 Ambitie
    2. Blz. 434 9.1 Sluitende begroting
     1. Blz. 435 Doelstellingen
      1. Blz. 436 9.1.1 Kritisch op uitgaven en financieel bewust
       1. Blz. 437 Traject voor een sluitende begroting
       2. Blz. 438 Programma financiële beheersing
       3. Blz. 439 Jaarlijks investeringsprognoses actualiseren
      2. Blz. 440 9.1.2 Adequaat Planning en Control instrumentarium
       1. Blz. 441 Ontwikkelen beleidsindicatoren
       2. Blz. 442 Vernieuwing Planning en Control
    3. Blz. 443 9.2 Belastingen
     1. Blz. 444 Doelstellingen
      1. Blz. 445 9.2.1 Geen lastenverzwaring voor onze inwoners
       1. Blz. 446 Taxeren op basis van gebruikersoppervlakte
    4. Blz. 447 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 448 Toelichting financiële verschillen
    6. Blz. 449 Investeringen
   12. Blz. 450 Financiële begroting
    1. Blz. 451 Financiële recapitulatie programma's
     1. Blz. 452 Financiële recapitulatie programma's
     2. Blz. 453 Investeringen
    2. Blz. 454 Overzicht incidentele baten en lasten
     1. Blz. 455 Incidentele baten en lasten
     2. Blz. 456 Structurele mutaties reserves
    3. Blz. 457 Balans
     1. Blz. 458 Balans
     2. Blz. 459 Stand en verloop reserves
     3. Blz. 460 Stand en verloop voorzieningen
    4. Blz. 461 Financiële positie
     1. Blz. 462 Algemene Dekkingsmiddelen
     2. Blz. 463 Overhead
  2. Blz. 464 Paragrafen
   1. Blz. 465 Paragraaf Lokale heffingen
    1. Blz. 466 Overzicht lokale heffingen
    2. Blz. 467 Beleid lokale heffingen
    3. Blz. 468 Tarieven en opbrengsten
    4. Blz. 469 Lokale belastingdruk
    5. Blz. 470 Kostendekkende heffingen
   2. Blz. 471 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 472 Risicobeheersing
    2. Blz. 473 Weerstandsvermogen
    3. Blz. 474 Kengetallen
   3. Blz. 475 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 476 Inleiding
    2. Blz. 477 Beleidskader
    3. Blz. 478 Ontwikkelingen 2021
   4. Blz. 479 Paragraaf Financiering
    1. Blz. 480 Algemene ontwikkelingen
    2. Blz. 481 Financieringsbeleid
    3. Blz. 482 Financiering
   5. Blz. 483 Paragraaf Bedrijfsvoering
    1. Blz. 484 Inleiding
    2. Blz. 485 Control
    3. Blz. 486 Interne bedrijfsvoering
   6. Blz. 487 Paragraaf Verbonden partijen
    1. Blz. 488 Inleiding
    2. Blz. 489 Regio Gooi en Vechtstreek
    3. Blz. 490 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
    4. Blz. 491 Stichting Goois Natuurreservaat
    5. Blz. 492 Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek
    6. Blz. 493 Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.
    7. Blz. 494 Werkvoorzieningschap Tomingroep
    8. Blz. 495 GEM Crailo BV
    9. Blz. 496 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
    10. Blz. 497 Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)
    11. Blz. 498 BNG Bank N.V.
    12. Blz. 499 Metropoolregio Amsterdam
    13. Blz. 500 Overzicht gemeentelijke bijdragen 2021
   7. Blz. 501 Paragraaf Grondbeleid
    1. Blz. 502 Hoofdlijnen
    2. Blz. 503 Bouwgronden in exploitatie
    3. Blz. 504 Niet in exploitatie genomen gronden
    4. Blz. 505 Reserves en risico's grondexploitaties
  3. Blz. 506 Bijlagen
   1. Blz. 507 Bijlage 1 Overzicht Investeringen
    1. Blz. 508 Overzicht investeringen
    2. Blz. 509 Overzicht van investeringen, waarvoor een subsidie voor de investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 is aangevraagd.
   2. Blz. 510 Bijlage 2 Taakvelden
    1. Blz. 511 Taakvelden
   3. Blz. 512 Bijlage 3 Beleidsnota's
    1. Blz. 513 Beleidsnota's
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap