Sitemap

Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Voorwoord Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Hoofdlijnen Blz. 5  
Beleid Blz. 6  
1.1. Samen werken aan een duurzaam, sociaal, veilig en vitaal Gooise Meren Blz. 7  
1.2 Opgaven voor 2021 Blz. 8  
1.3 Koers houden, investeren en keuzes maken Blz. 9  
Financiën Blz. 10  
2.1 Solide begroting Blz. 11  
2.2. Financieel beeld Programmabegroting 2021-2024 Blz. 12  
2.3 Effecten na Programmabegroting 2021-2024 Blz. 13  
2.4 Structureel en reëel evenwicht van de meerjarenbegroting als uitgangspunt van het financieel beleid Blz. 14  
Leeswijzer Blz. 15  
Leeswijzer Blz. 16  
1. Programma Inwoners en Bestuur Blz. 17  
Ambitie Blz. 18  
1.1 Participerende overheid Blz. 19  
Doelstellingen Blz. 20  
1.1.1 Meedoen, meedenken en meebeslissen Blz. 21  
Professionaliseren van participatie in onze organisatie Blz. 22  
Opstellen leidraad participatie Blz. 23  
Continueren Inwonerpanel Gooise Meren Spreekt! Blz. 24  
Vernieuwend Samenwerken Blz. 25  
Jongeren kennis laten maken met hoe de democratie werkt Blz. 26  
1.1.2 Werken aan vitale en leefbare wijken Blz. 27  
Opstellen wijkagenda's Blz. 28  
1.1.3 Stimuleren van initiatieven uit de samenleving Blz. 29  
Leren om initiatieven meer te stimuleren en te faciliteren Blz. 30  
Kennis en ondersteuning bieden aan initiatieven Blz. 31  
1.2 Inclusie Blz. 32  
Doelstellingen Blz. 33  
1.2.1 Vergroten bewustwording binnen en buiten de organisatie Blz. 34  
Evaluatie programma Inclusie Blz. 35  
Deelname aan het VNG Koplopersprogramma VN-Verdrag Handicap verlengen Blz. 36  
Onderhouden van het interne, gemeentelijke netwerk inclusie Blz. 37  
Uitvoeren van lokale activiteiten Blz. 38  
1.2.2 Versterken inzet ervaringsdeskundigheid Blz. 39  
Continueren samenwerking Platform Gooise Meren Toegankelijk Blz. 40  
Inzet ervaringsdeskundigen bij de gemeente Blz. 41  
Samenwerken met convenantpartners Blz. 42  
1.2.3 Vergroten toegankelijkheid gemeentelijke organisatie Blz. 43  
Inzet van gebarentolk Blz. 44  
Verbeteren toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie Blz. 45  
1.2.4 Aandacht voor inclusief Bouwen en Wonen Blz. 46  
Uitvoering aanbevelingen inventarisaties toegankelijke wegen Blz. 47  
Uitvoering resultaten pilot toegankelijk centrum Bussum Blz. 48  
Vervolg uitvoering inclusieve speelplekken Blz. 49  
1.2.5 Aandacht voor beschikbaarheid en toegankelijkheid Vrije Tijd voorzieningen Blz. 50  
Inventarisatie behoeften activiteiten Blz. 51  
Ontwikkeling inclusief sportaanbod Blz. 52  
Ontwikkeling toegankelijke wandelroutes Blz. 53  
1.3 Klantgerichte dienstverlening Blz. 54  
Doelstellingen Blz. 55  
1.3.1 Dienstverlening meer digitaal Blz. 56  
Digitale aanvragen producten Burgerzaken Blz. 57  
1.3.2 Archief bij de tijd Blz. 58  
Besluitvorming fusie Archiefdienst Blz. 59  
1.3.3 Verbeteren van onze dienstverlening Blz. 60  
Inrichten bredere frontoffice dienstverlening Blz. 61  
Optimaliseren online dienstverlening Blz. 62  
Verbeteren managementinformatiesystemen Blz. 63  
1.4 Samenwerken met overheden Blz. 64  
Doelstellingen Blz. 65  
1.4.1 Een strategisch perspectief op samenwerking Blz. 66  
Er is een strategisch perspectief op samenwerking Blz. 67  
Uitvoering strategische nota verbonden partijen Blz. 68  
Uitvoering geven aan de Regionale samenwerkingsagenda Blz. 69  
Uitvoering MRA agenda Blz. 70  
Versterken samenwerking MRA Blz. 71  
Verbeteren besluitvorming Regio Blz. 72  
Beleidsindicatoren Blz. 73  
Wat mag het kosten? Blz. 74  
Toelichting financiële verschillen Blz. 75  
2. Programma Veiligheid Blz. 76  
Ambitie Blz. 77  
2.1 Criminaliteit Blz. 78  
Doelstellingen Blz. 79  
2.1.1 Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning Blz. 80  
Versterken van de weerbaarheid binnen de eigen organisatie Blz. 81  
Versterken van de aanpak ondermijning Blz. 82  
2.1.2 Aanpak van vermogens criminaliteit/high impact crimes Blz. 83  
Aanpak inbraken, insluipingen, autokraken en fietsendiefstallen Blz. 84  
Versterken samenwerking met inwoners om buurten veiliger te maken Blz. 85  
2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 86  
Doelstellingen Blz. 87  
2.2.1 Kennis en vaardigheden rampenbestrijding en crisisbeheersing verder ontwikkelen Blz. 88  
Samenwerken met buurgemeenten, deelnemen aan regionale piketten en opleiden en trainen Blz. 89  
Vergroten bewustwording inwoners voor de eigen veiligheid Blz. 90  
2.2.2 Brandveilig leven bevorderen Blz. 91  
Inzet van de wijkbrandweer Blz. 92  
Verbinden van partijen Blz. 93  
2.2.3 Samenwerking tussen Veiligheidsregio’s Blz. 94  
Opstellen en aangaan samenwerkingsovereenkomst Blz. 95  
2.3 Sociale veiligheid Blz. 96  
Doelstellingen Blz. 97  
2.3.1 Effectieve aanpak van personen met ernstige veiligheidsproblemen Blz. 98  
Doorontwikkelen persoonsgerichte aanpak Blz. 99  
Voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving Blz. 100  
2.3.2 Optimaliseren van het Zorg- en Veiligheidshuis Blz. 101  
Doorontwikkelen Zorg-en Veiligheidshuis Blz. 102  
2.3.3 Verbeteren integrale aanpak (kwetsbare) jongeren Blz. 103  
Verbeteren integrale aanpak van risicojongeren Blz. 104  
Verminderen overlast jongeren Blz. 105  
2.3.4 Radicalisering en polarisatie Blz. 106  
Inzetten op preventie, repressie en nazorg en deelnemen aan diverse overleggen Blz. 107  
Opleiden en trainen van medewerkers Blz. 108  
2.4 Handhaving Blz. 109  
Doelstellingen Blz. 110  
2.4.1 Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid Blz. 111  
Actief en informatie-gestuurd surveilleren Blz. 112  
Handhaven en toezicht houden Blz. 113  
Surveillance voor aandachtsgebieden en overige gebieden Blz. 114  
2.4.2 Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang Blz. 115  
Registratie, Toezicht en Handhaving kinderopvang Blz. 116  
Beleidsindicatoren Blz. 117  
Wat mag het kosten Blz. 118  
Toelichting financiële verschillen Blz. 119  
Investeringen Blz. 120  
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 121  
Ambitie Blz. 122  
3.1 Bereikbare en veilige gemeente Blz. 123  
Doelstellingen Blz. 124  
3.1.1 Uitvoeren beleid voor verkeer, vervoer en parkeren Blz. 125  
Realiseren oplaadpunten strategische locaties Blz. 126  
Uitvoeren Mobiliteitsplan via uitvoeringsprogramma Blz. 127  
3.1.2 Verbeteren en opwaarderen fietsnetwerk Blz. 128  
Verbeteren fietsnetwerk Blz. 129  
3.1.3 Realiseren afname van het aantal verkeersongevallen Blz. 130  
Organiseren Verkeersveiligheid Blz. 131  
Ambassadeurs Blz. 132  
Wegnemen Verkeersveiligheidsknelpunten Blz. 133  
3.1.4 Waarborgen doorstroming op hoofdwegenstructuur Blz. 134  
Wegnemen knelpunten hoofdwegennetwerk Blz. 135  
Invulling geven aan ambassadeurschap Verkeersveiligheid Blz. 136  
3.2 Openbaar vervoer Blz. 137  
Doelstellingen Blz. 138  
3.2.1 Verbeteren bereikbaarheid van de gemeente met het openbaar vervoer Blz. 139  
Voorziening bij haltes en routes op orde Blz. 140  
Uitbreiden fietsparkeergelegenheid bij OV knooppunten Blz. 141  
Wegnemen knelpunten in loop- en fietsroutes van en naar OV knooppunten Blz. 142  
3.2.2 Verbeteren bereikbaarheid van en binnen de regio met het openbaar vervoer Blz. 143  
Leveren van bijdragen aan vervolgproces MIRT Blz. 144  
3.2.3 Wegnemen barrièrewerking spoorwegen Blz. 145  
Onderzoeken knelpunten nabij spoorwegovergangen Blz. 146  
3.3 Klantvriendelijk en eenvoudig parkeren in Gooise Meren Blz. 147  
Doelstellingen Blz. 148  
3.3.1 Met parkeervisie kwaliteit van wonen, werken en leven verbeteren Blz. 149  
Uitvoeren Parkeervisie met Uitvoeringsprogramma Blz. 150  
3.3.2 Verbeteren kwaliteit parkeergarages Blz. 151  
Verhogen kwaliteit van de parkeergarages in het centrum van Bussum Blz. 152  
3.3.3 Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties Blz. 153  
3.3.4 Moderniseren parkeerketen en reguleringswijze Blz. 154  
Onderzoek doen naar andere reguleringsvormen Blz. 155  
3.3.5 Fietsparkeersituatie verbeteren Blz. 156  
Realiseren opvanglocatie weesfietsen Blz. 157  
Uitbreiden aantal fietsparkeerplaatsen Blz. 158  
3.4 Leefbaarheid Blz. 159  
Doelstellingen Blz. 160  
3.4.1 Optimaliseren kwaliteit van de leefomgeving Blz. 161  
Actieplan geluid Blz. 162  
Actieplan leefbaarheid Blz. 163  
Meten is weten Blz. 164  
Stimuleren van burgerinitiatief Zonnegeluidswal Blz. 165  
Inhaken leefbaarheidsprogramma Noord-Holland Blz. 166  
Veilig en toegankelijke openbare ruimte Blz. 167  
3.4.2 In stand houden van een veilige en toegankelijke openbare ruimte Blz. 168  
Uitvoeren regulier onderhoud wegen Blz. 169  
Wat mag het kosten Blz. 170  
Toelichting financiële verschillen Blz. 171  
Investeringen Blz. 172  
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 173  
Ambitie Blz. 174  
4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving Blz. 175  
Doelstellingen Blz. 176  
4.1.1 Klaar voor de omgevingswet Blz. 177  
Vaststellen Omgevingsvisie en opstellen Omgevingsplan Blz. 178  
Instellen van een Omgevingstafel Blz. 179  
Opstellen routekaart Blz. 180  
Werken met proces vroegtijdige burgerparticipatie Blz. 181  
4.1.2. Gebiedsontwikkeling met kwaliteit Blz. 182  
Onderzoeken projecten op PAS regelgeving Blz. 183  
Voorzien in een website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen Blz. 184  
4.1.3 Verbeterslag projectmatig werken en uitvoeren ruimtelijke projecten Blz. 185  
Projectmatig werken Blz. 186  
Participatie en communicatie Blz. 187  
Uitvoering projecten Blz. 188  
4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling Blz. 189  
Doelstellingen Blz. 190  
4.2.1 Meer vitale wijken en kernen Blz. 191  
Doorontwikkelen Centrummanagement Blz. 192  
Oprichten Gemeentebrede Marketingorganisatie Blz. 193  
Centrumplan Bussum Blz. 194  
Gemeente ondersteunt ondernemers Blz. 195  
4.2.2 Werken aan meer werkplekken Blz. 196  
Regionale aandacht houden voor schuifruimte Blz. 197  
Uitvoering geven aan Regionale detailhandelsvisie Blz. 198  
Uitvoering geven aan het Werkplan Werklandschappen Blz. 199  
Onderzoek Toekomstbestendigheid Bedrijventerreinen Blz. 200  
4.2.3 Verbeteren dienstverlening aan ondernemers Blz. 201  
Pro-actief accountmanagement Blz. 202  
4.2.4 Impuls geven aan (water)recreatie en toerisme aan de kust Blz. 203  
Opstellen ligplaatsenverordening Blz. 204  
Opstellen uitvoeringsprogramma Havens van Muiden Blz. 205  
4.2.5 Bevorderen Recreatie en Toerisme Blz. 206  
Samen met de regio toerisme en recreatie bevorderen Blz. 207  
Verbeteren van de bereikbaarheid Blz. 208  
Activiteiten gemeentebrede marketingorganisatie Blz. 209  
4.3 Goed wonen in Gooise Meren Blz. 210  
Doelstellingen Blz. 211  
4.3.1 Passend (meer en beter) woningaanbod Blz. 212  
Bijdragen aan de verduurzaming van ons woningvoorraad Blz. 213  
Doorstroming, minder druk op de (sociale) woningmarkt en vergroten kansen voor starters Blz. 214  
Voldoende en gedifferentieerd woonaanbod en een toekomstbestendige woonvoorraad Blz. 215  
Opstellen doelgroepenverordening Blz. 216  
4.3.2 Wonen met zorg Blz. 217  
Ontwikkelen visie op het gebied van wonen en zorg Blz. 218  
Samenwerking vierhoek corporaties - gemeente - inwoners - zorgaanbieders Blz. 219  
4.3.3 Huisvesting statushouders Blz. 220  
Uitvoeren taakstelling Blz. 221  
4.3.4 Bieden compensatieregeling Blz. 222  
Toepassen en monitoren compensatieregeling Blz. 223  
4.4 Gemeentelijk vastgoed Blz. 224  
Doelstellingen Blz. 225  
4.4.1 Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed Blz. 226  
Onderzoek naar bezettingsgraad Blz. 227  
Ontwikkelen vastgoedregistratie en -managementsysteem Blz. 228  
Panden en gronden afgestoten Blz. 229  
Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties Blz. 230  
Gemeentewerven Blz. 231  
4.4.2 Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed Blz. 232  
Gebruikskosten van gemeentelijk vastgoed doorbelasten naar gebruiker Blz. 233  
Huur- en erfpachtovereenkomsten onderzoek Blz. 234  
Uitvoeren harmonisatiebeleid voor buitensport accommodaties Blz. 235  
4.4.3 Duurzame inzet van vastgoed Blz. 236  
Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan Blz. 237  
Toegankelijkheid voor iedereen Blz. 238  
Verduurzamen eigen vastgoed Blz. 239  
Beleidsindicatoren Blz. 240  
Wat mag het kosten? Blz. 241  
Toelichting financiële verschillen Blz. 242  
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 243  
Ambitie Blz. 244  
5.1 Duurzaamheid Blz. 245  
Doelstellingen Blz. 246  
5.1.1 Gooise Meren is in 2050 een energieneutrale gemeente Blz. 247  
Wijkaanpak: bij elkaar brengen van inwoners en ondersteunen van collectieve inkoopacties Blz. 248  
Faciliteren van het project 'kompas op groen' van Samen Sneller Duurzaam Blz. 249  
Onderzoeken van concrete mogelijkheden binnen de zoekgebieden voor hernieuwbare energie Blz. 250  
Inzetten in op zonnepanelen op daken Blz. 251  
5.1.2 Alle wijken van Gooise Meren zijn in 2050 aardgasvrij Blz. 252  
Opstellen van de Transitievisie Warmte Blz. 253  
Bepalen welke wijken voor 2030 aardgasvrij of aardgasvrijready gemaakt kunnen worden Blz. 254  
Stappen zetten om samen met inwoners en energiecoöperatie Wattnu een warmtenet In Muiderberg aan te leggen Blz. 255  
5.1.3 Opgavegericht werken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren Blz. 256  
Het faciliteren van projecten en activiteiten Blz. 257  
5.1.4 Gemeente Gooise Meren geeft het goede voorbeeld Blz. 258  
Doorontwikkelen van Interne Duurzaamheidsstrategie Blz. 259  
Gemeente Gooise Meren gaat naar 50% circulair inkopen in 2025 Blz. 260  
5.1.5 Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van Fairtrade Blz. 261  
Communiceren over het belang van fairtrade Blz. 262  
We vragen aandacht voor fairtrade in het voortgezet onderwijs Blz. 263  
5.2 Klimaatadaptatie Blz. 264  
Doelstellingen Blz. 265  
5.2.1 Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050 Blz. 266  
Afkoppelen verhard oppervlak openbaar gebied Blz. 267  
Opstellen maatregelenplan klimaatbestendige inrichting Blz. 268  
Waterbestendig (her)inrichten en (ver)bouwen Blz. 269  
5.2.2 Stimuleren inwoners klimaatbestendige inrichting particuliere gronden Blz. 270  
Bewoners informeren over klimaatadaptatie Blz. 271  
Het stimuleren van inwoners om hun tuin te vergroenen Blz. 272  
Invoeren waterlabel Blz. 273  
Mee-afkoppelen particulieren Blz. 274  
5.3 Groen, natuur en milieu Blz. 275  
Doelstellingen Blz. 276  
5.3.1 Versterken van de groene uitstraling van de gemeente Blz. 277  
Uitdagen van bewoners om middels zelfbeheer de openbare ruimte op te plussen Blz. 278  
Zorgdragen voor een gevarieerd, duurzaam bomenbestand Blz. 279  
5.3.2 Versterken van de biodiversiteit in de gemeente Blz. 280  
Wij blijven aandacht houden voor alternatieve maatregelen voor beheersing invasieve soorten Blz. 281  
We borgen de aandacht voor biodiversiteit in onze beheerplannen Blz. 282  
5.3.3 Uitvoeren Milieubeheer Blz. 283  
Opstellen nota bodembeheer Blz. 284  
5.4 Begraafplaatsen Blz. 285  
Doelstellingen Blz. 286  
5.4.1 Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen Blz. 287  
Realiseren van een uitbreiding voor natuurlijk begraven op begraafplaats Nieuw Valkeveen Blz. 288  
5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens Blz. 289  
Doelstellingen Blz. 290  
5.5.1 Voortzetten van het regionaal uitvoeringsprogramma VANG Blz. 291  
Optimalisatie scheidingsstations Blz. 292  
Verder met VANG Blz. 293  
5.6 Grip op water Blz. 294  
Doelstellingen Blz. 295  
5.6.1 Zorg dragen voor de afvoer van stedelijk water Blz. 296  
Beheer en onderhoud van riolering en gemalen Blz. 297  
Beperken nadelige gevolgen voor het milieu Blz. 298  
5.6.2 Onderhoud van watergangen, oevers en waterbouwkundige objecten Blz. 299  
Schoonmaken van stranden en watergangen Blz. 300  
Vervangen van oeverbescherming Blz. 301  
5.6.3 Versterken waterrecreatief potentieel Blz. 302  
Maaien waterplanten Randmeren en IJmeer Blz. 303  
Beleidsindicatoren Blz. 304  
Wat mag het kosten? Blz. 305  
Toelichting financiële verschillen Blz. 306  
Investeringen Blz. 307  
6. Programma Werk en Inkomen Blz. 308  
Ambitie Blz. 309  
6.1 Werk Blz. 310  
Doelstellingen Blz. 311  
6.1.1 Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt Blz. 312  
Van werk naar werk Blz. 313  
Van school naar werk Blz. 314  
Van uitkering naar werk Blz. 315  
6.2 Inkomen Blz. 316  
Doelstellingen Blz. 317  
6.2.1 Bieden van inkomensondersteuning Blz. 318  
Bieden van passende inkomensondersteuning Blz. 319  
Bieden van toegankelijke schuldhulpverlening Blz. 320  
Beleidsindicatoren Blz. 321  
Wat mag het kosten? Blz. 322  
Toelichting financiële verschillen Blz. 323  
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 324  
Ambitie Blz. 325  
7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein Blz. 326  
Doelstellingen Blz. 327  
7.1.1 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar Blz. 328  
Zwaardere vormen van ondersteuning ombuigen naar lichtere ondersteuning Blz. 329  
Leerlingenvervoer wordt per 1 augustus 2021 inbesteed Blz. 330  
7.1.2 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder Blz. 331  
Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen tot eerdere en lichtere ondersteuning Blz. 332  
Wmo-vervoer (sociaal-recreatief) wordt per 1 januari 2021 inbesteed Blz. 333  
We monitoren uitgaven Wmo-maatwerk Blz. 334  
7.1.3 Optimale toegang tot dienstverlening Blz. 335  
Het leveren van publieksvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening Blz. 336  
7.1.4 Informatievoorziening optimaliseren Blz. 337  
Sociale kaart implementeren en bekendmaken Blz. 338  
7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar Blz. 339  
Doelstellingen Blz. 340  
7.2.1 Preventie en vroegsignalering inzetten Blz. 341  
Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen naar eerdere en lichtere ondersteuning Blz. 342  
Opstellen integrale jeugdnota Blz. 343  
7.2.2 Voorkomen van onderwijsachterstand Blz. 344  
Uitvoeren vernieuwd onderwijskansenbeleid Blz. 345  
7.2.3 Aanpakken van Jeugdwerkloosheid Blz. 346  
Inzet op kwetsbare jongeren Blz. 347  
7.2.4 Realisatie van toekomstbestendige onderwijshuisvesting Blz. 348  
Leerlingenprognoses Blz. 349  
Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs Blz. 350  
Realiseren van kindcentrum Muiderberg Blz. 351  
7.3 Optimale toegang tot dienstverlening Blz. 352  
Doelstellingen Blz. 353  
7.3.1 Collectieve voorzieningen versterken Blz. 354  
Herijken subsidiebeleid Blz. 355  
Voldoende laagdrempelige algemene voorzieningen. Blz. 356  
7.3.2 Vrijwilligerswerk stimuleren en behouden. Blz. 357  
Een duurzame ondersteuningsstructuur voor vrijwilligerswerk. Blz. 358  
7.3.3 Statushouders en nieuwkomers ondersteunen bij het zich settelen Blz. 359  
Onderzoek naar inkoop van inburgeringslessen Blz. 360  
Vaststellen verordening inburgering Blz. 361  
7.3.4 Volwasseneducatie stimuleren Blz. 362  
Het bieden van een uitgebreid aanbod voor laaggeletterde inwoners Blz. 363  
7.3.5 Wonen met zorg Blz. 364  
7.4 Omzien naar elkaar Blz. 365  
Doelstellingen Blz. 366  
7.4.1 Sociaal verbonden gemeenschap Blz. 367  
Lokaal netwerk "Een tegen Eenzaamheid" Blz. 368  
7.4.2 Mantelzorgers worden ondersteund naar behoefte Blz. 369  
Uitvoering van het 1e jaar van actieplan mantelzorgondersteuning. Blz. 370  
Ondersteunen van mantelzorgers om de zorg vol te houden Blz. 371  
7.5 Gezonde leefomgeving & leefstijl Blz. 372  
Doelstellingen Blz. 373  
7.5.1 Gezond leven voor iedereen Blz. 374  
Bevorderen van een gezonde leefstijl Blz. 375  
Inzet op dekkend AED-netwerk Blz. 376  
Gezondheidsopgaven in de wijk Blz. 377  
Nieuw gezondheidsbeleid 2021-2024 Blz. 378  
7.5.2 Medische voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden Blz. 379  
Zorg dichtbij Blz. 380  
7.6 Bescherming en Opvang Blz. 381  
Doelstellingen Blz. 382  
7.6.1 Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit te vallen Blz. 383  
Herijken van regionale en lokale financiering van het beleidsterrein Bescherming en Opvang Blz. 384  
Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024 Blz. 385  
7.6.2 Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 386  
Faciliteren Veilig Thuis Blz. 387  
Uitvoeren actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis 2019-2021' Blz. 388  
7.7 Dierenwelzijn Blz. 389  
Doelstellingen Blz. 390  
7.7.1 Zorgen voor een goed leven voor dieren Blz. 391  
Notitie Dierenwelzijn uitvoeren Blz. 392  
Beleidsindicatoren Blz. 393  
Wat mag het kosten? Blz. 394  
Toelichting financiële verschillen Blz. 395  
Investeringen Blz. 396  
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 397  
Ambitie Blz. 398  
8.1 Kunst en Cultuur Blz. 399  
Doelstellingen Blz. 400  
8.1.1 Bevorderen van Kunst en Cultuur Blz. 401  
Opstellen beleidsnota cultuur Blz. 402  
De waardevolle eigendommen laten taxeren Blz. 403  
8.1.2 Culturele ontwikkeling van kinderen Blz. 404  
Doorvoeren wijziging cultuureducatie Blz. 405  
8.2 Cultureel Erfgoed Blz. 406  
Doelstellingen Blz. 407  
8.2.1 Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed Blz. 408  
Beleid erfgoed borgen in Omgevingsvisie Blz. 409  
Opstellen beleidskader historisch erfgoed in gemeentelijk bezit Blz. 410  
Actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst Blz. 411  
8.3 Sport Blz. 412  
Doelstellingen Blz. 413  
8.3.1 Vitale inwoners en vitale clubs voor sport en samenleving Blz. 414  
Inzetten buurtsportcoaches Blz. 415  
Meer saamhorigheid en ontmoeting en toename van sportdeelname Blz. 416  
Organisatie schoolvoetbaltoernooi door buurtsportcoaches Blz. 417  
8.3.2 Meer vitale clubs voor sport en samenleving Blz. 418  
Ondersteunen van sportverenigingen en sportaanbieders Blz. 419  
8.3.3 Een eenduidig en transparant beleid m.b.t. tot sportverenigingen Blz. 420  
Implementatie geharmoniseerd beheer- en tariefstelsel buitensportaccommodaties Blz. 421  
8.4 Spelen en recreëren Blz. 422  
Doelstellingen Blz. 423  
8.4.1 Voldoende (inclusieve) speelplaatsen Blz. 424  
Bewegen in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd Blz. 425  
8.4.2 Een bespeelbare buitenruimte voor iedereen Blz. 426  
Zorgen voor een bespeelbare buitenruimte Blz. 427  
Beleidsindicatoren Blz. 428  
Wat mag het kosten? Blz. 429  
Toelichting financiële verschillen Blz. 430  
Investeringen Blz. 431  
9. Programma baten en lasten Blz. 432  
Ambitie Blz. 433  
9.1 Sluitende begroting Blz. 434  
Doelstellingen Blz. 435  
9.1.1 Kritisch op uitgaven en financieel bewust Blz. 436  
Traject voor een sluitende begroting Blz. 437  
Programma financiële beheersing Blz. 438  
Jaarlijks investeringsprognoses actualiseren Blz. 439  
9.1.2 Adequaat Planning en Control instrumentarium Blz. 440  
Ontwikkelen beleidsindicatoren Blz. 441  
Vernieuwing Planning en Control Blz. 442  
9.2 Belastingen Blz. 443  
Doelstellingen Blz. 444  
9.2.1 Geen lastenverzwaring voor onze inwoners Blz. 445  
Taxeren op basis van gebruikersoppervlakte Blz. 446  
Wat mag het kosten? Blz. 447  
Toelichting financiële verschillen Blz. 448  
Investeringen Blz. 449  
Financiële begroting Blz. 450  
Financiële recapitulatie programma's Blz. 451  
Financiële recapitulatie programma's Blz. 452  
Investeringen Blz. 453  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 454  
Incidentele baten en lasten Blz. 455  
Structurele mutaties reserves Blz. 456  
Balans Blz. 457  
Balans Blz. 458  
Stand en verloop reserves Blz. 459  
Stand en verloop voorzieningen Blz. 460  
Financiële positie Blz. 461  
Algemene Dekkingsmiddelen Blz. 462  
Overhead Blz. 463  
Paragrafen Blz. 464  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 465  
Overzicht lokale heffingen Blz. 466  
Beleid lokale heffingen Blz. 467  
Tarieven en opbrengsten Blz. 468  
Lokale belastingdruk Blz. 469  
Kostendekkende heffingen Blz. 470  
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 471  
Risicobeheersing Blz. 472  
Weerstandsvermogen Blz. 473  
Kengetallen Blz. 474  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 475  
Inleiding Blz. 476  
Beleidskader Blz. 477  
Ontwikkelingen 2021 Blz. 478  
Paragraaf Financiering Blz. 479  
Algemene ontwikkelingen Blz. 480  
Financieringsbeleid Blz. 481  
Financiering Blz. 482  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 483  
Inleiding Blz. 484  
Control Blz. 485  
Interne bedrijfsvoering Blz. 486  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 487  
Inleiding Blz. 488  
Regio Gooi en Vechtstreek Blz. 489  
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Blz. 490  
Stichting Goois Natuurreservaat Blz. 491  
Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek Blz. 492  
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A. Blz. 493  
Werkvoorzieningschap Tomingroep Blz. 494  
GEM Crailo BV Blz. 495  
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen Blz. 496  
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) Blz. 497  
BNG Bank N.V. Blz. 498  
Metropoolregio Amsterdam Blz. 499  
Overzicht gemeentelijke bijdragen 2021 Blz. 500  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 501  
Hoofdlijnen Blz. 502  
Bouwgronden in exploitatie Blz. 503  
Niet in exploitatie genomen gronden Blz. 504  
Reserves en risico's grondexploitaties Blz. 505  
Bijlagen Blz. 506  
Bijlage 1 Overzicht Investeringen Blz. 507  
Overzicht investeringen Blz. 508  
Overzicht van investeringen, waarvoor een subsidie voor de investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 is aangevraagd. Blz. 509  
Bijlage 2 Taakvelden Blz. 510  
Taakvelden Blz. 511  
Bijlage 3 Beleidsnota's Blz. 512  
Beleidsnota's Blz. 513