Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Voorwoord Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Hoofdlijnen Blz. 5
Beleid Blz. 6
1.1. Samen werken aan een duurzaam, sociaal, veilig en vitaal Gooise Meren Blz. 7
1.2 Opgaven voor 2021 Blz. 8
1.3 Koers houden, investeren en keuzes maken Blz. 9
Financiën Blz. 10
2.1 Solide begroting Blz. 11
2.2. Financieel beeld Programmabegroting 2021-2024 Blz. 12
2.3 Effecten na Programmabegroting 2021-2024 Blz. 13
2.4 Structureel en reëel evenwicht van de meerjarenbegroting als uitgangspunt van het financieel beleid Blz. 14
Leeswijzer Blz. 15
Leeswijzer Blz. 16
1. Programma Inwoners en Bestuur Blz. 17
Ambitie Blz. 18
1.1 Participerende overheid Blz. 19
Doelstellingen Blz. 20
1.1.1 Meedoen, meedenken en meebeslissen Blz. 21
Professionaliseren van participatie in onze organisatie Blz. 22
Opstellen leidraad participatie Blz. 23
Continueren Inwonerpanel Gooise Meren Spreekt! Blz. 24
Vernieuwend Samenwerken Blz. 25
Jongeren kennis laten maken met hoe de democratie werkt Blz. 26
1.1.2 Werken aan vitale en leefbare wijken Blz. 27
Opstellen wijkagenda's Blz. 28
1.1.3 Stimuleren van initiatieven uit de samenleving Blz. 29
Leren om initiatieven meer te stimuleren en te faciliteren Blz. 30
Kennis en ondersteuning bieden aan initiatieven Blz. 31
1.2 Inclusie Blz. 32
Doelstellingen Blz. 33
1.2.1 Vergroten bewustwording binnen en buiten de organisatie Blz. 34
Evaluatie programma Inclusie Blz. 35
Deelname aan het VNG Koplopersprogramma VN-Verdrag Handicap verlengen Blz. 36
Onderhouden van het interne, gemeentelijke netwerk inclusie Blz. 37
Uitvoeren van lokale activiteiten Blz. 38
1.2.2 Versterken inzet ervaringsdeskundigheid Blz. 39
Continueren samenwerking Platform Gooise Meren Toegankelijk Blz. 40
Inzet ervaringsdeskundigen bij de gemeente Blz. 41
Samenwerken met convenantpartners Blz. 42
1.2.3 Vergroten toegankelijkheid gemeentelijke organisatie Blz. 43
Inzet van gebarentolk Blz. 44
Verbeteren toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie Blz. 45
1.2.4 Aandacht voor inclusief Bouwen en Wonen Blz. 46
Uitvoering aanbevelingen inventarisaties toegankelijke wegen Blz. 47
Uitvoering resultaten pilot toegankelijk centrum Bussum Blz. 48
Vervolg uitvoering inclusieve speelplekken Blz. 49
1.2.5 Aandacht voor beschikbaarheid en toegankelijkheid Vrije Tijd voorzieningen Blz. 50
Inventarisatie behoeften activiteiten Blz. 51
Ontwikkeling inclusief sportaanbod Blz. 52
Ontwikkeling toegankelijke wandelroutes Blz. 53
1.3 Klantgerichte dienstverlening Blz. 54
Doelstellingen Blz. 55
1.3.1 Dienstverlening meer digitaal Blz. 56
Digitale aanvragen producten Burgerzaken Blz. 57
1.3.2 Archief bij de tijd Blz. 58
Besluitvorming fusie Archiefdienst Blz. 59
1.3.3 Verbeteren van onze dienstverlening Blz. 60
Inrichten bredere frontoffice dienstverlening Blz. 61
Optimaliseren online dienstverlening Blz. 62
Verbeteren managementinformatiesystemen Blz. 63
1.4 Samenwerken met overheden Blz. 64
Doelstellingen Blz. 65
1.4.1 Een strategisch perspectief op samenwerking Blz. 66
Er is een strategisch perspectief op samenwerking Blz. 67
Uitvoering strategische nota verbonden partijen Blz. 68
Uitvoering geven aan de Regionale samenwerkingsagenda Blz. 69
Uitvoering MRA agenda Blz. 70
Versterken samenwerking MRA Blz. 71
Verbeteren besluitvorming Regio Blz. 72
Beleidsindicatoren Blz. 73
Wat mag het kosten? Blz. 74
Toelichting financiële verschillen Blz. 75
2. Programma Veiligheid Blz. 76
Ambitie Blz. 77
2.1 Criminaliteit Blz. 78
Doelstellingen Blz. 79
2.1.1 Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning Blz. 80
Versterken van de weerbaarheid binnen de eigen organisatie Blz. 81
Versterken van de aanpak ondermijning Blz. 82
2.1.2 Aanpak van vermogens criminaliteit/high impact crimes Blz. 83
Aanpak inbraken, insluipingen, autokraken en fietsendiefstallen Blz. 84
Versterken samenwerking met inwoners om buurten veiliger te maken Blz. 85
2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 86
Doelstellingen Blz. 87
2.2.1 Kennis en vaardigheden rampenbestrijding en crisisbeheersing verder ontwikkelen Blz. 88
Samenwerken met buurgemeenten, deelnemen aan regionale piketten en opleiden en trainen Blz. 89
Vergroten bewustwording inwoners voor de eigen veiligheid Blz. 90
2.2.2 Brandveilig leven bevorderen Blz. 91
Inzet van de wijkbrandweer Blz. 92
Verbinden van partijen Blz. 93
2.2.3 Samenwerking tussen Veiligheidsregio’s Blz. 94
Opstellen en aangaan samenwerkingsovereenkomst Blz. 95
2.3 Sociale veiligheid Blz. 96
Doelstellingen Blz. 97
2.3.1 Effectieve aanpak van personen met ernstige veiligheidsproblemen Blz. 98
Doorontwikkelen persoonsgerichte aanpak Blz. 99
Voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving Blz. 100
2.3.2 Optimaliseren van het Zorg- en Veiligheidshuis Blz. 101
Doorontwikkelen Zorg-en Veiligheidshuis Blz. 102
2.3.3 Verbeteren integrale aanpak (kwetsbare) jongeren Blz. 103
Verbeteren integrale aanpak van risicojongeren Blz. 104
Verminderen overlast jongeren Blz. 105
2.3.4 Radicalisering en polarisatie Blz. 106
Inzetten op preventie, repressie en nazorg en deelnemen aan diverse overleggen Blz. 107
Opleiden en trainen van medewerkers Blz. 108
2.4 Handhaving Blz. 109
Doelstellingen Blz. 110
2.4.1 Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid Blz. 111
Actief en informatie-gestuurd surveilleren Blz. 112
Handhaven en toezicht houden Blz. 113
Surveillance voor aandachtsgebieden en overige gebieden Blz. 114
2.4.2 Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang Blz. 115
Registratie, Toezicht en Handhaving kinderopvang Blz. 116
Beleidsindicatoren Blz. 117
Wat mag het kosten Blz. 118
Toelichting financiële verschillen Blz. 119
Investeringen Blz. 120
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 121
Ambitie Blz. 122
3.1 Bereikbare en veilige gemeente Blz. 123
Doelstellingen Blz. 124
3.1.1 Uitvoeren beleid voor verkeer, vervoer en parkeren Blz. 125
Realiseren oplaadpunten strategische locaties Blz. 126
Uitvoeren Mobiliteitsplan via uitvoeringsprogramma Blz. 127
3.1.2 Verbeteren en opwaarderen fietsnetwerk Blz. 128
Verbeteren fietsnetwerk Blz. 129
3.1.3 Realiseren afname van het aantal verkeersongevallen Blz. 130
Organiseren Verkeersveiligheid Blz. 131
Ambassadeurs Blz. 132
Wegnemen Verkeersveiligheidsknelpunten Blz. 133
3.1.4 Waarborgen doorstroming op hoofdwegenstructuur Blz. 134
Wegnemen knelpunten hoofdwegennetwerk Blz. 135
Invulling geven aan ambassadeurschap Verkeersveiligheid Blz. 136
3.2 Openbaar vervoer Blz. 137
Doelstellingen Blz. 138
3.2.1 Verbeteren bereikbaarheid van de gemeente met het openbaar vervoer Blz. 139
Voorziening bij haltes en routes op orde Blz. 140
Uitbreiden fietsparkeergelegenheid bij OV knooppunten Blz. 141
Wegnemen knelpunten in loop- en fietsroutes van en naar OV knooppunten Blz. 142
3.2.2 Verbeteren bereikbaarheid van en binnen de regio met het openbaar vervoer Blz. 143
Leveren van bijdragen aan vervolgproces MIRT Blz. 144
3.2.3 Wegnemen barrièrewerking spoorwegen Blz. 145
Onderzoeken knelpunten nabij spoorwegovergangen Blz. 146
3.3 Klantvriendelijk en eenvoudig parkeren in Gooise Meren Blz. 147
Doelstellingen Blz. 148
3.3.1 Met parkeervisie kwaliteit van wonen, werken en leven verbeteren Blz. 149
Uitvoeren Parkeervisie met Uitvoeringsprogramma Blz. 150
3.3.2 Verbeteren kwaliteit parkeergarages Blz. 151
Verhogen kwaliteit van de parkeergarages in het centrum van Bussum Blz. 152
3.3.3 Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties Blz. 153
3.3.4 Moderniseren parkeerketen en reguleringswijze Blz. 154
Onderzoek doen naar andere reguleringsvormen Blz. 155
3.3.5 Fietsparkeersituatie verbeteren Blz. 156
Realiseren opvanglocatie weesfietsen Blz. 157
Uitbreiden aantal fietsparkeerplaatsen Blz. 158
3.4 Leefbaarheid Blz. 159
Doelstellingen Blz. 160
3.4.1 Optimaliseren kwaliteit van de leefomgeving Blz. 161
Actieplan geluid Blz. 162
Actieplan leefbaarheid Blz. 163
Meten is weten Blz. 164
Stimuleren van burgerinitiatief Zonnegeluidswal Blz. 165
Inhaken leefbaarheidsprogramma Noord-Holland Blz. 166
Veilig en toegankelijke openbare ruimte Blz. 167
3.4.2 In stand houden van een veilige en toegankelijke openbare ruimte Blz. 168
Uitvoeren regulier onderhoud wegen Blz. 169
Wat mag het kosten Blz. 170
Toelichting financiële verschillen Blz. 171
Investeringen Blz. 172
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 173
Ambitie Blz. 174
4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving Blz. 175
Doelstellingen Blz. 176
4.1.1 Klaar voor de omgevingswet Blz. 177
Vaststellen Omgevingsvisie en opstellen Omgevingsplan Blz. 178
Instellen van een Omgevingstafel Blz. 179
Opstellen routekaart Blz. 180
Werken met proces vroegtijdige burgerparticipatie Blz. 181
4.1.2. Gebiedsontwikkeling met kwaliteit Blz. 182
Onderzoeken projecten op PAS regelgeving Blz. 183
Voorzien in een website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen Blz. 184
4.1.3 Verbeterslag projectmatig werken en uitvoeren ruimtelijke projecten Blz. 185
Projectmatig werken Blz. 186
Participatie en communicatie Blz. 187
Uitvoering projecten Blz. 188
4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling Blz. 189
Doelstellingen Blz. 190
4.2.1 Meer vitale wijken en kernen Blz. 191
Doorontwikkelen Centrummanagement Blz. 192
Oprichten Gemeentebrede Marketingorganisatie Blz. 193
Centrumplan Bussum Blz. 194
Gemeente ondersteunt ondernemers Blz. 195
4.2.2 Werken aan meer werkplekken Blz. 196
Regionale aandacht houden voor schuifruimte Blz. 197
Uitvoering geven aan Regionale detailhandelsvisie Blz. 198
Uitvoering geven aan het Werkplan Werklandschappen Blz. 199
Onderzoek Toekomstbestendigheid Bedrijventerreinen Blz. 200
4.2.3 Verbeteren dienstverlening aan ondernemers Blz. 201
Pro-actief accountmanagement Blz. 202
4.2.4 Impuls geven aan (water)recreatie en toerisme aan de kust Blz. 203
Opstellen ligplaatsenverordening Blz. 204
Opstellen uitvoeringsprogramma Havens van Muiden Blz. 205
4.2.5 Bevorderen Recreatie en Toerisme Blz. 206
Samen met de regio toerisme en recreatie bevorderen Blz. 207
Verbeteren van de bereikbaarheid Blz. 208
Activiteiten gemeentebrede marketingorganisatie Blz. 209
4.3 Goed wonen in Gooise Meren Blz. 210
Doelstellingen Blz. 211
4.3.1 Passend (meer en beter) woningaanbod Blz. 212
Bijdragen aan de verduurzaming van ons woningvoorraad Blz. 213
Doorstroming, minder druk op de (sociale) woningmarkt en vergroten kansen voor starters Blz. 214
Voldoende en gedifferentieerd woonaanbod en een toekomstbestendige woonvoorraad Blz. 215
Opstellen doelgroepenverordening Blz. 216
4.3.2 Wonen met zorg Blz. 217
Ontwikkelen visie op het gebied van wonen en zorg Blz. 218
Samenwerking vierhoek corporaties - gemeente - inwoners - zorgaanbieders Blz. 219
4.3.3 Huisvesting statushouders Blz. 220
Uitvoeren taakstelling Blz. 221
4.3.4 Bieden compensatieregeling Blz. 222
Toepassen en monitoren compensatieregeling Blz. 223
4.4 Gemeentelijk vastgoed Blz. 224
Doelstellingen Blz. 225
4.4.1 Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed Blz. 226
Onderzoek naar bezettingsgraad Blz. 227
Ontwikkelen vastgoedregistratie en -managementsysteem Blz. 228
Panden en gronden afgestoten Blz. 229
Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties Blz. 230
Gemeentewerven Blz. 231
4.4.2 Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed Blz. 232
Gebruikskosten van gemeentelijk vastgoed doorbelasten naar gebruiker Blz. 233
Huur- en erfpachtovereenkomsten onderzoek Blz. 234
Uitvoeren harmonisatiebeleid voor buitensport accommodaties Blz. 235
4.4.3 Duurzame inzet van vastgoed Blz. 236
Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan Blz. 237
Toegankelijkheid voor iedereen Blz. 238
Verduurzamen eigen vastgoed Blz. 239
Beleidsindicatoren Blz. 240
Wat mag het kosten? Blz. 241
Toelichting financiële verschillen Blz. 242
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 243
Ambitie Blz. 244
5.1 Duurzaamheid Blz. 245
Doelstellingen Blz. 246
5.1.1 Gooise Meren is in 2050 een energieneutrale gemeente Blz. 247
Wijkaanpak: bij elkaar brengen van inwoners en ondersteunen van collectieve inkoopacties Blz. 248
Faciliteren van het project 'kompas op groen' van Samen Sneller Duurzaam Blz. 249
Onderzoeken van concrete mogelijkheden binnen de zoekgebieden voor hernieuwbare energie Blz. 250
Inzetten in op zonnepanelen op daken Blz. 251
5.1.2 Alle wijken van Gooise Meren zijn in 2050 aardgasvrij Blz. 252
Opstellen van de Transitievisie Warmte Blz. 253
Bepalen welke wijken voor 2030 aardgasvrij of aardgasvrijready gemaakt kunnen worden Blz. 254
Stappen zetten om samen met inwoners en energiecoöperatie Wattnu een warmtenet In Muiderberg aan te leggen Blz. 255
5.1.3 Opgavegericht werken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren Blz. 256
Het faciliteren van projecten en activiteiten Blz. 257
5.1.4 Gemeente Gooise Meren geeft het goede voorbeeld Blz. 258
Doorontwikkelen van Interne Duurzaamheidsstrategie Blz. 259
Gemeente Gooise Meren gaat naar 50% circulair inkopen in 2025 Blz. 260
5.1.5 Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van Fairtrade Blz. 261
Communiceren over het belang van fairtrade Blz. 262
We vragen aandacht voor fairtrade in het voortgezet onderwijs Blz. 263
5.2 Klimaatadaptatie Blz. 264
Doelstellingen Blz. 265
5.2.1 Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050 Blz. 266
Afkoppelen verhard oppervlak openbaar gebied Blz. 267
Opstellen maatregelenplan klimaatbestendige inrichting Blz. 268
Waterbestendig (her)inrichten en (ver)bouwen Blz. 269
5.2.2 Stimuleren inwoners klimaatbestendige inrichting particuliere gronden Blz. 270
Bewoners informeren over klimaatadaptatie Blz. 271
Het stimuleren van inwoners om hun tuin te vergroenen Blz. 272
Invoeren waterlabel Blz. 273
Mee-afkoppelen particulieren Blz. 274
5.3 Groen, natuur en milieu Blz. 275
Doelstellingen Blz. 276
5.3.1 Versterken van de groene uitstraling van de gemeente Blz. 277
Uitdagen van bewoners om middels zelfbeheer de openbare ruimte op te plussen Blz. 278
Zorgdragen voor een gevarieerd, duurzaam bomenbestand Blz. 279
5.3.2 Versterken van de biodiversiteit in de gemeente Blz. 280
Wij blijven aandacht houden voor alternatieve maatregelen voor beheersing invasieve soorten Blz. 281
We borgen de aandacht voor biodiversiteit in onze beheerplannen Blz. 282
5.3.3 Uitvoeren Milieubeheer Blz. 283
Opstellen nota bodembeheer Blz. 284
5.4 Begraafplaatsen Blz. 285
Doelstellingen Blz. 286
5.4.1 Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen Blz. 287
Realiseren van een uitbreiding voor natuurlijk begraven op begraafplaats Nieuw Valkeveen Blz. 288
5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens Blz. 289
Doelstellingen Blz. 290
5.5.1 Voortzetten van het regionaal uitvoeringsprogramma VANG Blz. 291
Optimalisatie scheidingsstations Blz. 292
Verder met VANG Blz. 293
5.6 Grip op water Blz. 294
Doelstellingen Blz. 295
5.6.1 Zorg dragen voor de afvoer van stedelijk water Blz. 296
Beheer en onderhoud van riolering en gemalen Blz. 297
Beperken nadelige gevolgen voor het milieu Blz. 298
5.6.2 Onderhoud van watergangen, oevers en waterbouwkundige objecten Blz. 299
Schoonmaken van stranden en watergangen Blz. 300
Vervangen van oeverbescherming Blz. 301
5.6.3 Versterken waterrecreatief potentieel Blz. 302
Maaien waterplanten Randmeren en IJmeer Blz. 303
Beleidsindicatoren Blz. 304
Wat mag het kosten? Blz. 305
Toelichting financiële verschillen Blz. 306
Investeringen Blz. 307
6. Programma Werk en Inkomen Blz. 308
Ambitie Blz. 309
6.1 Werk Blz. 310
Doelstellingen Blz. 311
6.1.1 Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt Blz. 312
Van werk naar werk Blz. 313
Van school naar werk Blz. 314
Van uitkering naar werk Blz. 315
6.2 Inkomen Blz. 316
Doelstellingen Blz. 317
6.2.1 Bieden van inkomensondersteuning Blz. 318
Bieden van passende inkomensondersteuning Blz. 319
Bieden van toegankelijke schuldhulpverlening Blz. 320
Beleidsindicatoren Blz. 321
Wat mag het kosten? Blz. 322
Toelichting financiële verschillen Blz. 323
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 324
Ambitie Blz. 325
7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein Blz. 326
Doelstellingen Blz. 327
7.1.1 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar Blz. 328
Zwaardere vormen van ondersteuning ombuigen naar lichtere ondersteuning Blz. 329
Leerlingenvervoer wordt per 1 augustus 2021 inbesteed Blz. 330
7.1.2 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder Blz. 331
Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen tot eerdere en lichtere ondersteuning Blz. 332
Wmo-vervoer (sociaal-recreatief) wordt per 1 januari 2021 inbesteed Blz. 333
We monitoren uitgaven Wmo-maatwerk Blz. 334
7.1.3 Optimale toegang tot dienstverlening Blz. 335
Het leveren van publieksvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening Blz. 336
7.1.4 Informatievoorziening optimaliseren Blz. 337
Sociale kaart implementeren en bekendmaken Blz. 338
7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar Blz. 339
Doelstellingen Blz. 340
7.2.1 Preventie en vroegsignalering inzetten Blz. 341
Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen naar eerdere en lichtere ondersteuning Blz. 342
Opstellen integrale jeugdnota Blz. 343
7.2.2 Voorkomen van onderwijsachterstand Blz. 344
Uitvoeren vernieuwd onderwijskansenbeleid Blz. 345
7.2.3 Aanpakken van Jeugdwerkloosheid Blz. 346
Inzet op kwetsbare jongeren Blz. 347
7.2.4 Realisatie van toekomstbestendige onderwijshuisvesting Blz. 348
Leerlingenprognoses Blz. 349
Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs Blz. 350
Realiseren van kindcentrum Muiderberg Blz. 351
7.3 Optimale toegang tot dienstverlening Blz. 352
Doelstellingen Blz. 353
7.3.1 Collectieve voorzieningen versterken Blz. 354
Herijken subsidiebeleid Blz. 355
Voldoende laagdrempelige algemene voorzieningen. Blz. 356
7.3.2 Vrijwilligerswerk stimuleren en behouden. Blz. 357
Een duurzame ondersteuningsstructuur voor vrijwilligerswerk. Blz. 358
7.3.3 Statushouders en nieuwkomers ondersteunen bij het zich settelen Blz. 359
Onderzoek naar inkoop van inburgeringslessen Blz. 360
Vaststellen verordening inburgering Blz. 361
7.3.4 Volwasseneducatie stimuleren Blz. 362
Het bieden van een uitgebreid aanbod voor laaggeletterde inwoners Blz. 363
7.3.5 Wonen met zorg Blz. 364
7.4 Omzien naar elkaar Blz. 365
Doelstellingen Blz. 366
7.4.1 Sociaal verbonden gemeenschap Blz. 367
Lokaal netwerk "Een tegen Eenzaamheid" Blz. 368
7.4.2 Mantelzorgers worden ondersteund naar behoefte Blz. 369
Uitvoering van het 1e jaar van actieplan mantelzorgondersteuning. Blz. 370
Ondersteunen van mantelzorgers om de zorg vol te houden Blz. 371
7.5 Gezonde leefomgeving & leefstijl Blz. 372
Doelstellingen Blz. 373
7.5.1 Gezond leven voor iedereen Blz. 374
Bevorderen van een gezonde leefstijl Blz. 375
Inzet op dekkend AED-netwerk Blz. 376
Gezondheidsopgaven in de wijk Blz. 377
Nieuw gezondheidsbeleid 2021-2024 Blz. 378
7.5.2 Medische voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden Blz. 379
Zorg dichtbij Blz. 380
7.6 Bescherming en Opvang Blz. 381
Doelstellingen Blz. 382
7.6.1 Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit te vallen Blz. 383
Herijken van regionale en lokale financiering van het beleidsterrein Bescherming en Opvang Blz. 384
Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024 Blz. 385
7.6.2 Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 386
Faciliteren Veilig Thuis Blz. 387
Uitvoeren actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis 2019-2021' Blz. 388
7.7 Dierenwelzijn Blz. 389
Doelstellingen Blz. 390
7.7.1 Zorgen voor een goed leven voor dieren Blz. 391
Notitie Dierenwelzijn uitvoeren Blz. 392
Beleidsindicatoren Blz. 393
Wat mag het kosten? Blz. 394
Toelichting financiële verschillen Blz. 395
Investeringen Blz. 396
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 397
Ambitie Blz. 398
8.1 Kunst en Cultuur Blz. 399
Doelstellingen Blz. 400
8.1.1 Bevorderen van Kunst en Cultuur Blz. 401
Opstellen beleidsnota cultuur Blz. 402
De waardevolle eigendommen laten taxeren Blz. 403
8.1.2 Culturele ontwikkeling van kinderen Blz. 404
Doorvoeren wijziging cultuureducatie Blz. 405
8.2 Cultureel Erfgoed Blz. 406
Doelstellingen Blz. 407
8.2.1 Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed Blz. 408
Beleid erfgoed borgen in Omgevingsvisie Blz. 409
Opstellen beleidskader historisch erfgoed in gemeentelijk bezit Blz. 410
Actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst Blz. 411
8.3 Sport Blz. 412
Doelstellingen Blz. 413
8.3.1 Vitale inwoners en vitale clubs voor sport en samenleving Blz. 414
Inzetten buurtsportcoaches Blz. 415
Meer saamhorigheid en ontmoeting en toename van sportdeelname Blz. 416
Organisatie schoolvoetbaltoernooi door buurtsportcoaches Blz. 417
8.3.2 Meer vitale clubs voor sport en samenleving Blz. 418
Ondersteunen van sportverenigingen en sportaanbieders Blz. 419
8.3.3 Een eenduidig en transparant beleid m.b.t. tot sportverenigingen Blz. 420
Implementatie geharmoniseerd beheer- en tariefstelsel buitensportaccommodaties Blz. 421
8.4 Spelen en recreëren Blz. 422
Doelstellingen Blz. 423
8.4.1 Voldoende (inclusieve) speelplaatsen Blz. 424
Bewegen in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd Blz. 425
8.4.2 Een bespeelbare buitenruimte voor iedereen Blz. 426
Zorgen voor een bespeelbare buitenruimte Blz. 427
Beleidsindicatoren Blz. 428
Wat mag het kosten? Blz. 429
Toelichting financiële verschillen Blz. 430
Investeringen Blz. 431
9. Programma baten en lasten Blz. 432
Ambitie Blz. 433
9.1 Sluitende begroting Blz. 434
Doelstellingen Blz. 435
9.1.1 Kritisch op uitgaven en financieel bewust Blz. 436
Traject voor een sluitende begroting Blz. 437
Programma financiële beheersing Blz. 438
Jaarlijks investeringsprognoses actualiseren Blz. 439
9.1.2 Adequaat Planning en Control instrumentarium Blz. 440
Ontwikkelen beleidsindicatoren Blz. 441
Vernieuwing Planning en Control Blz. 442
9.2 Belastingen Blz. 443
Doelstellingen Blz. 444
9.2.1 Geen lastenverzwaring voor onze inwoners Blz. 445
Taxeren op basis van gebruikersoppervlakte Blz. 446
Wat mag het kosten? Blz. 447
Toelichting financiële verschillen Blz. 448
Investeringen Blz. 449
Financiële begroting Blz. 450
Financiële recapitulatie programma's Blz. 451
Financiële recapitulatie programma's Blz. 452
Investeringen Blz. 453
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 454
Incidentele baten en lasten Blz. 455
Structurele mutaties reserves Blz. 456
Balans Blz. 457
Balans Blz. 458
Stand en verloop reserves Blz. 459
Stand en verloop voorzieningen Blz. 460
Financiële positie Blz. 461
Algemene Dekkingsmiddelen Blz. 462
Overhead Blz. 463
Paragrafen Blz. 464
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 465
Overzicht lokale heffingen Blz. 466
Beleid lokale heffingen Blz. 467
Tarieven en opbrengsten Blz. 468
Lokale belastingdruk Blz. 469
Kostendekkende heffingen Blz. 470
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 471
Risicobeheersing Blz. 472
Weerstandsvermogen Blz. 473
Kengetallen Blz. 474
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 475
Inleiding Blz. 476
Beleidskader Blz. 477
Ontwikkelingen 2021 Blz. 478
Paragraaf Financiering Blz. 479
Algemene ontwikkelingen Blz. 480
Financieringsbeleid Blz. 481
Financiering Blz. 482
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 483
Inleiding Blz. 484
Control Blz. 485
Interne bedrijfsvoering Blz. 486
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 487
Inleiding Blz. 488
Regio Gooi en Vechtstreek Blz. 489
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Blz. 490
Stichting Goois Natuurreservaat Blz. 491
Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek Blz. 492
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A. Blz. 493
Werkvoorzieningschap Tomingroep Blz. 494
GEM Crailo BV Blz. 495
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen Blz. 496
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) Blz. 497
BNG Bank N.V. Blz. 498
Metropoolregio Amsterdam Blz. 499
Overzicht gemeentelijke bijdragen 2021 Blz. 500
Paragraaf Grondbeleid Blz. 501
Hoofdlijnen Blz. 502
Bouwgronden in exploitatie Blz. 503
Niet in exploitatie genomen gronden Blz. 504
Reserves en risico's grondexploitaties Blz. 505
Bijlagen Blz. 506
Bijlage 1 Overzicht Investeringen Blz. 507
Overzicht investeringen Blz. 508
Overzicht van investeringen, waarvoor een subsidie voor de investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 is aangevraagd. Blz. 509
Bijlage 2 Taakvelden Blz. 510
Taakvelden Blz. 511
Bijlage 3 Beleidsnota's Blz. 512
Beleidsnota's Blz. 513
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap