Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Zoeken Blz. 3  
Bijlagen Blz. 4  
Sitemap Blz. 5  
Voorwoord Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Hoofdlijnen Blz. 8  
Beleid Blz. 9  
1.1. Samen werken aan een duurzaam, sociaal, veilig en vitaal Gooise Meren Blz. 10  
1.2 Opgaven voor 2021 Blz. 11  
1.3 Koers houden, investeren en keuzes maken Blz. 12  
Financiën Blz. 13  
2.1 Solide begroting Blz. 14  
2.2. Financieel beeld Programmabegroting 2021-2024 Blz. 15  
2.3 Effecten na Programmabegroting 2021-2024 Blz. 16  
2.4 Structureel en reëel evenwicht van de meerjarenbegroting als uitgangspunt van het financieel beleid Blz. 17  
Leeswijzer Blz. 18  
Leeswijzer Blz. 19  
1. Programma Inwoners en Bestuur Blz. 20  
Ambitie Blz. 21  
1.1 Participerende overheid Blz. 22  
Doelstellingen Blz. 23  
1.1.1 Meedoen, meedenken en meebeslissen Blz. 24  
Professionaliseren van participatie in onze organisatie Blz. 25  
Opstellen leidraad participatie Blz. 26  
Continueren Inwonerpanel Gooise Meren Spreekt! Blz. 27  
Vernieuwend Samenwerken Blz. 28  
Jongeren kennis laten maken met hoe de democratie werkt Blz. 29  
1.1.2 Werken aan vitale en leefbare wijken Blz. 30  
Opstellen wijkagenda's Blz. 31  
1.1.3 Stimuleren van initiatieven uit de samenleving Blz. 32  
Leren om initiatieven meer te stimuleren en te faciliteren Blz. 33  
Kennis en ondersteuning bieden aan initiatieven Blz. 34  
1.2 Inclusie Blz. 35  
Doelstellingen Blz. 36  
1.2.1 Vergroten bewustwording binnen en buiten de organisatie Blz. 37  
Evaluatie programma Inclusie Blz. 38  
Deelname aan het VNG Koplopersprogramma VN-Verdrag Handicap verlengen Blz. 39  
Onderhouden van het interne, gemeentelijke netwerk inclusie Blz. 40  
Uitvoeren van lokale activiteiten Blz. 41  
1.2.2 Versterken inzet ervaringsdeskundigheid Blz. 42  
Continueren samenwerking Platform Gooise Meren Toegankelijk Blz. 43  
Inzet ervaringsdeskundigen bij de gemeente Blz. 44  
Samenwerken met convenantpartners Blz. 45  
1.2.3 Vergroten toegankelijkheid gemeentelijke organisatie Blz. 46  
Inzet van gebarentolk Blz. 47  
Verbeteren toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie Blz. 48  
1.2.4 Aandacht voor inclusief Bouwen en Wonen Blz. 49  
Uitvoering aanbevelingen inventarisaties toegankelijke wegen Blz. 50  
Uitvoering resultaten pilot toegankelijk centrum Bussum Blz. 51  
Vervolg uitvoering inclusieve speelplekken Blz. 52  
1.2.5 Aandacht voor beschikbaarheid en toegankelijkheid Vrije Tijd voorzieningen Blz. 53  
Inventarisatie behoeften activiteiten Blz. 54  
Ontwikkeling inclusief sportaanbod Blz. 55  
Ontwikkeling toegankelijke wandelroutes Blz. 56  
1.3 Klantgerichte dienstverlening Blz. 57  
Doelstellingen Blz. 58  
1.3.1 Dienstverlening meer digitaal Blz. 59  
Digitale aanvragen producten Burgerzaken Blz. 60  
1.3.2 Archief bij de tijd Blz. 61  
Besluitvorming fusie Archiefdienst Blz. 62  
1.3.3 Verbeteren van onze dienstverlening Blz. 63  
Inrichten bredere frontoffice dienstverlening Blz. 64  
Optimaliseren online dienstverlening Blz. 65  
Verbeteren managementinformatiesystemen Blz. 66  
1.4 Samenwerken met overheden Blz. 67  
Doelstellingen Blz. 68  
1.4.1 Een strategisch perspectief op samenwerking Blz. 69  
Er is een strategisch perspectief op samenwerking Blz. 70  
Uitvoering strategische nota verbonden partijen Blz. 71  
Uitvoering geven aan de Regionale samenwerkingsagenda Blz. 72  
Uitvoering MRA agenda Blz. 73  
Versterken samenwerking MRA Blz. 74  
Verbeteren besluitvorming Regio Blz. 75  
Beleidsindicatoren Blz. 76  
Wat mag het kosten? Blz. 77  
Toelichting financiële verschillen Blz. 78  
2. Programma Veiligheid Blz. 79  
Ambitie Blz. 80  
2.1 Criminaliteit Blz. 81  
Doelstellingen Blz. 82  
2.1.1 Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning Blz. 83  
Versterken van de weerbaarheid binnen de eigen organisatie Blz. 84  
Versterken van de aanpak ondermijning Blz. 85  
2.1.2 Aanpak van vermogens criminaliteit/high impact crimes Blz. 86  
Aanpak inbraken, insluipingen, autokraken en fietsendiefstallen Blz. 87  
Versterken samenwerking met inwoners om buurten veiliger te maken Blz. 88  
2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 89  
Doelstellingen Blz. 90  
2.2.1 Kennis en vaardigheden rampenbestrijding en crisisbeheersing verder ontwikkelen Blz. 91  
Samenwerken met buurgemeenten, deelnemen aan regionale piketten en opleiden en trainen Blz. 92  
Vergroten bewustwording inwoners voor de eigen veiligheid Blz. 93  
2.2.2 Brandveilig leven bevorderen Blz. 94  
Inzet van de wijkbrandweer Blz. 95  
Verbinden van partijen Blz. 96  
2.2.3 Samenwerking tussen Veiligheidsregio’s Blz. 97  
Opstellen en aangaan samenwerkingsovereenkomst Blz. 98  
2.3 Sociale veiligheid Blz. 99  
Doelstellingen Blz. 100  
2.3.1 Effectieve aanpak van personen met ernstige veiligheidsproblemen Blz. 101  
Doorontwikkelen persoonsgerichte aanpak Blz. 102  
Voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving Blz. 103  
2.3.2 Optimaliseren van het Zorg- en Veiligheidshuis Blz. 104  
Doorontwikkelen Zorg-en Veiligheidshuis Blz. 105  
2.3.3 Verbeteren integrale aanpak (kwetsbare) jongeren Blz. 106  
Verbeteren integrale aanpak van risicojongeren Blz. 107  
Verminderen overlast jongeren Blz. 108  
2.3.4 Radicalisering en polarisatie Blz. 109  
Inzetten op preventie, repressie en nazorg en deelnemen aan diverse overleggen Blz. 110  
Opleiden en trainen van medewerkers Blz. 111  
2.4 Handhaving Blz. 112  
Doelstellingen Blz. 113  
2.4.1 Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid Blz. 114  
Actief en informatie-gestuurd surveilleren Blz. 115  
Handhaven en toezicht houden Blz. 116  
Surveillance voor aandachtsgebieden en overige gebieden Blz. 117  
2.4.2 Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang Blz. 118  
Registratie, Toezicht en Handhaving kinderopvang Blz. 119  
Beleidsindicatoren Blz. 120  
Wat mag het kosten Blz. 121  
Toelichting financiële verschillen Blz. 122  
Investeringen Blz. 123  
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 124  
Ambitie Blz. 125  
3.1 Bereikbare en veilige gemeente Blz. 126  
Doelstellingen Blz. 127  
3.1.1 Uitvoeren beleid voor verkeer, vervoer en parkeren Blz. 128  
Realiseren oplaadpunten strategische locaties Blz. 129  
Uitvoeren Mobiliteitsplan via uitvoeringsprogramma Blz. 130  
3.1.2 Verbeteren en opwaarderen fietsnetwerk Blz. 131  
Verbeteren fietsnetwerk Blz. 132  
3.1.3 Realiseren afname van het aantal verkeersongevallen Blz. 133  
Organiseren Verkeersveiligheid Blz. 134  
Ambassadeurs Blz. 135  
Wegnemen Verkeersveiligheidsknelpunten Blz. 136  
3.1.4 Waarborgen doorstroming op hoofdwegenstructuur Blz. 137  
Wegnemen knelpunten hoofdwegennetwerk Blz. 138  
Invulling geven aan ambassadeurschap Verkeersveiligheid Blz. 139  
3.2 Openbaar vervoer Blz. 140  
Doelstellingen Blz. 141  
3.2.1 Verbeteren bereikbaarheid van de gemeente met het openbaar vervoer Blz. 142  
Voorziening bij haltes en routes op orde Blz. 143  
Uitbreiden fietsparkeergelegenheid bij OV knooppunten Blz. 144  
Wegnemen knelpunten in loop- en fietsroutes van en naar OV knooppunten Blz. 145  
3.2.2 Verbeteren bereikbaarheid van en binnen de regio met het openbaar vervoer Blz. 146  
Leveren van bijdragen aan vervolgproces MIRT Blz. 147  
3.2.3 Wegnemen barrièrewerking spoorwegen Blz. 148  
Onderzoeken knelpunten nabij spoorwegovergangen Blz. 149  
3.3 Klantvriendelijk en eenvoudig parkeren in Gooise Meren Blz. 150  
Doelstellingen Blz. 151  
3.3.1 Met parkeervisie kwaliteit van wonen, werken en leven verbeteren Blz. 152  
Uitvoeren Parkeervisie met Uitvoeringsprogramma Blz. 153  
3.3.2 Verbeteren kwaliteit parkeergarages Blz. 154  
Verhogen kwaliteit van de parkeergarages in het centrum van Bussum Blz. 155  
3.3.3 Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties Blz. 156  
3.3.4 Moderniseren parkeerketen en reguleringswijze Blz. 157  
Onderzoek doen naar andere reguleringsvormen Blz. 158  
3.3.5 Fietsparkeersituatie verbeteren Blz. 159  
Realiseren opvanglocatie weesfietsen Blz. 160  
Uitbreiden aantal fietsparkeerplaatsen Blz. 161  
3.4 Leefbaarheid Blz. 162  
Doelstellingen Blz. 163  
3.4.1 Optimaliseren kwaliteit van de leefomgeving Blz. 164  
Actieplan geluid Blz. 165  
Actieplan leefbaarheid Blz. 166  
Meten is weten Blz. 167  
Stimuleren van burgerinitiatief Zonnegeluidswal Blz. 168  
Inhaken leefbaarheidsprogramma Noord-Holland Blz. 169  
Veilig en toegankelijke openbare ruimte Blz. 170  
3.4.2 In stand houden van een veilige en toegankelijke openbare ruimte Blz. 171  
Uitvoeren regulier onderhoud wegen Blz. 172  
Wat mag het kosten Blz. 173  
Toelichting financiële verschillen Blz. 174  
Investeringen Blz. 175  
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 176  
Ambitie Blz. 177  
4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving Blz. 178  
Doelstellingen Blz. 179  
4.1.1 Klaar voor de omgevingswet Blz. 180  
Vaststellen Omgevingsvisie en opstellen Omgevingsplan Blz. 181  
Instellen van een Omgevingstafel Blz. 182  
Opstellen routekaart Blz. 183  
Werken met proces vroegtijdige burgerparticipatie Blz. 184  
4.1.2. Gebiedsontwikkeling met kwaliteit Blz. 185  
Onderzoeken projecten op PAS regelgeving Blz. 186  
Voorzien in een website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen Blz. 187  
4.1.3 Verbeterslag projectmatig werken en uitvoeren ruimtelijke projecten Blz. 188  
Projectmatig werken Blz. 189  
Participatie en communicatie Blz. 190  
Uitvoering projecten Blz. 191  
4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling Blz. 192  
Doelstellingen Blz. 193  
4.2.1 Meer vitale wijken en kernen Blz. 194  
Doorontwikkelen Centrummanagement Blz. 195  
Oprichten Gemeentebrede Marketingorganisatie Blz. 196  
Centrumplan Bussum Blz. 197  
Gemeente ondersteunt ondernemers Blz. 198  
4.2.2 Werken aan meer werkplekken Blz. 199  
Regionale aandacht houden voor schuifruimte Blz. 200  
Uitvoering geven aan Regionale detailhandelsvisie Blz. 201  
Uitvoering geven aan het Werkplan Werklandschappen Blz. 202  
Onderzoek Toekomstbestendigheid Bedrijventerreinen Blz. 203  
4.2.3 Verbeteren dienstverlening aan ondernemers Blz. 204  
Pro-actief accountmanagement Blz. 205  
4.2.4 Impuls geven aan (water)recreatie en toerisme aan de kust Blz. 206  
Opstellen ligplaatsenverordening Blz. 207  
Opstellen uitvoeringsprogramma Havens van Muiden Blz. 208  
4.2.5 Bevorderen Recreatie en Toerisme Blz. 209  
Samen met de regio toerisme en recreatie bevorderen Blz. 210  
Verbeteren van de bereikbaarheid Blz. 211  
Activiteiten gemeentebrede marketingorganisatie Blz. 212  
4.3 Goed wonen in Gooise Meren Blz. 213  
Doelstellingen Blz. 214  
4.3.1 Passend (meer en beter) woningaanbod Blz. 215  
Bijdragen aan de verduurzaming van ons woningvoorraad Blz. 216  
Doorstroming, minder druk op de (sociale) woningmarkt en vergroten kansen voor starters Blz. 217  
Voldoende en gedifferentieerd woonaanbod en een toekomstbestendige woonvoorraad Blz. 218  
Opstellen doelgroepenverordening Blz. 219  
4.3.2 Wonen met zorg Blz. 220  
Ontwikkelen visie op het gebied van wonen en zorg Blz. 221  
Samenwerking vierhoek corporaties - gemeente - inwoners - zorgaanbieders Blz. 222  
4.3.3 Huisvesting statushouders Blz. 223  
Uitvoeren taakstelling Blz. 224  
4.3.4 Bieden compensatieregeling Blz. 225  
Toepassen en monitoren compensatieregeling Blz. 226  
4.4 Gemeentelijk vastgoed Blz. 227  
Doelstellingen Blz. 228  
4.4.1 Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed Blz. 229  
Onderzoek naar bezettingsgraad Blz. 230  
Ontwikkelen vastgoedregistratie en -managementsysteem Blz. 231  
Panden en gronden afgestoten Blz. 232  
Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties Blz. 233  
Gemeentewerven Blz. 234  
4.4.2 Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed Blz. 235  
Gebruikskosten van gemeentelijk vastgoed doorbelasten naar gebruiker Blz. 236  
Huur- en erfpachtovereenkomsten onderzoek Blz. 237  
Uitvoeren harmonisatiebeleid voor buitensport accommodaties Blz. 238  
4.4.3 Duurzame inzet van vastgoed Blz. 239  
Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan Blz. 240  
Toegankelijkheid voor iedereen Blz. 241  
Verduurzamen eigen vastgoed Blz. 242  
Beleidsindicatoren Blz. 243  
Wat mag het kosten? Blz. 244  
Toelichting financiële verschillen Blz. 245  
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 246  
Ambitie Blz. 247  
5.1 Duurzaamheid Blz. 248  
Doelstellingen Blz. 249  
5.1.1 Gooise Meren is in 2050 een energieneutrale gemeente Blz. 250  
Wijkaanpak: bij elkaar brengen van inwoners en ondersteunen van collectieve inkoopacties Blz. 251  
Faciliteren van het project 'kompas op groen' van Samen Sneller Duurzaam Blz. 252  
Onderzoeken van concrete mogelijkheden binnen de zoekgebieden voor hernieuwbare energie Blz. 253  
Inzetten in op zonnepanelen op daken Blz. 254  
5.1.2 Alle wijken van Gooise Meren zijn in 2050 aardgasvrij Blz. 255  
Opstellen van de Transitievisie Warmte Blz. 256  
Bepalen welke wijken voor 2030 aardgasvrij of aardgasvrijready gemaakt kunnen worden Blz. 257  
Stappen zetten om samen met inwoners en energiecoöperatie Wattnu een warmtenet In Muiderberg aan te leggen Blz. 258  
5.1.3 Opgavegericht werken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren Blz. 259  
Het faciliteren van projecten en activiteiten Blz. 260  
5.1.4 Gemeente Gooise Meren geeft het goede voorbeeld Blz. 261  
Doorontwikkelen van Interne Duurzaamheidsstrategie Blz. 262  
Gemeente Gooise Meren gaat naar 50% circulair inkopen in 2025 Blz. 263  
5.1.5 Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van Fairtrade Blz. 264  
Communiceren over het belang van fairtrade Blz. 265  
We vragen aandacht voor fairtrade in het voortgezet onderwijs Blz. 266  
5.2 Klimaatadaptatie Blz. 267  
Doelstellingen Blz. 268  
5.2.1 Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050 Blz. 269  
Afkoppelen verhard oppervlak openbaar gebied Blz. 270  
Opstellen maatregelenplan klimaatbestendige inrichting Blz. 271  
Waterbestendig (her)inrichten en (ver)bouwen Blz. 272  
5.2.2 Stimuleren inwoners klimaatbestendige inrichting particuliere gronden Blz. 273  
Bewoners informeren over klimaatadaptatie Blz. 274  
Het stimuleren van inwoners om hun tuin te vergroenen Blz. 275  
Invoeren waterlabel Blz. 276  
Mee-afkoppelen particulieren Blz. 277  
5.3 Groen, natuur en milieu Blz. 278  
Doelstellingen Blz. 279  
5.3.1 Versterken van de groene uitstraling van de gemeente Blz. 280  
Uitdagen van bewoners om middels zelfbeheer de openbare ruimte op te plussen Blz. 281  
Zorgdragen voor een gevarieerd, duurzaam bomenbestand Blz. 282  
5.3.2 Versterken van de biodiversiteit in de gemeente Blz. 283  
Wij blijven aandacht houden voor alternatieve maatregelen voor beheersing invasieve soorten Blz. 284  
We borgen de aandacht voor biodiversiteit in onze beheerplannen Blz. 285  
5.3.3 Uitvoeren Milieubeheer Blz. 286  
Opstellen nota bodembeheer Blz. 287  
5.4 Begraafplaatsen Blz. 288  
Doelstellingen Blz. 289  
5.4.1 Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen Blz. 290  
Realiseren van een uitbreiding voor natuurlijk begraven op begraafplaats Nieuw Valkeveen Blz. 291  
5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens Blz. 292  
Doelstellingen Blz. 293  
5.5.1 Voortzetten van het regionaal uitvoeringsprogramma VANG Blz. 294  
Optimalisatie scheidingsstations Blz. 295  
Verder met VANG Blz. 296  
5.6 Grip op water Blz. 297  
Doelstellingen Blz. 298  
5.6.1 Zorg dragen voor de afvoer van stedelijk water Blz. 299  
Beheer en onderhoud van riolering en gemalen Blz. 300  
Beperken nadelige gevolgen voor het milieu Blz. 301  
5.6.2 Onderhoud van watergangen, oevers en waterbouwkundige objecten Blz. 302  
Schoonmaken van stranden en watergangen Blz. 303  
Vervangen van oeverbescherming Blz. 304  
5.6.3 Versterken waterrecreatief potentieel Blz. 305  
Maaien waterplanten Randmeren en IJmeer Blz. 306  
Beleidsindicatoren Blz. 307  
Wat mag het kosten? Blz. 308  
Toelichting financiële verschillen Blz. 309  
Investeringen Blz. 310  
6. Programma Werk en Inkomen Blz. 311  
Ambitie Blz. 312  
6.1 Werk Blz. 313  
Doelstellingen Blz. 314  
6.1.1 Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt Blz. 315  
Van werk naar werk Blz. 316  
Van school naar werk Blz. 317  
Van uitkering naar werk Blz. 318  
6.2 Inkomen Blz. 319  
Doelstellingen Blz. 320  
6.2.1 Bieden van inkomensondersteuning Blz. 321  
Bieden van passende inkomensondersteuning Blz. 322  
Bieden van toegankelijke schuldhulpverlening Blz. 323  
Beleidsindicatoren Blz. 324  
Wat mag het kosten? Blz. 325  
Toelichting financiële verschillen Blz. 326  
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 327  
Ambitie Blz. 328  
7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein Blz. 329  
Doelstellingen Blz. 330  
7.1.1 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar Blz. 331  
Zwaardere vormen van ondersteuning ombuigen naar lichtere ondersteuning Blz. 332  
Leerlingenvervoer wordt per 1 augustus 2021 inbesteed Blz. 333  
7.1.2 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder Blz. 334  
Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen tot eerdere en lichtere ondersteuning Blz. 335  
Wmo-vervoer (sociaal-recreatief) wordt per 1 januari 2021 inbesteed Blz. 336  
We monitoren uitgaven Wmo-maatwerk Blz. 337  
7.1.3 Optimale toegang tot dienstverlening Blz. 338  
Het leveren van publieksvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening Blz. 339  
7.1.4 Informatievoorziening optimaliseren Blz. 340  
Sociale kaart implementeren en bekendmaken Blz. 341  
7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar Blz. 342  
Doelstellingen Blz. 343  
7.2.1 Preventie en vroegsignalering inzetten Blz. 344  
Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen naar eerdere en lichtere ondersteuning Blz. 345  
Opstellen integrale jeugdnota Blz. 346  
7.2.2 Voorkomen van onderwijsachterstand Blz. 347  
Uitvoeren vernieuwd onderwijskansenbeleid Blz. 348  
7.2.3 Aanpakken van Jeugdwerkloosheid Blz. 349  
Inzet op kwetsbare jongeren Blz. 350  
7.2.4 Realisatie van toekomstbestendige onderwijshuisvesting Blz. 351  
Leerlingenprognoses Blz. 352  
Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs Blz. 353  
Realiseren van kindcentrum Muiderberg Blz. 354  
7.3 Optimale toegang tot dienstverlening Blz. 355  
Doelstellingen Blz. 356  
7.3.1 Collectieve voorzieningen versterken Blz. 357  
Herijken subsidiebeleid Blz. 358  
Voldoende laagdrempelige algemene voorzieningen. Blz. 359  
7.3.2 Vrijwilligerswerk stimuleren en behouden. Blz. 360  
Een duurzame ondersteuningsstructuur voor vrijwilligerswerk. Blz. 361  
7.3.3 Statushouders en nieuwkomers ondersteunen bij het zich settelen Blz. 362  
Onderzoek naar inkoop van inburgeringslessen Blz. 363  
Vaststellen verordening inburgering Blz. 364  
7.3.4 Volwasseneducatie stimuleren Blz. 365  
Het bieden van een uitgebreid aanbod voor laaggeletterde inwoners Blz. 366  
7.3.5 Wonen met zorg Blz. 367  
7.4 Omzien naar elkaar Blz. 368  
Doelstellingen Blz. 369  
7.4.1 Sociaal verbonden gemeenschap Blz. 370  
Lokaal netwerk "Een tegen Eenzaamheid" Blz. 371  
7.4.2 Mantelzorgers worden ondersteund naar behoefte Blz. 372  
Uitvoering van het 1e jaar van actieplan mantelzorgondersteuning. Blz. 373  
Ondersteunen van mantelzorgers om de zorg vol te houden Blz. 374  
7.5 Gezonde leefomgeving & leefstijl Blz. 375  
Doelstellingen Blz. 376  
7.5.1 Gezond leven voor iedereen Blz. 377  
Bevorderen van een gezonde leefstijl Blz. 378  
Inzet op dekkend AED-netwerk Blz. 379  
Gezondheidsopgaven in de wijk Blz. 380  
Nieuw gezondheidsbeleid 2021-2024 Blz. 381  
7.5.2 Medische voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden Blz. 382  
Zorg dichtbij Blz. 383  
7.6 Bescherming en Opvang Blz. 384  
Doelstellingen Blz. 385  
7.6.1 Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit te vallen Blz. 386  
Herijken van regionale en lokale financiering van het beleidsterrein Bescherming en Opvang Blz. 387  
Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024 Blz. 388  
7.6.2 Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 389  
Faciliteren Veilig Thuis Blz. 390  
Uitvoeren actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis 2019-2021' Blz. 391  
7.7 Dierenwelzijn Blz. 392  
Doelstellingen Blz. 393  
7.7.1 Zorgen voor een goed leven voor dieren Blz. 394  
Notitie Dierenwelzijn uitvoeren Blz. 395  
Beleidsindicatoren Blz. 396  
Wat mag het kosten? Blz. 397  
Toelichting financiële verschillen Blz. 398  
Investeringen Blz. 399  
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 400  
Ambitie Blz. 401  
8.1 Kunst en Cultuur Blz. 402  
Doelstellingen Blz. 403  
8.1.1 Bevorderen van Kunst en Cultuur Blz. 404  
Opstellen beleidsnota cultuur Blz. 405  
De waardevolle eigendommen laten taxeren Blz. 406  
8.1.2 Culturele ontwikkeling van kinderen Blz. 407  
Doorvoeren wijziging cultuureducatie Blz. 408  
8.2 Cultureel Erfgoed Blz. 409  
Doelstellingen Blz. 410  
8.2.1 Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed Blz. 411  
Beleid erfgoed borgen in Omgevingsvisie Blz. 412  
Opstellen beleidskader historisch erfgoed in gemeentelijk bezit Blz. 413  
Actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst Blz. 414  
8.3 Sport Blz. 415  
Doelstellingen Blz. 416  
8.3.1 Vitale inwoners en vitale clubs voor sport en samenleving Blz. 417  
Inzetten buurtsportcoaches Blz. 418  
Meer saamhorigheid en ontmoeting en toename van sportdeelname Blz. 419  
Organisatie schoolvoetbaltoernooi door buurtsportcoaches Blz. 420  
8.3.2 Meer vitale clubs voor sport en samenleving Blz. 421  
Ondersteunen van sportverenigingen en sportaanbieders Blz. 422  
8.3.3 Een eenduidig en transparant beleid m.b.t. tot sportverenigingen Blz. 423  
Implementatie geharmoniseerd beheer- en tariefstelsel buitensportaccommodaties Blz. 424  
8.4 Spelen en recreëren Blz. 425  
Doelstellingen Blz. 426  
8.4.1 Voldoende (inclusieve) speelplaatsen Blz. 427  
Bewegen in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd Blz. 428  
8.4.2 Een bespeelbare buitenruimte voor iedereen Blz. 429  
Zorgen voor een bespeelbare buitenruimte Blz. 430  
Beleidsindicatoren Blz. 431  
Wat mag het kosten? Blz. 432  
Toelichting financiële verschillen Blz. 433  
Investeringen Blz. 434  
9. Programma baten en lasten Blz. 435  
Ambitie Blz. 436  
9.1 Sluitende begroting Blz. 437  
Doelstellingen Blz. 438  
9.1.1 Kritisch op uitgaven en financieel bewust Blz. 439  
Traject voor een sluitende begroting Blz. 440  
Programma financiële beheersing Blz. 441  
Jaarlijks investeringsprognoses actualiseren Blz. 442  
9.1.2 Adequaat Planning en Control instrumentarium Blz. 443  
Ontwikkelen beleidsindicatoren Blz. 444  
Vernieuwing Planning en Control Blz. 445  
9.2 Belastingen Blz. 446  
Doelstellingen Blz. 447  
9.2.1 Geen lastenverzwaring voor onze inwoners Blz. 448  
Taxeren op basis van gebruikersoppervlakte Blz. 449  
Wat mag het kosten? Blz. 450  
Toelichting financiële verschillen Blz. 451  
Investeringen Blz. 452  
Financiële begroting Blz. 453  
Financiële recapitulatie programma's Blz. 454  
Financiële recapitulatie programma's Blz. 455  
Investeringen Blz. 456  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 457  
Incidentele baten en lasten Blz. 458  
Structurele mutaties reserves Blz. 459  
Balans Blz. 460  
Balans Blz. 461  
Stand en verloop reserves Blz. 462  
Stand en verloop voorzieningen Blz. 463  
Financiële positie Blz. 464  
Algemene Dekkingsmiddelen Blz. 465  
Overhead Blz. 466  
Paragrafen Blz. 467  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 468  
Overzicht lokale heffingen Blz. 469  
Beleid lokale heffingen Blz. 470  
Tarieven en opbrengsten Blz. 471  
Lokale belastingdruk Blz. 472  
Kostendekkende heffingen Blz. 473  
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 474  
Risicobeheersing Blz. 475  
Weerstandsvermogen Blz. 476  
Kengetallen Blz. 477  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 478  
Inleiding Blz. 479  
Beleidskader Blz. 480  
Ontwikkelingen 2021 Blz. 481  
Paragraaf Financiering Blz. 482  
Algemene ontwikkelingen Blz. 483  
Financieringsbeleid Blz. 484  
Financiering Blz. 485  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 486  
Inleiding Blz. 487  
Control Blz. 488  
Interne bedrijfsvoering Blz. 489  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 490  
Inleiding Blz. 491  
Regio Gooi en Vechtstreek Blz. 492  
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Blz. 493  
Stichting Goois Natuurreservaat Blz. 494  
Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek Blz. 495  
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A. Blz. 496  
Werkvoorzieningschap Tomingroep Blz. 497  
GEM Crailo BV Blz. 498  
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen Blz. 499  
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) Blz. 500  
BNG Bank N.V. Blz. 501  
Metropoolregio Amsterdam Blz. 502  
Overzicht gemeentelijke bijdragen 2021 Blz. 503  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 504  
Hoofdlijnen Blz. 505  
Bouwgronden in exploitatie Blz. 506  
Niet in exploitatie genomen gronden Blz. 507  
Reserves en risico's grondexploitaties Blz. 508  
Bijlagen Blz. 509  
Bijlage 1 Overzicht Investeringen Blz. 510  
Overzicht investeringen Blz. 511  
Overzicht van investeringen, waarvoor een subsidie voor de investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 is aangevraagd. Blz. 512  
Bijlage 2 Taakvelden Blz. 513  
Taakvelden Blz. 514  
Bijlage 3 Beleidsnota's Blz. 515  
Beleidsnota's Blz. 516