Uitgaven

10,55%
€ 15.184
x €1.000
10,55% Complete

Inkomsten

7,01%
€ -10.091
x €1.000
7,01% Complete

Saldo

8533,02%
€ 5.093
x €1.000

4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Uitgaven

10,55%
€ 15.184
x €1.000
10,55% Complete

Inkomsten

7,01%
€ -10.091
x €1.000
7,01% Complete

Saldo

8533,02%
€ 5.093
x €1.000

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We streven naar een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de leefomgeving, geënt op de behoeften van inwoners. We zetten in op groei van de werkgelegenheid, duurzaam toerisme en een voldoende en passend woonaanbod. Kernbegrippen zijn: samenwerken, participatie, verder kijken (lange termijn) en breder kijken (integraal, samenhang). We gaan voor gedifferentieerde, duurzame en betaalbare woonruimte voor alle inkomensgroepen en huishoudens die toekomstbestendig en passend is. Hierbij willen we de kansen voor starters vergroten en de doorstroming stimuleren. 

 

 

4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.1.1 Klaar voor de omgevingswet

Terug naar navigatie - 4.1.1 Klaar voor de omgevingswet

Met de Omgevingswet wordt het wettelijk kader voor verschillende aspecten van de fysieke leefomgeving vereenvoudigd. Doel van de Omgevingswet is het bereiken van een balans tussen: een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden.

Zo gaan we dat doen

4.1.2. Gebiedsontwikkeling met kwaliteit

Terug naar navigatie - 4.1.2. Gebiedsontwikkeling met kwaliteit

Binnen Gooise Meren wordt veel ontwikkeld. Het betreft integrale gebiedsontwikkelingen met woningbouw en de herinrichting van de buitenruimte, of infrastructurele opgaven rondom wegen en spoor. Naast aandacht voor de bouwopgave is het ook van belang dat de leefomgeving van de nieuwe situatie en de aansluiting op de bestaande leefomgeving duurzaam en veilig wordt ingericht.

 

Zo gaan we dat doen

4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.2.1 Meer vitale wijken en kernen

Terug naar navigatie - 4.2.1 Meer vitale wijken en kernen

De gemeente wil samen met bewoners een buurt of wijk maken. Vitaliteit van de wijken is wezenlijk voor het succes van Gooise Meren.

Zo gaan we dat doen

4.2.2 Werken aan meer werkplekken

Terug naar navigatie - 4.2.2 Werken aan meer werkplekken

We willen dat werklocaties - en daarmee de werkgelegenheid - in Gooise Meren behouden blijven en waar mogelijk worden uitgebreid.

Zo gaan we dat doen

4.2.4 Impuls geven aan (water)recreatie en toerisme aan de kust

Terug naar navigatie - 4.2.4 Impuls geven aan (water)recreatie en toerisme aan de kust

Door de in de Visie Aan de Gooise Kust benoemde kansen te benutten, geeft Gooise Meren een impuls aan (water)recreatie en toerisme aan de kust, aan de hand van de versterking en ontwikkeling van de unieke combinatie van water, natuur en cultureel erfgoed

Zo gaan we dat doen

4.2.5 Bevorderen Recreatie en Toerisme

Terug naar navigatie - 4.2.5 Bevorderen Recreatie en Toerisme

We zorgen dat we aantrekkelijk zijn en blijven voor bezoekers, recreanten en toeristen. We streven daarbij naar het behouden en versterken van onze kwaliteiten op het gebied van natuur, cultuur en erfgoed.

Zo gaan we dat doen

4.3 Goed wonen in Gooise Meren

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.3.1 Passend (meer en beter) woningaanbod

Terug naar navigatie - 4.3.1 Passend (meer en beter) woningaanbod

Gooise Meren is een gemeente die een aantrekkelijke plek is om te wonen en te leven. We willen dit ook graag voor toekomstige generaties behouden met aandacht voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen en duurzaamheid als uitgangspunt. Dit vraagt van ons dat we continue werken aan de beschikbaarheid van passende en betaalbare woonruimte voor alle inkomensgroepen en huishoudenstypen in Gooise Meren.

Zo gaan we dat doen

4.3.2 Wonen met zorg

Terug naar navigatie - 4.3.2 Wonen met zorg

We brengen wonen en zorg dichter bij elkaar. De vraag naar passende woonruimte, met allerlei varianten van ambulante zorg en ondersteuning, is toegenomen en is er een tekort. Inwoners blijven, als ze ouder worden, langer zelfstandig thuis wonen dan vroeger. Ook zijn er meer kwetsbare inwoners die na een begeleidingstraject, in bijvoorbeeld een instelling voor beschermd wonen of een pleeggezin, zelfstandig willen en kunnen wonen.

Zo gaan we dat doen

4.3.4 Bieden compensatieregeling

Terug naar navigatie - 4.3.4 Bieden compensatieregeling

De gemeente streeft naar een goede spreiding van de betaalbare woningvoorraad over wijken en buurten. Bij de nieuwbouw willen we meer regie voeren op de realisatie van betaalbare woningen.

 

Zo gaan we dat doen

4.4 Gemeentelijk vastgoed

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.4.1 Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed

Terug naar navigatie - 4.4.1 Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed

Wij willen ons vastgoed optimaal en effectief inzetten als middel om (maatschappelijke) doelen te realiseren.

Zo gaan we dat doen

4.4.3 Duurzame inzet van vastgoed

Terug naar navigatie - 4.4.3 Duurzame inzet van vastgoed

Met het oog gericht op de toekomst is het doel om de vastgoed portefeuille in 2030 energie neutraal te krijgen.  Dit geldt ook voor het vastgoed dat we niet in eigendom hebben, maar waar we wel verantwoordelijk voor zijn, zoals de onderwijshuisvesting.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Taakveld 3. Economie

Nr. Naam Indicator Eenheid Bron

Realisatie 2019GM

Begroot 2021  Gooise Meren

Begroot 2021 Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners Beschrijving Toelichting 
14.  Functiemenging LISA 44,8 45 53,2% De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen  
16. Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners LISA ? 192,2 bedrijven 151,6 bedrijven Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.  

Taakveld 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Nr. Naam Indicator Eenheid Bron

Realisatie 2019 GM

Begroot 2021  Gooise Meren

Begroot 2021 Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners Beschrijving Toelichting 
35. Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro CBS 406 463   De gemiddelde WOZ waarde van woningen. Op basis van realisatie 2018.
36. Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen ABF - Systeem Woningvoorraad 3,7 12,0 8,0 (realisatie 2018) Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.  
37. Demografische druk % CBS 87,4 87   De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Op basis van 2019.
38. Gemeentelijke woonlasten eenpersoons-huishouden In Euro’s COELO

661

727   Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuis-houden betaalt aan woonlasten. Op basis van 2019.
39. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden In Euro’s COELO

762

839   Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuis-houden betaalt aan woonlasten.  Op basis van 2019.

 

 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 (na wijziging) Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
610 Economie 1.268 1.323 1.419 1.408 1.407 1.407
611 Bestemmingsplannen 1.042 945 675 615 614 614
612 Beheer gemeentelijke gebouwen 6.474 5.379 7.185 5.670 5.843 5.595
613 Ruimtelijke ontwikkeling 9.621 4.093 3.765 3.631 2.704 1.436
614 Projecten 2.492 830 848 844 843 843
615 Bouwen 2.081 1.522 1.292 1.284 1.283 1.283
Totaal Lasten 22.977 14.092 15.184 13.452 12.693 11.177
Baten
610 Economie -1.603 -1.723 -646 -646 -646 -646
611 Bestemmingsplannen -2 -58 -59 -59 -59 -59
612 Beheer gemeentelijke gebouwen -3.254 -2.563 -2.519 -2.604 -2.604 -2.604
613 Ruimtelijke ontwikkeling -1.617 -3.104 -2.751 -2.822 -1.888 -364
614 Projecten -990 -837 -837 -837 -837 -837
615 Bouwen -2.742 -1.828 -1.429 -1.429 -1.429 -1.429
Totaal Baten -10.209 -10.113 -8.241 -8.397 -7.463 -5.939
Resultaat voor bestemming 12.769 3.980 6.943 5.054 5.230 5.238
Stortingen
612 Beheer gemeentelijke gebouwen 5.723 0 0 0 0 0
613 Ruimtelijke ontwikkeling 0 513 0 0 0 0
614 Projecten 125 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 5.848 513 0 0 0 0
Onttrekkingen
610 Economie -41 0 0 0 0 0
612 Beheer gemeentelijke gebouwen -3.723 0 -1.850 0 -150 0
613 Ruimtelijke ontwikkeling -4.134 -596 0 0 0 0
614 Projecten -1.600 0 0 0 0 0
615 Bouwen -63 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -9.560 -596 -1.850 0 -150 0
Saldo reserves -3.712 -83 -1.850 0 -150 0

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
Onderdeel programma 4 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelasting

Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.

- 305 N

Economie

De incidentele verkoop van erfpachtgronden in 2020 leidt op de baten tot een nadeel van €1.027.000.

-1.027 N

Bestemmingsplannen

Er was in 2020 sprake van incidentele uitgaven voor het bestemmingsplan Naarderbos (k€ 175) en de kosten van invoering van de Omgevingswet (k€ 75).

250 V

Gebouwen

Voor het project Centrum Keverdijk wordt in 2021 een afkoopsom betaald van € 1,85 mln. voor de huur van de onderverdieping van het MFC voor het huisvesten van maatschappelijke functies. Hiertegenover staat een onttrekking van gelijke grootte aan de hiervoor ingestelde bestemmingsreserve. Per saldo budgetneutraal.

In Jaarrekening 2018 is de voorziening groot onderhoud Zandzee omgezet naar reserve omdat destijds een recente MJOP ontbrak. In begroting 2020 is voorgesorteerd op het seperaat raadsvoorstel MJOP Zandzee waarbij de reserve weer omgezet wordt in voorziening echter hierbij is abusievelijk de BTW vergeten (Sportbesluit 1-1-2019). Dit geeft een nadeel op de lasten van circa € 222.000 structureel.

-222 N
Bouwen
In 2021 zien we per saldo een voordeel van €27.000 op omgevingsvergunningen, bestaande uit een voordeel van €426.000 (Leges) op de lasten en een nadeel van €399.000 (inhuur tbv uitvoering) op de baten. De begroting stellen we jaarlijks in de voortgangsverslagen bij zodra er meer actuele informatie beschikbaar is over het aantal en soort aanvragen. De begroting 2020 is o.b.v. meest actuele informatie bijgesteld, de begroting 2021 nog niet. De extra kosten en extra legesopbrengsten heffen elkaar jaarlijks grotendeels op.
27 V

Overige verschillen 

Diverse posten < € 70.000

80 V

Totaal

1.197 N