Uitgaven

5,1%
€ 7.336
x €1.000
5,1% Complete

Inkomsten

0,57%
€ -825
x €1.000
0,57% Complete

Saldo

10907,32%
€ 6.510
x €1.000

8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Uitgaven

5,1%
€ 7.336
x €1.000
5,1% Complete

Inkomsten

0,57%
€ -825
x €1.000
0,57% Complete

Saldo

10907,32%
€ 6.510
x €1.000

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie
Cultuur, cultuurhistorie, sport en recreatie zijn belangrijke op zichzelf staande waarden; deze waarden zijn ook van betekenis voor de sociale structuur van de gemeente. Het mes snijdt aan twee kanten. We willen sport, cultuur en recreatie inzetten om de verbinding tussen inwoners te versterken. Het aanbod van voorzieningen zal daarom breed toegankelijk moeten zijn om de ontwikkeling en ontspanning van inwoners te verzekeren en verbinding tussen inwoners te realiseren.
 
Kunst en Cultuur zijn belangrijk voor het welzijn van inwoners en leveren een bijdrage aan maatschappelijke vorming. Dat geldt vooral voor kennismaking met cultuur door met name kinderen. Samenwerking tussen culturele instellingen wordt bevorderd.
 
De gemeente is trots op haar cultuurhistorisch erfgoed. Dit cultureel bezit (erfgoed) draagt bij aan de kwaliteit van wonen en (samen)leven. Deze kwaliteiten willen we meer benutten ten behoeve van educatie, recreatie, toerisme, ontmoeting en verbinding. Door het erfgoed voor meer mensen toegankelijk te maken wordt de betrokkenheid van inwoners met de gemeente bevorderd. Ook voor bezoekers en investeerders is die historische identiteit van belang. Het maakt onze gemeente interessanter voor toeristisch bezoek en is ook een steeds belangrijker vestigingsfactor.
 
Sport en bewegen draagt op positieve en laagdrempelige wijze bij aan vitale en gezonde inwoners en een inclusieve samenleving. De gemeente stimuleert (sportief) bewegen van jeugdige en kwetsbare inwoners en ondersteunt (sport)aanbieders zich (door) te ontwikkelen tot betrokken en vitale organisaties. Daarvoor zetten we buurtsportcoaches in en verlenen we subsidies voor kleinschalige sportevenementen. Gooise Meren draagt bij aan een duurzame en toegankelijke beweeg- en sportinfrastructuur.
 
We bieden inwoners en bezoekers van jong tot oud mogelijkheden om zelfstandig te recreëren en te spelen in de openbare ruimte. Dit doen we door de instandhouding van parken en bij de vraag van de jeugd passende speelplaatsen waarbij wij rekening houden met een buitenruimte die voor minimaal 3% (Visie Buitenruimte) bespeelbaar is voor de jeugd. Met de inzet van buurtsportcoaches en door het creëren van doorgaande wandel- en fietsroutes stimuleren wij dat jong en oud voldoende kan bewegen.
 
Corona
De coronacrisis stelt ons voor nog een andere belangrijke opgave, namelijk hoe voorkomen we dat onze maatschappelijke infrastructuur zo hard wordt geraakt dat waardevolle organisaties omvallen? We zien dat deze organisaties bijdragen aan de realisatie van de maatschappelijke opgaven door de organisatie van activiteiten en de inzet van de aanwezige expertise binnen die organisatie. Die infrastructuur willen we waar mogelijk overeind houden. Daarom willen we een fonds instellen. Niet alleen om voor de korte termijn hulp te bieden, maar ook om te zorgen dat we na de crisis zoveel mogelijk maatschappelijke infrastructuur in stand en vitaal gehouden hebben. In het najaar gaan we graag het gesprek met de raad aan over het afwegingskader steunmaatregelen corona en het bijbehorende ondersteuningsfonds.

8.1 Kunst en Cultuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

8.1.1 Bevorderen van Kunst en Cultuur

Terug naar navigatie - 8.1.1 Bevorderen van Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur zorgen voor sociale samenhang, verbinding en participatie en versterken de economische waarde van de gemeente Gooise Meren.

 

Zo gaan we dat doen

8.2 Cultureel Erfgoed

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

8.2.1 Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed

Terug naar navigatie - 8.2.1 Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed

Wij beogen om cultureel erfgoed zorgvuldig te behouden, te versterken en indien mogelijk te ontwikkelen. Daarnaast willen we de beleving en benutting ervan vergroten.

Zo gaan we dat doen

8.3 Sport

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

8.3.2 Meer vitale clubs voor sport en samenleving

Terug naar navigatie - 8.3.2 Meer vitale clubs voor sport en samenleving

We willen meer vitale clubs, die naast hun primaire taak ook oog hebben voor de toekomst en voor hun omgeving. Clubs die daarmee een bijdrage leveren aan het welzijn van de inwoners in de wijk, inclusief bijzondere doelgroepen.

Zo gaan we dat doen

8.4 Spelen en recreëren

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

8.4.1 Voldoende (inclusieve) speelplaatsen

Terug naar navigatie - 8.4.1 Voldoende (inclusieve) speelplaatsen

Alle kinderen en jongeren moeten vrij en zelfstandig van de buitenruimte gebruik kunnen maken. Dat is belangrijk voor hun persoonlijke ontwikkeling en het samen spelen van kinderen met en zonder beperking.

Zo gaan we dat doen

8.4.2 Een bespeelbare buitenruimte voor iedereen

Terug naar navigatie - 8.4.2 Een bespeelbare buitenruimte voor iedereen

Waar voldoende buitenruimte is voor spel, sport en ontmoeting, voelen kinderen en jongeren zich meer verantwoordelijk voor de ruimte. Door te spelen in een natuurrijke omgeving ontwikkelen zij een gevoel van verbondenheid en verantwoordelijkheid voor de natuur.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie. Onderwijs

Nr. Naam Indicator Eenheid Bron

Realisatie 2019 GM

Begroot 2021

Gooise Meren

Begroot 2021 Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners Beschrijving Toelichting
20 Niet wekelijkse sporters  %

GGD

CBS

RIVM

      Het percentage inwoners dat niet wekelijks sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. 

Om dit moment wordt er door de GGD gewerkt aan nieuwe cijfers.

Resultaat uit het in 2016 gedane onderzoek is dat we in Gooise Meren  meer inwoners hebben die wekelijks sporten ten opzichte van  vergelijkbare gemeenten.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 (na wijziging) Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
633 Culturele vorming 1.654 1.637 1.743 1.739 1.738 1.738
634 Sport 2.994 3.202 3.382 3.306 3.365 3.349
635 Kunst 892 852 857 852 851 851
636 Monumenten en musea 529 732 602 676 673 671
637 Recreatie 268 220 238 231 230 230
642 Speelvoorzieningen 461 545 514 531 546 557
Totaal Lasten 6.798 7.188 7.336 7.335 7.402 7.396
Baten
633 Culturele vorming -1 -13 -14 -14 -14 -14
634 Sport -1.190 -540 -551 -551 -724 -724
635 Kunst -4 0 0 0 0 0
636 Monumenten en musea -100 -121 -94 -94 -94 -94
637 Recreatie -10 -9 -9 -9 -9 -9
642 Speelvoorzieningen -2 0 0 0 0 0
Totaal Baten -1.306 -683 -667 -667 -840 -840
Resultaat voor bestemming 5.492 6.505 6.668 6.667 6.562 6.556
Onttrekkingen
634 Sport -399 -151 -158 -150 -148 -113

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
Onderdeel programma 8 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelastingen
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.
125 N
Sport: Hogere kapitaallasten 2021 geeft een nadeel van €139.000 139 N
Monumenten: Incidenteel budget 2020 cofinanciering diverse monumenten geeft op de lasten een incidenteel voordeel van €73.000 73 V

Overige verschillen

Diverse posten < € 70.000

35 V
     

Totaal

156 N

 

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Het totaal aan voorgenomen investeringen voor dit programma in 2021 bedraagt € 1,3 miljoen (Sport en Speelvoorzieningen). Met het vaststellen van de begroting worden voor de in de onderstaande tabel opgenomen investeringen kredieten gevoteerd. Voor de andere voorgenomen investeringen worden in 2021 separate voorstellen aan u voorgelegd. De bijbehorende kapitaallasten zijn al in deze begroting verwerkt.

Omschrijving Investeringsbedrag * in €
Programma 8
Renovatie veld 4, 5 en 6 HCAW Bussum 61.710
Uitplaatsing zeeverkenners Westbatterij 200.000
Vervanging speeltoestellen 2021 155.225
Speelvoorzieningen Westbatterijpark 100.000
Totaal 516.935

* Investeringsbedragen exclusief bijdragen van derden