Uitgaven

2,93%
€ 4.209
x €1.000
2,93% Complete

Inkomsten

0,57%
€ -823
x €1.000
0,57% Complete

Saldo

5672,67%
€ 3.386
x €1.000

1. Programma Inwoners en Bestuur

Uitgaven

2,93%
€ 4.209
x €1.000
2,93% Complete

Inkomsten

0,57%
€ -823
x €1.000
0,57% Complete

Saldo

5672,67%
€ 3.386
x €1.000

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Samen met inwoners en (netwerk)partners werken aan onze opgaven is en blijft het vertrekpunt. Binnen die samenwerking zijn we op zoek naar (nieuwe) vormen van samen doen. Tegelijkertijd zal de ontmoeting en het gesprek ook altijd centraal blijven staan. Vernieuwing van de democratie is één van de ambities van dit programma. Als het gaat om samenwerking met inwoners heeft Gooise Meren participatie hoog in ’t vaandel staan. De Visie op Burgerparticipatie is daarbij onze leidraad. We nodigen inwoners uit om mee te denken, mee te doen en mee te beslissen. Daarvoor bieden we goede informatie en stimuleren we zelforganisatie van inwoners. Dit heeft een positief effect op wijken. Vitale wijken kenmerken zich door sociale cohesie. In onze dienstverlening kijken we naar de behoefte van onze inwoners. Ten aanzien van onze dienstverlening zijn we klantgericht en ondersteunend en streven naar efficiëntie. We willen meer doen met digitale mogelijkheden. We willen ook dat alle inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving. Elk mens moet kunnen leren, wonen, werken, sporten, deelnemen aan activiteiten, vrienden maken en houden. De gemeente kan de inclusieve samenleving niet alleen realiseren. Dat lukt alleen sámen met alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Daarom voeren we een programma Inclusie uit. Tot slot streven we naar een krachtige doeltreffende samenwerking met medeoverheden, waarbij we zelfbewust en kritisch zijn op doelen en middelen.

 

1.1 Participerende overheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.1.1 Meedoen, meedenken en meebeslissen

Terug naar navigatie - 1.1.1 Meedoen, meedenken en meebeslissen

We willen inwoners de gelegenheid bieden mee te denken, mee te doen en mee te beslissen, in een zo divers mogelijke samenstelling.

Zo gaan we dat doen

1.1.2 Werken aan vitale en leefbare wijken

Terug naar navigatie - 1.1.2 Werken aan vitale en leefbare wijken

De gemeente wil samen met bewoners een buurt of wijk maken. Vitaliteit van de wijken is wezenlijk voor het succes van Gooise Meren. Daarom zijn we voortdurend in gesprek met de wijkbewoners en luisteren we naar hun behoeften.

Zo gaan we dat doen

1.1.3 Stimuleren van initiatieven uit de samenleving

Terug naar navigatie - 1.1.3 Stimuleren van initiatieven uit de samenleving

Wat inwoners – met hun buren en andere netwerken - investeren in hun buurt vinden wij van onschatbare waarde. Deze krachten willen wij ook in 2021 versterken en ondersteunen.

Zo gaan we dat doen

1.2 Inclusie

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

1.2.4 Aandacht voor inclusief Bouwen en Wonen

Terug naar navigatie - 1.2.4 Aandacht voor inclusief Bouwen en Wonen

Bij nieuwe gebouwen moet er meer rekening worden gehouden met mensen met een beperking. Dat moet ook gebeuren als gebouwen worden verbouwd.

Zo gaan we dat doen

1.3 Klantgerichte dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.3.1 Dienstverlening meer digitaal

Terug naar navigatie - 1.3.1 Dienstverlening meer digitaal

De digitalisering binnen de dienstverlening staat niet stil. Door in te zetten op online dienstverlening kan de dienstverlening aan inwoners en bedrijven verder verbeterd worden.

Zo gaan we dat doen

1.3.3 Verbeteren van onze dienstverlening

Terug naar navigatie - 1.3.3 Verbeteren van onze dienstverlening

We willen een goede dienstverlening die aansluit bij de behoefte en verwachting van onze inwoners en ondernemers.

Zo gaan we dat doen

1.4 Samenwerken met overheden

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.4.1 Een strategisch perspectief op samenwerking

Terug naar navigatie - 1.4.1 Een strategisch perspectief op samenwerking

Het doel van samenwerking is om de eigen (lokale) maatschappelijk doelen te helpen realiseren, waar dat zelfstandig niet of (veel) minder goed kan.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

 

Nr. Naam Indicator Eenheid Bron

Realisatie 2019 GM

Begroot 2021   Gooise Meren

Begroot 2021 Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners Beschrijving Toelichting 
 1. Formatie   Fte per 1.000 inwoners  Eigen gegevens 6,75 6,88 n.n.b. De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari en realisatiejaar per 31 december De formatie is met 7 fte gestegen t.o.v. 2019. Dit komt met name door uitbreiding van wettelijke taken waarvoor extra geld wordt ontvangen (met name afdelingen USD en M&O)
 2. Bezetting Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 6,47 6,59 n.n.b. Het werkelijke aantal fte dat werkzaam is, inclusief boventallige medewerkers op 1 januari van begrotingsjaar en op 31 december van het realisatiejaar. Er zijn op dit moment meer vaste medewerkers in dienst dan in 2019.
3.  Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting € 901 € 962 n.n.b. Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Stijging van de kosten door loon- en prijsstijgingen.
4.  Reguliere externe Inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Eigen begroting 14,77% 0% n.n.b. Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever. Inhuur ter vervanging van ziekte, niet ingevulde formatie e.d. die binnen bestaande personeelsbudget worden gedekt. In de begroting wordt enkel budget geraamd op basis van toegestane formatie. Gedurende het jaar wordt dit zo nodig omgezet in een inhuur budget.
5. Overhead % van totale lasten Eigen begroting 10,27% 12,64% n.n.b. Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In 2019 waren de totale lasten groter, waardoor dit kengetal hoger uitvalt in 2021..

 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 (na wijziging) Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
601 Bestuur 1.871 2.300 2.029 2.029 2.029 2.029
602 Bestuursondersteuning 613 637 354 311 309 305
603 Burgerzaken 1.528 1.964 1.179 1.164 1.193 1.076
604 Raadsondersteuning 444 520 598 595 594 594
647 Samenkracht en burgerparticipatie 28 48 48 48 48 48
Totaal Lasten 4.483 5.469 4.209 4.147 4.173 4.052
Baten
601 Bestuur -1.797 0 0 0 0 0
602 Bestuursondersteuning -92 -98 -137 -99 -178 -99
603 Burgerzaken -868 -602 -686 -628 -493 -493
604 Raadsondersteuning -5 0 0 0 0 0
Totaal Baten -2.761 -701 -823 -727 -671 -592
Resultaat voor bestemming 1.722 4.768 3.386 3.421 3.502 3.460

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
Onderdeel programma 1 Verschil (x € 1.000) 

V/N

(V = Voordeel, N = Nadeel)

Doorbelastingen
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.
- 901 V
Bestuur: Er zijn geen advieskosten m.b.t. Oud-Valkeveen e.d. opgenomen in 2021 - 188 V
Bestuursondersteuning: In 2020 is incidenteel nog een restant budget geraamd vanuit het CUP 2019 voor Programma Dienstverlening. - 79 V
Burgerzaken: Vanuit het CUP is € 150.000 beschikbaar gesteld voor Doorontwikkeling digitale producten in 2020. Dit is in 2021 afgerond - 150 V
Burgerzaken: In 2020 waren er geen verkiezingen, in 2021 wel. 110 N
     

Overige verschillen 

Diverse posten < € 70.000

- 174 V
Totaal - 1.382 V