Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Een verbonden partij is een rechtspersoon, waarin de gemeente zowel bestuurlijk als financieel een belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen beschikbaar stelt, die zij mogelijk kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partijen verhaald kunnen worden op de gemeente. In praktijk is deelname in NV’s, BV’s, VOF’s, CV’s en Gemeenschappelijke Regelingen (per definitie) een verbonden partij. Ook stichtingen en (coöperatieve) verenigingen kunnen onder verbonden partijen vallen, als de gemeente een zetel in het bestuur heeft en financiële risico’s loopt.
Voor de raad is inzicht in de verbonden partijen belangrijk, aangezien het gaat om afwegingen over de taken en activiteiten waartoe de raad de kaders uitzet. Voor het aangaan en onderhouden van contacten met verbonden partijen is het van belang om af te wegen wat de meest doelmatige wijze is om een taak uit te voeren, welke manier de meeste garantie geeft dat de taak wordt uitgevoerd zoals de gemeente voor ogen staat en hoe er voldoende inhoudelijk en financieel inzicht in het uitvoeren van een taak wordt gekregen.
Eventuele financiële risico’s van de verbonden partijen zijn meegenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

In deze paragraaf is een overzicht opgenomen van de belangrijkste ontwikkelingen die zich binnen verbonden partijen voordoen. De volgende gegevens moeten worden weergegeven:

1. het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt;
2. de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente onderscheidenlijk provincie in de verbonden partij heeft;
3. de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
4. de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar;
5. de eventuele risico's van de verbonden partij voor de financiële positie van de gemeente.

Overzicht verbonden partijen Gooise Meren
 
Naam verbonden partij Vestigingsplaats Bijdrage
Regio Gooi en Vechtstreek Bussum 10.264.072
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Hilversum 4.576.639
Stichting Goois Natuurreservaat Hilversum 584.720
Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek Lelystad 943.436
Cooperatie Gastvrije Randmeren U.A. Harderwijk 28.827
Werkvoorzieningschap Tomingroep Hilversum 1.789.465
GEM Crailo BV Laren pm
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen Naarden pm
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) Bussum N.v.t.  (renteloze lening)
BNG Bank N.V. Den Haag

pm

Metropoolregio Amsterdam Amsterdam

€ 1,53 per inwoner

Totaal

  18.187.159

 

Regio Gooi en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Regio Gooi en Vechtstreek
Ontwikkelingen
 

Bestuurlijke ontwikkelingen
Een bestuurlijke ontwikkeling is de versterking van de samenwerking. De deelnemende gemeenten verkennen in een gezamenlijk proces met het Regiobestuur de mogelijkheden om te komen tot meer democratische en tegelijk slagkrachtiger samenwerkingsvormen. Deze wijzigingen worden in 2021 in de gemeenschappelijke regeling verankerd. Verder speelt het uittredingsproces van Weesp. Weesp zal in 2022 uittreden. De opgave is te zorgen voor een passend uittreedproces en een goede samenwerking met Amsterdam realiseren.

Inhoudelijke ontwikkelingen
De Regio werkt met zeven programma’s: sturing, inkoop en contractbeheer, maatschappelijke dienstverlening, Jeugd en gezin, gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), Regionale Ambulance Voorziening (RAV) en Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD). De voornaamste ontwikkelingen op deze vlakken zijn de onderstaande. M.b.t. sturing: Een aantal programma's loopt in 2020 af en vraagt om nieuwe plannen en afspraken. In samenwerking met de provincie moeten er woonafspraken gemaakt worden voor 2021 en verder. Het transformatieplan jeugd stopt in 2020. In de komende jaren moet worden bezien of dit plan heeft geleid tot de beoogde resultaten. Het beleidsplan bescherming en opvang wordt in 2021 vernieuwd. Eind 2020 zal het regionaal koersdocument Omgevingsvisie in werking moeten treden en de regiogemeenten een kader bieden t.b.v. een integrale en samenhangende ontwikkeling van het gebied. Inkoop en contractbeheer zetten de lijn voort naar meer professionalisering bij inkooptrajectenwerken met het oog op aanbestedingseisen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan inkoopprocessen binnen het fysiek domein, ook om gemeenten hierin te ondersteunen. Bij Maatschappelijke dienstverlening staat 2021 in het teken van het een goed gevolg van aan de meldingen bij Veilig Thuis. Jeugd en gezin krijgt mogelijk te maken met de vraag van het Rijk om in 2021 vorm te geven aan preventieve huisbezoeken in gezinnen waar een kind op komst is. De GGD en RBL gaan in samenwerking met scholen preventie op het vlak van gezondheid, leefstijlen verzuim nader vormgeven.
De GGD intensiveert de samenwerking met Flevoland. De inspecties kinderopvang worden uitgebreid en zullen vaker plaatsvinden. De RAV geeft de samenwerking met Flevoland nader vorm. De GAD rond in 2021 het programma VANG (van afval naar grondstof) af. In 201 wordt een nieuwe visie op huishoudelijk afval opgesteld, met als streven een volledig circulaire economie.

Financiële ontwikkelingen
De bijdrage van Gooise Meren aan de Regio 2021 is in totaal € 10.264.072. Ten opzichte van de begroting 2020 betekent dit een stijging van zo’n € 400.000. De belangrijkste oorzaken voor de verhoging zijn een loon- en prijsstijging van respectievelijk 2,5 % en 1,5 %.

 

Risico's

De risico's die van betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van de regio hebben in de eerste plaat te maken met ontwikkelingen op het vlak van lonen en prijzen. Voor 2021 wordt een stijging verwacht van tenminste 2,5 %. Ook wordt een stijging van de pensioenpremie verwacht. Er wordt uitgegaan van een stijging van 3,5 %.  De ontwikkeling rond verwerkingstarieven bij het recyclen van afval zijn niet goed te voorspellen. De kans dat er op dit vlak hogere kosten zijn is reëel en kan een behoorlijk financieel effect hebben. Het risico wordt geschat op 50 % en bedraagt € 500.000.
 
Het totale risicoprofiel van de Regio is bepaald op € 1.283.750 voor 2021.  Dit profiel is de optelsom van alle geschatte risico's afgezet tegen de kans op voordoen.  Hoog in deze lijst staan: loonkosten, arbeidsgerelateerde kosten en de kosten rond afval verwerking en recycling. 
 

Regio Gooi en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm De Regio is een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Programma

Programma 1: Inwoners en bestuur;

Programma 3: Openbare ruimte en verkeer;

Programma 7: Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd;

Programma 9: Algemene baten en lasten
Taakvelden

0.4 Overhead

1.2 Openbare orde en veiligheid

3.1 Economische ontwikkeling

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.5 Cultureel erfgoed

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Wijkteams

6.5 Arbeidsparticipatie

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

7.1 Volksgezondheid

7.3 Afval

7.4 Milieubeheer

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

8.1 Ruimtelijke Ordening

8.3 Wonen en bouwen
Deelnemende gemeenten

Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.

Doel/Openbaar belang

Intergemeentelijke beleidsvorming- en afstemming dan wel uitvoering van taken op terreinen waarvan vaststaat dat dit toegevoegde waarde heeft in vergelijking met taakbehartiging door de individuele gemeente.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft rechtstreekse invloed op de besluitvorming.

Elke gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd op basis van een verdeelsleutel van één stem per 10.000 inwoners (met een minimum van twee stemmen per lid). Dit is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage is begroot voor het jaar 2021 op € 10.264.072.
Eigen vermogen per 1-1-2021 €    8.894.000
Vreemd vermogen per 1-1-2021 € 44.760.000

Solvabiliteit per 1-1-2021 EV / VV

0,22
Eigen vermogen per 31-12-2021 €    8.960.000
Vreemd vermogen per 31-12-2021 € 51.793.000
Solvabiliteit per 31-12-2021 0,17
Geraamd resultaat 2021 Het geraamde resultaat is € 934.000 negatief. Dit negatieve resultaat wordt gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserves.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Ontwikkelingen
De opgave van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) is om de functionele samenwerking met de Veiligheidsregio Flevoland (VRF) en Veiligheidsregio Utrecht (VRU) te vergroten, gericht op het behalen van schaalvoordelen. De intensivering van de samenwerking met VRF krijgt hierbij prioriteit. De samenwerking met Utrecht en Flevoland gezamenlijk richt zich de komende jaren op een gezamenlijk kennis- en oefencentrum, de gezamenlijke meldkamer en een gezamenlijk veiligheidsbureau. Voor verdere ontwikkelingen, risico’s en uitgevoerde taken, verwijzen wij naar de jaarrekening 2019 en begroting 2021 van de Veiligheidsregio.

Risico's

In de paragraaf weerstandsvermogen van de Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek staan de risico’s opgesomd. Voor de opsomming van de risico's wordt verwezen naar voornoemde paragraaf van de Programmabegroting 2021.

 

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm De Veiligheidsregio is een openbaar lichaam op basis van de Wet veiligheidsregio's en de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Programma Programma 2: Veiligheid
Taakvelden 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.
Doel/Openbaar belang

De veiligheidsregio heeft tot doel door samenwerking doelmatig georganiseerde en gecoördineerde preventieve en repressieve

brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen en rampen in het verzorgingsgebied te verzorgen.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft zeven leden (met zeven plaatsvervangers). De gemeente Gooise Meren is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Daarmee heeft zij rechtstreekse invloed. Een en ander is geregeld in de gemeenschappelijke regeling.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage is begroot voor het jaar 2021 op € 4.576.639.
Eigen vermogen per 1-1-2021 €    1.454.891
Vreemd vermogen per 1-1-2021 € 13.357.451

Solvabiliteit per 1-1-2021 EV / VV

0,11
Eigen vermogen per 31-12-2021 €    1.454.891
Vreemd vermogen per 31-12-2021 € 12.779.070
Solvabiliteit per 31-12-2021 0,11
Geraamd resultaat 2021 Het geraamde resultaat is € 20.000 negatief. Dit negatieve resultaat wordt gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserves.

Stichting Goois Natuurreservaat

Terug naar navigatie - Stichting Goois Natuurreservaat

Stichting Goois Natuurreservaat (GNR) heeft als doel de voor het Gooi kenmerkende natuur-, cultuurhistorische- en landschapswaarde op een zorgvuldige en deskundige manier te beheren. Hierbij is het streven om de biodiversiteit en duurzaamheid van onze natuurgebieden te verhogen. Het GNR vormt een samenwerkingsverband van de vijf Gooise gemeenten (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren), de stad Amsterdam en de Provincie Noord-Holland. Samen met een onafhankelijk voorzitter en twee externe deskundigen vormen zij het bestuur van de stichting. Elke gemeente heeft één wethouder afgevaardigd in het bestuur. Deze samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK).

Inhoudelijke ontwikkelingen
Het beleidsplan 2020 - 2023 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma zijn opgesteld en vormen de basis voor de begroting. 
Het uitvoeringsprogramma beschrijft de projecten en initiatieven op het vlak het beheer en de doorontwikkeling daarvan, alsmede de nadere uitwerking van het beleid. Het projectenprogramma richt zich voornamelijk op gebiedsontwikkeling, het realiseren van natuurverbindingen voor versterking van de biodiversiteit, areaaluitbreiding, de uitvoering van de duurzaamheidsagenda en de versterking van het recreatieve aanbod. Wat beheer betreft zal 2020 – 2021 extra aandacht zijn voor veiligheidsnoei en onderhoud rijwielpaden. Het GNR heeft in het beleidsplan extra aandacht voor profilering en fondsenverwerving.
 
Financiële ontwikkelingen
De begroting GNR 2021 leidt tot een stijging van de participantenbijdrage, welke voor 2021 e.v. voor Gooise Meren uitkomt op € 584.720 ten opzichte van € 571.760 in 2020 (Dit is inclusief de bijdragen voor het beheer van de rijwielpaden). Deze verhoging is met name het gevolg van indexering van lonen (2,6% ) en prijzen (1,8%). Binnen de begroting 2021 van Gooise Meren is dekking voor deze bijdrage, door de te verwachten terug te vorderen BTW ad € 43.730 via het BTW compensatiefonds en door de inflatiecorrectie van 1% op materiële kosten die wij toepassen bij het opstellen van de begroting 2021 Gooise Meren, conform de Perspectiefnota 2021. 
 
 

Risico's 

Uittreding participanten

Gemeente Amsterdam en Provincie Noord-Holland willen beide uit het SOK van de GNR treden. De Gooise gemeenten moeten op (de langere) termijn de structurele financiële verplichtingen van PNH en Amsterdam opvangen. De Gooise gemeenten zijn in onderhandeling over (financiële) voorwaarden van de uittreding. Gedurende de onderhandelingen geldt de bestaande SOK. De uiteindelijke uitkomst van de financiële voorwaarde van de uittreding is bepalend voor het financiële risico dat de gemeente loopt.

Eventueel Faillissement 

De  bijdragen van Gooise Meren naar de GNR stijgt i.v.m. tegenvallende opbrengsten uit de verdienmogelijkheden. Bij faillissement van het GNR zullen de participanten als eigenaren van de stichting de financiële gevolgen voor hun rekening krijgen. Het faillissement kan gevolgen hebben voor het beheer van de natuur en de recreatieve voorzieningen. De kans op faillissement is gering, aangezien tekorten worden aangevuld naar de procentuele verdeling van alle participanten.

 

Kerngegevens

Stichting Goois Natuurreservaat
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm Stichting
Programma Programma 3: Openbare ruimte en vervoer
Taakvelden 5.7 Openbaar groen en (openlucht recreatie)
Deelnemende gemeenten

Amsterdam, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en provincie Noord-Holland.

Doel/Openbaar belang
  • De instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van aldaar gelegen terreinen, ten einde ten eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden.
  • Aan het publiek door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat natuurschoon verzekeren.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft 17 leden en evenzoveel plaatsvervangers. De gemeente Gooise Meren is met 3 leden en zijn/haar plaatsvervanger vertegenwoordigd. De vertegenwoordiger van de Gooise Meren zit ook in het dagelijks bestuur.
Financieel belang

De gemeentelijke bijdrage is begroot voor het jaar 2021 op € 584.720

Eigen vermogen per 1-1-2021 € 1.535.600
Vreemd vermogen per 1-1-2021 €     955.600

Solvabiliteit per 1-1-2021 EV / VV

1,61
Eigen vermogen per 31-12-2021 € 1.473.300 
Vreemd vermogen per 31-12-2021 €     945.600 
Solvabiliteit per 31-12-2021 1,56
Geraamd resultaat 2022 Het geraamde resultaat is € 62.338 negatief. Dit negatieve resultaat wordt gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserves.

 

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Ontwikkelingen

Weesp gaat met ingang van 2022 samen verder met Amsterdam en is voornemens uit de OFGV te treden.
De OFGV is druk bezig met de implementatie van de Omgevingswet (in werking per 2022). Ook voor de OFGV zal de Omgevingswet ingrijpende gevolgen hebben op de wijze van werken. Met ingang van 2021 gaat een nieuwe kostprijssystematiek (KPS) periode van 3 jaar in. Ten opzichte van de eerdere kostenverdeling over 2018 t/m 2020 betaalt de gemeente Gooise Meren jaarlijks € 21.784 meer in de periode 2021 t/m 2023.

 

Risico's 

Gooise Meren heeft al haar milieutaken ondergebracht bij de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV). Op grond van een wettelijke verplichting (Wet VTH) zijn gemeenten verplicht om een groot aantal milieutaken bij een uitvoeringsdienst, in dit geval de OFGV, onder te brengen. Dit zijn de zogenaamde basistaken. Daarnaast staat het gemeenten vrij om ook andere taken bij deze dienst onder te brengen, de zogenaamde plustaken. Gooise Meren heeft zowel basistaken als plustaken op milieugebied bij de OFGV ondergebracht. Bij een eventueel faillissement van de OFGV loopt Gooise Meren het maatschappelijke risico dat milieutaken niet meer uitgevoerd zullen worden. Dit kan ook niet overgenomen worden door eigen medewerkers daar er binnen het ambtelijk apparaat geen milieukennis (meer) aanwezig is. Aangezien in ieder geval de wettelijke verplichting bestaat om basistaken bij een uitvoeringsdienst onder te brengen (binnen de eigen regio) zal Gooise Meren, net als de andere partners bij de OFGV, ook financieel moeten ingrijpen om het voortbestaan van de OFGV, en daarmee de uitvoering van de wettelijke milieutaken, te garanderen.

De effecten van de uittreding van Weesp uit de OFGV worden zoveel mogelijk gedempt, maar zullen wel merkbaar worden doordat de vaste lasten straks met een partner minder gedragen moeten worden. In de begroting van de OFGV zal hier rekening mee gehouden worden. De OFGV heeft voor de implementatie en uitvoering van de Omgevingswet enkel incidenteel budget geraamd. Er is op dit moment geen actuelere informatie om de financiële effecten structureel te ramen, maar dit wordt continue gemonitord. Per augustus 2020 zijn er geen onvoorziene kosten in dit verband bekend. De KPS berekening wordt op basis van de gemaakte kosten en prognose voor de uitvoering van de wettelijke taken, telkens voor een periode van 3 jaar vastgesteld. De jaarlijkse bijdrage fluctueert hierdoor elke 3 jaar en als gemeente Gooise Meren hebben we hier maar zeer beperkt grip op.

Kerngegevens

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm De omgevingsdienst is een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Programma Programma 3: Openbare ruimte en verkeer
Taakvelden 7.4 Milieubeheer
Deelnemende gemeenten

De provincies Flevoland en Noord-Holland en de gemeenten Almere, Zeewolde, Dronten, Noordoostpolder, Urk, Lelystad, Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren, Gooise Meren, Weesp en Wijdemeren.

Doel/Openbaar belang Deze regeling is opgezet door de deelnemers met als doel een robuuste uitvoeringsdienst te vormen ten behoeve van een adequate uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de provincie Flevoland, de provincie Noord-Holland en de regio Gooi en Vechtstreek. De deelnemers kiezen voor een verbetering van de kwaliteit en de integraliteit van de uitvoering van de taken door deze onder te brengen in deze regionale uitvoeringsdienst. De uitvoering wordt bij de uitvoeringsdienst belegd met het behoud van de eigen bevoegdheden van alle deelnemers. Tevens kan de OFGV taken verrichten op basis van de WABO voor zover de deelnemers hiertoe opdracht verlenen.
Bestuurlijk belang Gemeenten en provincies zijn opdrachtgever van de Omgevingsdienst en vormen samen het Algemeen Bestuur (AB). De stemverdeling in het AB is gebaseerd naar rato van de ingebrachte financiële bijdrage per deelnemende partij aan de gemeenschappelijke regeling.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2021 begroot op € 943.436, bestaande uit de reguliere bijdrage van € 930.803 en de bijdrage voor de directe productiekosten van € 12.633.
Eigen vermogen per 1-1-2021 €     919.000
Vreemd vermogen per 1-1-2021 € 4.729.669

Solvabiliteit per 1-1-2021 EV / VV

0,19

Eigen vermogen per 31-12-2021 €     919.000
Vreemd vermogen per 31-12-2021 € 4.729.669
Solvabiliteit per 31-12-2021 0,19
Geraamd resultaat 2021 € 0

 

 

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Terug naar navigatie - Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Gastvrije Randmeren is een samenwerkingsverband voor de Randmeren in de vorm van een coöperatieve vereniging. Vanuit deze coöperatie zorgen de gemeenten gelegen aan deze Randmeren voor het recreatief beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen in de Randmeren. Naast deze taak streeft de Coöperatie naar het versterken van de natuurwaarden in het gebied en zet het gebied op de recreatieve kaart via gebiedspromotie.

 

Ontwikkelingen

In 2021 start de Cooperatie Gastvrije Raadmeren een proef. De cooperatie gaat de waterplanten in de meren op een efficientere manier maaien door gebruik te maken van een nieuw soort maaikop. Hierdoor wordt het maaibeheer voorlopig niet duurder. Daarnaast wordt in 2021 onderzocht of vaarroutes uitgediept kunnen worden zodat de hoeveelheid te maaien waterplanten structureel kan afnemen. Tot slot wordt per 2021 het aantal recreatieve vaargeulen dat vrij gehouden wordt van waterplanten verder uitgebreid. Dit moet ertoe leiden dat de minder recreatieve vaartuigen gebruik maken van de hoofdvaargeul wat de nautische veiligheid ten goede komt.

Risico's 

Vanwege het aflopen van het oorspronkelijke samenwerkingsverband is gewerkt aan een nieuw ledenstatuut van de cooperatie. Om dit nieuwe ledenstatuut vastgesteld te krijgen is draagvlak nodig onder de leden. Daar zal in 2021 over gesproken worden. Het risico is dat er geen consensus bereikt wordt tussen de leden over het nieuwe ledenstatuut waardoor de cooperatie niet in zijn huidige vorm kan worden voortgezet. 

Kerngegevens

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm Coöperatieve vereniging
Programma

Programma 5: Duurzaamheid en Water;

Programma 8: Sport en Recreatie, Cultuur en Toerisme
Taakvelden 2.4 Economische havens en waterwegen
Deelnemende gemeenten Alle gemeenten gelegen aan Gooi- en Eemmeer en Veluwerandmeren
Doel/Openbaar belang

1. Het behartigen van de bovengemeentelijke belangen van de recreatie binnen het gebied van de Randmeren;

2. Het behartigen van de belangen van de natuur binnen het gebied van de Randmeren;

3. Het bewaren en bevorderen van het natuur- en landschapsschoon binnen het gebied van de Randmeren;

4. Het bevorderen van de watersportsector in het gebied van de Randmeren.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit 5 leden, waarvan 1 bestuurder de voormalige blauwe as (leden B) vertegenwoordigt. De gemeente Gooise Meren heeft op basis van haar jaarlijkse bijdrage 4 stemmen in de algemene ledenvergadering.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2021 begroot op € 28.827. Leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie en zijn op geen enkele wijze verplicht om bij te dragen in een eventueel tekort bij de ontbinding van de coöperatie.
Eigen vermogen per 1-1-2021 € 2.383.000
Vreemd vermogen per 1-1-2021 € 9.924.000

Solvabiliteit per 1-1-2021 EV / VV

0,24
Eigen vermogen per 31-12-2021 € 2.193.000
Vreemd vermogen per 31-12-2021 € 9.224.000
Solvabiliteit per 31-12-2021 0,24
Geraamd resultaat 2021 Het geraamde resultaat is € 190.000 negatief. Dit negatieve resultaat wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve B&O Groot Onderhoud.

De begroting 2021 van de coöperatie is nog niet opgesteld. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting 2020-2023 van de coöperatie.

Werkvoorzieningschap Tomingroep

Terug naar navigatie - Werkvoorzieningschap Tomingroep

Ontwikkelingen

In 2e helft 2019 zijn verliezen vastgesteld binnen de Tomingroep. Daarbij is geconstateerd dat huidige bestuursopdracht/businessmodel niet goed functioneert. De verwachting dat de wijzigingen binnen de SW-populatie (en de daarmee gepaard gaande afname van de SW-rijkssubsidies) kon worden gecompenseerd met inzet van P-wet uitkeringsgerechtigden is niet haalbaar gebleken en daarmee een belangrijk knelpunt. Het Algemeen Bestuur van Tomingroep heeft in het 2e kwartaal 2020 opdracht gegeven om toekomstscenario’s uit te werken voor het bedrijf, in samenhang met het Sociaal Domein, de inclusieve arbeidsmarkt en de economische ontwikkelingen. In de eerste helft 2021 vindt verdere besluitvorming plaats.

Risico's 

De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk financieel verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke regeling. Vooralsnog staat de BV garant voor afdekking van dit risico. Mochten de winst en de Algemene Reserves van de BV echter niet volstaan, moeten de deelnemende gemeenten zelf extra bijdragen.

 

Kerngegevens

Werkvoorzieningschap Tomingroep
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm BV
Programma Programma 6: Werk en Inkomen
Taakvelden 6.4  Begeleide participatie
Deelnemende gemeenten

Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren, Eemnes en Almere.

Doel/Openbaar belang De gemeenschappelijke regeling richt zich op het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met een Wsw-indicatie. Tevens is de doelstelling zoveel mogelijk Wsw’ers richting de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden/ontwikkelen. Om dit te bereiken maakt de gemeenschappelijke regeling gebruik van Tomin BV, waar zij een honderd procent deelneming in heeft. De BV heeft een aantal bedrijfsactiviteiten ingericht om de doelstellingen te behalen.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft negen leden en wordt geadviseerd door twee vaste adviseurs. De gemeente Gooise Meren is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Financieel belang De Rijksvergoeding o.b.v. de meicirculaire 2020 ad. € 1.789.465 wordt doorbetaald aan Tomingroep. De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk financieel verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke regeling. Vooralsnog staat de BV garant voor afdekking van dit risico. Mochten de winst en de Algemene Reserves van de BV echter niet volstaan, zullen de gemeenten zelf extra moeten bijdragen.
Eigen vermogen per 1-1-2021 €    1.906.000
Vreemd vermogen per 1-1-2021 €  10.131.000

Solvabiliteit per 1-1-2021 EV / VV

0,19
Eigen vermogen per 31-12-2021 €    1.906.000
Vreemd vermogen per 31-12-2021 €  10.031.000
Solvabiliteit per 31-12-2021 0,19
Geraamd resultaat 2021

Het geraamde resultaat is € 781.000 negatief. In het jaarcontract tussen Tomingroep BV en het Werkvoorzieningschap is vastgelegd dat Tomingroep BV een nihil resultaat bij het Werkvoorzieningschap Tomingroep garandeert. Door de fors dalende wsw-subsidie wordt voor de begroting 2021 een garantiebijdrage door Werkvoorzieningschap Tomingroep  ad.  € 781.000 voorzien.

GEM Crailo BV

Terug naar navigatie - GEM Crailo BV

Ontwikkelingen

Eind 2017 zijn de gronden van Crailo aangekocht door de gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren. De gemeenten hebben op 19 december 2017 besloten tot het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Crailo (hierna: SOK) en tot oprichting van GEM Crailo BV. De GEM Crailo B.V. is op 1 mei 2018 opgericht om de Gebiedsontwikkeling uit te voeren, er is op dat moment ook een projectdirecteur aangesteld.

In 2019 is een stedenbouwkundig plan voor Crailo opgesteld dat op 4 maart is vastgesteld door de raden van Laren, Hilversum en Gooise Meren. Op dit moment wordt door de GEM Crailo hard gewerkt aan een ontwerp bestemmingsplan verbrede reikwijdte dat in het najaar van 2020 kan worden vrijgegeven voor zienswijzen. Dit gebeurt in nauw overleg met de drie betrokken gemeenten. Het bestemmingsplan zal in het eerste kwartaal van 2021 aan drie raden worden voorgelegd. Verder wordt in 2020 een aantal van de bestaande opstallen circulair gesloopt.

De gemeenten nemen deel in het kapitaal van GEM Crailo BV in de verhouding: 45% gemeente Hilversum, 45% gemeente Gooise Meren, 10% gemeente Laren. Conform afspraken in de SOK hebben partijen gekozen om in de financieringsbehoefte van GEM Crailo B.V. te voorzien door middel van externe financiering. Op 18 december 2018 is een collegebesluit genomen om de akte van borgtocht voor de garantstelling voor deze externe financiering te ondertekenen, voor Gooise Meren is dat een bedrag van € 9 miljoen.
Door de GEM wordt vanaf 2019 jaarlijks een jaarplan opgesteld. Deze wordt in de AVA behandeld. Hierin wordt ook de beheersmaatregel van monitoring en rapportage en risico- management opgenomen.
 
 

Risico's 

Voor de herontwikkeling van Crailo is door de raad een Grondexploitatie vastgesteld. Op dit moment is het netto eindresultaat positief. Wanneer het netto eindresultaat negatief is, dan draaien de aandeelhoudende gemeenten op voor het verlies. De gemeenten nemen deel in het kapitaal van GEM Crailo BV in de verhouding: 45% gemeente Hilversum, 45% gemeente Gooise Meren, 10% gemeente Laren. Beheersmaatregel is monitoring en rapportage en risico- management binnen de GEM Crailo BV. Daarnaast worden de gemeenteraden gevraagd garant te staan voor de externe financiering. De deelnemende gemeenten draaien op voor hun deel, voor Gooise Meren is dat een bedrag van € 9 miljoen.

 

Kerngegevens

GEM Crailo BV
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm BV
Programma Programma 3: Openbare ruimte en verkeer
Taakvelden 8.1 Ruimtelijke Ordening
Deelnemende gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren
Doel/Openbaar belang Het doel van de Gebiedsontwikkeling is om een innovatieve en ambitieuze woonwijk te realiseren, waarbij duurzaamheid en de groene omgeving centraal staan, in combinatie met ruimte voor vormen van bedrijvigheid en natuur, zoals beschreven in het Ambitiedocument Buurtschap Crailo, waarvoor het Ruimtelijk kader het vertrekpunt is geweest.
Bestuurlijk belang Aan ieder der aandeelhouders van GEM Crailo BV komt in de aandeelhoudersvergadering van GEM Crailo BV stemrecht toe in de verhouding van deelname van kapitaal in GEM Crailo BV (45% gem. Hilversum, 45% gem. Gooise Meren, 10% gem. Laren.
Financieel belang

Gem. Hilversum neemt voor 45% deel in het kapitaal van GEM Crailo BV.

Gem. Gooise Meren neemt voor 45% deel in het kapitaal van GEM Crailo BV.

Gem. Laren neemt voor 10% deel in het kapitaal van GEM Crailo BV.

Eigen vermogen per 1-1-2021 € 1.000 aandelenkapitaal
Vreemd vermogen per 1-1-2021

Zie toelichting

Toelichting

Het volgestorte aandeelkapitaal van Gem Crailo BV bedraagt (oprichting 1 mei 2018) € 1.000. Het aandeel van Gooise Meren daarin is 45% (€ 450). GEM Crailo BV heeft een kredietfaciliteit bij de BNG Bank van € 20 mln., waarvan de maximale opnamelimiet tot 1 juli 2020 is vastgesteld op € 10 mln. De gemeente Gooise Meren staat voor 45% borg (gemeente Hilversum voor 45% en gemeente Laren voor 10%).

Solvabiliteit per 1-1-2021 EV / VV

n.v.t.
Eigen vermogen per 31-12-2021 € 1.000 aandelenkapitaal
Vreemd vermogen per 31-12-2021 Zie toelichting
Solvabiliteit per 31-12-2021 n.v.t.
Geraamd resultaat 2021

Het saldo contante waarde per 1-1-2021, verdisconteerd met 2%, bedraagt € 1.550.000. Gebaseerd op een winstgevende eindwaarde per 31-12-2029 van  € 1.851.000. Het financieel resultaat van de verbonden partij vloeit voort uit de intergemeentelijke grondexploitatie, die jaarlijks geactualiseerd zal worden.

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Ontwikkelingen

De gemeenschappelijke regeling voert de taken uit die voortvloeien uit de Archiefwet voor de gemeenten Gooise Meren en Huizen: de bewaring en het beheer van overgebrachte, historische archieven, de dienstverlening daaruit en toezicht en advisering inzake het informatiebeheer van de aangesloten gemeenten. Dit laatste omdat nu gevormde informatie het archief van de toekomst is. Plaats van vestiging is Naarden-Vesting.
 
Gooise Meren is centrumgemeente van deze lichte gemeenschappelijke regeling. Het gemeentearchief heeft geen eigen begroting. De diverse archiefgerelateerde posten worden binnen de begroting van de gemeente Gooise Meren begroot. De gemeente Huizen betaalt een vaste bijdrage per inwoner, die jaarlijks wordt geïndexeerd.
 
De afgelopen begrotingsjaren is er telkens gewerkt met incidentele oplossingen voor de te krappe begroting, hangende de fusieonderzoekplannen naar een combinatie van de eigen archiefdienst met die van de gemeente Hilversum. Voor een meer definitieve oplossing, die gezocht wordt op regionaal niveau, is het voornemen een voorstel tot fusie aan de gemeenteraad te doen. Hier zal een business case aan ten grondslag liggen die de financiële implicaties inzichtelijk maakt.
 

Risico's 

Bij onvoldoende investeren in de archiefdienst voldoet de gemeente niet aan de archiefwettelijke verplichting om overheidsinformatie duurzaam te bewaren, te beheren en ter beschikking te stellen voor de samenleving. Wat dit laatste betreft, ook de archiefdienst moet mee in de digitalisering van de dienstverlening.

 

Kerngegevens

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm Gooise Meren is centrumgemeente o.g.v. art. 8 Wgr
Programma Programma 9: Algemene baten en lasten
Taakvelden 0.4 Overhead
Deelnemende gemeenten Gooise Meren, Huizen
Doel/Openbaar belang Het Gemeentearchief voert voor de aangesloten gemeenten de Archiefwet uit v.w.b. de historische archivering. Tevens wordt jaarlijks per aangesloten gemeente aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren geïnspecteerd en daarmee toegezien op de kwaliteit van de gemeentelijke Informatiehuishouding.
Bestuurlijk belang Gemeente Gooise Meren heeft 1 vertegenwoordiger in de commissie van advies.
Financieel belang Gemeente Huizen is jaarlijks een vergoeding aan de centrumgemeente Gooise Meren verschuldigd.
Eigen vermogen per 1-1-2021 N.v.t.
Vreemd vermogen per 1-1-2021 N.v.t.
Solvabiliteit per 1-1-2021 EV / VV N.v.t.
Eigen vermogen per 31-12-2021 N.v.t.
Vreemd vermogen per 31-12-2021 N.v.t.
Solvabiliteit per 31-12-2021 N.v.t.
Geraamd resultaat 2021 N.v.t.

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)

Terug naar navigatie - Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)

Ontwikkelingen

De gemeenten zijn wettelijk verplicht openbaar onderwijs aan te bieden. De gemeenten hebben er dus groot belang bij dat de scholen met openbaar onderwijs goed worden bestuurd. Talent Primair oefent alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uit inzake de openbare basisscholen in de gemeenten Gooise Meren, Wijdemeren, Huizen, de BEL-gemeenten en Weesp. Om de regie op de werkzaamheden van de stichting te behouden is door de gemeenteraden binnen het werkgebied van Talent Primair een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Op basis daarvan vormen de portefeuillehouders Onderwijs in de Regiegroep het extern toezichthoudend orgaan. De Raad van Toezicht van Talent Primair is de interne toezichthouder. Talent Primair is een stabiele onderwijsorganisatie. 
 
 

Risico's 

Er is geen sprake van significante risico’s. 

 

Kerngegevens

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm Stichting
Programma Programma 7: Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
Taakvelden 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Deelnemende gemeenten Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Eemnes, Weesp, Wijdemeren,  Stichtse Vecht en Laren.
Doel/Openbaar belang Talent Primair oefent alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uit inzake de openbare basisscholen in de gemeenten Gooise Meren, Stichtse Vecht, Wijdemeren, Weesp, Huizen en de BEL-gemeenten. De gemeenten  zien toe op de financiën en werkzaamheden van de stichting en op het functioneren van het bestuur. Daartoe bestaat een bestuurlijke Regiegroep op grond van een samenwerkingsovereenkomst tussen de voornoemde gemeenten.
Bestuurlijk belang De bestuurlijke Regiegroep bestaat uit 7 leden. Het betreft de collegeleden met Onderwijs/Talent Primair in portefeuille vanuit de bovengenoemde gemeenten van het werkgebied. De stichting heeft een College van Bestuur (CvB) van maximaal 3 leden en een Raad van Toezicht (RvT) van maximaal 7 natuurlijke personen. In de huidige praktijk bestaat het CvB uit één directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de stichting. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de onder de stichting ressorterende scholen. In de huidige statuten is opgenomen dat 3 leden van de RvT worden benoemd op voordracht vanuit de gemeenten waar de stichting scholen exploiteert. De directeur-bestuurder heeft een actieve informatieplicht. Hij informeert de RvT en de Regiegroep tijdig, zowel over de voortgang als ook wanneer er (financiële) omstandigheden ontstaan die de continuïteit van de stichting in gevaar brengen.
Financieel belang De gemeente Gooise Meren heeft  een renteloze lening van € 274.413 (€ 132.913 Naarden /€ 96.500 Bussum/€ 45.000 Muiden) verstrekt aan de rechtsvoorganger van de huidige stichting.
Eigen vermogen per 1-1-2021 € 6.651.853
Vreemd vermogen per 1-1-2021 € 4.065.665
Solvabiliteit per 1-1-2021 EV / VV 1,64
Eigen vermogen per 31-12-2021 € 6.851.853
Vreemd vermogen per 31-12-2021 € 4.377.476
Solvabiliteit per 31-12-2021 1,57
Geraamd resultaat 2021 Het geraamde resultaat is ca. € 200.000 positief.
De begroting 2021 van Talent Primair is nog niet opgesteld. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting 2020-2023 van Talent Primair.

BNG Bank N.V.

Terug naar navigatie - BNG Bank N.V.

Ontwikkelingen

Geen bijzonderheden in 2021.

 

Risico's 

Geen bijzonderheden in 2021.

Kerngegevens

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm N.V.
Programma Programma 9: Algemene baten en lasten
Taakvelden 0.5 Treasury
Deelnemende gemeenten Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen
Doel/Openbaar belang BNG Bank N.V. is de bank van en voor overheden en instellingen met maatschappelijk belang. Het is de huisbankier van de gemeente.
Bestuurlijk belang De gemeente Gooise Meren heeft 100.698 van de 55.690.720 aandelen in zijn bezit. Muiden had 3.510 aandelen en Bussum 97.188 aandelen. De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50).
Financieel belang De aandelen staan voor € 251.745 op de balans (= € 2,50 per aandeel)
Eigen vermogen per 1-1-2021 n.n.b.
Vreemd vermogen per 1-1-2021 n.n.b.

Solvabiliteit per 1-1-2021 EV / VV

n.n.b.
Eigen vermogen per 31-12-2021 n.n.b.
Vreemd vermogen per 31-12-2021 n.n.b.
Solvabiliteit per 31-12-2021 n.n.b.
Geraamd resultaat 2021 n.n.b.
Jaarlijks voorziet BNG Bank N.V. haar klanten van informatie over de BNG Bank N.V., die zij kunnen gebruiken voor het invullen van hun begrotingsparagraaf over verbonden partijen. Provincies en gemeenten worden geacht daarbij vooruit te kijken tot en met het komende begrotingsjaar, maar helaas kan de bank die financiële informatie niet verstrekken.

BNG Bank N.V. emitteert leningen, die beursgenoteerd zijn. Om die reden is BNG Bank N.V. gehouden aan de regels die de Autoriteit Financiële Markten stelt aan het verstrekken van mogelijk koersgevoelige informatie. Het verstrekken van cijfers en verwachtingen over eigen vermogen en netto resultaat valt daar uitdrukkelijk onder. BNG Bank N.V. gaat pas tot publicatie van de gerealiseerde resultaten over na behandeling van de door de externe accountant goedgekeurde jaarrekening en het voorstel tot winstuitkering door de Raad van Commissarissen.

Metropoolregio Amsterdam

Terug naar navigatie - Metropoolregio Amsterdam

De MRA is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Doel van de MRA is het versterken van de regio, opdat zij een aantrekkelijk vestigingsgebied blijft om te wonen, werken en ontspannen, zowel voor huidige als toekomstige inwoners en bedrijven.

Ontwikkelingen

De MRA werkt met een 4 jaarlijksprogramma. In 2020 is de MRA Agenda 2020 - 2024 opgesteld, waarin de doelen en ambities voor de komende periode zijn opgenomen. Er is gekozen voor een compacte agende bestaande uit vier opdrachten. De eerste opdracht betreft het versterken van de samenwerking (opdracht 0). Opdracht 1 betreft de economie: werk maken van een veerkrachtige, inclusieve en schone economie.  Opdracht 2 centreert rond wonen: bouwen voor de woningbehoeften met groen en de leefkwaliteit van het geheel te versterken. Opdracht 3 tenslotte betreft mobiliteit: vaart maken met het metropolotaan mobiliteitssysteem.  Iedere opdracht wordt nader vorm gegeven in een aantal uitvoeringslijnen (in totaal 19). Elke uitvoeringslijn kent een tweetal MRA partners die als trekker functioneren. De MRA begroting voor 2021  volgt de MRA agenda 2020 - 2024 qua indeling en uitvoeringslijnen.  

De gemeenten in regio Gooi en Vechtstreek nemen via de Regio deel aan de MRA. Dit betekent dat de gemeenten in regeioverband afstemmen en dat bestuurlijk besluiten over de MRA via de regiolijn lopen.  De regiongemeenten hebben zich aangemeld voor het trekkerschap van tenminste 4 uitvoeringslijnen.  

Financiële ontwikkelingen

De kosten voor 2021 zijn licht gestegen ten gevolge van indexatie (een verhaling van ongeveer € 60.000). Aan gemeenten wordt voor 2021 een bijdrage gevraagd van  € 1,53 per inwoner. dat is een verhoging van € 0,03).  De bijdrage van de deelnemers worden ingezet voor de uitvoering van de programma lijnen (€ 6.569.000) en voor het MRA Bureau (€ 1.783.980).

Risico's

Deelname aan de MRA  is voor Gooise Meren nauwelijks een risico te noemen. De bijdrage is relatief gering en het eventueel uittreden uit de MRA brengt geen kosten met zich mee. Het niet meedoen aan de MRA is eerder een risico, omdat de middelen die vanuit het rijk naar de MRA kunnen vloeien dan minder snel in het bereik van onze gemeente komen. Investering in de MRA door deelname aan projecten of het nemen van een trekkersrol vraagt extra capaciteit en middelen.

De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek nemen als regio aan de MRA deel om meer invloed te hebben

 

Metropoolregio Amsterdam
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm Regeling zonder meer (bestuurlijk convenant)
Programma Programma 4: Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme
Taakvelden 3.1 Economische ontwikkelingen
8.1 Ruimtelijke Ordening
8.3 Wonen en bouwen
Deelnemende gemeenten 33 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam; provincie Noord-Holland, provincie Flevoland; Vervoersregio Amsterdam
Doel/Openbaar belang Dienen van de economie en leefbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam
Bestuurlijk belang Gooise Meren heeft zitting in Regiegroep (functioneert als AB)
Financieel belang Jaarlijkse gemeentelijke bijdrage is € 1,50 per inwoner (voor 2021 wordt € 1,53 gevraagd)
Eigen vermogen per 1-1-2021 N.v.t.
Vreemd vermogen per 1-1-2021 N.v.t.
Solvabiliteit per 1-1-2021 EV / VV N.v.t.
Eigen vermogen per 31-12-2021 N.v.t.
Vreemd vermogen per 31-12-2021 N.v.t.
Solvabiliteit per 31-12-2021 N.v.t.
Geraamd resultaat 2021 N.v.t.

 

Overzicht gemeentelijke bijdragen 2021

Terug naar navigatie - Overzicht gemeentelijke bijdragen 2021

 

Naam verbonden partij Taakvelden Bijdrage
Regio Gooi en Vechtstreek 0.4 Overhead 28.017
  1.2 Openbare orde en veiligheid 52.085
  3.1 Economische ontwikkeling 93.572
  4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 180.201
  5.5 Cultureel erfgoed 9.008
  6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 115.817
  6.2 Wijkteams 58.765
  6.5 Arbeidsparticipatie 252.586
  6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 222.632
  6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 251.434
  6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 35.759
  6.82 Geëscaleerde zorg 18- 578.797
  7.1 Volksgezondheid 2.294.515
  7.3 Afval 5.664.147
  7.4 Milieubeheer 133.296
  7.5 Begraafplaatsen en crematoria 21.096
  8.1 Ruimtelijke Ordening 165.642
  8.3 Wonen en bouwen 106.703
     
Totale gemeentelijke bijdrage   10.264.072
     
Naam verbonden partij Taakvelden Bijdrage
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 1.1 Crisisbeheersing en brandweer  4.576.639
     
Totale gemeentelijke bijdrage     4.576.639
     
Naam verbonden partij Taakvelden  Bijdrage 
Stichting Goois Natuurreservaat 5.7 Openbaar groen en (openlucht recreatie) 584.720
     
Totale gemeentelijke bijdrage   584.720
     
Naam verbonden partij Taakvelden Bijdrage 
OFGV 7.4 Milieubeheer 943.436
     
Totale gemeentelijke bijdrage   943.436
     
Naam verbonden partij Taakvelden Bijdrage
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A. 2.4 Economische havens en waterwegen 28.827
     
Totale gemeentelijke bijdrage   28.827
     
Naam verbonden partij Taakvelden Bijdrage
Werkvoorzieningschap Tomingroep 6.4  Begeleide participatie 1.789.465
     
Totale gemeentelijke bijdrage   1.789.465