Uitgaven

28,85%
€ 41.504
x €1.000
28,85% Complete

Inkomsten

6,2%
€ -8.917
x €1.000
6,2% Complete

Saldo

54596,81%
€ 32.588
x €1.000

7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Uitgaven

28,85%
€ 41.504
x €1.000
28,85% Complete

Inkomsten

6,2%
€ -8.917
x €1.000
6,2% Complete

Saldo

54596,81%
€ 32.588
x €1.000

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Meedoen aan het maatschappelijke leven, betekenisvolle contacten en zinvol bezig zijn. Deze factoren hebben een positief effect op de ervaren gezondheid en welzijn van onze inwoners. Zij dragen bij aan een gezonde en vitale samenleving waarin iedereen talenten kan ontwikkelen, waar kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien en kansen krijgen, waar inwoners in verbinding staan met elkaar en mee kunnen doen aan het ‘gewone’ leven. Alle inwoners doen zo lang mogelijk zelfstandig, volwaardig en met een aanvaardbare kwaliteit mee aan de samenleving en worden ondersteund waar nodig.

Om dit mogelijk te maken zorgen wij voor een stevige sociale basis en een vangnet voor diegene die het zelf (niet meer) redden. Met een sterke sociale basis dragen we bij aan twee effecten, namelijk prettig samenleven in vitale en verbonden wijken en buurten en preventie en herstel: mensen in een kwetsbare situaties kunnen gewoon meedoen. We investeren in preventie, informele zorg, algemene voorzieningen, vrijwilligerswerk en mantelzorg om zoveel mogelijk te voorkomen dat het nodig is dat inwoners een beroep doen op maatwerkvoorzieningen. Het zoeken naar nieuwe collectieve oplossingen in de wijk vergt een lange adem. Hetzelfde geldt voor de noodzakelijke ontschotting van budgetten om integrale ondersteuning mogelijk te maken. Beide zijn complexe processen. We continueren de ingezette koers en bouwen verder aan de basis die in de afgelopen jaren is neergezet.

Uitdagingen zijn het toenemend beroep op ondersteuning en hulp. De betaalbaarheid en houdbaarheid van de jeugdhulp en Wmo staan onder druk. We zien een toename van het aantal jeugdigen dat hulp nodig heeft en ook een stijging in de kosten per jeugdige. Ook doen volwassenen steeds meer een beroep op begeleiding. De invoering van het inkomensonafhankelijke abonnementstarief (vaste lage eigen bijdrage per huishouden) draagt hier negatief aan bij, zoals de toename van huishoudelijke hulp laat zien. Het voorgaande is een landelijk beeld. Samen met de Regio Gooi en Vechtstreek monitoren en analyseren we de uitgaven voor jeugdhulp en Wmo. Op basis van het inzicht dat we daarbij verkrijgen, nemen we korte- en langetermijnmaatregelen om de zorgkosten te beheersen. De kortetermijnmaatregelen voeren we zo snel mogelijk in, indien mogelijk al per 2021. Het doel is dat we in de toekomst, aan wie dat echt nodig heeft, nog steeds maatwerk kunnen blijven leveren. We zetten daarom in op normaliseren en demedicaliseren. Het gaat om de goedkoopst mogelijke adequate oplossing.

Beleidsontwikkeling
De visie in het strategisch beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 is nog steeds leidend. In het 1e kwartaal van 2021 volgt de actualisatie, die vertraagd is door de coronacrisis. Er zal onder andere extra aandacht zijn voor monitoring en sturing op ons beleid zoals het ontwikkelen van prestatie-indicatoren.

Innovatie
We bouwen verder aan een stevige sociale basis in het Sociaal domein om op langere termijn de ondersteuning te kunnen blijven verlenen die nodig is én om als gemeente financieel gezond te blijven. Daarvoor zetten we een innovatiebudget in om de ondersteuning aan inwoners in buurten en wijken te kunnen versterken. We realiseren een substantiële verschuiving van dure individuele specialistische inzet naar de algemene voorzieningen in de wijk, die een breed pakket op het gebied van leefbaarheid, zorg en ondersteuning bieden met op termijn naar verwachting lagere kosten.

Corona
De coronacrisis treft onze inwoners. Kwetsbare groepen worden het hardst geraakt en nieuwe kwetsbare groepen ontstaan. Denk aan daklozen, gezinnen onder druk, kinderen met groeiende (leer)achterstanden, jongeren met gebrek aan toekomstperspectief, eenzaamheid onder ouderen, mensen die afhankelijk zijn van de zorg van anderen en toenemende bestaansonzekerheid voor inwoners die al in een zwakkere sociaal-economische positie verkeren. De crisis zet een extra druk op deze groepen en dat vraagt om een gemeente, die hen ondersteunt om de gevolgen van de crisis op te vangen. Extra aandacht is nog steeds nodig voor kwetsbare groepen, en voor alle sectoren in het Sociaal domein die worden geraakt door de crisis, waaronder het onderwijs, de kinderopvang, het leerlingenvervoer, de jeugdzorg, maatschappelijke opvang en onze zorgpartners. Samen met hen zoeken we naar oplossingen en treffen we ondersteunende maatregelen om te zorgen dat de meest kwetsbare inwoners de zorg en hulp krijgen die ze nodig hebben. De coronacrisis is ook een kans, bijvoorbeeld versnelde digitalisering, creativiteit in dienstverlening, en nieuwe vrijwilligersinitiatieven waarbij wordt omgezien naar kwetsbare inwoners. Deze mooie voorbeelden zien wij in Gooise Meren gebeuren.

 
 

7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.1.1 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar

Terug naar navigatie - 7.1.1 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar

We bevorderen de eigen kracht van onze jongeren en het gezinssysteem door bij een hulpvraag aan te sluiten bij wat de jongeren en hun ouders zelf belangrijk en prettig vinden, waarbij normaliseren en de medicaliseren het uitgangspunt is.

 

Zo gaan we dat doen

7.1.2 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder

Terug naar navigatie - 7.1.2 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder

De hulpvraag van onze inwoners is het uitgangspunt. Op basis van o.a. het jaarlijkse cliëntonderzoek (Ceo Wmo) krijgen we een beeld van hoe cliënten de hulp- en ondersteuning ervaren. De klantreis van hulpvraag tot (verlengen) zorgplan en bijhorende beschikking én de evaluatie van casussen levert ons informatie op waarmee we op doelmatige inzet kunnen (bij)sturen. Met de toenemende zorgvraag is dit een uitdaging.

 

Zo gaan we dat doen

7.1.4 Informatievoorziening optimaliseren

Terug naar navigatie - 7.1.4 Informatievoorziening optimaliseren

De informatie vanuit de gemeente naar inwoners is toegankelijk en begrijpelijk, zowel door middel van informatiebrochures en -folders als via de website.

Zo gaan we dat doen

7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.2.1 Preventie en vroegsignalering inzetten

Terug naar navigatie - 7.2.1 Preventie en vroegsignalering inzetten

We willen kinderen van -9 maanden tot jongeren van 27 jaar in beeld hebben en houden. We hebben met de ketenpartners die de kinderen zien, afspraken over vroegsignalering en preventieve maatregelen.

 

Zo gaan we dat doen

7.2.2 Voorkomen van onderwijsachterstand

Terug naar navigatie - 7.2.2 Voorkomen van onderwijsachterstand

We willen dat alle kinderen onderwijs volgen en zich kunnen ontwikkelen. Om onderwijsachterstand te voorkomen, hebben we gerichte aandacht voor onderwijsachterstanden en het vergroten van kansen voor leerlingen.

Zo gaan we dat doen

7.2.4 Realisatie van toekomstbestendige onderwijshuisvesting

Terug naar navigatie - 7.2.4 Realisatie van toekomstbestendige onderwijshuisvesting

Met het integraal huisvestingsplan onderwijs als uitgangspunt willen we voldoende en adequate duurzame toekomstbestendige huisvestingsvoorzieningen voor het onderwijs realiseren en in stand houden, dat zoveel mogelijk aansluit bij de eisen en wensen van de gebruikers in het onderwijs.

Zo gaan we dat doen

7.3 Optimale toegang tot dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.3.1 Collectieve voorzieningen versterken

Terug naar navigatie - 7.3.1 Collectieve voorzieningen versterken

Collectieve voorzieningen zijn onderdeel van de sociale basis. Met een sterke sociale basis dragen we bij aan twee effecten: 1. Prettig samenleven in vitale en verbonden wijken en buurten 2. Preventie en herstel: mensen in kwetsbare situaties kunnen gewoon meedoen in de eigen buurt.

Zo gaan we dat doen

7.3.2 Vrijwilligerswerk stimuleren en behouden.

Terug naar navigatie - 7.3.2 Vrijwilligerswerk stimuleren en behouden.

Vrijwilligers zijn onmisbaar, niet alleen in de wereld van zorg en welzijn, maar ook op het terrein van sport, kunst en cultuur, onderwijs en natuur e.d. Het vrijwilligerswerk staat onder druk vanwege de drukke agenda die mensen hebben (werken, huishouden/gezin, mantelzorg, opleiding, hobby's e.d.).

Zo gaan we dat doen

7.3.3 Statushouders en nieuwkomers ondersteunen bij het zich settelen

Terug naar navigatie - 7.3.3 Statushouders en nieuwkomers ondersteunen bij het zich settelen

Volgens de nieuwe Wet inburgering, die op 1 juli 2021 ingaat, is de gemeente verantwoordelijk voor onder andere de inkoop van inburgeringslessen en het afnemen van een brede intake (zie programma 6 voor participatie door statushouders).

Zo gaan we dat doen

7.3.4 Volwasseneducatie stimuleren

Terug naar navigatie - 7.3.4 Volwasseneducatie stimuleren

Gemeente Gooise Meren vindt het belangrijk dat laaggeletterde inwoners kunnen rekenen op ondersteuning, zodat zij niet belemmerd worden in het dagelijks functioneren, waardoor ook zij economisch en maatschappelijk meedoen in de samenleving.

Zo gaan we dat doen

7.3.5 Wonen met zorg

Terug naar navigatie - 7.3.5 Wonen met zorg

We brengen wonen en zorg dichter bij elkaar. De vraag naar passende woonruimte, met allerlei varianten van ambulante zorg en ondersteuning, is toegenomen en dreigt er een tekort. Inwoners blijven, als ze ouder worden, langer zelfstandig thuis wonen dan vroeger. Ook zijn er meer kwetsbare inwoners die na een begeleidingstraject, in bijvoorbeeld een instelling voor beschermd wonen of een pleeggezin, zelfstandig willen en kunnen wonen. We werken hierbij nauw samen met programma 4 Wonen. Voor de maatregelen verwijzen we naar programma 4.3.2.

7.4 Omzien naar elkaar

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.4.1 Sociaal verbonden gemeenschap

Terug naar navigatie - 7.4.1 Sociaal verbonden gemeenschap

Vanwege het belang van sociale cohesie in wijken is ons uitgangspunt: een inclusieve samenleving, iedereen doet mee, en iedereen hoort erbij.

 

 

Zo gaan we dat doen

7.4.2 Mantelzorgers worden ondersteund naar behoefte

Terug naar navigatie - 7.4.2 Mantelzorgers worden ondersteund naar behoefte

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor mensen die hulp behoeven en samen met onze maatschappelijke partners en de sociale kring die om hen heen staat, ondersteunen we onze mantelzorgers.

Zo gaan we dat doen

7.5 Gezonde leefomgeving & leefstijl

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.5.1 Gezond leven voor iedereen

Terug naar navigatie - 7.5.1 Gezond leven voor iedereen

Zo gaan we dat doen

7.6 Bescherming en Opvang

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.6.1 Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit te vallen

Terug naar navigatie - 7.6.1 Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit te vallen

De meest kwetsbaren in de samenleving krijgen de bescherming, hulp, ondersteuning en opvang die zij nodig hebben, zodat zij niet maatschappelijk uitvallen en/of weer mee kunnen doen aan de samenleving.

Zo gaan we dat doen

7.7 Dierenwelzijn

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.7.1 Zorgen voor een goed leven voor dieren

Terug naar navigatie - 7.7.1 Zorgen voor een goed leven voor dieren

De gemeente heeft zorgplicht voor dieren als er niet voor ze gezorgd wordt (huisdieren) of als ze niet voor zichzelf kunnen zorgen (wilde dieren). In dat kader is in 2019 de beleidsnotitie dierenwelzijn vastgesteld. De beleidsnotitie geeft aan hoe de komende periode uitvoering wordt gegeven aan de gemeentelijke taken en aan de regisserende rol van de gemeente op het gebied van zorg en bescherming van dieren.

 

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Taakveld 4. Onderwijs

Nr. Naam Indicator Eenheid Bron

Realisatie

2019 GM

Begroot 2021

Gooise Meren

Begroot 2021 Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners Beschrijving Toelichting 
17. Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerplichtigen  DUO "niet voldoende data jongeren, schooljaar 2017-2018" niet begroot niet begroot Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.

We vinden het van belang dat jongeren onderwijs volgen om zo hun kansen in de maatschappij te vergroten. Daarom zetten we in op het verminderen van het verzuim, dat ieder jaar verder daalt.

 

DUO heeft nog geen cijfers na schooljaar 2017-2018
Er zijn wel meer lokale en regionale gegevens beschikbaar:

https://bestuur.gooisemeren.nl/fileadmin/user_upload/1762115_RM_Jaarverslag_RBL_2018-2019.pdf

18. Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerplichtigen  DUO 20, 28 in schooljaar 2017-2018 niet begroot niet begroot Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.

We vinden het van belang dat jongeren onderwijs volgen om hun kansen in de samenleving te vergroten. Daarom zetten we in op het verminderen van verzuim, dat ieder jaar verder daalt.

DUO heeft nog geen cijfers na schooljaar 2017-2018

19. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs Ingrado 0,9 % in schooljaar 2017-2018 niet begroot niet begroot Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 – 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Zonder startkwalificatie kunnen jongeren geen goede plek verwerven op de arbeidsmarkt, één van de voorwaarden om zelfredzaam te zijn. We zetten in op het verminderen van het aantal VSV'ers, dat ieder jaar verder daalt.

 

Ingrado heeft nog geen cijfers na schooljaar 2017-2018

Taakveld 6. Sociaal Domein

Nr. Naam Indicator Eenheid Bron

Realisatie 2019 GM

Begroot 2021

Gooise Meren

Begroot 2021 Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners Beschrijving Toelichting 
29. Jongeren met jeugdhulp  % van alle jongeren tot 18 jaar CBS 8,5 8,7 Niet bekend want momenteel stellen gemeenten hun begroting 2021 op Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Het aantal jongeren met jeugdhulp is afgelopen jaren gestegen. Verwachting is dat deze trend doorzet. Dit sluit aan op de landelijke trend. Wij zetten ons in om de stijging af te vlakken en onder het landelijk cijfer van 9,8 % te blijven.
30. Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar CBS 0,6 0,6 Niet bekend want momenteel stellen gemeenten hun begrotingen 2021 op Het percentage jongeren tot 18 jaar met een Jeugdbeschermings-maatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. We zien een niet significante daling (van 0,7 % in 2018 naar 0,6 % in 2019). Wij zetten ons in op stabilisatie.
31. Jongeren met jeugdreclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar CBS 0,2 0,2 Niet bekend want momenteel stellen gemeenten hun begrotingen 2021 op Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasserings-maatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Realisatie 2019 is gelijk aan jaarlijkse realisatie vanaf 2016. Wij zetten ons in op behoud van deze lijn, dus op stabilisatie.
32. Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 10.000 inwoners GM

           63                    2e halfjaar 2017

 

69 *

           62                    2e halfjaar 2017

Referentiegemiddelde op basis van 327 deelnemende gemeenten. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.

Referentiejaar VNG is 2017 (lees: realisatie 2e half jaar 2017), het meest recente cijfer.

Bron: gemeentemonitor sociaal domein i.s.m. CBS (geen data aangeleverd).

We verwachten door het abonnementstarief, de vergrijzing en de mogelijkheden om langer thuis te wonen een toename. *Inschatting is op basis van gemeenten met vergelijkbare grootte (waarstaatjegemeente.nl: meest recente cijfers daarvoor het jaar 2019)

 

 

 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 (na wijziging) Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
626 Onderwijshuisvesting 3.724 6.133 6.235 6.558 6.566 7.052
627 Overige onderwijs 2.117 2.210 2.111 2.106 2.105 2.105
628 Collectieve voorzieningen 3.942 3.658 4.095 3.891 3.620 3.620
629 Maatwerkvoorzieningen wmo 9.940 9.044 9.460 9.411 9.408 9.408
630 Maatwerkvoorzieningen jeugd 11.871 11.448 11.613 11.619 11.627 11.627
631 Opvang en beschermd wonen 6.428 5.661 5.326 5.322 5.322 5.322
632 Gezondheidszorg 2.450 2.593 2.665 2.617 2.616 2.616
Totaal Lasten 40.471 40.747 41.504 41.525 41.263 41.751
Baten
626 Onderwijshuisvesting -21 0 0 0 -240 0
627 Overige onderwijs -292 -225 -230 -230 -230 -230
628 Collectieve voorzieningen -108 -12 -12 -12 -12 -12
629 Maatwerkvoorzieningen wmo -403 -732 -747 -747 -747 -747
630 Maatwerkvoorzieningen jeugd -12 0 0 0 0 0
631 Opvang en beschermd wonen -6.692 -5.388 -5.388 -5.388 -5.388 -5.388
632 Gezondheidszorg -1 0 0 0 0 0
Totaal Baten -7.529 -6.358 -6.377 -6.377 -6.617 -6.377
Resultaat voor bestemming 32.941 34.389 35.127 35.148 34.646 35.374
Stortingen
626 Onderwijshuisvesting 2.100 13.090 0 0 0 0
629 Maatwerkvoorzieningen wmo 0 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 2.100 13.090 0 0 0 0
Onttrekkingen
626 Onderwijshuisvesting -5.770 -2.290 -2.268 -2.266 -2.265 -2.263
627 Overige onderwijs -205 -2 -2 -2 -2 -1
628 Collectieve voorzieningen -180 -270 -270 -270 0 0
630 Maatwerkvoorzieningen jeugd 0 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -6.155 -2.562 -2.540 -2.538 -2.266 -2.265
Saldo reserves -4.055 10.528 -2.540 -2.538 -2.266 -2.265

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
Onderdeel programma 7 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelastingen

Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.

660 N

Reserve tijdelijke huisvesting onderwijs

Deze reserve is in 2020 ingesteld ten laste van de Algemene reserve en leidt daardoor in 2021 tot een voordeel van € 13 mln. (In programma 9 een nadeel van € 13 mln). Per saldo voor de begroting budgetneutraal.

-13.090 V

Begrotingsscan Kinderopvang

Uit de begrotingsscan 2021, waarbij is gekeken naar de realisaties in de afgelopen jaren, is naar voren gekomen dat het budget voor kinderopvang kan worden verlaagd.

-85 V
Indexatie (2%) op uitvoeringsbudgetten Jeugd, Wmo en Collectieve voorzieningen. 350 N

Opvang en beschermd wonen

In 2020 zijn incidenteel regionale projecten Bescherming en opvang uitgevoerd en betaald uit een incidentele uitkering uit de regionale reserve Bescherming en opvang. 

-297 V

Overige verschillen 

Diverse posten < € 70.000

133 N
Totaal 12.329 V

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Het totaal aan voorgenomen investeringen voor dit programma in 2020 bedraagt € 2,6 miljoen (Schoolgebouwen ). Met het vaststellen van de begroting wordt voor de in de onderstaande tabel opgenomen investering het krediet gevoteerd. Voor de andere voorgenomen investeringen worden in 2021 separate voorstellen aan u voorgelegd. De bijbehorende kapitaallasten zijn al in deze begroting verwerkt.

Omschrijving  Investeringsbedrag * in €
Programma 7
Nieuwbouw Min. Calsschool 143.360
Totaal 143.360

* Investeringsbedrag exclusief bijdragen van derden