Uitgaven

13,61%
€ 19.573
x €1.000
13,61% Complete

Inkomsten

10,3%
€ -14.825
x €1.000
10,3% Complete

Saldo

7954,84%
€ 4.748
x €1.000

5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen

Uitgaven

13,61%
€ 19.573
x €1.000
13,61% Complete

Inkomsten

10,3%
€ -14.825
x €1.000
10,3% Complete

Saldo

7954,84%
€ 4.748
x €1.000

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

 

“Duurzaamheid is een zodanig gebruik van de aarde en de bewoners van deze aarde dat er geen sprake is van uitputting en toekomstige generaties er ook plezier van kunnen hebben.’’ Deze definitie van duurzaamheid (John Elkington, 1994) is richtinggevend voor de ambitie van het college en vertalen we in dit programma naar maatregelen die ten goede komen aan de kwaliteit van het klimaat, energie, groen en water. We geloven dat we het meeste kunnen bereiken door in te spelen op de kracht en energie in de samenleving: duurzaamheid is een thema dat veel inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aanspreekt en hen inspireert tot activiteiten en projecten die bijdragen aan een samenleving waar wij graag willen wonen, werken en recreëren.

We gaan voor een duurzame, klimaatbestendige en toegankelijke buitenruimte. Een openbare ruimte die met aandacht en samen met de gebruikers is ingericht, onderhouden en beheerd. Met meer groen en biodiversiteit en minder stenen. Dit draagt bij aan een gezonde en aantrekkelijke woonomgeving en we houden daarmee het stedelijk gebied koel in de zomer en we voorkomen het uitdrogen van de grond.

Groen is een kernkwaliteit van onze gemeente, die we willen houden en willen versterken, want een groene leefomgeving is essentieel voor de kwaliteit van gezondheid, het welbevinden van onze inwoners, voor de biodiversiteit, het opvangen van de effecten van de klimaatsveranderingen en de uitstraling van onze kernen, de buitenwijken en de buitengebieden. Onze ambitie is om als groene gemeente nog groener te worden.
Samen met onze partners werken wij aan behoud en beheer van waardevolle natuurgebieden. Hierin hebben Goois Natuurreservaat, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten een grote rol. Veel natuurgebieden rondom Gooise Meren zijn in bezit en beheer van deze organisaties. Deze natuurgebieden zijn nationaal en internationaal van belang en zijn op rijksniveau (Natura 2000-gebieden) en provinciaal (Natuurnetwerk Nederland) beschermd.

We willen een betrouwbare en (kosten)efficiënte (afval)waterketen waarmee de volksgezondheid, de bodem en het grond- en oppervlaktewater worden beschermd. En waarmee we een bijdrage leveren aan een hoogwaardige, klimaatbestendige woon- en leefomgeving met mogelijkheden tot recreatie op en langs het water. Daarnaast focust dit programma op de (duurzame) uitvoering van taken op het vlak van milieu, natuur en afval.

5.1 Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.1.1 Gooise Meren is in 2050 een energieneutrale gemeente

Terug naar navigatie - 5.1.1 Gooise Meren is in 2050 een energieneutrale gemeente

Doel van de energietransitie is om zoveel mogelijk energie te besparen en over te schakelen op alternatieve duurzame energiebronnen.

Zo gaan we dat doen

5.1.2 Alle wijken van Gooise Meren zijn in 2050 aardgasvrij

Terug naar navigatie - 5.1.2 Alle wijken van Gooise Meren zijn in 2050 aardgasvrij

We ontwikkelen de Transitievisie Warmte (TVW) in samenwerking met de andere gemeenten in de regio en we gaan met het inwonersinitiatief uit Muiderberg aan de slag om een warmtenet op basis van aquathermie mogelijk te maken.

Zo gaan we dat doen

5.1.3 Opgavegericht werken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren

Terug naar navigatie - 5.1.3 Opgavegericht werken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren

Door middel van het samenwerkingsverband Samen Sneller Duurzaam, waar de gemeente Gooise Meren met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties aan deelneemt, wordt gewerkt aan een duurzaam en gezond Gooise Meren, te weten: gebruik van niet-fossiele energie, slimmere en groenere mobiliteit, een afval loze samenleving / circulaire economie, biodiversiteit / een gezond ecosysteem, gezond lokaal voedsel, duurzaam onderwijs.

Zo gaan we dat doen

5.1.4 Gemeente Gooise Meren geeft het goede voorbeeld

Terug naar navigatie - 5.1.4 Gemeente Gooise Meren geeft het goede voorbeeld

Niet alleen de samenleving, ook de gemeente Gooise Meren gaat voor een duurzame gemeentelijke organisatie, waardoor duurzaamheid een steeds intergraler onderdeel wordt van onze werkzaamheden en co-creatie kansen met Samen Sneller Duurzaam beter worden benut.

Zo gaan we dat doen

5.1.5 Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van Fairtrade

Terug naar navigatie - 5.1.5 Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van Fairtrade

Gooise Meren is vanaf januari 2016 Fairtrade Gemeente, waarmee we aangeven dat in onze gemeente winkels, horeca, bedrijven, organisaties, inwoners en de lokale overheid fairtrade een warm hart toedragen en door verkoop en gebruik van fairtrade producten bijdragen aan meer eerlijke handel.

Zo gaan we dat doen

5.2 Klimaatadaptatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.2.1 Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050

Terug naar navigatie - 5.2.1 Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050

Middels het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) geeft het Rijk gemeenten de opgave om de buitenruimte klimaatbestendig en water robuust in te richten, om wateroverlast door intense regenbuien en verdroging van de grond door lange periodes van droogte zoveel mogelijk te voorkomen.

Zo gaan we dat doen

5.2.2 Stimuleren inwoners klimaatbestendige inrichting particuliere gronden

Terug naar navigatie - 5.2.2 Stimuleren inwoners klimaatbestendige inrichting particuliere gronden

In stedelijk gebied valt veel water op daken en verhardingen. Wanneer neerslag op een weiland valt, dringt daarvan ongeveer 50% in de ondergrond. In stedelijk gebied dringt ongeveer 15% in de ondergrond. Meer dan de helft van alle neerslag stroomt de riolering in. Met maatregelen wil de gemeente hevige neerslag gecontroleerd bovengronds opvangen en lokaal verwerken, met behulp van inwoners, ondernemers en instellingen ook op particulier terrein.

Zo gaan we dat doen

5.3 Groen, natuur en milieu

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.3.1 Versterken van de groene uitstraling van de gemeente

Terug naar navigatie - 5.3.1 Versterken van de groene uitstraling van de gemeente

We versterken de groene uitstraling door het onderhouden en beheren van het beeldkwaliteitsniveau op ‘voldoende’ en ‘goed’ (centra Naarden-Vesting en Vesting van Muiden) en door bewoners uit te dagen de beeldkwaliteit ‘op te plussen’ door zelfbeheer.

Zo gaan we dat doen

5.3.2 Versterken van de biodiversiteit in de gemeente

Terug naar navigatie - 5.3.2 Versterken van de biodiversiteit in de gemeente

Biodiversiteit, een variatie aan planten- en diersoorten, vervult een belangrijke rol bij een stabiel klimaat, een leefbare woonomgeving, vruchtbare grond en schoon water. Hoe groter de variatie, hoe beter de natuur in evenwicht is.

Zo gaan we dat doen

5.3.3 Uitvoeren Milieubeheer

Terug naar navigatie - 5.3.3 Uitvoeren Milieubeheer

De meeste basis- en plustaken op milieugebied zijn door Gooise Meren ondergebracht bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).

 

 

Zo gaan we dat doen

5.4 Begraafplaatsen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.4.1 Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen

Terug naar navigatie - 5.4.1 Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen

Begraafplaatsen zijn naast een plek waar geliefden een laatste rustplaats hebben gevonden ook groene oases, plekken voor rust, bezinning en natuurbeleving, waar bomen, bijzondere planten, mossen, kleine dieren en vogels goed gedijen. Het beheren, onderhouden en verzorgen doen we dan ook heel zorgvuldig met oog voor de aanwezige biodiversiteit.

Zo gaan we dat doen

5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.5.1 Voortzetten van het regionaal uitvoeringsprogramma VANG

Terug naar navigatie - 5.5.1 Voortzetten van het regionaal uitvoeringsprogramma VANG

De regiogemeenten en de Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD), een uitvoeringsorganisatie van de Regio Gooi en Vechtstreek, hebben zich als doel gesteld om de gescheiden inzameling van afval te verbeteren en de hoeveelheid restafval terug te dringen (Van Afval Naar Grondstof, VANG-programma).

Zo gaan we dat doen

5.6 Grip op water

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.6.1 Zorg dragen voor de afvoer van stedelijk water

Terug naar navigatie - 5.6.1 Zorg dragen voor de afvoer van stedelijk water

De aanleg en het beheer van voorzieningen voor de inzameling en het transport van afval- en hemelwater zorgen ervoor dat verontreinigd water uit de directe leefomgeving wordt verwijderd en (grond)wateroverlast zoveel als mogelijk wordt voorkomen.

Zo gaan we dat doen

5.6.3 Versterken waterrecreatief potentieel

Terug naar navigatie - 5.6.3 Versterken waterrecreatief potentieel

Door samen te werken met gemeenten binnen het randmerengebied (Coöperatie Gastvrije Randmeren) en IJmeergebied versterken we de recreatiemogelijkheden. De hiervoor opgestelde Integrale Uitvoeringsagenda Randmerengebied draagt bij aan het verbinden van belangrijke water-recreatieve assets zoals het water, de vaargeul, havens, eilanden, kusten, fietspaden en overnachtingsmogelijkheden langs het water.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Taakveld 7. Volksgezondheid en Milieu

Nr. Naam Indicator Eenheid Bron

Realisatie 2019 GM

Begroot 2021 Gooise Meren Begroot 2021 Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners Beschrijving Toelichting 
33. Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner GAD 162 Kg/Inwoner 140 Kg/Inwoner   De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)

De realisatiegegevens van het CBS reiken tot 2018 (170 Kg/Inwoner). Voor 2019 is de gerealiseerde hoeveelheid restafval voor Gooise Meren 162 kg/inw (Bron GAD).

Streefwaarden voor 2020/2021 zijn 128 Kg/Inwoner (Bron: Begroting Regio). Door vertraging VANG programma voor 2020/2021 is ingezet op 140 kg/inw. maar nog niet vastgesteld door de GAD. 

34. Hernieuwbare elektriciteit % Klimaatmonitor 2,5% (2017) ?   Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Verplichte indicator.

Veel vormen van Hernieuwbare Energie worden niet bemeterd, o.a. omdat opwekking en gebruik geheel of gedeeltelijk "achter de meter" plaatsvinden (denk aan zonnepanelen). En voor zover wel bemeterd wordt, zijn deze gegevens in mindere mate centraal beschikbaar dan de gegevens m.b.t. gas- en elektriciteitsgebruik, bijvoorbeeld vanwege de bedrijfsgevoeligheid van de informatie. Om de hoeveelheid Hernieuwbare Energie te bepalen moeten daarom inschattingen gemaakt worden. Deze inschattingen kunnen via 2 methodes gemaakt worden:
• top down: door de Nederlandse of waar bekend, de provinciale, totalen per Hernieuwbare Energie-optie te verdelen over de Nederlandse gemeenten op basis van een verdeelsleutel (alloceren);
• bottom up: door direct de opgewekte hernieuwbare energie van de eigenaren van de installaties te verkrijgen.

In de klimaatmonitor worden vooral resultaten van de top down-methode gepresenteerd, omdat voor de bottom up-methode in de meeste gevallen onvoldoende gegevens beschikbaar zijn.

De top-down methode leidt voor het overgrote deel van de Hernieuwbare Energie-opties tot schattingen.

Dit is de reden dat GM geen streefwaarde voor deze indicator begroot; het is op deze indicator als zodanig lastig sturen.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 (na wijziging) Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
616 Afval en afvalstoffenheffing 5.843 5.528 5.876 5.948 5.983 5.985
617 Riolering en rioolheffing 4.439 4.467 4.670 4.745 5.433 5.594
618 Begraven 1.078 1.167 1.206 1.172 1.174 1.163
619 Water 545 1.046 562 540 543 542
620 Groen 3.994 5.120 4.808 4.592 4.586 4.627
621 Natuur en milieu 1.747 1.919 1.834 1.786 1.802 1.822
643 Ongediertebestrijding 91 49 72 69 64 64
645 Duurzaamheid 412 1.239 546 440 439 439
Totaal Lasten 18.149 20.534 19.573 19.292 20.025 20.237
Baten
616 Afval en afvalstoffenheffing -7.048 -6.905 -7.199 -7.290 -7.334 -7.322
617 Riolering en rioolheffing -5.975 -6.201 -6.475 -6.554 -7.386 -7.580
618 Begraven -899 -762 -775 -775 -775 -775
619 Water -30 -377 -27 -27 -27 -27
620 Groen -129 -316 -327 -327 -327 -327
621 Natuur en milieu -23 -10 -1 -1 -1 -1
643 Ongediertebestrijding 0 0 0 0 0 0
645 Duurzaamheid -20 -180 0 0 0 0
Totaal Baten -14.124 -14.750 -14.804 -14.974 -15.851 -16.033
Resultaat voor bestemming 4.024 5.784 4.769 4.318 4.174 4.204
Onttrekkingen
618 Begraven -159 0 0 0 0 0
620 Groen 0 -130 0 0 0 0
621 Natuur en milieu -21 -21 -21 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -180 -151 -21 0 0 0

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

 

Toelichting verschillen begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
Onderdeel programma 5 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelastingen
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.
-83 N
Afval en afvalstoffenheffing
Per saldo een nadelig verschil van € 54k
Bij de afvalstoffenheffing is het uitgangspunt 100% kostendekking. Gelet op de stand van de egalisatievoorziening wordt in 2021 minder aan deze voorziening onttrokken. Om 100% kostendekking te realiseren is het noodzakelijk de tarieven met 7,5 % te verhogen. In de paragraaf lokale heffingen is een onderbouwing van de kostendekking opgenomen
-54 N
Riolering en rioolheffing
Ook bij de rioolheffing wordt gestreefd naar 100% kostendekking. De berekening tot volledige kostendekkendheid resulteert per saldo in een voordelig verschil van € 71k. Voor een onderbouwing van de kostendekking wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.
71 V
Water
In 2020 is € 500k beschikbaar gesteld voor het beveiligd baggeren van de Muidertrekvaart. In het kader van de bommenregeling van het Rijk is een vergoeding van 70% (€ 350k) beschikbaar. Per saldo een voordelig verschil voor 2021 van € 150K.
150 V
Groen
In 2020 zijn incidentele budgetten opgenomen voor groen Mariahoeve € 130k, kleinschalige vervangingen € 69k en kapregelgeving € 40k. Voor projecten leefbaarheid is in 2021 € 50k minder budget.
289 V

Reserve openbaar groen
Incidentele Dekking groen Mariahoeve in 2020 door onttrekking aan bestemmingsreserve.

-130 N
Natuur en milieu
Voor de pilot energiebesparing GooiMeer Noord en Zuid was in 2020 nog incidenteel budget van € 176k beschikbaar.
176 V
Duurzaamheid
In 2020 is subsidie Regeling reductie energieverbruik (RRE) toegekend en uitbetaald (€ 180k, per saldo € 0)
Bij het vaststellen van de jaarstukken 2019 zijn middelen van de decembercirculaire voor duurzaamheid en middelen voor energietransitie overgeheveld naar 2020.(€ 312k). Conform het CUP wordt in 2021 het budget voor Duurzaamheid met €150k verlaagd.
462 V

Overige verschillen 

Diverse posten < € 70.000

4 V
Totaal 885 V

 

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Het totaal aan voorgenomen investeringen voor dit programma in 2021 bedraagt € 10 miljoen (Riolering en Groen). Met het vaststellen van de begroting worden voor de in de onderstaande tabel opgenomen investeringen kredieten gevoteerd. Voor de andere voorgenomen investeringen worden in 2021 separate voorstellen aan u voorgelegd. De bijbehorende kapitaallasten zijn al in deze begroting verwerkt.

Omschrijving Investeringsbedrag * in €
Programma 5
Voorbereidingskrediet riolering Graaf Wichmanlaan e.o. 500.000
Voorbereidingskrediet Riolering Oostereng deelplan 1 200.000
Voorbereidingskrediet GOMM Muiden, Vesting Oost 250.000
Voorbereidingskrediet GOMM Muiderberg, van der Helstpark 500.000
Voorbereidingskrediet GOMM Muiderberg, Dorpsstraat 500.000
Uitvoering maatregelen kwetsbare locaties wateroverlast 2021 230.000
Afkoppelen particuliere bij projecten openbare ruimte 2021 230.000
Waterbestendig herinrichten en (ver)bouwen 2021 46.000
Duurzaam ruimtelijk ontwikkelen (klimaatadaptatie) 2021 115.000
Vergroenen openbaar gebied en gebouwen 2021 57.500
Vervangen populieren Gooimeer fase 1 140.990
Vervangingsinvesteringen groen 2021 26.978
Totaal 2.796.468

* Investeringsbedragen exclusief bijdragen van derden