Uitgaven

14,43%
€ 20.766
x €1.000
14,43% Complete

Inkomsten

9,11%
€ -13.105
x €1.000
9,11% Complete

Saldo

12834,83%
€ 7.661
x €1.000

6. Programma Werk en Inkomen

Uitgaven

14,43%
€ 20.766
x €1.000
14,43% Complete

Inkomsten

9,11%
€ -13.105
x €1.000
9,11% Complete

Saldo

12834,83%
€ 7.661
x €1.000

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Het beleid van Gooise Meren is er op gericht dat alle inwoners kunnen meedoen. Daartoe zetten we ook de voorzieningen uit programma 6 in. Door de uitbraak van het coronavirus in 2020 en de ontstane economische recessie neemt de druk op voorzieningen toe en de mogelijkheden voor betaald werk nemen af. Het is bij het opmaken van deze Programmabegroting 2021-2024 nog niet in de volle breedte bekend wat de effecten zijn van de coronacrisis. Op basis van huidige cijfers en gegevens doen wij een inschatting over het gebruik en de bekostiging van de voorzieningen. Het is nog ongewis hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt en in welke mate voorzieningen gericht op re-integratie kunnen leiden tot uitstroom uit de uitkering naar werk. Wij richten onze re-integratievoorzieningen op de vraag vanuit de arbeidsmarkt zodat (om)scholing aansluit op werkgelegenheid.

Arbeidsmarkt

Wij streven naar een inclusieve arbeidsmarkt en willen dat meer inwoners participeren op de arbeidsmarkt, hun talenten benutten en economische zelfstandigheid bereiken. De gemeente ondersteunt daarbij door een breed scala aan voorzieningen aan te bieden. Samen met ondernemers, regio Gooi en Vechtstreek, het onderwijs en het UWV werken we aan de inclusieve arbeidsmarkt. Het pakket van voorzieningen houden wij goed in stand en passen wij zo goed mogelijk aan de nieuwe economische omstandigheden.

Inkomensondersteuning     

Wij ondersteunen inwoners die (tijdelijk) niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daarbij staan eigen kracht en deelname aan de samenleving voorop. Het vinden van betaald werk is het eerste doel. Is dat (nog) niet haalbaar, dan worden inwoners gesteund met een wettelijke inkomensvoorziening zoals een bijstandsuitkering. Aan deze inkomensvoorzieningen zitten rechten en verplichtingen. Wij streven naar 100% rechtmatige verstrekkingen, waarbij inwoners precies ontvangen waar ze recht op hebben.
Wij ondersteunen inwoners met een laag inkomen met minimaregelingen. Zo wordt armoede voor minimahuishoudens bestreden, waardoor zij beter kunnen participeren. Om armoede te bestrijden bieden wij goede schuldhulpverlening. Wij sturen aan op een effectieve keten van dienstverlening. We willen met een preventieve aanpak en integrale hulpverlening armoede en schuldenproblematiek voorkomen en bestrijden.

6.1 Werk

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.1.1 Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt

Terug naar navigatie - 6.1.1 Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt

Wij ondersteunen inwoners die niet op eigen kracht kunnen participeren op de arbeidsmarkt en werken daarbij langs drie sporen: van werk naar werk, van school naar werk en van uitkering naar werk, waarbij extra aandacht is voor de groep van statushouders.

Zo gaan we dat doen

6.2 Inkomen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.2.1 Bieden van inkomensondersteuning

Terug naar navigatie - 6.2.1 Bieden van inkomensondersteuning

Wij bieden inwoners die (tijdelijk) niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien een passende inkomensvoorziening, wij bieden aanvullende minimaregelingen om armoede te bestrijden bij de inwoners met een laag inkomen en wij helpen inwoners bij het voorkomen en aanpakken van schulden.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Taakveld 6. Sociaal Domein

Nr. Naam Indicator Eenheid Bron

Realisatie 2019 GM

Begroot 2021  

Gooise Meren

Begroot 2021 Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners Beschrijving Toelichting 
21. Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 74 jaar LISA 623 623   Een baan is en vervulde positie die kan bestaan uit fulltime, parttime of uitzendwerk.  Gooise Meren heeft minder werkgelegenheid dan het  gemiddelde (771) van qua omvang vergelijkbare gemeenten.   Wij streven er naar om  het aantal banen op peil te houden. Het kan zijn dat de corona-recessie dit streefaantal beïnvloedt.
23. Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar CBS 3 3   Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Gooise Meren heeft lager percentage van 'kinderen in uitkeringsgezin' dan in qua omvang vergelijkbare gemeenten (6%) omdat er minder gezinnen een beroep doen op een bijstands-uitkering. 
24. Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de hele beroeps-bevolking CBS 70,3 70,3   Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  hele beroeps-bevolking Op basis van gerealiseerde cijfers 2019. Bij qua omvang vergelijkbare gemeenten ligt het percentage met 68,6 iets lager.
26. Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen  CBS 1 1  

Het percentage jongeren (16-22 jaar) dat als werkzoekend staat geregistreerd bij het UWV-Werkbedrijf zonder tegelijkertijd een (parttime) baan te hebben.

Op basis van gerealiseerde cijfers 2018. Bij qua omvang vergelijkbare gemeenten ligt het percentage op 2.

27. Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder CBS 25 25  

Het aantal personen per 1000 inwoners van 18 jaar en ouder met een bijstands-uitkering, 

Op basis van gerealiseerde cijfers 2019. Bij qua omvang vergelijkbare gemeenten is het aantal 35.  Wij streven er naar om  het aantal  niet te laten toenemen. Het kan zijn dat de corona-recessie dit streefaantal beïnvloedt.

28. Lopende re-integratie voorzieningen Aantal per 1000 inwoners van 15 – 74 jaar CBS 4,6 5   Het aantal lopende re-integratie-voorzieningen op grond van de Participatiewet per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.

Op basis van gerealiseerde cijfers 2019. Wij streven er naar om  het aantal  te laten toenemen om zo meer kansen te creëren dat mensen uitstromen naar werk.

 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 (na wijziging) Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
622 BUIG 14.480 14.581 14.515 14.511 14.510 14.510
623 Werkvoorziening 3.697 3.706 3.646 3.599 3.606 3.540
624 Minimabeleid 2.264 2.043 2.078 2.073 2.072 2.072
625 Sociale recherche 468 515 526 523 522 522
Totaal Lasten 20.910 20.845 20.766 20.706 20.710 20.645
Baten
622 BUIG -13.535 -12.491 -12.495 -12.495 -12.495 -12.495
623 Werkvoorziening -21 -120 0 0 0 0
624 Minimabeleid -53 -28 -28 -28 -28 -28
625 Sociale recherche -365 -402 -402 -402 -402 -402
Totaal Baten -13.974 -13.040 -12.925 -12.925 -12.925 -12.925
Resultaat voor bestemming 6.935 7.805 7.841 7.780 7.785 7.720
Onttrekkingen
622 BUIG -1.238 -215 -180 0 0 0

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
Onderdeel programma 6 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelastingen
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.
64 N
Werkvoorziening
De lasten en baten voor 'inrichten procesregie statushouders' vervallen na 2020.
60 N
     

Overige verschillen 

Diverse posten < € 70.000

53 V
Totaal 71 N