Uitgaven

13,66%
€ 19.649
x €1.000
13,66% Complete

Inkomsten

64,28%
€ -92.513
x €1.000
64,28% Complete

Saldo

122076,51%
€ -72.865
x €1.000

9. Programma baten en lasten

Uitgaven

13,66%
€ 19.649
x €1.000
13,66% Complete

Inkomsten

64,28%
€ -92.513
x €1.000
64,28% Complete

Saldo

122076,51%
€ -72.865
x €1.000

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Gooise Meren is financieel gezond en belast inwoners en ondernemers niet zwaarder dan voor de gemeentelijke financiële huishouding nodig is. Het bestuur van Gooise Meren gaat zorgvuldig om met de middelen die ze tot haar beschikking heeft gekregen om al haar taken uit te voeren en Gooise Meren een gemeente te laten zijn, waar het goed wonen, werken en recreëren is. We kiezen voor een zorgvuldige en behoedzame wijze van begroten, zonder dat een groter beroep gedaan hoeft te worden op inwoners dan nodig is. Wij staan voor een gedegen financieel beleid en een sluitende begroting. De begroting dient dan ook meerjarig reëel en structureel in evenwicht te zijn. Het is belangrijk om gedegen en strak te begroten en genoeg weerstandsvermogen en -capaciteit te hebben, zodat financiële risico's kunnen worden opgevangen zonder dat dit een nadelig effect heeft op de lopende begroting en de gemeentelijke taken.

9.1 Sluitende begroting

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

9.1.1 Kritisch op uitgaven en financieel bewust

Terug naar navigatie - 9.1.1 Kritisch op uitgaven en financieel bewust

Het college voert een duurzaam financieel beleid en zorgt ook in meerjarenperspectief dat de gemeentefinanciën verantwoord en evenwichtig worden gehouden.

Zo gaan we dat doen

9.2 Belastingen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 (na wijziging) Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
638 Uitkeringen Gemeentefonds 33 10 26 22 22 22
639 Belastingen 760 869 826 669 668 668
640 Overige baten en lasten 1.093 86 569 -52 -463 -378
641 Rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0
644 Huisvesting Gooise Meren 43 0 0 0 0 0
646 Overhead 16.897 18.116 18.227 18.818 18.899 18.912
Totaal Lasten 18.826 19.081 19.649 19.458 19.126 19.224
Baten
638 Uitkeringen Gemeentefonds -74.500 -74.851 -76.512 -77.555 -77.514 -77.934
639 Belastingen -12.993 -13.090 -13.456 -11.438 -11.593 -11.748
640 Overige baten en lasten -3.185 -2.037 -1.911 -2.351 -2.688 -3.171
641 Rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0
646 Overhead -358 -82 -84 -84 -84 -84
Totaal Baten -91.036 -90.060 -91.963 -91.428 -91.878 -92.937
Resultaat voor bestemming -72.210 -70.979 -72.315 -71.970 -72.753 -73.713
Stortingen
640 Overige baten en lasten 13.134 82 0 0 240 0
641 Rekening van baten en lasten 1.657 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 14.792 82 0 0 240 0
Onttrekkingen
640 Overige baten en lasten -10.344 -16.005 -550 -300 -91 0
641 Rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -10.344 -16.005 -550 -300 -91 0
Saldo reserves 4.447 -15.923 -550 -300 149 0

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen begroting 2020 t.o.v. begroting 2019
Onderdeel programma 9 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelastingen
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat.

De salariskosten van de ambtelijke organisatie worden, zoals gebruikelijk, op basis van een urenverdeling doorbelast naar de producten in de programma’s.
Door de salarisontwikkeling alsmede een herverdeling van de uren tussen producten zijn er op alle programma’s verschillen te constateren tussen begroting 2020 en begroting 2021. Deze zijn per programma als één bedrag zichtbaar gemaakt onder het kopje ‘doorbelasting’.

-263 N

Uitkeringen Gemeentefonds

In de meicirculaire 2020 is de uitkering uit het Gemeentefonds met € 1,632 mln. naar boven bijgesteld. Dit betreft met name compensatie voor loon- en prijsstijgingen, welke doorwerken in alle programma's en daar leiden tot nadelen (per saldo budgettair neutraal).

1.632 V

Belastingen

De belastingopbrengsten zijn toegenomen door de toegepaste indexatie met 2%.

320 V

Overige baten en lasten.

De in begroting 2020 opgevoerde stelpost voor lagere kapitaallasten kon bij de doorwerking in begroting 2021 vervallen (N € 200K). De bespaarde rente valt lager uit door de lagere realisatie van investeringen in 2019 en 2020 (N € 300K).

 

- 500

 

N

Reserves

Het nadelig effect wordt verklaard door vervallen of verlaagde onttrekkingen 2020.
In 2020 is een onttrekking aan de Algemene Reserve voorgesteld voor de instelling van de bestemmingsreserve Tijdelijke onderwijshuisvesting (zie programma 7). Dit leidt in 2021 tot een nadelig effect van € 13 mln. op dit programma. De onttrekkingen voor incidentele uitgaven (CUP en frictiekosten) dalen in 2021 ten opzichte van 2020 (N 350K€). Het positieve rekeningresultaat 2019 is in 2020 onttrokken aan de Algemene Reserve (N € 1,7 mln.)

-15.373 N

Overige verschillen

Diverse posten < € 70.000

147 V
Totaal - 14.037 N

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Het totaal aan voorgenomen investeringen voor dit programma in 2021 bedraagt € 1,2 miljoen (Tractie en Hard-/software). Met het vaststellen van de begroting worden voor de in de onderstaande tabel opgenomen investeringen kredieten gevoteerd. De bijbehorende kapitaallasten zijn al in deze begroting verwerkt.

Omschrijving  Investeringsbedrag * in €
Programma 9
Isuzu 69.000
Vaste werkplekken (schermen) 96.250
Mobiele werkplekken/devices  2021 125.000
Kassa en Zuilen 2021 50.000
Programma digitalisering 2021  355.000
Fysieke hosts, acces switches, wifi  2021 140.000
Werkplekvirtualisatie en backup 2021 350.000
Totaal 1.185.250

* Investeringsbedragen exclusief bijdragen van derden