Paragraaf Lokale heffingen

Overzicht lokale heffingen

Terug naar navigatie - Overzicht lokale heffingen
Met lokale heffingen dragen inwoners en ondernemers in Gooise Meren bij aan het welzijn, de leefbaarheid en voorzieningen in onze Gemeente. Ook in 2021 ontvangen we een belangrijk deel van onze inkomsten uit lokale heffingen.
 
Bij lokale heffingen onderscheiden we belastingen, retributies en leges.
• Belastingen zijn verplichte bijdragen aan ons, zonder dat hier een directe tegenprestatie tegenover staat.
• Retributies heffen we als we één van onze bezittingen beschikbaar stellen, of als we een dienst verlenen aan een persoon of onderneming.
• Leges zijn vergoedingen voor kosten die we maken voor de administratieve handelingen, zoals informatie geven of vergunningen verstrekken.
 
Lokale heffingen zijn algemeen of hebben betrekking op een bestemming.
 
Algemene heffingen
• Onroerendezaakbelasting (OZB)
• Roerende zaakbelasting (RZB)
• Precariobelasting buizen, kabels en leidingen
• Precariobelasting overige zaken
• Toeristenbelasting
• Watertoeristenbelasting
• Reclamebelasting
• Parkeerbelasting
 
Bestemmingsheffingen
• Rioolheffing
• Afvalstoffenheffing
• Lijkbezorgingsrechten
• Marktgelden
• Bouwleges
• Overige leges
 
Voor bestemmingsheffingen geldt dat de vast te stellen tarieven niet mogen leiden tot geraamde opbrengsten die hoger zijn dan de geraamde kosten (maximaal kostendekkende tarieven).
 
Het doel van deze paragraaf lokale heffingen is om op één centrale plaats in de begroting alle zaken met betrekking tot de lokale heffingen te groeperen en inzicht te geven in:
• het gemeentelijk beleid (in hoofdlijnen) dat voor de lokale heffingen geldt;
• de tariefvoorstellen 2021;
• de lastendruk.
 

Beleid lokale heffingen

Terug naar navigatie - Beleid lokale heffingen
De lokale heffingen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente. Het beleid van de lokale heffingen is vastgelegd in verschillende verordeningen. Hondenbelasting wordt vanaf 2019 niet meer in de gemeente geheven.
 
In deze begroting wordt voorgesteld om de indexering van de tarieven, voor zover van toepassing, op 2% te stellen, gelijk aan de verwachte stijging van de lasten. Het tarief voor de precariobelasting op kabels en leidingen mag wettelijk niet meer worden verhoogd.
Het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt voor belastingjaar 2021 verhoogd met 7,5%.
Voor de afvalstoffenheffing wordt naar 100% kostendekkendheid gestreefd.
Om 100% kostendekking te realiseren en de stijging van de tarieven te beperken worden voor de afvalstoffenheffing jaarlijks middelen onttrokken aan de voorziening Egalisatie Afvalstoffenheffing.
Uitgaande van de huidige tarieven is het saldo van deze voorziening niet toereikend genoeg voor volledige kostendekking na 2021. Daarom is het noodzakelijk de tarieven aan te passen.
Om het wegvallen van de onttrekking aan de voorziening te compenseren en de stijging van de afvalstoffenheffing te egaliseren wordt voorgesteld het nadelig effect te spreiden over de komende twee jaar.
In 2021 stijgt derhalve het tarief met 7,5 %. Ook in 2022 zal een dergelijke aanpassing van het tarief aan de orde zijn.
 
Corona
Voor de paragraaf lokale heffingen is er gekeken naar welke gevolgen de corona voor de begroting 2021 heeft.
Hieruit is gebleken dat dit met name zit in de verwachte toename van de leegstand bij bedrijven.
De extra toename van de leegstand zorgt voor minder ozb opbrengsten niet-woningen gebruik.
Deze toename hebben we gebaseerd op basis van de uitkomsten van een extern onderzoek.
In opdracht van de Retailagenda, en in samenwerking met INretail en NRW, voerde onderzoeksbureau Q&A een uitgebreide impactanalyse uit naar de gevolgen van de coronacrisis op de non-foodretail. Voor het onderzoek is aan consumenten, retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten gevraagd naar hun verwachtingen voor volgend jaar.
De conclusie uit dit rapport, met betrekking tot de toename van de leegstand, is dat de totale leegstand in het komende jaar met 12 procentpunt zal toenemen.
Dit percentage hebben wij verwerkt in de prognose van de geraamde ozb opbrengsten bij niet-woningen gebruiker. Daarom valt deze lager uit ten opzichte van de begroting 2020.
Om te voorkomen dat de vermindering van opbrengsten zorgt voor een lagere totaal begrote geraamde ozb opbrengst, daalt het ozb tarief voor woningen iets minder zodat de totaal begrote opbrengst voor 2021 hetzelfde blijft.
 
Invordering
Het totaal in te vorderen bedrag is het resultaat van het totaalbedrag van de opgelegde aanslagen, minus de effecten van de behandeling van bezwaarschriften (verminderingen) en de verleende kwijtschelding. Verder vindt een correctie plaats van oninbaar verklaarde vorderingen en het bijtellen van de kosten bij aanmaning en dwangbevel. Per saldo betreft dit het netto in te vorderen bedrag.
 

Oninbaar
Van oninbaarheid is sprake als een belastingschuldige wel moet betalen, maar invordering op de gebruikelijke wijze in de praktijk niet (meer) mogelijk is. Dat doet zich bijvoorbeeld voor als er volgens de belastingdeurwaarder geen verhaalsmogelijkheden zijn, de belastingschuldige failliet is gegaan of de belastingschuldige vertrokken is zonder dat de nieuwe verblijfplaats bij de invorderingsambtenaar bekend is, of indien er opgelegd is aan een verkeerd rechtspersoon.

Kwijtscheldingsbeleid
Belastingplichtigen die de belastingschuld niet kunnen voldoen door het ontbreken van (voldoende) vermogen of inkomen kunnen kwijtschelding aanvragen. Het beleid dat hierbij gehanteerd wordt, ligt vast in de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019. Voor de afvalstoffenheffing wordt in 2021 kwijtschelding verleend tot maximaal het tarief behorende bij een meerpersoons huishouden. Voor andere gemeentelijke belastingen wordt geen kwijtschelding verleend.
 
Belastingen op onroerende zaakbelastingen Gooise Meren 2021 (OZB)
De berekening en de vaststelling van de OZB tarieven 2021 is feitelijk een reken technische aangelegenheid, omdat wordt uitgegaan van de geraamde OZB opbrengst, inclusief indexering. Met gebruikmaking van de gecorrigeerde WOZ waarde (voor belastingjaar 2021 met waarde peildatum 1-1-2020) en de geraamde OZB opbrengst 2021 komen de OZB tarieven voor 2021 voor de gemeente Gooise Meren dan uit op de volgende percentages:
 
Tariefgroepen Geraamde OZB opbrengst Gecorrigeerde WOZ waarde Percentage
Woningen eigenaar € 8.577.364 € 12.270.907.450 0,0699
Niet - woningen eigenaar € 1.537.689 € 1.165.799.000 0,1319
Niet- woningen gebruiker € 799.807 € 712.205.606 0,1123
Totaal € 10.914.860    
Met deze OZB tarieven zal de in de begroting van Gooise Meren geraamde netto OZB opbrengst 2021 van € 10.914.860 worden gerealiseerd.
 
Effect voor inwoners
Deze nieuwe ozb tarieven hebben bij een gemiddelde WOZ waarde (peildatum 1-1-2020 € 463.000, peildatum 1-1-2019: € 441.000) voor de eigenaren van woningen de volgende effecten:
 
Gemeente Gemiddelde OZB aanslag 2020 Gemiddelde OZB aanslag 2021 Verhoging  
Gooise Meren 317 323 6
Belastingen op roerende woon– en bedrijfsruimten Gooise Meren 2021 (RZB)
Naast de onroerende zaakbelastingen biedt de Gemeentewet de mogelijkheid om ook voor roerende zaken een belasting te heffen. Deze belastingen wordt de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten (RZB) genoemd. De totaal geraamde opbrengst voor deze belastingen in 2021 bedraagt afgerond € 11.000.
In artikel 221 (derde lid) van de Gemeentewet is voorgeschreven dat de tarieven voor de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten gelijk zijn aan die van de OZB. Daarom stellen wij u voor de hiervoor genoemde OZB tarieven 2021 ook te hanteren voor de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten in de Gooise Meren 2021.
 
Om de heffing van de onroerende zaakbelastingen en de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten in 2021 mogelijk te maken is het noodzakelijk om nieuwe belastingverordeningen voor 1 januari 2021 vast te stellen.
 
Rioolheffing Gooise Meren
Vanaf 2018 wordt rioolheffing opgelegd op basis van de uitgangspunten, zoals vastgesteld door de raad op 12 oktober 2016. Voor woningen is de eigenaar daarvan belastingplichtig; voor niet-woningen de gebruiker/huurder.
 

Tarieven en opbrengsten

Terug naar navigatie - Tarieven en opbrengsten
Tarieven Gooise Meren 2021
In onderstaande tabel worden de tarieven voor het jaar 2021 weergegeven.
 
Heffing Grondslag  Tarief 2021

Algemene heffingen

   
OZB woning eigenaar  % WOZ-waarde woning 0,0699%
OZB niet-woning eigenaar  % WOZ-waarde niet-woning 0,1319%
OZB niet-woning gebruiker % WOZ-waarde niet-woning 0,1123%
RZB Zie OZB Zie OZB
Precariobelasting  Buizen, kabels, draden of leidingen per strekkende m € 2,50
Toeristenbelasting  Per overnachting

 

€ 1,79

Watertoeristenbelasting Per etmaal € 1,79
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heffing

Grondslag  Tarief 2021
Bestemmingsheffingen    
Rioolheffing woning eigenaar Per aansluiting op de riolering € 206,54
Rioolheffing niet-woning gebruiker [1] Niet meer afgevoerd dan 500 m3 € 201,20
Rioolheffing niet-woning gebruiker 501-1.000 m3 € 301,80
Rioolheffing niet-woning gebruiker 1.001-2.000 m3 € 603,60
Rioolheffing niet-woning gebruiker 2.001-5.000 m3 € 1.408,42
Rioolheffing niet-woning gebruiker 5.001-10.000 m3 € 3.018,04
Rioolheffing niet-woning gebruiker > 10.000 m3 € 6.036,07
Afvalstoffenheffing gezinnen  Eénpersoonshuishouden € 196,69
Afvalstoffenheffing gezinnen  Meerpersoonshuishouden € 309,14
 [1] Gebaseerd op gemiddeld verbruik
 
 
Opbrengsten en tarieven lokale heffingen
Op basis van het beleid, de tarieven en volumeontwikkelingen is in de begroting 2021 een totale belastingopbrengst geraamd van circa €30,4 miljoen. De samenstelling van de voor 2021 geraamde opbrengst ziet er als volgt uit:
 
Heffing % aandeel opbrengst 2021
Onroerendezaakbelasting (OZB) 34,60% € 10.905.350
Roerende zaakbelasting (RZB) 0,04% € 11.411
Precariobelasting kabels en leidingen 6.89% € 2.169.806
Precariobelasting grond 0,13% € 39.500
Toeristenbelasting 0,72% € 228.030
Reclamebelasting 0,61% € 192.992
Rioolheffing 18,31% € 5.770.340
Afvalstoffenheffing 21,29% € 6.709.223
Lijkbezorgingsrechten 2,12% € 668.607
Marktgelden 0,32% € 99.739
Parkeerbelasting 8,13% € 2.563.695
Bouwleges 4,54% € 1.429.366
Overige leges 2,31% € 726.879
Totaal 100,00% € 31.515.038
Grafiek: Verdeling opbrengst gemeentelijke heffingen
 
 

Lokale belastingdruk

Terug naar navigatie - Lokale belastingdruk

Lokale belastingdruk voor huishoudens
De lokale belastingdruk voor huishoudens is gerelateerd aan het wonen. Dit betekent berekeningen van de belastingdruk per huishouden (gebruikers en/of eigenaren van woningen) aan de hand van de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing (meerpersoons) en de rioolheffing. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de lokale belastingdruk, gerelateerd aan de waarde van de woning. Deze berekeningen zijn indicaties. De gemiddelde (WOZ)-waarde van een woning in Gooise Meren voor belastingjaar 2021 (peildatum 1-1-2020) is circa € 463.000.

 

Gemiddelde woonlasten  
Gemiddelde waarde woning (1-1-2020) € 463.000
Afvalstoffenheffing €309,14
Rioolheffing €206,54
Onroerendezaakbelasting €323,64
Totaal €839,32

Op basis van de gemiddelde WOZ-woningwaarde per gemeente en de gegevens van 2020 zijn voor de gemeente de woonlasten per huishouden van de gemeenten in de regio in beeld gebracht (bron Coelo).

Gemeente Gemiddelde WOZ-waarde Tarief OZB OZB bedrag Rioolheffing Afvalstoffenheffing Totaal woonlasten
Blaricum € 645.000 0,1064 % €686 €211 € 283 € 1.180
Gooise Meren € 441.000 0,0720 % €317 €202 € 288 € 807
Hilversum € 341.000 0,0816 % €278 €182 € 324 € 784
Huizen € 335.000 0,0544 % €182 €219 € 303 € 703
Laren € 693.000 0,1035 % €717 €203 € 269 € 1.189
Weesp € 351.000 0,0816 % €286 €213 € 302 € 801
Wijdemeren € 414.000 0,1174 % €486 €270 € 285 € 1.041
Gemiddeld regio € 481.000 0,0881 % €423 €214 € 293 € 931
Nederland gemiddeld € 266.000 0,1218 % €323 €214 € 267 € 804

Kostendekkende heffingen

Terug naar navigatie - Kostendekkende heffingen

Per onderdeel worden kosten onderbouwingen opgesteld zodat inzichtelijk wordt gemaakt welke kosten zijn toe te rekenen en wat de inkomsten zullen zijn. Daarnaast wordt rekening gehouden met de rente- en overheadregels van de BBV. Hiermee kan de kostendekkendheid worden bepaald.

Berekening van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing  2021
Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld afval 5.763
Inkomsten taakveld afval, excl. heffingen -10
Netto kosten taakveld  5.753
Toe te rekenen kosten kwijtschelding                                210
Overhead                                  42
BTW op exploitatie en investeringen 1.194
Totale kosten  7.199
Opbrengst heffingen  6.709
Dekkingspercentage  93,2%

In de begroting 2021 wordt € 490.000 onttrokken aan de voorziening Egalisatie afvalstoffenheffing, waardoor het dekkingspercentage voor de afvalstoffenheffing 100% wordt.

Berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing  2021  
Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld riolering  5.124
Inkomsten taakveld riolering, excl. heffingen                                      -41
Netto kosten taakveld  5.083
Overhead                                      460
BTW op exploitatie en investeringen                                     904
Totale kosten  6.447
Opbrengst heffingen  5.770
Dekkingspercentage  90%

Na onttrekking van € 676.000 aan de voorziening Egalisatie rioolheffing wordt 100% kostendekkendheid gerealiseerd.

Berekening van kostendekkendheid van de begraafrechten 2021  
Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld begraven 1.169
Inkomsten taakveld begraven, excl. heffingen                                    -106
Netto kosten taakveld  1.063
Overhead                                     480
Totale kosten  1.543
Opbrengst heffingen  669
Dekkingspercentage  43%

 

Ten opzichte van de begroting 2019 is het dekkingspercentage gedaald. Dit is met name het gevolg van bijgestelde opbrengsten en het wegvallen van de onttrekking aan de reserve Exploitatie begraafplaatsen. Deze reserve is in 2019 opgeheven.

Berekening van kostendekkendheid van de marktgelden 2021  
Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld marktgelden 86
Inkomsten taakveld marktgelden, excl. heffingen                   -2
Netto kosten taakveld  84
Overhead                   46
BTW                    5
Totale kosten  134
Opbrengst heffingen  98
Dekkingspercentage  73%

 

Berekening van kostendekkendheid van de leges in totaal 2021  
Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld leges 1.784
Inkomsten taakveld leges, excl. heffingen                 -  
Netto kosten taakveld  1.784
Overhead           1.150
Totale kosten  2.934
Opbrengst heffingen  2.124
Dekkingspercentage  72%

 

Berekening van kostendekkendheid van de leges Titel 1; Algemene dienstverlening 2021  
Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld leges titel 1 571
Inkomsten taakveld leges titel 1, excl. heffingen                 -  
Netto kosten taakveld  571
Overhead              222
Totale kosten  793
Opbrengst heffingen  641
Dekkingspercentage  81%

 

Berekening van kostendekkendheid van de leges Titel 2; Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning 2021  
Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld leges titel 2 1.136
Inkomsten taakveld leges titel 2, excl. heffingen                 -  
Netto kosten taakveld  1.136
Overhead              878
Totale kosten  2.014
Opbrengst heffingen  1.458
Dekkingspercentage  72%

 

Berekening van kostendekkendheid van de leges Titel 3; Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 2021  
Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld leges titel 3 77
Inkomsten taakveld leges titel 3, excl. heffingen                 -  
Netto kosten taakveld  77
Overhead                51
Totale kosten  128
Opbrengst heffingen 25
Dekkingspercentage  20%