Uitgaven

4,2%
€ 6.042
x €1.000
4,2% Complete

Inkomsten

0,04%
€ -52
x €1.000
0,04% Complete

Saldo

10035,62%
€ 5.990
x €1.000

2. Programma Veiligheid

Uitgaven

4,2%
€ 6.042
x €1.000
4,2% Complete

Inkomsten

0,04%
€ -52
x €1.000
0,04% Complete

Saldo

10035,62%
€ 5.990
x €1.000

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Veiligheid blijft voor de gemeente Gooise Meren een belangrijke prioriteit voor een goed en prettig leefklimaat. Als gemeente willen we dat inwoners, ondernemers en bezoekers niet alleen veilig zijn, maar zich ook veilig voelen. We hebben daarbij oog voor het belang van zowel verlaging van de criminaliteit en overlast, als ook een verhoogd veiligheidsgevoel van onze inwoners. Dit doen we onder meer door de sociale cohesie en betrokkenheid in de buurt te versterken, en samen met de inwoners te kijken naar preventie en verbeteringen in de wijken. Eigen verantwoordelijkheid is daarbij een belangrijk aspect. Daarnaast zetten we samen met andere betrokken hulpdiensten (ketenpartners), zoals de politie, in op betere handhaving.

Als het gaat om veiligheid werken we ‘cyclisch’; eerst preventie, dan maatregelen, dan nazorg en evaluatie. Op basis daarvan vervolging aanpassing op preventie. Veiligheid is een continu proces, je moet er aan blijven werken.

2.1 Criminaliteit

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.1.1 Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Terug naar navigatie - 2.1.1 Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Met de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning willen wij voorkomen dat de onder- en bovenwereld (verder) verweven raken, dat het lokale gezag ondermijnt wordt, dat de veiligheid en leefbaarheid verslechtert, dat er normvervaging plaatsvindt en dat ondermijnende criminaliteit bonafide ondernemers schade oplevert.

Zo gaan we dat doen

2.1.2 Aanpak van vermogens criminaliteit/high impact crimes

Terug naar navigatie - 2.1.2 Aanpak van vermogens criminaliteit/high impact crimes

We voeren regie op de gezamenlijke aanpak van vermogenscriminaliteit en high impact crimes vanuit een goede informatiepositie en analyse van cijfers uit het Veiligheidsinformatiesysteem.

Zo gaan we dat doen

2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.2.1 Kennis en vaardigheden rampenbestrijding en crisisbeheersing verder ontwikkelen

Terug naar navigatie - 2.2.1 Kennis en vaardigheden rampenbestrijding en crisisbeheersing verder ontwikkelen

Het doel is de kennis en vaardigheden van het eigen personeel op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing verder ontwikkelen voor een inzet tijdens een ramp of crisis. Ook willen we inwoners bewust maken van participatie en inzet voor eigen veiligheid.

Zo gaan we dat doen

2.2.2 Brandveilig leven bevorderen

Terug naar navigatie - 2.2.2 Brandveilig leven bevorderen

Het landelijke programma van de brandweer - brandveilig leven – heeft als doel om de activiteiten rond fysieke en sociale veiligheid van verschillende doelgroepen in hun eigen omgeving te verbeteren. Kwetsbare groepen, zoals (zelfstandige wonende) ouderen en personen met een beperking hebben in het bijzonder onze aandacht.

Zo gaan we dat doen

2.2.3 Samenwerking tussen Veiligheidsregio’s

Terug naar navigatie - 2.2.3 Samenwerking tussen Veiligheidsregio’s

We bieden ondersteuning aan de verregaande samenwerking en versterking van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek door de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland op basis van de samenwerkingsovereenkomst.

Zo gaan we dat doen

2.3 Sociale veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.3.4 Radicalisering en polarisatie

Terug naar navigatie - 2.3.4 Radicalisering en polarisatie

Wij willen samen met de ketenpartners inzetten op de (lokale) aanpak radicalisering en polarisatie.  

Zo gaan we dat doen

2.4 Handhaving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.4.1 Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid

Terug naar navigatie - 2.4.1 Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid

We willen dat de leefbaarheid en veiligheid in Gooise Meren optimaal is door toezicht te houden, te handhaven en met andere afdelingen, inwoners en organisaties samen te werken.

Zo gaan we dat doen

2.4.2 Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang

Terug naar navigatie - 2.4.2 Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang

We creëren met de GGD en de exploitanten van kinderdagverblijven een veilige omgeving voor jonge kinderen die naar de kinderopvang gaan. We hebben de registratie van de kinderdagverblijven goed op orde in het landelijk registratiesysteem kinderopvang (LRK).

 

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Taakveld 1. Veiligheid

Nr. Naam Indicator Eenheid Bron

 Realisatie 2019 GM

Begroot 2021  Gooise Meren

Begroot 2021 Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners Beschrijving Toelichting 
6. Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar Stichting Halt 34 34 135 Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

Cijfers op basis van realisatie 2019.

De Halt-straf is een interventie voor jongeren van 12 - 17  jaar. Zij komen na het plegen van een licht strafbaar feit onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een Halt-straf.

Jongeren komen bij Halt terecht via: 

-De politie (soms na expliciete toestemming door het OM).

- Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), of bijvoorbeeld een leerplichtambtenaar.

8. Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners CBS 2,2 2.2 2.1
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Cijfers op basis van realisatie 2019.
9. Gewelds- en seksuele misdrijven Aantal per 1.000 inwoners CBS 2,6 2,6 5
Het aantal geweldsmisdrijven, per
1.000 inwoners. 

Cijfers op basis van realisatie 2019.

Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

10. Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners CBS 2,9 2.9 3,1 Diefstallen uit woning.

Cijfers op basis van realisatie 2019.

Het aantal diefstallen uit de woning dat door de politie is geregistreerd.

11. Vernielingen en misdrijven (tegen de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners CBS 4,8 4,8 5,2
Het aantal vernielingen en misdrijven, per 1.000 inwoners.
 

Cijfers op basis van realisatie 2019.

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte

Taakveld 6. Sociaal Domein

Nr. Naam Indicator Eenheid Bron

Realisatie  2019 GM

Begroot 2021  

Gooise Meren

Begroot 2021 Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners Beschrijving Toelichting 
22. Jongeren met een delict voor de rechter
% 12 t/m 21 jarigen

CBS- Jeugd

Gemeentelijke monitor sociaal domein

0.2 0.2 0.3

Het percentage jongeren (12-23 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.


Cijfers op basis van realisatie 2019.

Betreft jongeren tot 23 jaar.

Het percentage jongeren  van 12 tot 23 jaar met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

 

 

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 (na wijziging) Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
605 Brandweer en rampen 4.876 5.296 5.321 5.333 5.414 5.409
606 Handhaving 3.626 1.764 721 718 717 717
Totaal Lasten 8.502 7.060 6.042 6.051 6.130 6.126
Baten
605 Brandweer en rampen -11 0 0 0 0 0
606 Handhaving -53 -46 -52 -52 -52 -52
Totaal Baten -64 -46 -52 -52 -52 -52
Resultaat voor bestemming 8.438 7.014 5.990 5.999 6.078 6.074

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
Onderdeel programma 2 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelasting: 
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.
-64 N
Brandweer en rampen: Bijdrage veiligheidsregio is conform begroting 2021 van de Veiligheidsregio opgenomen -133 N
Handhaving: Voor de bommenregeling is in 2021 niets begroot. Dit is afhankelijk van eventuele aanvragen. Deze regeling loopt budgettair neutraal, omdat deze via de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt vergoed (geboekt in programma 9) 1.023 V
Brandweer en Rampen - Integraal Veiligheidsbeleid: In 2020 was er eenmalig budget beschikbaar voor de pilot integrale beveiliging. De inkomsten zijn via de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen. 106 V

Overige verschillen:

Diverse posten < € 70.000

92 V
Totaal

1.024

V

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

 

De voorgenomen investering voor dit programma in 2020 bedraagt € 0,3 miljoen (Verbouwing brandweergarage Muiden). Voor deze voorgenomen investering wordt een separaat voorstel aan u voorgelegd. De bijbehorende kapitaallasten van deze voorgenomen investering zijn al in deze begroting verwerkt.