Financiële begroting

Financiële recapitulatie programma's

Financiële recapitulatie programma's

Terug naar navigatie - Financiële recapitulatie programma's
Programma Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Inwoners en Bestuur 4.482.633 5.469.137 4.209.016 4.147.438 4.172.753 4.052.014
Veiligheid 8.501.989 7.060.186 6.042.113 6.050.933 6.130.282 6.125.975
Openbare ruimte en verkeer 8.434.935 9.557.959 9.601.847 9.487.452 9.606.818 9.765.134
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme 22.977.445 14.092.458 15.183.957 13.451.727 12.692.611 11.177.168
Duurzaamheid en water 18.148.668 20.533.636 19.573.474 19.292.274 20.024.906 20.236.701
Werk en Inkomen 20.909.544 20.844.832 20.765.971 20.705.660 20.710.052 20.644.711
Zorg en welzijn, onderwijs en jeugd 40.470.698 40.746.778 41.504.428 41.525.067 41.263.405 41.750.851
Sport, Cultuur en Recreatie 6.798.203 7.187.514 7.335.590 7.334.587 7.402.227 7.396.132
Algemene baten en lasten 20.483.854 19.081.227 19.648.710 19.457.692 19.125.605 19.224.015
Totaal lasten 151.207.969 144.573.726 143.865.106 141.452.830 141.128.658 140.372.701
Inwoners en Bestuur -2.760.939 -700.772 -823.140 -726.822 -670.960 -592.222
Veiligheid -64.082 -45.713 -52.096 -52.096 -52.096 -52.096
Openbare ruimte en verkeer -3.190.470 -2.828.191 -2.772.751 -2.772.751 -2.772.751 -2.772.751
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme -10.208.771 -10.112.834 -8.240.805 -8.397.417 -7.462.832 -5.938.781
Duurzaamheid en water -14.124.336 -14.749.734 -14.804.024 -14.974.254 -15.850.674 -16.032.808
Werk en Inkomen -13.974.372 -13.040.172 -12.925.172 -12.925.172 -12.925.172 -12.925.172
Zorg en welzijn, onderwijs en jeugd -7.529.205 -6.358.042 -6.377.142 -6.377.142 -6.617.142 -6.377.142
Sport, Cultuur en Recreatie -1.306.281 -682.774 -667.106 -667.106 -840.106 -840.106
Algemene baten en lasten -91.036.077 -90.060.127 -91.963.213 -91.427.913 -91.878.440 -92.937.091
Totaal Baten -144.194.532 -138.578.359 -138.625.449 -138.320.672 -139.070.173 -138.468.168
Resultaat voor bestemming 7.013.437 5.995.368 5.239.657 3.132.158 2.058.486 1.904.533
Totaal toevoegingen reserves 21.082.239 13.685.189 0 0 240.000 0
Totaal onttrekkingen reserves -29.753.109 -19.680.556 -5.299.345 -2.988.284 -2.655.754 -2.377.829
Totaal reserves saldo -8.670.870 -5.995.368 -5.299.345 -2.988.284 -2.415.754 -2.377.829
Lasten inclusief reserves 172.290.208 158.258.915 143.865.106 141.452.830 141.368.658 140.372.701
Baten inclusief reserves -173.947.641 -158.258.915 -143.924.794 -141.308.956 -141.725.927 -140.845.997
Resultaat na bestemming -1.657.433 0 -59.688 143.874 -357.268 -473.296

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Het totaal aan voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar 2021 bedraagt € 23,3 miljoen,  exclusief bijdragen van derden € 2,0 miljoen  (zie bijlage 1 Overzicht investeringen). De kapitaallasten van alle voorgenomen investeringen zijn verwerkt in het meerjarenperspectief van deze programmabegroting en dus in principe afgedekt binnen die begroting. Bij elk Programma is aangegeven voor welke (voorbereidings)kredieten direct goedkeuring van uw raad wordt gevraagd bij vaststelling van de begroting. Voor de overige investeringen worden separate raadsvoorstellen aan u voorgelegd.
 

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten Begroting 2021  Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma 1        
Lasten        
Inclusie: alle inwoners kunnen meedoen 80.000 0 0 0
Totaal incidentele lasten 80.000 0 0 0
         
Baten        
Dekking inclusieve samenleving uit Reserve Sociaal Domein -80.000 0 0 0
Totaal incidentele baten -80.000 0 0 0
Saldo programma 1 0 0 0 0

Toelichting programma 1

 • Transitie inclusieve samenleving

We werken binnen en buiten de gemeentelijke organisatie aan bewustwording (welke rol iedereen daar zelf in speelt) dat mensen (vaak ongewild) worden buitengesloten. Doel is gedragsverandering. Bewustwording is een voorwaarde om tot gedragsverandering te komen. Eerst inclusief denken dan inclusief doen. Deze kosten worden gedekt uit de Reserve Sociaal Domein.

Incidentele baten en lasten Begroting 2021  Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma 3        
Lasten        
Uitvoeringsplan leefbaarheid 250.000 200.000 0 0
Totaal incidentele lasten 250.000 200.000 0 0
         
Baten        
Dekking uitvoeringsplan leefbaarheid uit Algemene Reserve -250.000 -200.000 0 0
Totaal incidentele baten -250.000 -200.000 0 0
Saldo programma 3 0 0 0 0

Toelichting programma 3

College-uitvoeringsprogramma

 • Actieplan Leefbaarheid

Op basis van het Actieplan Leefbaarheid, dat in 2019 samen in met inwoners is opgesteld, wordt het actieplan l uitgevoerd (2020 – 2022). Onderdeel van dit plan is het Actieplan Geluid, dat gemeenten verplicht zijn op te stellen. Het actieplan leefbaarheid omvat onderwerpen waar inwoners last van ondervinden (rommel, geluidsoverlast, verkeer) en onderwerpen die de kwaliteit van de leefomgeving juist verbeteren (vergroening, verduurzaming, ontmoeting). Het Actieplan Leefbaarheid is een coproductie van inwoners en gemeente en sluit nauw aan bij de agenda duurzaamheid, de omgevingswerk en het versterken van de sociale basis (zie programma 5 en 7). De kosten voor het uitvoeringsplan leefbaarheid worden gedekt uit de Algemene Reserve.

Incidentele baten en lasten Begroting 2021  Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma 4        
Lasten        
Afkoop huursom MFC 1.850.000 0 150.000 0
Resultaat realisatie MFC      91.000  
Totaal incidentele lasten 1.850.000 0 241.000 0
         
Baten        
Dekking afkoop huursom MFC uit Reserve MFC Keverdijk -1.850.000 0 -150.000 0
Dekking realisatie MFC uit Algemene Reserve     -91.000  
Totaal incidentele baten -1.850.000 0 -241.000 0
Saldo programma 4 0 0 0 0

Toelichting programma 4

 • Afkoop huursom MFC
De gemeente wordt de huurder van de begane grond van het MFC gedurende 25 jaar. De huursom wordt ineens afgekocht en dit wordt gedekt uit de Reserve MFC Keverdijk.
Het resultaat van de realisatie MFC wordt gedekt uit de Algemene Reserve.
 
Incidentele baten en lasten Begroting 2021  Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma 5        
Lasten        
Energietransitie 100.000 0 0 0
Totaal incidentele lasten 100.000 0 0 0
         
Baten        
Dekking energietransitie uit Algemene Reserve -100.000 0 0 0
Totaal incidentele baten -100.000 0 0 0
Saldo programma 5 0 0 0 0

Toelichting programma 5

College-uitvoeringsprogramma

 • Energietransitie

Het Rijk legt de regie van de energietransitie voor de gebouwde omgeving bij gemeenten. Het doel is dat alle wijken in 2050 aardgasvrij zijn. Dit betekent dat wij voor Gooise Meren de verantwoordelijkheid en bevoegdheid krijgen om besluiten te nemen over de lokale energievoorziening. We zetten de regionale samenwerking in 2020 voort met onze partners die de regionale energiestrategie getekend hebben. Deze strategie zet in op de realisatie van de energietransitie in de gebouwde omgeving. De kosten voor de energietransitie worden gedekt uit de Algemene reserve.

Incidentele baten en lasten Begroting 2021  Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma 6        
Lasten        
Verbreden MVO-programma 100.000 0 0 0
Totaal incidentele lasten 100.000 0 0 0
         
Baten        
Dekking verbreden MVO-programma uit Reserve Sociaal Domein -100.000 0 0 0
Totaal incidentele baten -100.000 0 0 0
Saldo programma 6 0 0 0 0

Toelichting programma 6

 College-uitvoeringsprogramma

 •  Verbreden MVO programma

We realiseren met ondernemers en onderwijs een inclusieve arbeidsmarkt door in te zetten op drie sporen: werk naar werk; school naar werk en uitkering naar werk.

 1. Werk naar werk. We gaan het sociaal economisch platform (SEP) (overleg ondernemers en bestuurders) verder ontwikkelen ten behoeve van de inclusieve arbeidsmarkt. Werk naar werk. Ondernemers worden ondersteund in duurzaam ondernemen met informatie en advies (banenafspraak, SROI, etc.) over duurzame inzetbaarheid via het ondernemersloket.
 2. School naar werk. We zetten in begeleiding van kwetsbare jongeren naar school en of werk. Uitkering naar werk. We zetten in op een effectieve uitvoering van de in 2018 vastgestelde verordening werk en participatie. inwoners met een uitkering worden op basis van hun talenten begeleid naar werk en/of participatie.
 3. Uitkering naar werk. Inwoners die vanwege een beperking niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen zijn opgenomen in het doelgroepenregister (banenafspraak).

De kosten voor het verbreden MVO programma worden gedekt uit de reserve Sociaal Domein.

Incidentele baten en lasten Begroting 2021  Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma 7        
Lasten        
Diverse kosten tijdelijke huisvesting onderwijs PO 2.473.800 2.430.400 2.387.000 2.343.600
Innovatiebudget 250.000 250.000 0 0
Totaal incidentele lasten 2.723.800 2.680.400 2.387.000 2.343.600
         
Baten        
Terugkoop tijdelijke huisvesting PO 0 0 -240.000 0
Dekking diverse kosten tijdelijke huisvesting onderwijs PO uit Reserve Tijdelijke  huisvesting onderwijs PO -2.170.000

-2.170.000

-2.170.000 -2.170.000
Dekking innovatiebudget uit Reserve Sociaal Domein -250.000

-250.000

0 0
Totaal incidentele baten -2.420.000 -2.420.000 -2.410.000 -2.170.000
Saldo programma 7 303.800 260.400 -23.000 173.600

Toelichting programma 7

 • Onderwijshuisvesting

Kapitaallasten tijdelijke huisvesting onderwijs PO, welke grotendeels worden gedekt uit de Reserve Tijdelijke huisvesting onderwijs PO.

College-uitvoeringsprogramma

 • Innovatiebudget

Met een innovatiebudget sociaal domein stimuleren we nieuwe uitvoeringspraktijken die de kanteling naar inwoners en ondersteuning in buurten en wijken kunnen versterken. We willen een substantiële verschuiving realiseren van individuele specialistische inzet naar meer algemene voorzieningen in de wijk die een breed pakket op het gebied van leefbaarheid, zorg en ondersteuning bieden met op afzienbare termijn lagere kosten. Eigen kracht en zelf oplossend vermogen staan voorop en vermindering van het beroep op specialistische voorzieningen. Oplossingen moeten zo veel mogelijk worden gezocht in de reguliere omgeving van kwetsbare mensen. Activiteiten en pilots die bijdragen aan deze beweging komen in aanmerking voor bekostiging uit het innovatiebudget.

De kosten voor de uitvoering innovatiebudget sociaal domein worden gedekt uit de Reserve Sociaal Domein.

Incidentele baten en lasten Begroting 2021  Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma 9        
Lasten        
Versterken proces- en assetmanagement BORG 200.000      
Opstellen onderhoudsbeheerplannen 70.000      
Dotatie voorziening civiele kunstwerken 433.000 44.000    
Terugstorting in Algemene Reserve als gevolg van terugkoop tijdelijke huisvesting PO 0 0 240.000 0
Totaal incidentele lasten 703.000 44.000 240.000 0
         
Baten        
         
Totaal incidentele baten 0 0 0 0
Saldo programma 9 703.000 44.000 240.000 0

Toelichting programma 9

 • Versterken proces- en assetmanagement BORG 

Het is noodzakelijk gebleken het assetmanagement, zijnde het centrale onderdeel van de afdeling BORG, waar de afwegingen en planningen met betrekking tot het planmatig beheer van de buitenruimte worden gemaakt, tijdelijk te versterken om het structureel verder te  kunnen professionaliseren.

 • Opstellen onderhoudsbeheerplannen 

Afgesproken is om de onderhoudsbeheerplannen 2018 te herzien en opnieuw vast te stellen door de gemeenteraad zomer 2021, zoals gemeld in de Perspectiefnota 2021. Die actualisatie is ook het moment om de bestaande beheerplannen te professionaliseren en invulling te geven aan bestuurlijk ambities. En daarbij te kunnen door ontwikkelen op de aspecten prestaties, kosten en risico’s en te komen naar gebiedsgerichte beheeropgaven. Dit betekent integraal afstemmen van de beheerplannen en onderbouwd de effecten in beeld brengen van de voorgenomen meerjaren onderhoudsprogramma’s. Daarnaast het planmatig inregelen van het proces om te kunnen monitoren, evalueren en bijsturen binnen de planning en controle cyclus. Ten behoeve van het opstellen van deze integrale beheerplannen openbare ruimte en het inregelen van het proces P&C is in 2021 een eenmalig extra budget van € 70.000 benodigd.

 • Dotatie voorziening civiele kunstwerken

Zowel voor de jaren 2021 en 2022 is sprake van onvoldoende budget in de voorziening civiele kunstwerken om alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren. Voor 2021 gaat het om een bedrag van € 433.000 en voor 2022 om een bedrag van € 44.000.

 • Algemene Reserve 

In 2023 wordt de opbrengst verkoop tijdelijke huisvesting PO gestort in de Algemene Reserve (Zie programma 7).

 

Incidentele baten en lasten Begroting 2021  Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Overige posten        
Lasten        
Overige posten incidentele lasten 76.400 30.000 30.000 0
Totaal incidentele lasten 76.400 30.000 30.000 0
         
Baten        
Overige posten incidentele baten 0 -30.000 -30.000 0
Overige posten incidentele baten (dekking reserve Grondwaterplan)
-21.400      
Totaal incidentele baten -21.400 -30.000 -30.000 0
Saldo overige posten 55.000 0 0 0

 

Incidentele baten en lasten Begroting 2021  Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Totaal        
Lasten        
Totaal incidentele lasten, inclusief overige posten 5.883.200 2.954.400 2.898.000 2.343.600
Totaal incidentele lasten 5.883.200 2.954.400 2.898.000 2.343.600
         
Baten        
Totaal incidentele baten, inclusief overige posten -4.821.400 -2.650.000 -2.681.000 -2.170.000
Totaal incidentele baten -4.821.400 -2.650.000 -2.681.000 -2.170.000
Saldo begroting incidentele baten en lasten 1.061.800 304.400 217.000 173.600


Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) Begroting 2021  Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
 + = negatief saldo; - = positief saldo        
Saldo baten en lasten 5.240 3.132 2.058 1.905
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -5.299 -2.988 -2.416 -2.378
Begrotingssaldo na bestemming -60

144

-357 -473
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) 1.062 304 217 174
Structurele begrotingssaldo -1.121

-161

-574 -647

 

Structurele mutaties reserves

Terug naar navigatie - Structurele mutaties reserves

Beoogde structurele mutaties reserves Gooise Meren

 

Structurele reserves

Saldo
31-12-2020

Onttrekking

Saldo
31-12-2021

Onttrekking

Saldo
31-12-2022

Onttrekking

Saldo
31-12-2023

Onttrekking

Saldo
31-12-2024

Reserve Godelindeschool

2.964.179

97.541

2.866.638

96.173

2.770.465

94.806

2.675.659

93.438

2.582.221

Reserve Egalisatie Talent Primair

35.212

2.236

32.976

1.947

31.029

1.657

29.372

1.368

28.004

Reserve Uitbreiding sportvoorzieningen

1.047.234

158.168

889.066

150.164

738.902

148.291

590.611

113.023

477.588

Totaal structurele mutaties reserves

4.046.625

257.945

3.788.680

248.284

3.540.396

244.754

3.295.642

207.829

3.087.813

 

 

Toelichting:

 • Er is geen sprake van beoogde toevoeging.
 • Reserve Godelindeschool: Reserve ter dekking van de kapitaallasten voor de realisatie van een unilocatie Godelindeschool.
 • Reserve egalisatie Talent Primair: Reserve ter dekking van de interne rentekosten van een verstrekte renteloze lening. Deze lening maakt de continuering mogelijk van de stichting voor openbaar onderwijs, Talent Primair, Naarden
 • Reserve uitbreiding sportvoorzieningen: Reserve ter dekking kapitaallasten van investeringen ten behoeve van de optimalisatie en uitbreiding van sportvoorzieningen in Naarden.

Balans

Balans

Terug naar navigatie - Balans
Balansontwikkeling 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Stand per ultimo jaar bedragen in € x 1.000
             
Materiële Vaste Activa 190.343 196.867 219.355             233.636            245.481             258.370
Vlottende activa              22.738               22.496               22.521               22.862                24.721                 26.044
Totale Activa             213.081            219.364            241.876            256.498             270.201             284.414
             
Reserves               52.826               46.831              41.532              38.543               36.128               33.750
Voorzieningen              19.866              17.826               16.463               16.727              16.133               15.100
Langlopende leningen            117.308             131.625            160.800             178.147              194.860             212.483
Vlottende passiva              23.081              23.081              23.081              23.081              23.081              23.081
Totale Passiva             213.081            219.364            241.876            256.498             270.201             284.414

Het balanstotaal, i.c. de materiële vaste activa en de langlopende leningen, neemt de komende jaren toe door investeringen in onderwijshuisvesting en civiele herinrichtingsprojecten.

 

EMU saldo

Met het EMU-saldo wil het Rijk de begroting en de jaarrekening van gemeenten monitoren om te kunnen voldoen aan afspraken die gemaakt zijn binnen de Economische en Monetaire Unie (EMU).
Het EMU-saldo is gebaseerd op het kasstelsel en bestaat uit het saldo van alle inkomsten en uitgaven op kasbasis, ongeacht of dit ten behoeve van bedrijfsvoering of investering is. Het belangrijkste verschil tussen het door de gemeente gehanteerde stelsel van lasten en baten met het door het Rijk gehanteerde kasstelsel is dat de gemeente door middel van afschrijvingen de investeringen over meerdere jaren ten laste brengt van de exploitatie, daar waar het Rijk deze investeringen in één keer ten laste brengt van het investeringsjaar. 
 
Het EMU saldo toont een negatief beeld door het hoge volume aan voorgenomen investeringen bij met name onderwijshuisvesting (IHP) en civiele herinrichtingsprojecten.
 
EMU-berekening

no. Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022
    Volgens begroting 2020 Volgens begroting 2021

Volgens

 meerjarenraming  in begroting 2021

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)                                -2.351            -5.240                            -3.132
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                7.823                            8.042                              9.225
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 4.645 5.211 4.865
4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 27.064 30.529                           23.506
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4                                        -                                          -                                          -  
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:                                        -                                          -                                          -  
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)                                        -                                          -                                          -  
8 Baten bouwgrondexploitatie:                                        -                                          -                                          -  
Baten voor zover transacties niet op de exploitatie verantwoord
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen                               4.094                            5.266                              3.634
10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten                                        -                                          -                                          -  
11 Verkoop van effecten:      
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)  nee   nee   nee 
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?      
  Berekend EMU-saldo                  -21.041                  -27.782                  -16.182

Stand en verloop reserves

Terug naar navigatie - Stand en verloop reserves

 

 

 Reserves  Saldo 31-12-2020  Toevoeging  Onttrekking  Saldo 31-12-2021  Toevoeging  Onttrekking  Saldo 31-12-2022  Toevoeging  Onttrekking  Saldo 31-12-2023  Toevoeging  Onttrekking  Saldo 31-12-2024
 Algemene Reserve 18.752.497 0 550.000 18.202.497 0 300.000 17.902.497 240.000 91.000 18.051.497 0 0 18.051.497
 Totaal Algemene reserve 18.752.497 0 550.000 18.202.497 0 300.000 17.902.497 240.000 91.000 18.051.497 0 0 18.051.497
 Bestemmingsreserves:
 Algemene Reserve Grondexploitatie 1.091.376 0 0 1.091.376 0 0 1.091.376 0 0 1.091.376 0 0 1.091.376
 Reserve Parkeren centrum Bussum 2.179.241 0 0 2.179.241 0 0 2.179.241 0 0 2.179.241 0 0 2.179.241
 Reserve Godelindeschool 2.964.179 0 97.541 2.866.638 0 96.173 2.770.465 0 94.806 2.675.659 0 93.438 2.582.221
 Reserve MFC Keverdijk 2.000.000 0 1.850.000 150.000 0 0 150.000 0 150.000 0 0 0 0
 Reserve Grondwater Masterplan 't Gooi 21.400 0 21.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Reserve Sociaal Domein 2.303.563 0 450.000 1.853.563 0 270.000 1.583.563 0 0 1.583.563 0 0 1.583.563
 Reserve Bovenwijkse voorz. Krijgsman 39.818 0 0 39.818 0 0 39.818 0 0 39.818 0 0 39.818
 Reserve Grote projecten Muiden 2.091.000 0 0 2.091.000 0 0 2.091.000 0 0 2.091.000 0 0 2.091.000
 Reserve Egalisatie Talent Primair 35.212 0 2.236 32.976 0 1.947 31.029 0 1.657 29.372 0 1.368 28.004
 Reserve Uitbreiding sportvoorzieningen 1.047.234 0 158.168 889.066 0 150.164 738.902 0 148.291 590.611 0 113.023 477.588
 Reserve Groot onderhoud De Zandzee 785.488 0 0 785.488 0 0 785.488 0 0 785.488 0 0 785.488
 Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs 13.020.000 0 2.170.000 10.850.000 0 2.170.000 8.680.000 0 2.170.000 6.510.000 0 2.170.000 4.340.000
Reserve Stim. fonds betaalbare woningen 500.000 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0 500.000
 Totaal bestemmingsreserves 28.078.510 0 4.749.345 23.329.165 0 2.688.284 20.640.881 0 2.564.754 18.076.127 0 2.377.829 15.698.298
 Totaal reserves 46.831.008 0 5.299.345 41.531.663 0 2.988.284 38.543.379 240.000 2.655.754 36.127.625 0 2.377.829 33.749.796

Stand en verloop voorzieningen

Terug naar navigatie - Stand en verloop voorzieningen

 

 

Voorzieningen  Saldo 31-12-2020  Toevoeging  Onttrekking  Saldo 31-12-2021  Toevoeging  Onttrekking  Saldo 31-12-2022  Toevoeging  Onttrekking  Saldo 31-12-2023  Toevoeging  Onttrekking  Saldo 31-12-2024
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Spaarpremies hypoth. Ambt. 101.344 6.525 38.118 69.751 0 0 69.751 3.739 78.738 -5.249 0 0 -5.249
Afkoopsommen begraafrechten 1.282.827 0 100.167 1.182.660 0 100.167 1.082.493 0 100.167 982.326 0 100.167 882.159
Voorziening Pensioen/wachtg. wethouders 5.015.723 204.522 441.669 4.778.576 204.522 441.669 4.541.429 204.522 441.669 4.304.282 204.522 441.669 4.067.135
Voorziening personele kosten 250.474 0 81.005 169.469 0 15.914 153.555 0 15.914 137.641 0 15.914 121.727
Totaal overige voorzieningen 6.650.367 211.047 660.959 6.200.456 204.522 557.750 5.847.228 208.261 636.488 5.419.000 204.522 557.750 5.065.772
Onderhoudsvoorzieningen
Voorziening onderhoud gebouwen -153.986 922.352 298.483 469.883 922.352 381.643 1.010.592 922.352 642.916 1.290.028 922.352 940.225 1.272.155
Voorziening onderhoud wegen 1.789.203 1.364.067 2.017.733 1.135.537 1.364.067 1.908.355 591.248 1.364.067 1.908.355 46.960 1.364.067 1.908.355 -497.329
Voorziening groot onderhoud zwembad 902.871 1.067.400 1.373.968 596.303 1.067.400 215.767 1.447.935 1.067.400 88.451 2.426.884 1.067.400 236.797 3.257.487
Voorziening onderhoud civieltechnische kunstwerken 482.306 553.900 800.680 235.526 157.100 214.320 178.306 112.200 104.320 186.186 112.200 104.320 194.066
Voorziening onderhoud water 52.360 51.120 153.600 -50.120 51.120 7.000 -6.000 51.120 7.000 38.120 51.120 7.000 82.240
Totaal onderhoudsvoorzieningen 3.072.754 3.958.838 4.644.464 2.387.128 3.562.038 2.727.085 3.222.082 3.517.138 2.751.042 3.988.178 3.517.138 3.196.697 4.308.619
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting
Egalisatie rioolheffing 6.033.572 -55.800 676.375 5.301.397 -55.800 755.188 4.490.409 -55.800 1.587.989 2.846.620 -55.800 1.781.678 1.009.142
Egalisatie afvalstoffenheffing 638.955 0 489.741 149.214 0 111.513 37.701 0 11.555 26.146 69.456 0 95.602
Egalisatie sociale recherche 44.607 8.000 4.000 48.607 8.000 0 56.607 8.000 0 64.607 8.000 0 72.607
Vervangingsvoorziening riolering 1.323.732 829.837 0 2.153.569 881.818 0 3.035.387 906.079 0 3.941.466 950.234 0 4.891.700
Totaal voorzieningen derden 8.040.867 782.037 1.170.116 7.652.788 834.018 866.701 7.620.105 858.279 1.599.544 6.878.840 971.890 1.781.678 6.069.052
 Totaal voorzieningen 17.763.988 4.951.922 6.475.539 16.240.371 4.600.578 4.151.536 16.689.414 4.583.678 4.987.074 16.286.017 4.693.550 5.536.125 15.443.442

Financiële positie

Algemene Dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene Dekkingsmiddelen
Bedragen in € x 1.000 Rekening 2019 Begroting 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Algemene Dekkingsmiddelen            
Belastingen 12.851 12.990 13.354 11.336 11.491 11.646
Algemene uitkering 74.500 74.851 76.512 77.555 77.514 77.934
Dividend 287 128 287 287 287 287
Saldo financieringsfunctie 975 1.909 1.624 2.064 2.401 2.884
Overige alg. dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0
Totaal 88.613 89.878 91.778 91.242 91.693 92.752
Overige informatie            
Bedrag voor onvoorzien 0 50 50 50 50 50
Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0

 

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit

- Belastingen: (on)roerende zaakbelasting, precariobelasting (tot en met 2021) en toeristenbelasting

- Algemene uitkering uit het Gemeentefonds op basis van de meicirculaire 2020.

- Dividend is gebaseerd op de aandelen BNG

- Het saldo van de financieringsfunctie betreft de zogenoemde 'bespaarde' rente, zijnde de intern doorberekende rente over de activa verminderd met de feitelijke rente over de leningenportefeuille.

- De gemeente Gooise Meren kent geen overige algemene dekkingsmiddelen

 

Overige informatie

Er is een vast jaarlijks bedrag opgenomen in de meerjarenbegroting van € 50.000 voor onvoorziene, onvermijdelijk en onuitstelbare uitgaven.

Met de belastinginspecteur is overleg gevoerd over de aangifte vennootschapsbelasting 2016 - 2018 (Vpb). De uitkomst is dat gemeente Gooise Meren met haar activiteiten volgens de Wet op de Vennootschapsbelasting vooralsnog geen onderneming drijft. Derhalve is geen Vpb verschuldigd.

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead
Bedragen in € x 1.000 Rekening 2019 Begroting 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Overhead            
Lasten 16.897 18.116 18.227 18.818 18.899 18.912
Baten - 358 -82 -84 -84 -84 -82
Totaal 16.539 18.034 18.144 18.734 18.815 18.829

De overhead wordt, conform de regelgeving (BBV), separaat toegelicht.

De overhead bestaat uit de baten en lasten van de ondersteunende afdelingen, te weten Bestuurs- en managementondersteuning, Financiën en Belastingen, Facilitaire Zaken, Informatisering en Automatisering, Strategie & Control, Documentaire Informatievoorziening en de Directie.

Daarnaast bestaat de overhead uit alle baten en lasten die gepaard gaan met de bedrijfsvoering, waaronder het gemeentehuis.

Tenslotte worden ook alle leidinggevenden tot de overhead gerekend.