Uitgaven

6,67%
€ 9.602
x €1.000
6,67% Complete

Inkomsten

1,93%
€ -2.773
x €1.000
1,93% Complete

Saldo

11441,4%
€ 6.829
x €1.000

3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren

Uitgaven

6,67%
€ 9.602
x €1.000
6,67% Complete

Inkomsten

1,93%
€ -2.773
x €1.000
1,93% Complete

Saldo

11441,4%
€ 6.829
x €1.000

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

In dit programma geven we aan wat we lokaal en in regionaal verband doen aan het verkeer, het parkeren en de openbare ruimte. We zorgen voor een goede bereikbaarheid van onze kernen met aandacht voor doorstroming van verkeer op onze hoofdwegen en voor veiligheid en leefbaarheid in de kernen. Goed en toekomstvast openbaar vervoer is een randvoorwaarde om de gemeente duurzaam in te richten en bovenal om zowel de binnenstad als belangrijke werk- en bezoekerslocaties bereikbaar en leefbaar te houden.
Mogelijk heeft 'corona' gezorgd voor ander verplaatsingsgedrag of gaat dat nog doen. Met name het collectief (openbaar) vervoer lijkt de rekening gepresenteerd te krijgen. Studenten kunnen goed digitaal een college bijwonen en werknemers werken (deels)thuis. Het vermoeden dat dit voor een deel een permanent gegeven is, wordt breed gehoord. Minder reizigers in het OV betekent ook minder inkomsten voor vervoerders. Daarmee kan de kwaliteit van de dienstverlening onder druk komen. Wij streven er naar dit effect tot een minimum te beperken.

Parkeren draagt bij aan een gemeente waar het aangenaam wonen en verblijven is en waar het goed ondernemen is, en dat op een structureel duurzame manier. Voor zowel bezoekers als bewoners van Gooise Meren willen we dat het parkeren zo eenvoudig en klantvriendelijk mogelijk wordt georganiseerd.

Gooise Meren is een groene, duurzame gemeente met een rijke cultuurhistorie, ingeklemd in de drukte van de steden Utrecht, Amsterdam, Almere en Amersfoort. De kwaliteit van de leefomgeving is hoog, maar staat wel onder druk door overlast van wegen, verkeer, spoor en vliegtuigen. Het streven blijft om een kwalitatief hoogwaardig woon-, leef- en werkmilieu te realiseren waar inwoners, bedrijven en organisaties zich kunnen ontplooien en zelf (mede) vormgeven aan hun eigen leefomgeving.

3.1 Bereikbare en veilige gemeente

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.1.1 Uitvoeren beleid voor verkeer, vervoer en parkeren

Terug naar navigatie - 3.1.1 Uitvoeren beleid voor verkeer, vervoer en parkeren

Ambities op gebied van verkeersveiligheid, fietsen en elektrisch rijden en vragen uit onze samenleving over knelpunten en laadpalen moeten in de komende jaren worden opgepakt en uitgerold.

Zo gaan we dat doen

3.1.2 Verbeteren en opwaarderen fietsnetwerk

Terug naar navigatie - 3.1.2 Verbeteren en opwaarderen fietsnetwerk

Eén samenhangend en hoogwaardig fietsroutenetwerk, waarop fietsers vlot tussen de stedelijke kernen en vanuit het stedelijke gebied de natuur in kunnen fietsen. Mét aandacht voor beleving, bewegwijzering, herkenbaarheid en veiligheid. Dat is de ambitie.

Zo gaan we dat doen

3.1.3 Realiseren afname van het aantal verkeersongevallen

Terug naar navigatie - 3.1.3 Realiseren afname van het aantal verkeersongevallen

Ongevallen moeten voorkomen worden door de belangrijkste risico’s in het verkeerssysteem proactief aan te pakken en niet alleen te sturen op het nemen van infrastructurele maatregelen op locaties waar ongevallen plaats vinden (ongevallen kunnen diverse oorzaken hebben).

Zo gaan we dat doen

3.1.4 Waarborgen doorstroming op hoofdwegenstructuur

Terug naar navigatie - 3.1.4 Waarborgen doorstroming op hoofdwegenstructuur

We zorgen voor een goede doorstroming op de wegen die daarvoor geschikt zijn, met tegelijkertijd aandacht voor te hard rijden. Waar nodig nemen we in de woonwijken (de 30 zones of woonerven) maatregelen om ongewenst doorgaand verkeer te voorkomen.

Zo gaan we dat doen

Invulling geven aan ambassadeurschap Verkeersveiligheid

Terug naar navigatie - Invulling geven aan ambassadeurschap Verkeersveiligheid

We willen de knelpunten wegnemen op de hoofdwegenstructuur (gebiedsontsluitingswegen) om zo de doorstroming van het autoverkeer te blijven behouden. Hierbij moet er wel aandacht blijven voor overige weggebruikers als de fietser en de voetganger. In woonwijken met veel ongewenst doorgaand verkeer nemen we in afstemming met de bewoners en natuurlijk de hulpdiensten maatregelen tot het verminderen of voorkomen van dit verkeer. Te denken valt aan instellen van eenrichtingsverkeer of in de extreme gevallen een afsluiting van een hele straat. Beiden hebben tot doel dat doorgaand verkeer over de gebiedsontsluitingswegen rijdt en niet door de woonwijken, zoals o.a. Naarden-Vesting en Brediuskwartier in Bussum.

Onze verkeerslichten optimaliseren we zodanig dat de doorstroming gewaarborgd blijft voor alle stromen, inclusief fietsers en voetgangers. Wij zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken om naast de al aangesloten verkeerslichten op de Struikheiweg ook de andere aan te sluiten op de verkeerscentrale van de provincie Noord-Holland. Dit geeft ons meer mogelijkheden om live bij te sturen en inzicht in eventuele storingen.

3.2 Openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.2.1 Verbeteren bereikbaarheid van de gemeente met het openbaar vervoer

Terug naar navigatie - 3.2.1 Verbeteren bereikbaarheid van de gemeente met het openbaar vervoer

Bereikbaar zijn met het openbaar vervoer betekent dat er voldoende haltes aanwezig zijn met voldoende voorzieningen. Verkeersveilige routes naar bushaltes of OV knooppunten stimuleren het OV gebruik.

Zo gaan we dat doen

3.2.2 Verbeteren bereikbaarheid van en binnen de regio met het openbaar vervoer

Terug naar navigatie - 3.2.2 Verbeteren bereikbaarheid van en binnen de regio met het openbaar vervoer

De MIRT studie oostkant Amsterdam geeft aan dat naast het bevorderen van fietsgebruik ook het bevorderen van het openbaar vervoer (OV) gebruik grote kansen biedt voor het bereikbaar houden van onze regio en gemeente. Wij onderschrijven dit en willen daarom de bereikbaarheid middels het OV verbeteren. 

Zo gaan we dat doen

3.2.3 Wegnemen barrièrewerking spoorwegen

Terug naar navigatie - 3.2.3 Wegnemen barrièrewerking spoorwegen

De huidige gelijkvloerse spoorwegovergangen (gelijkvloerse kruising van spoor en weg) zullen de komende jaren blijven. Tegelijkertijd wordt dagelijks overlast ervaren door wachtend verkeer voor de gesloten overwegbomen. Wij haken slim aan bij lopende projecten om deze overlast te minimaliseren.

Zo gaan we dat doen

3.3 Klantvriendelijk en eenvoudig parkeren in Gooise Meren

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.3.1 Met parkeervisie kwaliteit van wonen, werken en leven verbeteren

Terug naar navigatie - 3.3.1 Met parkeervisie kwaliteit van wonen, werken en leven verbeteren

Parkeren draagt bij aan een gemeente waar het aangenaam wonen en verblijven is en waar het goed ondernemen is, en dat op een structureel duurzame manier. Voor zowel bezoekers als bewoners van Gooise Meren willen we dat het parkeren zo gastvrij, eenvoudig en klantvriendelijk mogelijk wordt georganiseerd.
De afgelopen periode is een parkeervisie voor Gooise Meren opgesteld. Met de parkeervisie willen we de kwaliteit van wonen, werken en leveren in Gooise Meren verbeteren.

Zo gaan we dat doen

3.3.3 Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties

Terug naar navigatie - 3.3.3 Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties

Op een aantal plaatsen waar veel geparkeerd wordt, is de parkeerdruk hoog. Dit is onder andere het geval in Muiden en bij station Bussum Zuid, met ongewenste situaties als gevolg. Door in de Parkeervisie op te nemen dat Gooise Meren oog heeft voor de plaatselijke situatie, kan bijvoorbeeld de aanleg van voldoende parkeercapaciteit op de juiste locatie worden geïnitieerd. 

3.3.5 Fietsparkeersituatie verbeteren

Terug naar navigatie - 3.3.5 Fietsparkeersituatie verbeteren

Met concrete maatregelen willen wij de situatie met betrekking tot fiets-parkeren rondom de stations Naarden-Bussum en Bussum Zuid verder verbeteren. Ook bij winkel(gebieden) willen het aantal fietsparkeerplaatsen ophogen. Hierbij is ook bijzondere aandacht voor de zogenoemde buitenmodelfietsen. 

 

Zo gaan we dat doen

3.4 Leefbaarheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.4.1 Optimaliseren kwaliteit van de leefomgeving

Terug naar navigatie - 3.4.1 Optimaliseren kwaliteit van de leefomgeving

Wij werken aan een leefbare woonomgeving die veilig voelt, beschikt over voldoende groen, naast schoon ook gezond is en die mogelijkheden biedt voor persoonlijke ontplooiing, zelfredzaamheid en ontspanning.

Zo gaan we dat doen

3.4.2 In stand houden van een veilige en toegankelijke openbare ruimte

Terug naar navigatie - 3.4.2 In stand houden van een veilige en toegankelijke openbare ruimte

Leefbaarheid wordt vergroot door een veilig en toegankelijke openbare ruimte. We zorgen voor goed beheer van onze waardevolle voorzieningen zoals wegen, straatmeubilair, verlichting, verkeersvoorzieningen en bouwwerken. Alle openbare verhardingen, waarvan de gemeente wegbeheerder is, houden we schoon, heel en veilig . We voldoen aan het onderhoudsniveau voor verharding. We stellen strooizout beschikbaar voor gladheidsbestrijding door inwoners op stoepen. Ook wordt het Handboek Inrichting Openbare Ruimte naar Gooise Meren geactualiseerd en aangevuld met technologische ontwikkelingen.

We doen allemaal mee. De buitenruimte nodigt ertoe uit dat ook mensen met een beperking er gebruik van kunnen en willen maken. Daarom besteden we aandacht aan routing en bewegwijzering in de buitenruimte voor inwoners, bezoekers, recreanten en toeristen. Zie ook programma 1 Inclusie.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 (na wijziging) Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
607 Wegen en straatmeubilair 5.745 6.653 6.892 6.732 7.011 7.080
608 Verkeer 1.033 969 878 896 893 890
609 Parkeren 1.656 1.723 1.679 1.707 1.703 1.795
647 Samenkracht en burgerparticipatie 0 212 152 152 0 0
Totaal Lasten 8.435 9.558 9.602 9.487 9.607 9.765
Baten
607 Wegen en straatmeubilair -457 -292 -186 -186 -186 -186
608 Verkeer -29 -21 -21 -21 -21 -21
609 Parkeren -2.704 -2.515 -2.566 -2.566 -2.566 -2.566
Totaal Baten -3.190 -2.828 -2.773 -2.773 -2.773 -2.773
Resultaat voor bestemming 5.244 6.730 6.829 6.715 6.834 6.992
Onttrekkingen
607 Wegen en straatmeubilair -219 0 0 0 0 0

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

 

Toelichting verschillen begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
Onderdeel programma 3 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelastingen
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.

122 N
Wegen en straatmeubilair
Conform de meerjarenbegroting 2020 is de dotatie aan de voorziening onderhoud wegen in 2021 € 277k hoger dan in 2020. De geraamde baten en lasten voor het Aanpak zwerfvuil (per saldo neutraal) zijn in 2021 €112k lager.  Middels voortgangsverslag in 2021 zullen deze budgetten geactualiseerd worden.

277 N
Verkeer
In 2020 zijn incidentele budgetten opgenomen voor het opstellen van een mobiliteitsplan en voor een inventarisatie van verkeersborden.

115 V
Parkeren
In 2020 was incidenteel budget beschikbaar voor procesplan ‘Digitalisering Parkeerorganisatie € 66k V.
66 V
Samenkracht en burgerparticipatie
In 2020 was een incidenteel budget beschikbaar voor het Actieplan Leefbaarheid van € 60k V
60 V

Overige verschillen 

Diverse posten < € 70.000

59

V

Totaal 99 N

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Het totaal aan voorgenomen investeringen voor dit programma in 2021 bedraagt € 7,8 miljoen (Herinrichting (cultuurhistorische) wegen, Civiel technische Kunstwerken, Openbare Verlichting, Gebiedsontwikkeling en Parkeerautomaten. Met het vaststellen van de begroting worden voor de in de onderstaande tabel opgenomen investeringen kredieten gevoteerd. Voor de andere voorgenomen investeringen worden in 2021 separate voorstellen aan u voorgelegd. De bijbehorende kapitaallasten zijn al in deze begroting verwerkt. 

Omschrijving Investeringsbedrag * in €
Programma 3
Hoofdfietsroute/busbaan Amsterdamse Straatweg 200.000
GOMM Muiden, Vesting Oost OV 44.501
GOMM Muiderberg, Buitendijke OV 61.042
OV Brediusweg 130.000
Vervangingsinvestering brug Hamerfort 75.000
Verder met de Vesting Muiden 50.000
Voorbereidingskrediet Tuindorp Keverdijk 200.000
Totaal  760.543

* Investeringsbedragen exclusief bijdragen van derden