Omschrijving (toelichting)

In 2021 breiden wij het aantal re-integratievoorzieningen op regionaal en lokaal niveau uit. Op regionaal niveau vindt aansluiting plaats tussen werkgevers en opleidingsorganisaties. Op basis hiervan wordt vanuit het regionale Leer-Werk-Loket een sluitend scholingsaanbod voor uitkeringsgerechtigden gecreëerd in kansrijke sectoren van de arbeidsmarkt. Dit vindt plaats in de vorm van werkplekken of leerwerkplekken in bijvoorbeeld de zorg en de techniek/energietransitie. Wij zetten de lokaal besteedbare budgetten vanuit het arbeidsmarktbewerkingsplan Werken aan Werk in 2021 in voor drie projecten:

  1. Wij bekostigen de lokale Sociaal Makelaar (werkzaam binnen Gooise Meren), die een brug vormt tussen de uitvoeringsdienst en de statushouders om betere begeleiding en re-integratie tot stand te brengen.
  2. Wij ontwikkelen trajecten voor statushouders om hen via vrijwilligerswerk op een volgende trede van de participatieladder te brengen, waarna betaald werk een volgende stap kan zijn.
  3. Wij verstrekken een uitstroompremie voor uitkeringsgerechtigden die uitstromen naar werk, enerzijds als aanmoediging en anderzijds om 'de armoedeval' te verminderen (inkomen uit werk betekent -afhankelijk van de hoogte- dat bepaalde toeslagen lager worden).

Omschrijving (label)
Begroting 2021