Omschrijving (toelichting)

We willen de knelpunten wegnemen op de hoofdwegenstructuur (gebiedsontsluitingswegen) om zo de doorstroming van het autoverkeer te blijven behouden. Hierbij moet er wel aandacht blijven voor overige weggebruikers als de fietser en de voetganger. In woonwijken met veel ongewenst doorgaand verkeer nemen we in afstemming met de bewoners en natuurlijk de hulpdiensten maatregelen tot het verminderen of voorkomen van dit verkeer. Te denken valt aan instellen van eenrichtingsverkeer of in de extreme gevallen een afsluiting van een hele straat. Beiden hebben tot doel dat doorgaand verkeer over de gebiedsontsluitingswegen rijdt en niet door de woonwijken, zoals o.a. Naarden-Vesting en Brediuskwartier in Bussum.

Onze verkeerslichten optimaliseren we zodanig dat de doorstroming gewaarborgd blijft voor alle stromen, inclusief fietsers en voetgangers. Wij zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken om naast de al aangesloten verkeerslichten op de Struikheiweg ook de andere aan te sluiten op de verkeerscentrale van de provincie Noord-Holland. Dit geeft ons meer mogelijkheden om live bij te sturen en inzicht in eventuele storingen.

Omschrijving (label)
Begroting 2021