Omschrijving (toelichting)

• Maatwerk indicaties krijgen realistische bereikbare doelen mee, Jeugdconsulenten evalueren met ouders, jeugdigen en hulpverleners over deze doelen en mogelijkheden tot voortzetting en afschalen van de hulpverlening.
• Samenwerking met Jeugdgezondheidszorg wordt geïntensiveerd en d.m.v. casuïstiekbesprekingen worden casussen opgeschaald of afgeschaald.
• We zetten jeugdhulp in op speciaal onderwijs, zodat ook jeugdigen in een kwetsbare positie onderwijs kunnen volgen. Hierdoor wordt voorkomen dat kinderen uitvallen en geen onderwijs meer kunnen volgen. Hiervoor zijn ook een aantal pilots ingezet met Onderwijs Zorg Arrangementen.
• We nemen deel aan het Buitenshuisproject van het Trimbos-instituut. Het Buitenshuisproject richt zich op gezinnen waarvan ouders psychische en/of verslavingsproblemen hebben. We versterken ouders in hun opvoedvaardigheden. We nemen stress bij het kind weg. Zo voorkomen we een gedwongen kader, uithuisplaatsing en intergenerationele overdracht van problemen.
• Ieder school heeft een vaste jeugdconsulent als aanspreekpunt, en consulenten nemen op uitnodiging deel aan het multi disciplinair overleg. In 2021 wordt de samenwerking en afspraken met het onderwijs verder uitgewerkt om passend onderwijs, zorg én onderwijs nog beter op elkaar aan te laten sluiten.
• De uitvoeringsdienst participeert in het regionale programma geweld hoort nergens thuis. Vanuit de pilot MDA++ worden drie consulenten getraind in het maken en regisseren van veiligheidsplannen bij gezinnen met structureel geweld. Doel is overerfbaar geweld te doorbreken en op termijn dure maatwerkvoorzieningen minder in te hoeven zetten.
• Pilot tussenvoorziening heeft als doel bij een crisisplaatsing of uithuisplaatsing een jongere direct een veilige tijdelijke plek te geven. Vanuit deze plek kan er gezocht worden naar definitieve plaats om te wonen.
• Outreachend jongerenconsulent: de pilot met de outreachende jongerenconsulent wordt in 2021 geëvalueerd.

 

Omschrijving (label)
Begroting 2021