Omschrijving (toelichting)

• Als alternatief voor zwaardere en specialistische zorg zetten we voor het derde jaar het innovatiebudget in voor nieuwe en innovatieve pilots in het voorveld, die een alternatief aanbod opleveren in de vorm van lichtere ondersteuning.
• Ingezette maatwerkvoorzieningen worden geëvalueerd op de gestelde doelen, met de cliënt en hulpverlener en waar nodig afgeschaald.
• Regionaal wordt een expertteam ingericht waar zware en vastgelopen casuïstiek kan worden ingebracht.
• Pilots voor het oplossing van woonproblemen voor kwetsbare groepen zoals Kamers met Kansen en Tijdelijke Huisvesting kunnen vraag naar maatwerkvoorzieningen verminderen.

Omschrijving (label)
Begroting 2021