Omschrijving (toelichting)

In 2020 is het Actieplan Leefbaarheid opgesteld. De uitvoering van het Actieplan Leefbaarheid vindt plaats in 2020 - 2022. In 2021 ligt het accent op de gemeentebrede thema's schone leefomgeving, (lokaal) verkeer/geluid, vergroening en biodiversiteit en Schiphol.  Oogmerk daarbij is samen met inwoners stappen te zetten die leiden tot aanpak van rommel op straat, stappen om geluidsoverlast te verminderen, de luchtkwaliteit  te meten, en een actieve bijdrage aan meer (gevarieerd) groen in de wijk.  Wij vervolgen in 2021 de ontwikkeling van wijkplannen. Daartoe brengen wij de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van de wijken en kernen in beeld en bepalen met inwoners aan welke opgaven samen gewerkt wordt.  

Omschrijving (label)
Begroting 2021