Omschrijving (toelichting)

In 2019 is de samenwerking in de MRA geëvalueerd. Dit heeft in de MRA 2.0 agenda geleid tot een plan van aanpak om deze effectiviteit te verbeteren. Het gaat hierbij met name om het optimaliseren van de governance, het verbeteren van de samenwerking rondom mobiliteit en verbeteren van de triple helix samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs. De agendacommissie van de MRA, die functioneert als een dagelijks bestuur, neemt hierin het voortouw. De plannen hiervoor zullen in 2020 gereed zijn, waarna in 2021 de beoogde verbetering in praktijk zal worden gebracht. De insteek van de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek is dat de MRA de samenwerking moet beperken tot een aantal thema's (met bijzondere aandacht voor werkgelegenheid) en dat de samenwerking niet verdere geformaliseerd moet worden. De samenwerking dient de autonomie van de deelnemers te respecteren en zal zich vooral moeten richten op draagvlak en dus een meer gelijke vertegenwoordiging van deelnemers aan alle bestuurlijke gremia. Deze doelstelling geldt voor 2021 nog steeds.

Omschrijving (label)
Begroting 2021