Omschrijving (toelichting)

Een van de belangrijkste maatregelen om tot een duurzame afvalwaterketen te komen, is het hemelwater afkoppelen van de gemengde riolering. Dit vergt substantiële investeringen. De strategie is om afkoppelen te combineren met andere werken zoals bijvoorbeeld een herinrichting van een straat. Alle kansen die zich voordoen, gebruiken we om hemelwater af te koppelen van gemengde riolering.

Omschrijving (label)
Begroting 2021