Omschrijving (toelichting)

Medio 2021 beschikken we over wijkgezondheidsprofielen die de GGD opstelt op basis van de gezondheids-monitor 2020. Hiermee zijn we in staat de beweging naar preventie en wijkgericht werken verder door te zetten. Deze gezondheidsprofielen maken op wijkniveau zichtbaar welke thema’s op gezondheidsgebied spelen. Daarmee gaan we in gesprek met partners vanuit zorg en welzijn en inwoners over de gezondheids-opgaven in de wijk en passende leefstijlinterventies. De opgaven die daaruit voortkomen krijgen een plek in de wijkagenda’s die we vanaf 2021 gaan opstellen met wijkbewoners en maatschappelijke partners.

Omschrijving (label)
Begroting 2021