Sitemap

Jaarstukken 2022 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Voorwoord Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Hoofdlijnen Blz. 5
Beleid Blz. 6
1.1 Beleid Blz. 7
Financiën Blz. 8
1.2 Financieel Blz. 9
Leeswijzer Blz. 10
1.3 Leeswijzer Blz. 11
1. Programma Inwoners en Bestuur Blz. 12
Inleiding Blz. 13
1.1 Burgerparticipatie en overheidsparticipatie Blz. 14
Doelstellingen Blz. 15
1.1.1 Doelstelling - Meeweten, Meedenken, Meedoen en Meebeslissen Blz. 16
Jongeren kennis laten maken met hoe de democratie werkt Blz. 17
Professionaliseren van participatie in onze organisatie Blz. 18
Vernieuwend Samenwerken Blz. 19
1.1.2 Doelstelling - Werken aan vitale en leefbare wijken Blz. 20
Opstellen wijkagenda's Blz. 21
1.1.3 Doelstelling - Stimuleren van initiatieven uit de samenleving Blz. 22
Initiatieven meer faciliteren Blz. 23
1.2 Inclusie Blz. 24
Doelstellingen Blz. 25
1.2.1 Doelstelling - Inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving Blz. 26
Uitvoeren van de lokale inclusie agenda ‘Iedereen doet mee, 2022-2025’ Blz. 27
1.3 Klantgerichte dienstverlening Blz. 28
Doelstellingen Blz. 29
1.3.1 Doelstelling - Dienstverlening meer digitaal Blz. 30
Digitale aanvragen producten Burgerzaken Blz. 31
1.3.2 Doelstelling - Archief bij de tijd Blz. 32
Besluitvorming fusie Archiefdienst Blz. 33
1.3.3 Doelstelling - Verbeteren van onze dienstverlening Blz. 34
Het meten van klanttevredenheid Blz. 35
Inrichten bredere frontoffice dienstverlening Blz. 36
Verbeteren managementinformatiesystemen Blz. 37
1.4 Samenwerken met overheden Blz. 38
Doelstellingen Blz. 39
1.4.1 Doelstelling - Een strategisch perspectief op samenwerking Blz. 40
Er is een strategisch perspectief op samenwerking Blz. 41
Uitvoering agenda Metropoolregio Amsterdam (MRA) Blz. 42
Uitvoering geven aan de Regionale samenwerkingsagenda (RSA) Blz. 43
Uitvoering strategische nota Verbonden partijen Blz. 44
Verbeteren besluitvorming Regio Blz. 45
Versterken samenwerking MRA Blz. 46
Wat heeft het gekost? Blz. 47
Toelichting financiële verschillen Blz. 48
2. Programma Veiligheid Blz. 49
Inleiding Blz. 50
2.1 Criminaliteit Blz. 51
Doelstellingen Blz. 52
2.1.1 Doelstelling - Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning Blz. 53
Voortzetten van de aanpak ondermijning Blz. 54
2.1.2 Doelstelling - Aanpak van vermogens criminaliteit/high impact crimes Blz. 55
Aanpak cybercrime Blz. 56
Aanpak inbraken, insluipingen, autokraken en fietsendiefstallen Blz. 57
Versterken samenwerking met inwoners om buurten veiliger te maken Blz. 58
2.2 Fysieke veiligheid/rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 59
Doelstellingen Blz. 60
2.2.1 Doelstelling - Kennis en vaardigheden rampenbestrijding en crisisbeheersing verder ontwikkelen Blz. 61
Samenwerken met buurgemeenten, deelnemen aan regionale piketten en opleiden en trainen Blz. 62
Vergroten bewustwording inwoners voor de eigen veiligheid Blz. 63
Verzorgen noodopvang Oekraïners Blz. 64
2.2.2 Doelstelling - Brandveilig leven bevorderen Blz. 65
Inzet van de wijkbrandweer Blz. 66
Verbinden van partijen Blz. 67
2.2.3 Doelstelling - Samenwerking tussen Veiligheidsregio’s Blz. 68
Opstellen en aangaan samenwerkingsovereenkomst Blz. 69
2.3 Sociale veiligheid Blz. 70
Doelstellingen Blz. 71
2.3.1 Doelstelling - Effectieve aanpak van personen met ernstige veiligheidsproblemen Blz. 72
Voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving Blz. 73
Voortzetten persoonsgerichte aanpak Blz. 74
2.3.2 Doelstelling - Zorg- en Veiligheidshuis Blz. 75
Inzet Zorg- en Veiligheidshuis Blz. 76
2.3.3 Doelstelling - Integrale aanpak (kwetsbare) jongeren Blz. 77
Verminderen overlast jongeren Blz. 78
Voortzetten integrale aanpak van risicojongeren Blz. 79
2.3.4 Doelstelling - Aanpak radicalisering en polarisatie Blz. 80
Inzetten op preventie, repressie en nazorg en deelnemen aan diverse overleggen Blz. 81
Opleiden en trainen van medewerkers Blz. 82
2.4 Handhaving Blz. 83
Doelstellingen Blz. 84
2.4.1 Doelstelling - Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid Blz. 85
Toezichthouden, handhaven, samenwerken en informeren Blz. 86
Wat heeft het gekost? Blz. 87
Toelichting financiële verschillen Blz. 88
Beleidsindicatoren Blz. 89
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 90
Inleiding Blz. 91
3.1 Verkeersveiligheid Blz. 92
Doelstellingen Blz. 93
3.1.1 Doelstelling - Er is in 2040 een hoge mate van verkeersveiligheid bereikt. Blz. 94
Aanleren juist verkeersgedrag door verkeerseducatie Blz. 95
Onveilige plekken risicogericht aanpakken Blz. 96
Schoolomgevingen verkeersveiliger maken Blz. 97
Verkeersgedrag beïnvloeden Blz. 98
3.2 Leefbaarheid Blz. 99
Doelstellingen Blz. 100
3.2.1 Doelstelling - Er is in 2040 sprake van een optimale kwaliteit van de leefomgeving Blz. 101
In balans houden van leefbaarheid en bereikbaarheid Blz. 102
Stimuleren van burgerinitiatieven Blz. 103
Terugdringen geluidshinder Blz. 104
Terugdringen geuroverlast en verbeteren luchtkwaliteit Blz. 105
3.3 Innovatie en duurzame mobiliteit Blz. 106
Doelstellingen Blz. 107
3.3.1 Doelstelling - In 2040 is 50% van de voertuigen ‘zero emissie’ Blz. 108
Inrichten van ‘zero emissie zones’ Blz. 109
Ontwikkelen laadpalenbeleid Blz. 110
3.3.2 Doelstelling - Vergroten gebruik deelvoertuigen Blz. 111
Bevorderen gebruik deelfietsen, deelauto’s en andere deelconcepten Blz. 112
3.4 Bereikbaarheid Blz. 113
Doelstellingen Blz. 114
3.4.1 Doelstelling - Gooise Meren is goed bereikbaar per weg en per spoor Blz. 115
Autoluw maken van het winkelgebied Bussum-Centrum, Naarden-Vesting en Muiden-Centrum Blz. 116
Creëren van voldoende en passende mogelijkheden om fietsen (en fietsachtige voertuigen) te parkeren Blz. 117
Ontwikkelen van mobiliteitshubs met voorzieningen voor deelvoertuigen en distributie (pakketten) Blz. 118
Optimaliseren/ realiseren van een hoogwaardig fietsnetwerk Blz. 119
Tegengaan van ongewenst doorgaand verkeer door verblijfsgebieden Blz. 120
Versterken van OV-knooppunten Blz. 121
3.5 Toegankelijkheid Blz. 122
Doelstellingen Blz. 123
3.5.1 Doelstelling - In 2040 is de fysieke buitenruimte veilig en gemakkelijk toegankelijk Blz. 124
Inzetten van alternatieve vormen van vervoer Blz. 125
Toegankelijkheid leidend maken bij het uitvoeren van onderhoud wegen Blz. 126
3.6 Parkeren Blz. 127
Doelstellingen Blz. 128
3.6.1 Doelstelling - In 2040 is een gastvrij parkeerbeleid gerealiseerd dat op hoofdlijnen voor heel de gemeente geldt en tegelijkertijd maatwerk biedt per woonkern, doelgroep en soort gebied. Blz. 129
Modernisering van de gehele parkeerketen Blz. 130
Optimaliseren van bestaande parkeervoorzieningen voor auto’s en fietsen Blz. 131
3.7 Samenwerken Blz. 132
Doelstellingen Blz. 133
3.7.1 Doelstelling - In 2040 werkt een betrokken samenleving samen met de gemeente aan vraagstukken op gebied van mobiliteit en parkeren Blz. 134
Bieden van krachtig samenspel met medeoverheden zoals regio Gooi en Vechtstreek, Metropoolregio Amsterdam (MRA)en de provincie Noord-Holland Blz. 135
Realiseren van een gelijkwaardige samenwerking met inwoners, ondernemers, convenantpartners en maatschappelijke partijen Blz. 136
Wat heeft het gekost? Blz. 137
Toelichting financiële verschillen Blz. 138
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 139
Inleiding Blz. 140
4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving Blz. 141
Doelstellingen Blz. 142
4.1.1 Doelstelling - Klaar voor de Omgevingswet Blz. 143
Instellen van een Omgevingstafel Blz. 144
Kwalitatieve verbetering bouwen Blz. 145
Opstellen routekaart Blz. 146
Vaststellen omgevingsvisie en opstellen omgevingsplan Blz. 147
Werken met proces vroegtijdige burgerparticipatie Blz. 148
4.1.2 Doelstelling - Gebiedsontwikkeling met kwaliteit Blz. 149
Onderzoeken projecten op PAS regelgeving Blz. 150
Zorgen voor een website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen Blz. 151
4.1.3 Doelstelling - Uitvoeren ruimtelijke projecten Blz. 152
Participatie en communicatie Blz. 153
Uitvoering projecten Blz. 154
4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling Blz. 155
Doelstellingen Blz. 156
4.2.1 Doelstelling - Meer vitale wijken en kernen Blz. 157
Aanbesteding buitenreclame Blz. 158
Aantrekken manager Vitale kernen Blz. 159
Gemeente ondersteunt ondernemers Blz. 160
Kernwinkelgebied centrum Bussum Blz. 161
Marketingorganisatie Gooise Meren Blz. 162
4.2.2 Doelstelling - Werken aan meer werkplekken Blz. 163
Aandacht voor schuifruimte en behoud van werklocaties Blz. 164
Onderzoek Toekomstbestendigheid bedrijventerreinen Blz. 165
Regionaal: Werkplan werklandschappen Blz. 166
Visie op transformatie Blz. 167
4.2.3 Doelstelling - Verbeteren dienstverlening aan ondernemers Blz. 168
Pro-actief accountmanagement en inzet manager Vitale Kernen Blz. 169
4.2.4 Doelstelling - Bevorderen recreatie en toerisme Blz. 170
Activiteiten gemeentebrede marketingorganisatie Blz. 171
Opstellen ligplaatsenverordening Blz. 172
Samen met de regio toerisme en recreatie bevorderen Blz. 173
Uitvoering Visie aan de Gooise Kust Blz. 174
4.3 Goed wonen in Gooise Meren Blz. 175
Doelstellingen Blz. 176
4.3.1 Doelstelling - Passend (meer en beter) woningaanbod Blz. 177
Bijdragen aan de verduurzaming van ons woningvoorraad Blz. 178
Doorstroming, minder druk op de (sociale) woningmarkt en vergroten kansen voor starters Blz. 179
Opstellen doelgroepenverordening Blz. 180
Voldoende en gedifferentieerd woonaanbod en een toekomstbestendige woonvoorraad Blz. 181
4.3.2 Doelstelling - Wonen met zorg Blz. 182
Ontwikkelen visie op het gebied van wonen en zorg Blz. 183
Samenwerking vierhoek corporaties - gemeente - inwoners - zorgaanbieders Blz. 184
4.3.3 Doelstelling - Huisvesting statushouders Blz. 185
Uitvoeren taakstelling Blz. 186
4.3.4 Doelstelling - Bieden compensatieregeling Blz. 187
Toepassen en monitoren compensatieregeling Blz. 188
4.4 Gemeentelijk vastgoed Blz. 189
Doelstellingen Blz. 190
4.4.1 Doelstelling - Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed Blz. 191
Gemeentewerven Blz. 192
Onderzoek naar bezettingsgraad Blz. 193
Panden en gronden afgestoten Blz. 194
Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties Blz. 195
4.4.2 Doelstelling - Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed Blz. 196
Gebruikskosten van gemeentelijk vastgoed doorbelasten naar gebruiker Blz. 197
Onderzoek huur- en erfpachtovereenkomsten Blz. 198
Uitvoeren harmonisatiebeleid voor buitensport accommodaties Blz. 199
4.4.3 Doelstelling - Duurzame inzet van vastgoed Blz. 200
Duurzaam meerjarenonderhoudsplan Blz. 201
Toegankelijkheid voor iedereen Blz. 202
Verduurzamen eigen vastgoed Blz. 203
Wat heeft het gekost? Blz. 204
Toelichting financiële verschillen Blz. 205
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 206
Inleiding Blz. 207
5.1 Duurzaamheid Blz. 208
Doelstellingen Blz. 209
5.1.1 Doelstelling - Gooise Meren is in 2050 een energieneutrale gemeente Blz. 210
Inzetten op zonnepanelen op daken Blz. 211
Onderzoeken van concrete mogelijkheden binnen de zoekgebieden voor hernieuwbare energie Blz. 212
Wijkaanpak: bij elkaar brengen van inwoners en ondersteunen van collectieve inkoopacties Blz. 213
5.1.2 Doelstelling - Alle wijken van Gooise Meren zijn in 2050 aardgasvrij Blz. 214
Aanleg warmtenet in Muiderberg Blz. 215
Opstellen van het eerste Wijkuitvoeringsplan Blz. 216
Uitwerken van de Transitievisie Warmte (TVW) Blz. 217
5.1.3 Doelstelling - Opgavegericht werken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren Blz. 218
Het faciliteren van projecten en activiteiten Blz. 219
5.1.4 Doelstelling - Gemeente Gooise Meren geeft het goede voorbeeld Blz. 220
Gemeente Gooise Meren gaat naar 50% circulair inkopen in 2025 Blz. 221
5.1.5 Doelstelling - Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van fair trade Blz. 222
Communiceren over het belang van fair trade Blz. 223
5.2 Klimaatadaptatie Blz. 224
Doelstellingen Blz. 225
5.2.1 Doelstelling - Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050 Blz. 226
Uitvoeren Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Blz. 227
Waterbestendig (her)inrichten en (ver)bouwen Blz. 228
5.2.2 Doelstelling - Stimuleren klimaatbestendige inrichting particuliere gronden Blz. 229
Het stimuleren van inwoners om hun tuin te vergroenen Blz. 230
Inwoners informeren over klimaatadaptatie Blz. 231
Mee-afkoppelen particulieren Blz. 232
5.3 Groen, natuur en milieu Blz. 233
Doelstellingen Blz. 234
5.3.1 Doelstelling - Versterken van de biodiversiteit in de gemeente Blz. 235
We geven uitvoering aan de maatregelen uit het Biodiversiteitsactieplan Blz. 236
Zorgdragen voor een gevarieerd, duurzaam bomenbestand Blz. 237
5.3.2 Doelstelling - Uitvoeren milieubeheer Blz. 238
Opstellen nota Bodembeheer Blz. 239
5.4 Begraafplaatsen Blz. 240
Doelstellingen Blz. 241
5.4.1 Doelstelling - Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen Blz. 242
5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens Blz. 243
Doelstellingen Blz. 244
5.5.1 Doelstelling - Opvolging van het regionaal uitvoeringsprogramma VANG Blz. 245
Verder met afval en grondstoffeninzameling Blz. 246
5.6 Grip op water Blz. 247
Doelstellingen Blz. 248
5.6.1 Doelstelling - Zorgdragen voor stedelijk water Blz. 249
Beheer en onderhoud van riolering en gemalen Blz. 250
Beperken nadelige gevolgen voor het milieu Blz. 251
Opstellen Gemeentelijk Rioleringsplan volgende planperiode Blz. 252
5.6.2 Doelstelling - Onderhoud watergangen, oevers en waterbouwkundige objecten Blz. 253
Schoonmaken van stranden en watergangen Blz. 254
Vervangen van oeverbescherming Blz. 255
5.6.3 Doelstelling - Versterken waterrecreatief potentieel Blz. 256
Maaien waterplanten Randmeren en IJmeer Blz. 257
Wat heeft het gekost? Blz. 258
Toelichting financiële verschillen Blz. 259
Beleidsindicatoren Blz. 260
Kengetallen Duurzaamheid Blz. 261
Groenindex Blz. 262
6. Programma Werk en Inkomen Blz. 263
Inleiding Blz. 264
6.1 Werk Blz. 265
Doelstellingen Blz. 266
6.1.1 Doelstelling - Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt Blz. 267
Van school naar werk Blz. 268
Van uitkering naar werk Blz. 269
Van werk naar werk Blz. 270
6.1.2 Doelstelling - Aandacht voor inburgeraars Blz. 271
Begeleiden van inburgeraars Blz. 272
Noodopvang Oekraïense vluchtelingen Blz. 273
6.2 Inkomen Blz. 274
Doelstellingen Blz. 275
6.2.1 Doelstelling - Bieden van inkomensondersteuning Blz. 276
Bieden van passende inkomensondersteuning Blz. 277
Bieden van toegankelijke schuldhulpverlening Blz. 278
Wat heeft het gekost? Blz. 279
Toelichting financiële verschillen Blz. 280
Beleidsindicatoren Blz. 281
Kengetallen Werk en Inkomen Blz. 282
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 283
Inleiding Blz. 284
7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein Blz. 285
Doelstellingen Blz. 286
7.1.1 Doelstelling - Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar Blz. 287
Inzet extra rijksmiddelen Jeugd voor oplossen knelpunten, in combinatie met transformatie jeugdhulp Blz. 288
Lokale en regionale maatregelen om zorguitgaven jeugdhulp te beheersen Blz. 289
Voorkomen van zwaardere vormen van ondersteuning en inzetten lichtere ondersteuning Blz. 290
7.1.2 Doelstelling - Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder Blz. 291
Lokale en regionale maatregelen om uitgaven Wmo-maatwerk te beheersen Blz. 292
Monitoren uitgaven Wmo-maatwerk Blz. 293
Verzamelaanvragen woningcorporaties / zorgaanbieders Blz. 294
Voorkomen van zwaardere vormen van ondersteuning en inzetten lichtere ondersteuning Blz. 295
Wmo-hulpmiddelen nieuw aanbesteden Blz. 296
7.1.3 Doelstelling - Informatievoorziening optimaliseren Blz. 297
Meer wegwijs en samenwerking in de wereld van hulp- en ondersteuning Blz. 298
7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar Blz. 299
Doelstellingen Blz. 300
7.2.1 Doelstelling - Preventie en vroegsignalering inzetten Blz. 301
Bevorderen van een kansrijke start Blz. 302
Maatschappelijke diensttijd Blz. 303
Opstellen integrale Jeugdnota Blz. 304
7.2.2 Doelstelling - Voorkomen van onderwijsachterstand Blz. 305
Uitvoeren vernieuwd onderwijskansenbeleid Blz. 306
7.2.3 Doelstelling - Realisatie van toekomstbestendige onderwijshuisvesting Blz. 307
Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs Blz. 308
Wijzigen van het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) naar een huisvestingsprogramma Blz. 309
7.3 Sterke sociale voorzieningen: samenleven en een leven lang meedoen Blz. 310
Doelstellingen Blz. 311
7.3.1 Doelstelling - Collectieve voorzieningen versterken Blz. 312
Hernieuwen subsidieafspraken Versa Welzijn Blz. 313
Voldoende laagdrempelige algemene voorzieningen. Blz. 314
7.3.2 Doelstelling - Wonen met zorg Blz. 315
7.4 Omzien naar elkaar Blz. 316
Doelstellingen Blz. 317
7.4.1 Doelstelling - Sociaal verbonden gemeenschap Blz. 318
Lokaal netwerk Een tegen Eenzaamheid Blz. 319
7.4.2 Doelstelling - Mantelzorgers worden ondersteund naar behoefte Blz. 320
Uitvoering van mantelzorgondersteuning. Blz. 321
7.5 Gezonde leefomgeving en leefstijl Blz. 322
Doelstellingen Blz. 323
7.5.1 Doelstelling - Gezond leven voor iedereen Blz. 324
Bevorderen van een gezonde leefstijl Blz. 325
Nieuw gezondheidsbeleid 2022-2025 Blz. 326
7.6 Bescherming en Opvang Blz. 327
Doelstellingen Blz. 328
7.6.1 Doelstelling - Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit (te) vallen Blz. 329
Uitvoeren van het beleidsplan Bescherming en Opvang 2022-2025 Blz. 330
7.6.2 Doelstelling - Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 331
Evaluatie actieprogramma Geweld hoort nergens thuis 2019-2021 Blz. 332
Faciliteren Veilig Thuis Blz. 333
Kennis over meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling stimuleren Blz. 334
Versnellen jeugdbeschermingsketen Blz. 335
7.7 Dierenwelzijn Blz. 336
Doelstellingen Blz. 337
7.7.1 Doelstelling - Zorgen voor een goed leven voor dieren Blz. 338
Notitie Dierenwelzijn uitvoeren Blz. 339
Wat heeft het gekost? Blz. 340
Toelichting financiële verschillen Blz. 341
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 342
Inleiding Blz. 343
8.1 Kunst en Cultuur Blz. 344
Doelstellingen Blz. 345
8.1.1 Doelstelling - Bevorderen van kunst en cultuur Blz. 346
De waardevolle eigendommen laten taxeren Blz. 347
Kwaliteit Blz. 348
Opstellen beleidsnota Cultuur Blz. 349
8.1.2 Doelstelling - Culturele ontwikkeling van kinderen Blz. 350
Doorvoeren wijziging cultuureducatie Blz. 351
8.2 Cultureel Erfgoed Blz. 352
Doelstellingen Blz. 353
8.2.1 Doelstelling - Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed Blz. 354
Actualiseren erfgoedbestand Blz. 355
Faciliteren monumenteigenaren Blz. 356
Opstellen cultuurhistorische waardenkaart Blz. 357
Samenwerken met erfgoedpartners Blz. 358
Vergroten mogelijkheden verduurzamen erfgoed Blz. 359
8.3 Sport Blz. 360
Doelstellingen Blz. 361
8.3.1 Doelstelling - Stimuleren van beweeg- en sportactiviteiten voor alle inwoners Blz. 362
Inzet van buurtsportcoaches Blz. 363
Subsidiemogelijkheden voor sport- en beweegaanbieders Blz. 364
8.3.2 Doelstelling - Realiseren van betrokken en vitale sportorganisaties Blz. 365
Uitvoeren van het sportakkoord in samenwerking met betrokken verenigingen, sportorganisaties en andere betrokken partijen Blz. 366
8.3.3 Doelstelling - Een eenduidig en transparant beleid met betrekking tot sportverenigingen Blz. 367
Implementatie geharmoniseerd beheer- en tariefstelsel buitensportaccommodaties Blz. 368
8.3.4 Doelstelling - Het bevorderen van duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur Blz. 369
Duurzaamheid en toegankelijkheid vergroten bij sportaccommodaties Blz. 370
8.4 Spelen en recreëren Blz. 371
Doelstellingen Blz. 372
8.4.1 Doelstelling - Voldoende (inclusieve) speelplaatsen Blz. 373
Bewegen in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd Blz. 374
8.4.2 Doelstelling - Een buitenruimte voor iedereen Blz. 375
Zorgen voor een bespeelbare buitenruimte Blz. 376
Wat heeft het gekost? Blz. 377
Toelichting financiële verschillen Blz. 378
9. Programma Baten en lasten Blz. 379
Inleiding Blz. 380
9.1 Sluitende begroting Blz. 381
Doelstellingen Blz. 382
9.1.1 Doelstelling - Kritisch op uitgaven en financieel bewust Blz. 383
Programma Financiële beheersing Blz. 384
9.1.2 Doelstelling - Adequaat Planning en Control instrumentarium Blz. 385
Ontwikkelen beleidsindicatoren Blz. 386
Overdrachtsdossier Blz. 387
9.2 Belastingen Blz. 388
Doelstellingen Blz. 389
9.2.1 Doelstelling - Geen lastenverzwaring voor onze inwoners Blz. 390
Taxeren op basis van gebruikersoppervlakte Blz. 391
Wat heeft het gekost? Blz. 392
Toelichting financiële verschillen Blz. 393
Toelichting doorbelastingen Blz. 394
Financiële recapitulatie Blz. 395
Totaaloverzicht Blz. 396
Jaarrekening 2022 Blz. 397
Leeswijzer Blz. 398
Leeswijzer Blz. 399
4.1 Balans Blz. 400
4.1 Balans per 31 december 2022 Blz. 401
4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 402
4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 403
4.3 Toelichting op de balans Blz. 404
4.3.1 Vaste activa Blz. 405
Financiële vaste activa Blz. 406
4.3.2 Vlottende activa Blz. 407
Uitzettingen Blz. 408
Debiteuren en liquide middelen Blz. 409
Schatkistbankieren Blz. 410
Overlopende activa Blz. 411
Verloopoverzicht nog te ontvangen voorschotten van EU, Rijk en Provincies Blz. 412
4.3.3 Vaste passiva Blz. 413
Toelichting aard en reden reserves 2022 Blz. 414
Voorzieningen Blz. 415
Toelichting aard en reden voorzieningen 2022 Blz. 416
Vaste schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer Blz. 417
4.3.4 Vlottende passiva Blz. 418
Overlopende passiva Blz. 419
Verloopoverzicht van vooruit ontvangen bedragen van EU, Rijk en Provincies in 2022 Blz. 420
Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen Blz. 421
Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor de komende jaren is verbonden Blz. 422
Toelichting Blz. 423
4.4 Overzicht van baten en lasten Blz. 424
4.4 Overzicht van baten en lasten Blz. 425
4.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten Blz. 426
4.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten Blz. 427
Overzicht incidentele baten en lasten per programma Blz. 428
Presentatie structureel saldo 2022 Blz. 429
Toelichting op structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 430
Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 431
Toelichting afwijkingen investeringen Blz. 432
Wet Normering Topinkomens (WNT) Blz. 433
4.6 SiSa verantwoording Blz. 434
4.6 SiSa verantwoording 2022 Blz. 435
4.7 Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 436
4.7 Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 437
4.8 Controleverklaring Blz. 438
4.8 Controleverklaring Blz. 439
Paragrafen Blz. 440
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 441
Overzicht lokale heffingen Blz. 442
Beleid lokale heffingen Blz. 443
Opbrengsten en tarieven lokale heffingen Blz. 444
Kostendekkende heffingen Blz. 445
Lokale belastingdruk Blz. 446
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 447
Risicobeheersing Blz. 448
Weerstandsvermogen Blz. 449
Kengetallen Blz. 450
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 451
Inleiding Blz. 452
Beleidskader Blz. 453
Ontwikkelingen 2022 Blz. 454
Paragraaf Financiering Blz. 455
Algemene ontwikkelingen Blz. 456
Financieringsbeleid Blz. 457
Financiering Blz. 458
EMU saldo Blz. 459
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 460
Inleiding Blz. 461
Interne bedrijfsvoering Blz. 462
Sturing en beheersing Blz. 463
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 464
Inleiding Blz. 465
Regio Gooi en Vechtstreek Blz. 466
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Blz. 467
Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek Blz. 468
Werkvoorzieningschap Tomingroep Blz. 469
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen Blz. 470
BNG Bank N.V. Blz. 471
GEM Crailo BV Blz. 472
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A. Blz. 473
Stichting Goois Natuurreservaat Blz. 474
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) Blz. 475
Metropoolregio Amsterdam Blz. 476
Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer Blz. 477
Paragraaf Grondbeleid Blz. 478
Hoofdlijnen Blz. 479
Bouwgronden in exploitatie Blz. 480
Niet in exploitatie genomen gronden Blz. 481
Reserves en risico's grondexploitaties Blz. 482
Bijlagen Blz. 483
Bijlage 1 Overzicht Investeringen Blz. 484
Overzicht investeringen Blz. 485
Voortgang lopende investeringen Blz. 486
Toelichting investering met afwijking groter dan € 70.000 Blz. 487
Voorgenomen investeringen Blz. 488
Bijlage 2 Taakvelden Blz. 489
Taakvelden Blz. 490
Bijlage 3 Beleidsindicatoren Blz. 491
Verplichte indicatoren eigen gegevens Blz. 492
Verplichte indicatoren Waar staat je gemeente? Blz. 493
Toelichtingen verplichte indicatoren Blz. 494
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap