Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2022
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Voorwoord
    1. Blz. 4 Voorwoord
   2. Blz. 5 Hoofdlijnen
    1. Blz. 6 Beleid
     1. Blz. 7 1.1 Beleid
    2. Blz. 8 Financiën
     1. Blz. 9 1.2 Financieel
    3. Blz. 10 Leeswijzer
     1. Blz. 11 1.3 Leeswijzer
   3. Blz. 12 1. Programma Inwoners en Bestuur
    1. Blz. 13 Inleiding
    2. Blz. 14 1.1 Burgerparticipatie en overheidsparticipatie
     1. Blz. 15 Doelstellingen
      1. Blz. 16 1.1.1 Doelstelling - Meeweten, Meedenken, Meedoen en Meebeslissen
       1. Blz. 17 Jongeren kennis laten maken met hoe de democratie werkt
       2. Blz. 18 Professionaliseren van participatie in onze organisatie
       3. Blz. 19 Vernieuwend Samenwerken
      2. Blz. 20 1.1.2 Doelstelling - Werken aan vitale en leefbare wijken
       1. Blz. 21 Opstellen wijkagenda's
      3. Blz. 22 1.1.3 Doelstelling - Stimuleren van initiatieven uit de samenleving
       1. Blz. 23 Initiatieven meer faciliteren
    3. Blz. 24 1.2 Inclusie
     1. Blz. 25 Doelstellingen
      1. Blz. 26 1.2.1 Doelstelling - Inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving
       1. Blz. 27 Uitvoeren van de lokale inclusie agenda ‘Iedereen doet mee, 2022-2025’
    4. Blz. 28 1.3 Klantgerichte dienstverlening
     1. Blz. 29 Doelstellingen
      1. Blz. 30 1.3.1 Doelstelling - Dienstverlening meer digitaal
       1. Blz. 31 Digitale aanvragen producten Burgerzaken
      2. Blz. 32 1.3.2 Doelstelling - Archief bij de tijd
       1. Blz. 33 Besluitvorming fusie Archiefdienst
      3. Blz. 34 1.3.3 Doelstelling - Verbeteren van onze dienstverlening
       1. Blz. 35 Het meten van klanttevredenheid
       2. Blz. 36 Inrichten bredere frontoffice dienstverlening
       3. Blz. 37 Verbeteren managementinformatiesystemen
    5. Blz. 38 1.4 Samenwerken met overheden
     1. Blz. 39 Doelstellingen
      1. Blz. 40 1.4.1 Doelstelling - Een strategisch perspectief op samenwerking
       1. Blz. 41 Er is een strategisch perspectief op samenwerking
       2. Blz. 42 Uitvoering agenda Metropoolregio Amsterdam (MRA)
       3. Blz. 43 Uitvoering geven aan de Regionale samenwerkingsagenda (RSA)
       4. Blz. 44 Uitvoering strategische nota Verbonden partijen
       5. Blz. 45 Verbeteren besluitvorming Regio
       6. Blz. 46 Versterken samenwerking MRA
    6. Blz. 47 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 48 Toelichting financiële verschillen
   4. Blz. 49 2. Programma Veiligheid
    1. Blz. 50 Inleiding
    2. Blz. 51 2.1 Criminaliteit
     1. Blz. 52 Doelstellingen
      1. Blz. 53 2.1.1 Doelstelling - Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning
       1. Blz. 54 Voortzetten van de aanpak ondermijning
      2. Blz. 55 2.1.2 Doelstelling - Aanpak van vermogens criminaliteit/high impact crimes
       1. Blz. 56 Aanpak cybercrime
       2. Blz. 57 Aanpak inbraken, insluipingen, autokraken en fietsendiefstallen
       3. Blz. 58 Versterken samenwerking met inwoners om buurten veiliger te maken
    3. Blz. 59 2.2 Fysieke veiligheid/rampenbestrijding en crisisbeheersing
     1. Blz. 60 Doelstellingen
      1. Blz. 61 2.2.1 Doelstelling - Kennis en vaardigheden rampenbestrijding en crisisbeheersing verder ontwikkelen
       1. Blz. 62 Samenwerken met buurgemeenten, deelnemen aan regionale piketten en opleiden en trainen
       2. Blz. 63 Vergroten bewustwording inwoners voor de eigen veiligheid
       3. Blz. 64 Verzorgen noodopvang Oekraïners
      2. Blz. 65 2.2.2 Doelstelling - Brandveilig leven bevorderen
       1. Blz. 66 Inzet van de wijkbrandweer
       2. Blz. 67 Verbinden van partijen
      3. Blz. 68 2.2.3 Doelstelling - Samenwerking tussen Veiligheidsregio’s
       1. Blz. 69 Opstellen en aangaan samenwerkingsovereenkomst
    4. Blz. 70 2.3 Sociale veiligheid
     1. Blz. 71 Doelstellingen
      1. Blz. 72 2.3.1 Doelstelling - Effectieve aanpak van personen met ernstige veiligheidsproblemen
       1. Blz. 73 Voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving
       2. Blz. 74 Voortzetten persoonsgerichte aanpak
      2. Blz. 75 2.3.2 Doelstelling - Zorg- en Veiligheidshuis
       1. Blz. 76 Inzet Zorg- en Veiligheidshuis
      3. Blz. 77 2.3.3 Doelstelling - Integrale aanpak (kwetsbare) jongeren
       1. Blz. 78 Verminderen overlast jongeren
       2. Blz. 79 Voortzetten integrale aanpak van risicojongeren
      4. Blz. 80 2.3.4 Doelstelling - Aanpak radicalisering en polarisatie
       1. Blz. 81 Inzetten op preventie, repressie en nazorg en deelnemen aan diverse overleggen
       2. Blz. 82 Opleiden en trainen van medewerkers
    5. Blz. 83 2.4 Handhaving
     1. Blz. 84 Doelstellingen
      1. Blz. 85 2.4.1 Doelstelling - Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid
       1. Blz. 86 Toezichthouden, handhaven, samenwerken en informeren
    6. Blz. 87 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 88 Toelichting financiële verschillen
    8. Blz. 89 Beleidsindicatoren
   5. Blz. 90 3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren
    1. Blz. 91 Inleiding
    2. Blz. 92 3.1 Verkeersveiligheid
     1. Blz. 93 Doelstellingen
      1. Blz. 94 3.1.1 Doelstelling - Er is in 2040 een hoge mate van verkeersveiligheid bereikt.
       1. Blz. 95 Aanleren juist verkeersgedrag door verkeerseducatie
       2. Blz. 96 Onveilige plekken risicogericht aanpakken
       3. Blz. 97 Schoolomgevingen verkeersveiliger maken
       4. Blz. 98 Verkeersgedrag beïnvloeden
    3. Blz. 99 3.2 Leefbaarheid
     1. Blz. 100 Doelstellingen
      1. Blz. 101 3.2.1 Doelstelling - Er is in 2040 sprake van een optimale kwaliteit van de leefomgeving
       1. Blz. 102 In balans houden van leefbaarheid en bereikbaarheid
       2. Blz. 103 Stimuleren van burgerinitiatieven
       3. Blz. 104 Terugdringen geluidshinder
       4. Blz. 105 Terugdringen geuroverlast en verbeteren luchtkwaliteit
    4. Blz. 106 3.3 Innovatie en duurzame mobiliteit
     1. Blz. 107 Doelstellingen
      1. Blz. 108 3.3.1 Doelstelling - In 2040 is 50% van de voertuigen ‘zero emissie’
       1. Blz. 109 Inrichten van ‘zero emissie zones’
       2. Blz. 110 Ontwikkelen laadpalenbeleid
      2. Blz. 111 3.3.2 Doelstelling - Vergroten gebruik deelvoertuigen
       1. Blz. 112 Bevorderen gebruik deelfietsen, deelauto’s en andere deelconcepten
    5. Blz. 113 3.4 Bereikbaarheid
     1. Blz. 114 Doelstellingen
      1. Blz. 115 3.4.1 Doelstelling - Gooise Meren is goed bereikbaar per weg en per spoor
       1. Blz. 116 Autoluw maken van het winkelgebied Bussum-Centrum, Naarden-Vesting en Muiden-Centrum
       2. Blz. 117 Creëren van voldoende en passende mogelijkheden om fietsen (en fietsachtige voertuigen) te parkeren
       3. Blz. 118 Ontwikkelen van mobiliteitshubs met voorzieningen voor deelvoertuigen en distributie (pakketten)
       4. Blz. 119 Optimaliseren/ realiseren van een hoogwaardig fietsnetwerk
       5. Blz. 120 Tegengaan van ongewenst doorgaand verkeer door verblijfsgebieden
       6. Blz. 121 Versterken van OV-knooppunten
    6. Blz. 122 3.5 Toegankelijkheid
     1. Blz. 123 Doelstellingen
      1. Blz. 124 3.5.1 Doelstelling - In 2040 is de fysieke buitenruimte veilig en gemakkelijk toegankelijk
       1. Blz. 125 Inzetten van alternatieve vormen van vervoer
       2. Blz. 126 Toegankelijkheid leidend maken bij het uitvoeren van onderhoud wegen
    7. Blz. 127 3.6 Parkeren
     1. Blz. 128 Doelstellingen
      1. Blz. 129 3.6.1 Doelstelling - In 2040 is een gastvrij parkeerbeleid gerealiseerd dat op hoofdlijnen voor heel de gemeente geldt en tegelijkertijd maatwerk biedt per woonkern, doelgroep en soort gebied.
       1. Blz. 130 Modernisering van de gehele parkeerketen
       2. Blz. 131 Optimaliseren van bestaande parkeervoorzieningen voor auto’s en fietsen
    8. Blz. 132 3.7 Samenwerken
     1. Blz. 133 Doelstellingen
      1. Blz. 134 3.7.1 Doelstelling - In 2040 werkt een betrokken samenleving samen met de gemeente aan vraagstukken op gebied van mobiliteit en parkeren
       1. Blz. 135 Bieden van krachtig samenspel met medeoverheden zoals regio Gooi en Vechtstreek, Metropoolregio Amsterdam (MRA)en de provincie Noord-Holland
       2. Blz. 136 Realiseren van een gelijkwaardige samenwerking met inwoners, ondernemers, convenantpartners en maatschappelijke partijen
    9. Blz. 137 Wat heeft het gekost?
    10. Blz. 138 Toelichting financiële verschillen
   6. Blz. 139 4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme
    1. Blz. 140 Inleiding
    2. Blz. 141 4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving
     1. Blz. 142 Doelstellingen
      1. Blz. 143 4.1.1 Doelstelling - Klaar voor de Omgevingswet
       1. Blz. 144 Instellen van een Omgevingstafel
       2. Blz. 145 Kwalitatieve verbetering bouwen
       3. Blz. 146 Opstellen routekaart
       4. Blz. 147 Vaststellen omgevingsvisie en opstellen omgevingsplan
       5. Blz. 148 Werken met proces vroegtijdige burgerparticipatie
      2. Blz. 149 4.1.2 Doelstelling - Gebiedsontwikkeling met kwaliteit
       1. Blz. 150 Onderzoeken projecten op PAS regelgeving
       2. Blz. 151 Zorgen voor een website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen
      3. Blz. 152 4.1.3 Doelstelling - Uitvoeren ruimtelijke projecten
       1. Blz. 153 Participatie en communicatie
       2. Blz. 154 Uitvoering projecten
    3. Blz. 155 4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling
     1. Blz. 156 Doelstellingen
      1. Blz. 157 4.2.1 Doelstelling - Meer vitale wijken en kernen
       1. Blz. 158 Aanbesteding buitenreclame
       2. Blz. 159 Aantrekken manager Vitale kernen
       3. Blz. 160 Gemeente ondersteunt ondernemers
       4. Blz. 161 Kernwinkelgebied centrum Bussum
       5. Blz. 162 Marketingorganisatie Gooise Meren
      2. Blz. 163 4.2.2 Doelstelling - Werken aan meer werkplekken
       1. Blz. 164 Aandacht voor schuifruimte en behoud van werklocaties
       2. Blz. 165 Onderzoek Toekomstbestendigheid bedrijventerreinen
       3. Blz. 166 Regionaal: Werkplan werklandschappen
       4. Blz. 167 Visie op transformatie
      3. Blz. 168 4.2.3 Doelstelling - Verbeteren dienstverlening aan ondernemers
       1. Blz. 169 Pro-actief accountmanagement en inzet manager Vitale Kernen
      4. Blz. 170 4.2.4 Doelstelling - Bevorderen recreatie en toerisme
       1. Blz. 171 Activiteiten gemeentebrede marketingorganisatie
       2. Blz. 172 Opstellen ligplaatsenverordening
       3. Blz. 173 Samen met de regio toerisme en recreatie bevorderen
       4. Blz. 174 Uitvoering Visie aan de Gooise Kust
    4. Blz. 175 4.3 Goed wonen in Gooise Meren
     1. Blz. 176 Doelstellingen
      1. Blz. 177 4.3.1 Doelstelling - Passend (meer en beter) woningaanbod
       1. Blz. 178 Bijdragen aan de verduurzaming van ons woningvoorraad
       2. Blz. 179 Doorstroming, minder druk op de (sociale) woningmarkt en vergroten kansen voor starters
       3. Blz. 180 Opstellen doelgroepenverordening
       4. Blz. 181 Voldoende en gedifferentieerd woonaanbod en een toekomstbestendige woonvoorraad
      2. Blz. 182 4.3.2 Doelstelling - Wonen met zorg
       1. Blz. 183 Ontwikkelen visie op het gebied van wonen en zorg
       2. Blz. 184 Samenwerking vierhoek corporaties - gemeente - inwoners - zorgaanbieders
      3. Blz. 185 4.3.3 Doelstelling - Huisvesting statushouders
       1. Blz. 186 Uitvoeren taakstelling
      4. Blz. 187 4.3.4 Doelstelling - Bieden compensatieregeling
       1. Blz. 188 Toepassen en monitoren compensatieregeling
    5. Blz. 189 4.4 Gemeentelijk vastgoed
     1. Blz. 190 Doelstellingen
      1. Blz. 191 4.4.1 Doelstelling - Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed
       1. Blz. 192 Gemeentewerven
       2. Blz. 193 Onderzoek naar bezettingsgraad
       3. Blz. 194 Panden en gronden afgestoten
       4. Blz. 195 Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties
      2. Blz. 196 4.4.2 Doelstelling - Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed
       1. Blz. 197 Gebruikskosten van gemeentelijk vastgoed doorbelasten naar gebruiker
       2. Blz. 198 Onderzoek huur- en erfpachtovereenkomsten
       3. Blz. 199 Uitvoeren harmonisatiebeleid voor buitensport accommodaties
      3. Blz. 200 4.4.3 Doelstelling - Duurzame inzet van vastgoed
       1. Blz. 201 Duurzaam meerjarenonderhoudsplan
       2. Blz. 202 Toegankelijkheid voor iedereen
       3. Blz. 203 Verduurzamen eigen vastgoed
    6. Blz. 204 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 205 Toelichting financiële verschillen
   7. Blz. 206 5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen
    1. Blz. 207 Inleiding
    2. Blz. 208 5.1 Duurzaamheid
     1. Blz. 209 Doelstellingen
      1. Blz. 210 5.1.1 Doelstelling - Gooise Meren is in 2050 een energieneutrale gemeente
       1. Blz. 211 Inzetten op zonnepanelen op daken
       2. Blz. 212 Onderzoeken van concrete mogelijkheden binnen de zoekgebieden voor hernieuwbare energie
       3. Blz. 213 Wijkaanpak: bij elkaar brengen van inwoners en ondersteunen van collectieve inkoopacties
      2. Blz. 214 5.1.2 Doelstelling - Alle wijken van Gooise Meren zijn in 2050 aardgasvrij
       1. Blz. 215 Aanleg warmtenet in Muiderberg
       2. Blz. 216 Opstellen van het eerste Wijkuitvoeringsplan
       3. Blz. 217 Uitwerken van de Transitievisie Warmte (TVW)
      3. Blz. 218 5.1.3 Doelstelling - Opgavegericht werken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren
       1. Blz. 219 Het faciliteren van projecten en activiteiten
      4. Blz. 220 5.1.4 Doelstelling - Gemeente Gooise Meren geeft het goede voorbeeld
       1. Blz. 221 Gemeente Gooise Meren gaat naar 50% circulair inkopen in 2025
      5. Blz. 222 5.1.5 Doelstelling - Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van fair trade
       1. Blz. 223 Communiceren over het belang van fair trade
    3. Blz. 224 5.2 Klimaatadaptatie
     1. Blz. 225 Doelstellingen
      1. Blz. 226 5.2.1 Doelstelling - Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050
       1. Blz. 227 Uitvoeren Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie
       2. Blz. 228 Waterbestendig (her)inrichten en (ver)bouwen
      2. Blz. 229 5.2.2 Doelstelling - Stimuleren klimaatbestendige inrichting particuliere gronden
       1. Blz. 230 Het stimuleren van inwoners om hun tuin te vergroenen
       2. Blz. 231 Inwoners informeren over klimaatadaptatie
       3. Blz. 232 Mee-afkoppelen particulieren
    4. Blz. 233 5.3 Groen, natuur en milieu
     1. Blz. 234 Doelstellingen
      1. Blz. 235 5.3.1 Doelstelling - Versterken van de biodiversiteit in de gemeente
       1. Blz. 236 We geven uitvoering aan de maatregelen uit het Biodiversiteitsactieplan
       2. Blz. 237 Zorgdragen voor een gevarieerd, duurzaam bomenbestand
      2. Blz. 238 5.3.2 Doelstelling - Uitvoeren milieubeheer
       1. Blz. 239 Opstellen nota Bodembeheer
    5. Blz. 240 5.4 Begraafplaatsen
     1. Blz. 241 Doelstellingen
      1. Blz. 242 5.4.1 Doelstelling - Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen
    6. Blz. 243 5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens
     1. Blz. 244 Doelstellingen
      1. Blz. 245 5.5.1 Doelstelling - Opvolging van het regionaal uitvoeringsprogramma VANG
       1. Blz. 246 Verder met afval en grondstoffeninzameling
    7. Blz. 247 5.6 Grip op water
     1. Blz. 248 Doelstellingen
      1. Blz. 249 5.6.1 Doelstelling - Zorgdragen voor stedelijk water
       1. Blz. 250 Beheer en onderhoud van riolering en gemalen
       2. Blz. 251 Beperken nadelige gevolgen voor het milieu
       3. Blz. 252 Opstellen Gemeentelijk Rioleringsplan volgende planperiode
      2. Blz. 253 5.6.2 Doelstelling - Onderhoud watergangen, oevers en waterbouwkundige objecten
       1. Blz. 254 Schoonmaken van stranden en watergangen
       2. Blz. 255 Vervangen van oeverbescherming
      3. Blz. 256 5.6.3 Doelstelling - Versterken waterrecreatief potentieel
       1. Blz. 257 Maaien waterplanten Randmeren en IJmeer
    8. Blz. 258 Wat heeft het gekost?
    9. Blz. 259 Toelichting financiële verschillen
    10. Blz. 260 Beleidsindicatoren
    11. Blz. 261 Kengetallen Duurzaamheid
    12. Blz. 262 Groenindex
   8. Blz. 263 6. Programma Werk en Inkomen
    1. Blz. 264 Inleiding
    2. Blz. 265 6.1 Werk
     1. Blz. 266 Doelstellingen
      1. Blz. 267 6.1.1 Doelstelling - Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt
       1. Blz. 268 Van school naar werk
       2. Blz. 269 Van uitkering naar werk
       3. Blz. 270 Van werk naar werk
      2. Blz. 271 6.1.2 Doelstelling - Aandacht voor inburgeraars
       1. Blz. 272 Begeleiden van inburgeraars
       2. Blz. 273 Noodopvang Oekraïense vluchtelingen
    3. Blz. 274 6.2 Inkomen
     1. Blz. 275 Doelstellingen
      1. Blz. 276 6.2.1 Doelstelling - Bieden van inkomensondersteuning
       1. Blz. 277 Bieden van passende inkomensondersteuning
       2. Blz. 278 Bieden van toegankelijke schuldhulpverlening
    4. Blz. 279 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 280 Toelichting financiële verschillen
    6. Blz. 281 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 282 Kengetallen Werk en Inkomen
   9. Blz. 283 7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
    1. Blz. 284 Inleiding
    2. Blz. 285 7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein
     1. Blz. 286 Doelstellingen
      1. Blz. 287 7.1.1 Doelstelling - Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar
       1. Blz. 288 Inzet extra rijksmiddelen Jeugd voor oplossen knelpunten, in combinatie met transformatie jeugdhulp
       2. Blz. 289 Lokale en regionale maatregelen om zorguitgaven jeugdhulp te beheersen
       3. Blz. 290 Voorkomen van zwaardere vormen van ondersteuning en inzetten lichtere ondersteuning
      2. Blz. 291 7.1.2 Doelstelling - Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder
       1. Blz. 292 Lokale en regionale maatregelen om uitgaven Wmo-maatwerk te beheersen
       2. Blz. 293 Monitoren uitgaven Wmo-maatwerk
       3. Blz. 294 Verzamelaanvragen woningcorporaties / zorgaanbieders
       4. Blz. 295 Voorkomen van zwaardere vormen van ondersteuning en inzetten lichtere ondersteuning
       5. Blz. 296 Wmo-hulpmiddelen nieuw aanbesteden
      3. Blz. 297 7.1.3 Doelstelling - Informatievoorziening optimaliseren
       1. Blz. 298 Meer wegwijs en samenwerking in de wereld van hulp- en ondersteuning
    3. Blz. 299 7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar
     1. Blz. 300 Doelstellingen
      1. Blz. 301 7.2.1 Doelstelling - Preventie en vroegsignalering inzetten
       1. Blz. 302 Bevorderen van een kansrijke start
       2. Blz. 303 Maatschappelijke diensttijd
       3. Blz. 304 Opstellen integrale Jeugdnota
      2. Blz. 305 7.2.2 Doelstelling - Voorkomen van onderwijsachterstand
       1. Blz. 306 Uitvoeren vernieuwd onderwijskansenbeleid
      3. Blz. 307 7.2.3 Doelstelling - Realisatie van toekomstbestendige onderwijshuisvesting
       1. Blz. 308 Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs
       2. Blz. 309 Wijzigen van het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) naar een huisvestingsprogramma
    4. Blz. 310 7.3 Sterke sociale voorzieningen: samenleven en een leven lang meedoen
     1. Blz. 311 Doelstellingen
      1. Blz. 312 7.3.1 Doelstelling - Collectieve voorzieningen versterken
       1. Blz. 313 Hernieuwen subsidieafspraken Versa Welzijn
       2. Blz. 314 Voldoende laagdrempelige algemene voorzieningen.
      2. Blz. 315 7.3.2 Doelstelling - Wonen met zorg
    5. Blz. 316 7.4 Omzien naar elkaar
     1. Blz. 317 Doelstellingen
      1. Blz. 318 7.4.1 Doelstelling - Sociaal verbonden gemeenschap
       1. Blz. 319 Lokaal netwerk Een tegen Eenzaamheid
      2. Blz. 320 7.4.2 Doelstelling - Mantelzorgers worden ondersteund naar behoefte
       1. Blz. 321 Uitvoering van mantelzorgondersteuning.
    6. Blz. 322 7.5 Gezonde leefomgeving en leefstijl
     1. Blz. 323 Doelstellingen
      1. Blz. 324 7.5.1 Doelstelling - Gezond leven voor iedereen
       1. Blz. 325 Bevorderen van een gezonde leefstijl
       2. Blz. 326 Nieuw gezondheidsbeleid 2022-2025
    7. Blz. 327 7.6 Bescherming en Opvang
     1. Blz. 328 Doelstellingen
      1. Blz. 329 7.6.1 Doelstelling - Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit (te) vallen
       1. Blz. 330 Uitvoeren van het beleidsplan Bescherming en Opvang 2022-2025
      2. Blz. 331 7.6.2 Doelstelling - Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling
       1. Blz. 332 Evaluatie actieprogramma Geweld hoort nergens thuis 2019-2021
       2. Blz. 333 Faciliteren Veilig Thuis
       3. Blz. 334 Kennis over meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling stimuleren
       4. Blz. 335 Versnellen jeugdbeschermingsketen
    8. Blz. 336 7.7 Dierenwelzijn
     1. Blz. 337 Doelstellingen
      1. Blz. 338 7.7.1 Doelstelling - Zorgen voor een goed leven voor dieren
       1. Blz. 339 Notitie Dierenwelzijn uitvoeren
    9. Blz. 340 Wat heeft het gekost?
    10. Blz. 341 Toelichting financiële verschillen
   10. Blz. 342 8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie
    1. Blz. 343 Inleiding
    2. Blz. 344 8.1 Kunst en Cultuur
     1. Blz. 345 Doelstellingen
      1. Blz. 346 8.1.1 Doelstelling - Bevorderen van kunst en cultuur
       1. Blz. 347 De waardevolle eigendommen laten taxeren
       2. Blz. 348 Kwaliteit
       3. Blz. 349 Opstellen beleidsnota Cultuur
      2. Blz. 350 8.1.2 Doelstelling - Culturele ontwikkeling van kinderen
       1. Blz. 351 Doorvoeren wijziging cultuureducatie
    3. Blz. 352 8.2 Cultureel Erfgoed
     1. Blz. 353 Doelstellingen
      1. Blz. 354 8.2.1 Doelstelling - Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed
       1. Blz. 355 Actualiseren erfgoedbestand
       2. Blz. 356 Faciliteren monumenteigenaren
       3. Blz. 357 Opstellen cultuurhistorische waardenkaart
       4. Blz. 358 Samenwerken met erfgoedpartners
       5. Blz. 359 Vergroten mogelijkheden verduurzamen erfgoed
    4. Blz. 360 8.3 Sport
     1. Blz. 361 Doelstellingen
      1. Blz. 362 8.3.1 Doelstelling - Stimuleren van beweeg- en sportactiviteiten voor alle inwoners
       1. Blz. 363 Inzet van buurtsportcoaches
       2. Blz. 364 Subsidiemogelijkheden voor sport- en beweegaanbieders
      2. Blz. 365 8.3.2 Doelstelling - Realiseren van betrokken en vitale sportorganisaties
       1. Blz. 366 Uitvoeren van het sportakkoord in samenwerking met betrokken verenigingen, sportorganisaties en andere betrokken partijen
      3. Blz. 367 8.3.3 Doelstelling - Een eenduidig en transparant beleid met betrekking tot sportverenigingen
       1. Blz. 368 Implementatie geharmoniseerd beheer- en tariefstelsel buitensportaccommodaties
      4. Blz. 369 8.3.4 Doelstelling - Het bevorderen van duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur
       1. Blz. 370 Duurzaamheid en toegankelijkheid vergroten bij sportaccommodaties
    5. Blz. 371 8.4 Spelen en recreëren
     1. Blz. 372 Doelstellingen
      1. Blz. 373 8.4.1 Doelstelling - Voldoende (inclusieve) speelplaatsen
       1. Blz. 374 Bewegen in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd
      2. Blz. 375 8.4.2 Doelstelling - Een buitenruimte voor iedereen
       1. Blz. 376 Zorgen voor een bespeelbare buitenruimte
    6. Blz. 377 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 378 Toelichting financiële verschillen
   11. Blz. 379 9. Programma Baten en lasten
    1. Blz. 380 Inleiding
    2. Blz. 381 9.1 Sluitende begroting
     1. Blz. 382 Doelstellingen
      1. Blz. 383 9.1.1 Doelstelling - Kritisch op uitgaven en financieel bewust
       1. Blz. 384 Programma Financiële beheersing
      2. Blz. 385 9.1.2 Doelstelling - Adequaat Planning en Control instrumentarium
       1. Blz. 386 Ontwikkelen beleidsindicatoren
       2. Blz. 387 Overdrachtsdossier
    3. Blz. 388 9.2 Belastingen
     1. Blz. 389 Doelstellingen
      1. Blz. 390 9.2.1 Doelstelling - Geen lastenverzwaring voor onze inwoners
       1. Blz. 391 Taxeren op basis van gebruikersoppervlakte
    4. Blz. 392 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 393 Toelichting financiële verschillen
    6. Blz. 394 Toelichting doorbelastingen
   12. Blz. 395 Financiële recapitulatie
    1. Blz. 396 Totaaloverzicht
   13. Blz. 397 Jaarrekening 2022
    1. Blz. 398 Leeswijzer
     1. Blz. 399 Leeswijzer
    2. Blz. 400 4.1 Balans
     1. Blz. 401 4.1 Balans per 31 december 2022
    3. Blz. 402 4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
     1. Blz. 403 4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    4. Blz. 404 4.3 Toelichting op de balans
     1. Blz. 405 4.3.1 Vaste activa
     2. Blz. 406 Financiële vaste activa
     3. Blz. 407 4.3.2 Vlottende activa
     4. Blz. 408 Uitzettingen
     5. Blz. 409 Debiteuren en liquide middelen
     6. Blz. 410 Schatkistbankieren
     7. Blz. 411 Overlopende activa
     8. Blz. 412 Verloopoverzicht nog te ontvangen voorschotten van EU, Rijk en Provincies
     9. Blz. 413 4.3.3 Vaste passiva
     10. Blz. 414 Toelichting aard en reden reserves 2022
     11. Blz. 415 Voorzieningen
     12. Blz. 416 Toelichting aard en reden voorzieningen 2022
     13. Blz. 417 Vaste schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer
     14. Blz. 418 4.3.4 Vlottende passiva
     15. Blz. 419 Overlopende passiva
     16. Blz. 420 Verloopoverzicht van vooruit ontvangen bedragen van EU, Rijk en Provincies in 2022
     17. Blz. 421 Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen
     18. Blz. 422 Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor de komende jaren is verbonden
     19. Blz. 423 Toelichting
    5. Blz. 424 4.4 Overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 425 4.4 Overzicht van baten en lasten
    6. Blz. 426 4.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 427 4.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten
     2. Blz. 428 Overzicht incidentele baten en lasten per programma
     3. Blz. 429 Presentatie structureel saldo 2022
     4. Blz. 430 Toelichting op structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
     5. Blz. 431 Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid
     6. Blz. 432 Toelichting afwijkingen investeringen
     7. Blz. 433 Wet Normering Topinkomens (WNT)
    7. Blz. 434 4.6 SiSa verantwoording
     1. Blz. 435 4.6 SiSa verantwoording 2022
    8. Blz. 436 4.7 Gebeurtenissen na balansdatum
     1. Blz. 437 4.7 Gebeurtenissen na balansdatum
    9. Blz. 438 4.8 Controleverklaring
     1. Blz. 439 4.8 Controleverklaring
  2. Blz. 440 Paragrafen
   1. Blz. 441 Paragraaf Lokale heffingen
    1. Blz. 442 Overzicht lokale heffingen
    2. Blz. 443 Beleid lokale heffingen
    3. Blz. 444 Opbrengsten en tarieven lokale heffingen
    4. Blz. 445 Kostendekkende heffingen
    5. Blz. 446 Lokale belastingdruk
   2. Blz. 447 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 448 Risicobeheersing
    2. Blz. 449 Weerstandsvermogen
    3. Blz. 450 Kengetallen
   3. Blz. 451 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 452 Inleiding
    2. Blz. 453 Beleidskader
    3. Blz. 454 Ontwikkelingen 2022
   4. Blz. 455 Paragraaf Financiering
    1. Blz. 456 Algemene ontwikkelingen
    2. Blz. 457 Financieringsbeleid
    3. Blz. 458 Financiering
    4. Blz. 459 EMU saldo
   5. Blz. 460 Paragraaf Bedrijfsvoering
    1. Blz. 461 Inleiding
    2. Blz. 462 Interne bedrijfsvoering
    3. Blz. 463 Sturing en beheersing
   6. Blz. 464 Paragraaf Verbonden partijen
    1. Blz. 465 Inleiding
    2. Blz. 466 Regio Gooi en Vechtstreek
    3. Blz. 467 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
    4. Blz. 468 Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek
    5. Blz. 469 Werkvoorzieningschap Tomingroep
    6. Blz. 470 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
    7. Blz. 471 BNG Bank N.V.
    8. Blz. 472 GEM Crailo BV
    9. Blz. 473 Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.
    10. Blz. 474 Stichting Goois Natuurreservaat
    11. Blz. 475 Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)
    12. Blz. 476 Metropoolregio Amsterdam
    13. Blz. 477 Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer
   7. Blz. 478 Paragraaf Grondbeleid
    1. Blz. 479 Hoofdlijnen
    2. Blz. 480 Bouwgronden in exploitatie
    3. Blz. 481 Niet in exploitatie genomen gronden
    4. Blz. 482 Reserves en risico's grondexploitaties
  3. Blz. 483 Bijlagen
   1. Blz. 484 Bijlage 1 Overzicht Investeringen
    1. Blz. 485 Overzicht investeringen
    2. Blz. 486 Voortgang lopende investeringen
    3. Blz. 487 Toelichting investering met afwijking groter dan € 70.000
    4. Blz. 488 Voorgenomen investeringen
   2. Blz. 489 Bijlage 2 Taakvelden
    1. Blz. 490 Taakvelden
   3. Blz. 491 Bijlage 3 Beleidsindicatoren
    1. Blz. 492 Verplichte indicatoren eigen gegevens
    2. Blz. 493 Verplichte indicatoren Waar staat je gemeente?
    3. Blz. 494 Toelichtingen verplichte indicatoren
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap