Uitgaven

18,44%
€ 31.313
x €1.000
18,44% Complete

Inkomsten

12,61%
€ -22.302
x €1.000
12,61% Complete

Saldo

127,05%
€ 9.011
x €1.000

6. Programma Werk en Inkomen

Uitgaven

18,44%
€ 31.313
x €1.000
18,44% Complete

Inkomsten

12,61%
€ -22.302
x €1.000
12,61% Complete

Saldo

127,05%
€ 9.011
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het beleid van Gooise Meren is gericht op een inclusieve samenleving waarin alle inwoners kunnen meedoen. Dit vertaalt zich ook naar een inclusieve arbeidsmarkt die wordt gezien als essentieel onderdeel van de samenleving. Inwoners die (tijdelijk) niet werken hebben wij gesteund met een wettelijke inkomensvoorziening zoals een bijstandsuitkering. Daarnaast hebben we inwoners met een laag inkomen ondersteund met een pakket van minimaregelingen en schuldhulpverlening. 
Naast het reguliere gemeentelijke pakket van de inkomensondersteunende maatregelen heeft het Rijk extra financiële middelen verstrekt voor ondersteuning van minima bij de hoge energiekosten. In 2022 is  gebleken dat het aantal bijstandsuitkeringen verder is gedaald. De werkgelegenheid heeft zich na afloop van de coronajaren in 2022 goed hersteld.

6.1 Werk

6.2 Inkomen

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Prim. Begroting 2022 Begroting 2022 (na wijziging) Realisatie 2022
Lasten
622 BUIG 18.553 15.040 14.025 13.353
623 Werkvoorziening 3.974 3.393 12.279 12.246
624 Minimabeleid 2.465 1.976 5.042 5.240
625 Sociale recherche 154 507 508 474
Totaal Lasten 25.146 20.916 31.854 31.313
Baten
622 BUIG -17.261 -13.337 -12.283 -12.324
623 Werkvoorziening -62 0 -8.369 -9.341
624 Minimabeleid -110 -29 -29 -114
625 Sociale recherche -368 -402 -402 -405
Totaal Baten -17.801 -13.767 -21.083 -22.183
Resultaat voor bestemming 7.345 7.148 10.771 9.130
Onttrekkingen
622 BUIG -140 0 0 0
623 Werkvoorziening -10 0 -240 -120
Totaal Onttrekkingen -150 0 -240 -120

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2022 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2022
Onderdeel programma 6 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelastingen
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.
170 V

BUIG

De uitkeringslasten in het kader van de BUIG zijn € 321k lager dan geraamd (€ 12.309k). Dit wordt verklaard door zowel de voortzetting van landelijke trend van meer uitstroom en minder beroep op de Participatiewet en doordat de lasten van loonkostensubsidie (€ 362k) worden verantwoord onder re-integratie. De opbrengsten uit terugvordering en verhaal zijn € 50k hoger dan geraamd.

Vanuit de gemeente Hilversum is eind 2022 een bedrag van € 272k  terugontvangen in het kader van de uitvoeringslasten voor de TOZO.

643 V

Re-integratie

De lasten voor re-integratie zijn per saldo € 198k hoger dan geraamd, doordat op dit product ook de loonkostensubsidies over 2022 (€ 362) zijn verantwoord. 

-198 N

Noodopvang Oekraïne

De lasten voor noodopvang Oekraïne bedroegen over heel 2022 € 8.243k. Tegenover deze lasten staan voor € 9.117 aan rijksinkomsten.

874 V

Minimabeleid

In 2022 is € 3.059k voor energietoeslag uitgekeerd aan inwoners, deze lasten zijn gedekt door rijksinkomsten. De hogere lasten op minimabeleid worden voornamelijk veroorzaakt door hogere lasten bij het doe kinder jeugdbudget. 

-144 N

Reserves
De feitelijke onttrekkingen, ter dekking van specifieke activiteiten (PIAM-gelden en Werken aan Werk), zijn gebaseerd op de gerealiseerde lagere uitgaven (€ 120k). De lagere lasten leiden daarmee tot een lagere onttrekking (lagere baten) van gelijke omvang.

0 N

Overige verschillen 

Diverse posten < € 70.000

175 V
Totaal 1.520 V

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 Eigen indicatoren Werk en Inkomen

Nr. Omschrijving 2018 2019 2020 2021 2022
1. Het percentage klanten dat gedurende het poortproces 'afgevangen' worden (van melding tot start inkomen) - - - - 33,5%
2. Het aantal voorzieningen/trajecten per klant dat succesvol is afgerond.    245 406 527 441
3. Uitstroom naar betaald werk of opleiding als percentage van het aantal te bemiddelen personen  - 25% 25% 23% 12,5%

Toelichting:

1. Deze indicator (preventiequota) heeft als doel om zoveel mogelijk cliënten gedurende het poortproces aan het werk te krijgen. Vanaf 2022 zijn hier cijfers voor beschikbaar.

2. Deze indicator toont de uitstroom uit de uitkering van jongeren (18 -27 jarigen) naar betaald werk en opleiding (dat is het doel van re-integratie activiteiten). Andere uitstroomredenen, zoals verhuizing of      overlijden, worden niet meegenomen in dit percentage.

De wettelijk verplichte beleidsindicatoren zijn opgenomen in bijlage 3.

Kengetallen Werk en Inkomen

Terug naar navigatie - Kengetallen Werk en Inkomen
Nr. Omschrijving 2018 2019 2020 2021 2022 Bron
1. Beroepsbevolking - 30.000 29.000 31.000 32.000 CBS (databank Statline)
2. Klanten Participatiewet - 942 988 795 884 Administratie USD
3. Klanten WSW - 83 78 62 55 Tomingroep
4. Inwoners met een WW-uitkering - 804 999 630 553 UWV
5. Aantal huishoudens dat gebruik maakt van een minimaregeling - 879 908 819 825 Administratie USD
6. Aantal meldingen inzake 'vroegsignalering' -     171 1.344 Administratie USD
7. Aantal verwezen klanten naar de Kredietbank - 90 78 50 107 Administratie USD
8. Aantal personen dat een schuldhulptraject heeft bij de Kredietbank Nederland - 49 46   56

Administratie USD

9. Aantal voorzieningen/trajecten dat is afgerond - 245 390 496 441

Administratie USD

Toelichting:

2. Dit kengetal toont het aantal personen met een Participatiewet-uitkering.
3. Dit kengetal toont het aantal personen dat binnen een WSW-dienstverband werkt.
4. Dit kengetal toont het aantal personen met een WW-uitkering (verstrekt door het UWV).
6. Registratie vindt plaats vanaf 2021. Dit kengetal betreft het aantal meldingen dat de gemeente ontvangt over achterstallige betalingen (van o.a. nutsbedrijven).
9. Dit kengetal toont het aantal afgeronde voorzieningen gericht op re-integratie. Het betreft re-integratietrajecten en ook (randvoorwaardelijke) voorzieningen zoals sociaal-medische adviezen. loonwaardemetingen, reiskosten en kinderopvang. Het kan zijn dat aan 1 cliënt meerdere voorzieningen worden toegekend.