Uitgaven

6,34%
€ 10.761
x €1.000
6,34% Complete

Inkomsten

1,87%
€ -3.312
x €1.000
1,87% Complete

Saldo

105,03%
€ 7.449
x €1.000

3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren

Uitgaven

6,34%
€ 10.761
x €1.000
6,34% Complete

Inkomsten

1,87%
€ -3.312
x €1.000
1,87% Complete

Saldo

105,03%
€ 7.449
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

 In dit programma geven we aan wat we lokaal en in regionaal verband doen aan het verkeer, het parkeren en de openbare ruimte. Het programma ziet er anders uit dan in de afgelopen jaren. De Mobiliteits- en Parkeervisie Gooise Meren 2040 die op 18 maart 2021 is vastgesteld, is ‘vertaald’ naar de begroting 2022.
Met de vastgestelde visie is gekozen voor een veilige en leefbare openbare ruimte, een duurzame samenleving met ruimte voor innovaties voor duurzame mobiliteit, optimale bereikbaarheid als randvoorwaarde voor een vitale gemeente, infrastructuur waardoor iedereen zich goed en veilig kan verplaatsen en een modern en dynamisch parkeerbeleid dat past bij lokale behoeften.
Gevoelens van verkeersveiligheid hangen direct samen met de weginrichting en het gedrag en de vaardigheid van verkeersdeelnemers. Men moet dus juist opgeleid zijn om goed te kunnen deelnemen aan het verkeer. Hier zijn de drie E’s van groot belang: Education, Engineering, Enforcement. Hiernaast dienen de wegen op de juiste manier te zijn vormgegeven en is handhaving op wetten en regels noodzakelijk. Met een Strategisch Plan Verkeerveiligheid streeft de landelijke overheid naar nul doden in het verkeer. Lokaal geven wij hier invulling aan door verkeersveiligheid risico-gestuurd te benaderen; we ontwikkelen maatregelen voor locaties of gebieden waar men de meeste risico’s loopt. 
Op weg naar een duurzame samenleving met duurzame mobiliteit willen wij fietsgebruik en elektrisch vervoer stimuleren. Woongebieden willen wij daarbij verkeersveiliger en leefbaarder maken. Ongewenst doorgaand verkeer hoort daar niet bij. Doorgaand verkeer gebruikt de hoofdwegenstructuur. Voor winkel- en werkgebieden is het van vitaal belang dat ze goed bereikbaar zijn. Daarvoor is doorstroming op de hoofdwegen een voorwaarde, ook voor ons openbaar vervoer.
Ook op fietspaden is goede doorstroming belangrijk: hoe zijn mensen anders te verleiden zich duurzaam en gezond te verplaatsen.
Fietsen en auto’s dienen in of nabij woon-, werk- en/of winkelgebieden te kunnen worden geparkeerd. Wij willen auto’s naar de juiste parkeergelegenheid leiden en met een modern en dynamisch parkeerbeleid zorgen voor een gastvrij ‘parkeerklimaat’, op maat voor elke kern.
In de Uitvoeringsagenda van het Mobiliteitsplan is aangegeven waar wij de komende jaren op in willen zetten.

3.1 Verkeersveiligheid

3.2 Leefbaarheid

3.3 Innovatie en duurzame mobiliteit

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.4 Bereikbaarheid

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.4.1 Doelstelling - Gooise Meren is goed bereikbaar per weg en per spoor

Terug naar navigatie - 3.4.1 Doelstelling - Gooise Meren is goed bereikbaar per weg en per spoor

Zo gaan we dat doen

3.5 Toegankelijkheid

3.6 Parkeren

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.6.1 Doelstelling - In 2040 is een gastvrij parkeerbeleid gerealiseerd dat op hoofdlijnen voor heel de gemeente geldt en tegelijkertijd maatwerk biedt per woonkern, doelgroep en soort gebied.

Terug naar navigatie - 3.6.1 Doelstelling - In 2040 is een gastvrij parkeerbeleid gerealiseerd dat op hoofdlijnen voor heel de gemeente geldt en tegelijkertijd maatwerk biedt per woonkern, doelgroep en soort gebied.

Zo gaan we dat doen

3.7 Samenwerken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.7.1 Doelstelling - In 2040 werkt een betrokken samenleving samen met de gemeente aan vraagstukken op gebied van mobiliteit en parkeren

Terug naar navigatie - 3.7.1 Doelstelling - In 2040 werkt een betrokken samenleving samen met de gemeente aan vraagstukken op gebied van mobiliteit en parkeren

Zo gaan we dat doen

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Prim. Begroting 2022 Begroting 2022 (na wijziging) Realisatie 2022
Lasten
607 Wegen en straatmeubilair 7.647 7.072 8.101 8.068
608 Verkeer 883 905 941 950
609 Parkeren 1.613 1.628 1.685 1.742
647 Samenkracht en participatie 26 80 204 2
Totaal Lasten 10.170 9.685 10.931 10.761
Baten
607 Wegen en straatmeubilair -777 -185 -818 -605
608 Verkeer -58 -21 -21 -54
609 Parkeren -2.182 -2.748 -2.504 -2.653
Totaal Baten -3.017 -2.954 -3.343 -3.312
Resultaat voor bestemming 7.153 6.732 7.589 7.449

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

-

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2022 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2022
Onderdeel programma 3 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelastingen
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.

-7 N

Wegen en straatmeubilair
Voor 2021 en 2022 moeten nog aanslagen Waterschapsbelasting door Waternet worden opgelegd. Op basis van de eind 2022 ontvangen aanslag over 2020 hebben we rekening gehouden met een nog te betalen bedrag van in totaal € 192k (nadeel).

De opbrengsten van degeneratievergoedingen vallen € 207k lager uit dan geraamd. 

Het wegonderhoud laat per saldo een voordeel zien van € 110k. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van tegenvallers in de uitvoering van het asfaltonderhoud en niet uitgevoerd (niet urgent) klein onderhoud. Diverse kleine verschillen bij wegen en de overige assets binnen het product Wegen (openbare verlichting, gladheidsbestrijding, straatreiniging, kunstwerken, en straatmeubilair inclusief openbare kunstobjecten) tellen op tot een voordeel van € 115k.

-174 N
Parkeren
Na afronding van de het project 'Vergroten fietsvoorziening Bussum-Zuid' is de provinciale subsidie definitief vastgesteld. Voordelig effect € 71k.
71 V
Samenkracht en participatie
In 2022 is een pas op de plaats gemaakt met de uitvoering van de wijkplannen. Verdere uitvoering zal worden opgepakt in het nieuwe college uitvoeringsprogramma. 
202 V

Overige verschillen 

Diverse posten < € 70.000

 

48

 

V

Totaal 140 V