Uitgaven

8,79%
€ 14.933
x €1.000
8,79% Complete

Inkomsten

6,51%
€ -11.523
x €1.000
6,51% Complete

Saldo

48,08%
€ 3.410
x €1.000

4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Uitgaven

8,79%
€ 14.933
x €1.000
8,79% Complete

Inkomsten

6,51%
€ -11.523
x €1.000
6,51% Complete

Saldo

48,08%
€ 3.410
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

We streven naar een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de leefomgeving, geënt op de behoeften van inwoners. We zetten in op groei van de werkgelegenheid, duurzaam toerisme en een voldoende en passend woonaanbod. Kernbegrippen zijn: samenwerken, participatie, verder kijken (lange termijn) en breder kijken (integraal, samenhang). We gaan voor gedifferentieerde, duurzame en betaalbare woonruimte voor alle inkomensgroepen en huishoudens, die toekomstbestendig en passend is. Hierbij willen we de kansen voor starters vergroten en de doorstroming stimuleren. 

In dit programma komen verschillende beleidsvelden bij elkaar die zich richten op de (fysieke) leefomgeving van onze inwoners. We streven naar een goed woon-, werk- en leefklimaat. Daarom is het van belang om maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen integraal en in samenhang te bezien. En keuzes te maken die bijdragen aan een goede balans en duurzaamheid.

Een van de opgaven waar we voor staan is zorgen voor voldoende woonaanbod dat aansluit op de verschillende woonbehoeftes. Er liggen concrete opgaven voor betaalbare woningen, wonen met zorg en huisvesting van statushouders. 

Op het gebied van economie ligt er een opgave om de gevolgen van corona in beeld te krijgen en waar nodig maatregelen te treffen om onze centra vitaal te houden. Daarnaast speelt de opgave om te zorgen dat onze gemeente een aantrekkelijk vestigingsklimaat biedt voor bedrijven, om zodoende de werkgelegenheid te borgen en te stimuleren. 

Toerisme draagt ook bij aan de levendigheid en kan een impuls geven aan onze economie als we er voor zorgen dat toeristen langer in de gemeente verblijven. Dat kan bijvoorbeeld door het promoten van het cultureel erfgoed en het versterken van het kustgebied.

Ons gemeentelijk vastgoed wordt ingezet om onze culturele en historische waarden te versterken en een goede infrastructuur te bieden voor maatschappelijke voorzieningen. Ook hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een prettig leefklimaat waar aandacht is voor alle inwoners.

In dit licht bezien biedt de Omgevingswet kansen om de integraliteit tussen de beleidsvelden nog een stap verder te brengen. Immers het doel van deze wet is een bijdrage aan het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving om maatschappelijke functies te vervullen. In de omgevingsvisie worden alle doelen en ambities die een impact hebben op de (fysieke) leefomgeving integraal gepresenteerd en afgewogen. In 2022 bereiden bestuur en organisatie zich voor op nog meer integraal denken en werken, in nauwe afstemming en samenspraak met onze inwoners.

 

 

 

4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.3 Goed wonen in Gooise Meren

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.3.1 Doelstelling - Passend (meer en beter) woningaanbod

Terug naar navigatie - 4.3.1 Doelstelling - Passend (meer en beter) woningaanbod

Zo gaan we dat doen

4.4 Gemeentelijk vastgoed

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.4.1 Doelstelling - Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed

Terug naar navigatie - 4.4.1 Doelstelling - Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed

Omschrijving (toelichting)

Wij willen ons vastgoed optimaal en effectief inzetten als middel om (maatschappelijke) doelen te realiseren.

Zo gaan we dat doen

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Prim. Begroting 2022 Begroting 2022 (na wijziging) Realisatie 2022
Lasten
610 Economie 1.516 1.272 1.368 1.361
611 Bestemmingsplannen 649 829 1.265 612
612 Beheer gemeentelijke gebouwen 9.252 5.765 6.381 6.645
613 Ruimtelijke ontwikkeling 2.866 2.809 3.418 2.462
614 Projecten -331 836 836 1.142
615 Bouwen 2.379 1.249 2.552 2.406
Totaal Lasten 16.331 12.761 15.819 14.628
Baten
610 Economie -559 -716 -716 -764
611 Bestemmingsplannen -14 -60 -60 -47
612 Beheer gemeentelijke gebouwen -5.613 -2.629 -2.925 -2.932
613 Ruimtelijke ontwikkeling -1.919 -2.262 -2.487 -2.304
614 Projecten -1.076 -852 -1.102 -2.113
615 Bouwen -2.158 -1.454 -2.566 -2.667
Totaal Baten -11.340 -7.972 -9.855 -10.827
Resultaat voor bestemming 4.991 4.789 5.964 3.801
Toevoegingen
612 Beheer gemeentelijke gebouwen 515 0 0 0
613 Ruimtelijke ontwikkeling 522 0 305 305
614 Projecten 3.050 0 0 0
Totaal Toevoegingen 4.087 0 305 305
Onttrekkingen
612 Beheer gemeentelijke gebouwen -1.850 -17 -17 0
613 Ruimtelijke ontwikkeling 0 0 -789 -696
614 Projecten -1.450 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -3.300 -17 -806 -696
Saldo reserves 787 -17 -502 -392

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2022 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2022
Onderdeel programma 4 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelasting

Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.

- 132 N
Omgevingswet
In de Septembercirculaire 2022 is via de algemene uitkering een bijdrage aan de transitiekosten in het kader van de invoering Omgevingswet ontvangen van € 415k. Het reguliere budget laat daarnaast nog een overschot zien van € 132k.
547 V
Ruimtelijke ontwikkeling
De verkoop eind 2022 van grond bij Struikheiweg 16 levert per saldo een voordeel op van € 587k.
Het incidentele budget voor de structuurvisie Bussum-Zuid is in 2022 niet volledig besteed. Dit leidt tot een voordeel van € 153k.
740 V
Projecten
De Krijgsman begint zichtbaar vorm te krijgen. De lasten voor 2022 zijn hoger dan geraamd, maar worden nog gedekt door de legesopbrengsten.
708 V
Omgevingsvergunningen
De lasten voor omgevingsvergunningen zijn € 263k lager dan geraamd, terwijl de baten € 82k hoger uit zijn gevallen
345 V
Vrijval verliesvoorziening
De grondexploitatie Bredius is geactualiseerd. Op basis van deze actualisatie is de netto contante waarde minder negatief geworden. Hierdoor valt een deel van de getroffen verliesvoorziening vrij (€ 105k).
96 V

Reserves
De feitelijke onttrekkingen, ter dekking van specifieke activiteiten (pré-projectfase, sloop Emmaschool en Natuurboulevard 2.0), zijn gebaseerd op de gerealiseerde lagere uitgaven (€ 110k). De lagere lasten leiden daarmee tot een lagere onttrekking (lagere baten) van gelijke omvang.

0 N

Overige verschillen  < € 70.000

-252 N

Totaal

2.052 V